Laidiens: 06.01.2017., Nr. 6 (5833)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2017/6.AKK1

Valsts kase (reģ. Nr. 90000597275) ir Finanšu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kura īsteno valsts pārvaldes funkcijas valsts finanšu vadības jomā, organizējot valsts budžeta izpildi un uzskaiti, valsts parāda un naudas līdzekļu vadību, kā arī, veicot Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības maksājumu un sertifikācijas iestādes funkcijas, izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - NORĒĶINU DEPARTAMENTA KLĪRINGA DAĻAS VECĀKAIS/-Ā EKSPERTS/-E

Galvenie amata pienākumi:

- veikt ienākošo un izejošo maksājumu informācijas apstrādi Valsts kases informācijas sistēmā

- veikt operatīvu saņemto SWIFT ziņojumu izskatīšanu un to apstrādi, kā arī atbilstošu SWIFT ziņojumu nosūtīšanu bankām, izmantojot SWIFT tīklu

- veikt nepieciešamās darbības maksājumu nosūtīšanai izpildei maksājumu pakalpojumu sniedzējiem

- veikt saraksti ar Valsts kases klientiem un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem par maksājumiem

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā izglītība ekonomikas (vēlams finanšu, banku darbības vai grāmatvedības studiju programmā), vadības (vēlams uzņēmējdarbības vai vadībzinātnes studiju programmā) vai informācijas tehnoloģiju, datorvadības un datorzinātnes studiju virzienā

- darba pieredze norēķinu vai finanšu jomā

- datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī (pieredze darbā ar SAP un SWIFT sistēmām tiks uzskatīta par priekšrocību)

- labas zināšanas maksājumu pakalpojumu sniegšanas jomā attiecībā uz norēķinu veikšanu

- labas angļu valodas zināšanas

- augsta precizitāte, analītiskā domāšana un orientācija uz rezultātu sasniegšanu

- spēja racionāli plānot un organizēt savu darbu

- klientorientēta pieeja darbam un labas komunikācijas spējas

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

Piedāvājam:

- darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanu un papildatvaļinājumu

- profesionālās izaugsmes iespējas

Pretendentus/-es lūdzam sūtīt CV un pieteikuma vēstuli 15 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas ar norādi "ND_KLD_Vards_Uzvards" uz e-pasta adresi personals@kase.gov.lv vai Personāla departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, fakss 67094377, papildu informācija: tālr. 67094277, www.kase.gov.lv.


OP 2017/6.AKK2

Valsts kase (reģ. Nr. 90000597275) ir Finanšu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kura īsteno valsts pārvaldes funkcijas valsts finanšu vadības jomā, organizējot valsts budžeta izpildi un uzskaiti, valsts parāda un naudas līdzekļu vadību, kā arī, veicot Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības maksājumu un sertifikācijas iestādes funkcijas, izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - NORĒĶINU DEPARTAMENTA FINANŠU DARĪJUMU DAĻAS VECĀKAIS/-Ā EKSPERTS /-E

Galvenie amata pienākumi:

- pārbaudīt ar finanšu darījumu noslēgšanu saistīto dokumentu projektus

- pārbaudīt finanšu darījumu (valūtas pirkšanas/pārdošanas, depozītu, atvasināto finanšu instrumentu, vērtspapīru u. c.) nosacījumus

- nodrošināt noslēgto finanšu darījumu saistību izpildi un prasību izpildes kontroli

- nodrošināt noslēgto finanšu darījumu ikdienas un periodisko darbību uzskaiti

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā izglītība ekonomikas studiju virzienā (vēlams ekonomikas, finanšu, banku darbības vai grāmatvedības studiju programmā) vai vadības studiju virzienā (vēlams uzņēmējdarbības vai vadības zinātnes studiju programmā)

- darba pieredze finanšu, norēķinu vai grāmatvedības jomā

- labas zināšanas grāmatvedībā

- datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī, par priekšrocību tiks uzskatītas priekšzināšanas par SWIFT informācijas sistēmu

- ļoti labas angļu valodas zināšanas

- analītiska domāšana

- orientācija uz rezultātu sasniegšanu

- teicamas plānošanas un organizēšanas prasmes

- klientorientēta pieeja darbam un labas saskarsmes prasmes

- augsta precizitāte, atbildības izjūta, spēja ātri un strādāt patstāvīgi

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

Piedāvājam:

- darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanu un papildatvaļinājumu

- profesionālās izaugsmes iespējas

Pretendentus/-es lūdzam sūtīt CV un pieteikuma vēstuli 15 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas ar norādi: "ND_FDD_Vards_Uzvards" uz e-pasta adresi personals@kase.gov.lv, vai Personāla departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, fakss 67094377. Papildu informācija: tālr. 67094277, www.kase.gov.lv.


OP 2017/6.AKK3

Tieslietu ministrija izsludina atklātu konkursu uz vakanto CIVILTIESĪBU DEPARTAMENTA JURISTA/-ES ierēdņa amatu

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība tiesību zinātnē ar jurista kvalifikāciju

- profesionālā pieredze jurista darbā vai darbā tiesu sistēmā

- zināšanas civiltiesībās un Eiropas Savienības tiesībās

- zināšanas komerctiesībās vai civilprocesuālās tiesībās un starptautiskajās privāttiesībās

- zināšanas par tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādes un virzības procesu

- labas angļu valodas zināšanas

- prasme izteikt un aizstāvēt viedokli

- analītiskās spējas un iniciatīva

- vēlamas zināšanas par valsts pārvaldes uzbūves un darbības pamatprincipiem

Mēs piedāvājam:

- attīstīt un pilnveidot juridiskās analītikas spējas, vērtējot tiesību aktus

- padziļināt zināšanas par tiesību sistēmas uzbūvi un funkcionēšanu

- iespēju piedalīties sabiedrībai aktuālu un svarīgu problēmu juridisko risinājumu meklēšanā

- padziļināti pētīt un analizēt spēkā esošo tiesisko regulējumu un dot savu ieguldījumu tiesiskā regulējuma pilnveidošanā

- aizstāvēt Tieslietu ministrijas viedokli Saeimā, Ministru kabinetā un starptautiskajās organizācijās, sarunās ar nozares ekspertiem, universitāšu mācībspēkiem un sabiedrības pārstāvjiem

- neatsveramu pieredzi darbā ar Eiropas Savienības tiesību aktu izstrādi Briselē un to ieviešanu Latvijā

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536) vai elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi personals@tm.gov.lv, 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas. Tālrunis uzziņām 67036822, 67036731.


OP 2017/6.AKK4

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra izsludina konkursu uz šādu amatu - Finanšu nodaļas vadītājs/-a (uz nenoteiktu laiku, darbavieta Rīgā)

Prasības amata pretendentiem:

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās zinātnēs (ekonomista, finanšu vai uzņēmējdarbības vadība)

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- ne mazāk kā divu gadu darba pieredze valsts pārvaldes iestādē finanšu struktūrvienības vadītāja amatā

- labas zināšanas par valsts pārvaldi un tās darbības pamatprincipiem finanšu uzskaites un grāmatvedības jomā

- pieredze normatīvo aktu projektu izstrādāšanā

- pieredze darbā ar resursu vadības sistēmu HORIZON, Valsts kases e-pārskatu sistēmu, VID EDS sistēmu, VIS finanšu uzskaites norēķiniem (kase, rēķini, POS)

- pieredze gada pārskata sagatavošanā, noformēšanā un iesniegšanai ministrijā pārskata konsolidēšanai

- spēja analizēt liela apjoma informāciju, izdarīt secinājumus, augsta atbildības izjūta, precizitāte

- labas komunikācijas un sadarbības prasmes, spēja strādāt komandā

- prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru un datubāzēm

Galvenie pienākumi:

- organizēt un nodrošināt grāmatvedības procesu, veikt noteikto grāmatvedības reģistru datu atbilstības uzraudzību un kontroli

- organizēt un nodrošināt iestādes valsts budžeta sagatavošanu un tā izpildes kontroli

- nodrošināt vienotās grāmatvedības uzskaites kārtībā noteikto prasību ievērošanu

- sagatavot iekšējo normatīvo aktu projektus grāmatvedības darba procesa uzlabošanai un pilnveidošanai

Piedāvājam:

- mēnešalga līdz 1482 euro (atbilstoši profesionālās pieredzes ilgumam)

- sociālās garantijas

Pretendentus lūdzam iesniegt CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1010, vai nosūtīt uz e-pasta adresi vakance@vtua.gov.lv ar norādi uz attiecīgo darbavietu. www.vtua.gov.lv

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra sazināsies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti nākamajai konkursa kārtai.


OP 2017/6.AKK5

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra izsludina konkursu uz šādu amatu - iekšējās kontroles speciālists/-e (uz nenoteiktu laiku, darbavieta Rīgā)

Prasības amata pretendentiem:

- augstākā izglītība sociālās zinātnēs (jurista, ekonomista, finanšu vai vadības specialitātē, kas papildināta ar speciālajām mācībām iekšējā audita vai iekšējās kontroles jomā)

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- ne mazāk kā trīs gadu atbilstoša darba pieredze valsts pārvaldē

- valsts pārvaldi reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana un prasme pielietot nodrošinot iekšējo kontroli iestādē

- prasme sagatavot pārbaužu pārskatus un ziņojumus vadībai par iekšējās kontroles pārbaudēs konstatēto un nodrošināt ieteikumu ieviešanas uzraudzību

- zināšanas iekšējās kontroles sistēmas darbības nodrošināšanā

- vēlams valsts pārvaldes iekšējā auditora sertifikāts

- spēja analizēt liela apjoma informāciju, izdarīt secinājumus, augsta atbildības izjūta, precizitāte

- labas lietvedības zināšanas, komunikācijas un sadarbības prasmes, spēja strādāt komandā

- autotransporta vadīšanas tiesības

- prasmes strādāt ar standarta biroja programmatūru un datu bāzēm

Galvenie pienākumi:

- veikt iekšējo kontroli saskaņā ar iestādes plānu kārtējam gadam, kā arī sniegt konsultācijas, lai sekmētu iestādes mērķu sasniegšanu

- iekšējās kontroles pārbaužu pārskatu un ziņojumu vadībai sagatavošana, ieteikumu ieviešanas uzraudzība

- sagatavot neatkarīgu un objektīvu vērtējumu par iestādes iekšējās kontroles sistēmas darbību. Tās kvalitāti, efektivitāti un atbilstību iestādes mērķiem, tajā skaitā par finanšu līdzekļu izlietojuma likumību un lietderību, sniedzot ieteikumus šīs sistēmas pilnveidošanai

- uzraudzīt apstiprināto Zemkopības ministrijas iekšējā audita ieteikumu ieviešanu iestādē

Piedāvājam:

- mēnešalga līdz 1243 euro (atbilstoši profesionālās pieredzes ilgumam)

- sociālās garantijas

Pretendentus lūdzam iesniegt CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1010, vai nosūtīt uz e-pasta adresi vakance@vtua.gov.lv ar norādi uz attiecīgo darbavietu. www.vtua.gov.lv

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra sazināsies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti nākamajai konkursa kārtai.


OP 2017/6.AKK6

Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā vides pārvalde, reģ. Nr. 90000017078, izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu Salacgrīvā - Kontroles daļas Resursu kontroles sektora vecākais/-ā inspektors/-e

Pretendentam izvirzītās prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- profesionālā pieredze (vismaz 1 gads) specialitātē (pieredze jūrniecībā un vides aizsardzībā tiks uzskatīta par priekšrocību)

- valsts valodas prasme augstākajā līmenī, angļu valodas zināšanas darba pienākumu pildīšanai, kuri saistīti ar jūras vides aizsardzības un zivju resursu aizsardzības kontroli neatkarīgi no valstiskās piederības, informācijas sagatavošanu ārvalstu institūcijām pārvaldes kompetencē esošajos jautājumos, dalību starptautiskajās sanāksmēs utt.

- labas prasmes darbam ar standarta biroja programmatūru

- prasme izmantot Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvos aktus vides aizsardzībā

- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences robežās

- izpratne par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu

- labas komunikācijas un sadarbības prasmes

- laba fiziskā sagatavotība

- B kategorijas autovadītāja apliecība (mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadītāja apliecība tiks uzskatīta par priekšrocību)

Galvenie amata pienākumi:

- pildīt Valsts civildienesta likumā noteiktos ierēdņa pienākumus

- veikt vides normatīvo aktu prasību ievērošanas kontroli jūras vides aizsardzības un zivju resursu aizsardzības jomā

- izskatīt iesniegumus un patstāvīgi sagatavot administratīvos aktus vides aizsardzības jomā

- atbilstoši kvotām un limitiem noteiktajā kārtībā izsniegt zvejas licences un žurnālus juridiskām un fiziskām personām

Ierēdņa amatam noteikts 26.3. saimes IIIA līmenis un 9. mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga no 550 līdz 750 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, pieteikuma vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) var iesniegt personīgi L. Paegles ielā 13, Valmierā, sūtīt uz e-pastu adresi parvalde@valmiera.vvd.gov.lv vai sūtīt pa pastu uz adresi L. Paegles ielā 13, Valmierā, LV-4201 (tālr. uzziņām 64207266), 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas.

Pretendentu atlase notiks divās kārtās. Otrās kārtas dalībnieki par darba intervijas laikiem tiks informēti atsevišķi.


OP 2017/6.AKK7

Labklājības ministrija izsludina konkursu uz vakanto amatu - Iekšējā audita departamenta auditors/-e (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentam:

- augstākā izglītība finanšu/ekonomikas/grāmatvedības jomā

- vēlama darba pieredze finanšu/grāmatvedības/iekšējā audita jomā

- zināšanas izpratnes līmenī par finanšu jomu regulējošajiem tiesību aktiem (vēlamas zināšanas par Starptautiskajiem iekšējā audita profesionālās prakses standartiem)

- vispārējās zināšanas par iekšējā audita darba apjomu

- ļoti labas valsts valodas un labas angļu valodas zināšanas (mutiski un rakstiski)

- ļoti labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office)

- teicamas komunikācijas prasmes gan mutvārdos, gan rakstiski

- prasme veidot pozitīvu saskarsmi

- patstāvīga analītiska darba iemaņas, spēja strādāt ar liela apjoma informāciju

Darba pienākumi:

- veikt iekšējos auditus Labklājības ministrijas nozarē saskaņā ar Iekšējā audita profesionālās prakses standartiem

- nodrošināt neatkarīgu un objektīvu (uz risku balstītu) novērtējumu par iekšējās kontroles sistēmām, to pietiekamību un efektivitāti

- izstrādāt ieteikumus iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai un veikt uzraudzību par ieteikumu ieviešanas gaitu

- sniegt konsultācijas par iekšējās kontroles jautājumiem

- piedalīties departamenta kompetencē esošo metodisko materiālu, instrukciju u. c. dokumentu izstrādē

Piedāvājam:

- interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu komandā

- iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas

- stabilu atalgojumu un labus darba apstākļus

Vakantajam amatam noteikta 15. saime II līmenis un 8. mēnešalgu grupa.

Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošu dokumentu kopijām jāiesniedz 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūtot pa pastu Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam Rīgā, Skolas ielā 28, vai elektroniski uz e-pastu: Anda.Turlute@lm.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67021505.


OP 2017/6.AKK8

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA (AM) izsludina atklātu konkursu Militāri publisko attiecību departamenta Militāri publiskās informācijas nodaļā:

- divas vecākā referenta (ierēdņa) amata vietas uz nenoteiktu laiku

- viena vecākā referenta (ierēdņa) amata vieta uz noteiktu (ierēdņa prombūtnes) laiku

Pretendentiem/-ēm izvirzītās prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām

- augstākā izglītība sociālo zinātņu vai sabiedrisko attiecību jomā

- labas zināšanas par valsts drošības un aizsardzības politiku, aizsardzības nozares mērķiem, uzdevumiem un struktūru

- pieredze projektu izstrādē un ieviešanā

- labas vizuālās domāšanas spējas. Informācijas vizualizēšanas (infografikas) prasme tiks uzskatīta par priekšrocību

- labas prasmes interneta vietnes pārvaldīšanā un darbā ar satura vadības sistēmām

- pieredze iespieddarbu tehnisko specifikāciju izstrādē

- labas zināšanas tekstu rediģēšanā un apstrādē

- labas angļu valodas zināšanas (pretendentiem būs jākārto angļu valodas tests). Citu svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību

- vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē

- labas datorprogrammu lietotāj prasmes

- teicamas sadarbības, komunikācijas, saskarsmes un prezentācijas prasmes

- augsta atbildības izjūta, radošums, spēja strādāt individuāli un komandā

Galvenie amata pienākumi:

Ieviešot aizsardzības nozares militāri publisko attiecību politiku:

- sagatavot, koordinēt un īstenot projektus militāri publisko attiecību jomā

- nodrošināt efektīvu komunikāciju internetā

- gatavot komunikācijas materiālu aizsardzības nozares pārstāvju dalībai publiskos pasākumos

- plānot un organizēt AM informatīvo materiālu un pārskatu sagatavošanu

Motivācijas vēstulē lūdzam minēt, kurus no iepriekš minētajiem amata pienākumiem jūs veiktu vislabāk un kāpēc.

Mēs piedāvājam:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas

- iespēju strādāt zinošu profesionāļu komandā

- sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, mēnešalgu no 793 EUR līdz 1131 EUR atkarībā no profesionālās pieredzes (pirms nodokļu nomaksas) un veselības apdrošināšanu

Konkursa pretendenta pieteikums un aptaujas lapa, CV, motivācijas vēstule un augstākās izglītības apliecinoša dokumenta kopija 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz vai jānosūta Aizsardzības ministrijas Personāla attīstības departamenta Personāla nodaļai K. Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV-1473, vai jānosūta uz e-pasta adresi vakances@mod.gov.lv. Konkursa pretendenta pieteikuma un aptaujas lapa pieejama http://www.mod.gov.lv/Papildriki/Vakances.aspx. Fakss 67210412. Uzziņas pa tālruni 67335268, 67335200.


OP 2017/6.AKK9

Valsts valodas centrs (reģ. Nr. 90000463460) aicina pievienoties savai komandai atbildīgu un enerģisku Valodas kontroles departamenta Valodas kontroles Rīgas reģiona nodaļas VECĀKO INSPEKTORU/-I Rīgā (ierēdņa amats - 1 vakance uz nenoteiktu laiku)

Ja tev patīk darbs ar likuma normām un to piemērošanu praksē, kā arī tu labprāt strādā ar cilvēkiem, lielākoties ārpus biroja, piesakies un kļūsti par daļu no Valsts valodas centra komandas!

Mēs sagaidām:

- atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnē vai darba pieredzi vismaz 1 gadu normatīvo aktu piemērošanā vai ievērošanas uzraudzībā

- teicamas valsts valodas zināšanas

- labas angļu valodas zināšanas (tiks uzskatītas par priekšrocību)

- labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office standarta programmas, interneta pārlūkprogrammas) un biroja tehniku

- spēju patstāvīgi pieņemt lēmumus, analītiski spriest, skaidri argumentēt savu viedokli

- labas komunikācijas un laika plānošanas prasmes

Galvenie pienākumi būs:

- īstenot valsts valodas lietojuma uzraudzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām

- sastādīt pārbaudes aktus un administratīvo pārkāpumu protokolus, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus

- konsultēt privātpersonas un iestādes valsts valodas lietošanas jautājumos

Mēs piedāvājam:

- mēnešalgu no 670 EUR (pārbaudes laikā) līdz 780 EUR pirms nodokļu nomaksas

- veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika)

- kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas

- dažādus labumus atkarībā no darba izpildes novērtējuma

- darbu gan birojā, gan ārpus tā

Ierēdņa amatam noteikta: 26.3. saime "Privātpersonu kontrole", III A līmenis un 9. mēnešalgu grupa.

Gaidīsim tavu pieteikuma vēstuli, CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, aizpildītu iesnieguma formu un aptaujas anketu, kura pieejama mūsu mājaslapā www.vvc.gov.lv → Vakances.

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz otro kārtu.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2017. gada 28. janvārim jeb 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts valodas centrā Eksporta ielā 6, Rīgā, LV-1010, vai jānosūta uz e-pasta adresi personals@vvc.gov.lv ar norādi "Pieteikums vecākā inspektora amatam". Tālr. uzziņām 67334638.


OP 2017/6.AKK10

Valsts valodas centrs (reģ. Nr. 90000463460) aicina pievienoties savai komandai enerģisku un mērķtiecīgu Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta TERMINOLOGU/-I (1 vakance uz noteiktu laiku)

Ja tev patīk stabils darbs birojā un dinamiska darba vide, piesakies un kļūsti par daļu no Valsts valodas centra komandas!

Mēs sagaidām:

- akadēmisko vai otrā līmeņa augstāko izglītību rakstiskajā tulkošanā vai filoloģijā vai otrā līmeņa augstāko izglītību, vēlams filoloģisko

- teicamas angļu valodas un latviešu valodas zināšanas (papildu citu valodu prasme tiks uzskatīta par priekšrocību)

- vismaz 1 gada pieredzi rediģēšanā un tulkošanā no angļu valodas latviešu valodā

- pieredzi darbā ar nozaru terminoloģiju (tiks uzskatīta par priekšrocību)

- pieredzi darbā ar tulkošanas programmu SDL Trados Studio

- pieredzi darbā ar datubāzu programmām (tiks uzskatīta par priekšrocību)

- zināšanas Eiropas Savienības tiesībās (tiks uzskatītas par priekšrocību)

- spēju analītiski spriest, strādāt komandā un panākt izvirzīto uzdevumu savlaicīgu izpildi

Galvenie pienākumi būs:

- veikt terminoloģiskus pētījumus un sniegt konsultācijas terminoloģijas jautājumos

- nodrošināt izstrādāto terminu ievietošanu datubāzēs

- izskatīt tulkotāju un redaktoru veidotās terminoloģijas tabulas

- sadarboties ar ministriju speciālistiem specifisku nozares dokumentu tulkošanā

Mēs piedāvājam:

- mēnešalgu 750 EUR pirms nodokļu nomaksas (pārbaudes laikā 720 EUR)

- papildināt zināšanas par starptautiskajiem tiesību aktiem

- veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika)

- dažādus labumus atkarībā no darba izpildes novērtējuma

- darbavietu Rīgas centrā un darba laiku no plkst. 8.30 līdz 17.00

Terminologa amatam noteikta: 9. saime "Dokumentu rediģēšana", II līmenis un 10. mēnešalgu grupa.

Gaidīsim tavu pieteikuma vēstuli, CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī aizpildītu iesnieguma formu un aptaujas anketu, kura pieejama mūsu mājaslapā www.vvc.gov.lv → Vakances.

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz otro kārtu.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2017. gada 28. janvārim jeb 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts valodas centrā Eksporta ielā 6, Rīgā, LV-1010, vai jānosūta uz e-pasta adresi personals@vvc.gov.lv ar norādi "Pieteikums uz terminologa amatu". Tālr. uzziņām 67334635.


OP 2017/6.AKK11

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (reģ. Nr. 90001669496, www.vsaa.lv) izsludina konkursu uz Starptautisko pakalpojumu nodaļas Pabalstu koordinācijas daļas vecākā/-ās inspektora/-es valsts civildienesta ierēdņa amatu (vakance uz noteiktu laiku ar dienesta vietu Lāčplēša ielā 70A, Rīgā)

Galvenie pienākumi:

- dokumentu apstrāde saistībā ar sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem un valsts sociālajiem pabalstiem, piemērojot Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanu un starpvalstu līgumus

- veikt saraksti ar citu ES/EEZ dalībvalstu un līgumvalstu kompetentajām institūcijām

- konsultēt klientus (gan fiziskas, gan juridiskas personas) par personu tiesībām saņemt valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumus un valsts sociālos pabalstus saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanu un starpvalstu līgumiem sociālajā jomā

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaurs) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaurs) sociālajās zinātnēs

- vēlama pieredze klientu apkalpošanā valsts pārvaldes, pašvaldību vai finanšu institūcijās, vismaz 1 gads

- valsts valodas prasme augstākajā līmenī, ļoti labas angļu un krievu valodas zināšanas (angļu valodas zināšanas (vismaz B2 līmenī /mutiski un rakstiski/)

- zināšanas par administratīvo procesu, par valsts sociālās apdrošināšanas sistēmu

- vēlamas zināšanas par ES/EEZ tiesību aktiem un starpvalstu sadarbības līgumiem sociālās drošības jomā

- prasme izmantot normatīvos aktus

- prasme strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām

- labas komunikācijas spējas, precizitāte

- darba pieredze sociālās apdrošināšanas jomā (pabalstu/pensiju piešķiršanas jomā) tiks uzskatīta par priekšrocību

Piedāvājam:

- mēnešalgu bruto no 738 euro līdz 856 euro (atkarībā no kategorijas)

- iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku darba pieredzi valsts pārvaldē

Konkursa pretendentiem/-ēm 14 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī" lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

- dzīves aprakstu (CV) - atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē www.europass.lv

- motivētu pieteikuma vēstuli, kurā iekļauj arī apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām

- izglītību apliecinošu dokumenta/-u kopiju/-as

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta - pretendentu izvērtēšana, ņemot vērā pretendentu iesniegtajos dokumentos esošo informāciju. Otrā kārta - pretendentu vērtēšana intervijas laikā, izmantojot pārrunu un praktisko uzdevumu metodiku.

Dokumentus pieteikumam uz konkursu sūtīt/iesniegt VSAA Starptautisko pakalpojumu nodaļā Lāčplēša ielā 70A, Rīgā (ar norādi "Konkursam uz Pabalstu koordinācijas daļas vecākā inspektora amatu"), vai nosūtīt uz e-pasta adresi Aina.Biljone@vsaa.lv. Tālr. uzziņām 67095102.


OP 2017/6.AKK12

Aicinām pievienoties Centrālās statistikas pārvaldes (reģ. Nr. 90000069830) kolektīvam, ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem un vēlaties augt profesionāli!

Piedāvātais amats - Makroekonomiskās statistikas departamenta Ceturkšņa nacionālo kontu daļas vecākais/-ā referents/-e

Pamatpienākumi:

- pārzināt Nacionālo kontu sistēmas (NKS) un Eiropas kontu sistēmas (EKS) metodoloģiju, kopsakarības un pamatnostādnes

- veikt ceturkšņa finanšu un apdrošināšanas nozares aprēķinus faktiskajās un salīdzināmajās cenās iekšzemes kopprodukta rādītāju sabalansēšanai

- pilnveidot ceturkšņa aprēķinu metodoloģiju finanšu un apdrošināšanas nozares rādītājiem salīdzināmajās cenās

- veikt aprēķinus netieši novērtēto finanšu starpniecības pakalpojumu (FISIM) ietekmes noteikšanai uz ceturkšņa finanšu un apdrošināšanas nozares pievienoto vērtību faktiskajās un salīdzināmajās cenās

Prasības pretendentam:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finansēs vai ekonomikā

- darba pieredze ar statistiku saistītā jomā un valsts pārvaldē ilgāka par gadu

- ļoti labas datorprasmes (MS Word, MS Excel)

- ļoti labas angļu valodas zināšanas

- labas sadarbības un komunikācijas prasmes

Mēs piedāvājam:

- interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu

- sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi

- profesionālo izaugsmi

- darbavietu Rīgas centrā

Amats ir klasificēts 18.6. apakšsaimes saimes III B līmenī (10. mēnešalgu grupa).

Pieteikuma dokumentus - izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae -, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām (veidlapa ir pieejama elektroniskā veidā CSP mājaslapā www.csb.gov.lv sadaļā "Darba piedāvājumi") un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1, vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), uz e-pasta adresi personals@csb.gov.lv, faksu 67830137 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Konsultācijas pa tālruni 67366851.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz otro kārtu.


OP 2017/6.AKK13

Aicinām pievienoties Centrālās statistikas pārvaldes (reģ. Nr. 90000069830) kolektīvam, ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem un vēlaties augt profesionāli!

Piedāvātais amats - Sociālās statistikas departamenta Iedzīvotāju statistikas daļas vecākais/-ā referents/-e (uz noteiktu laiku)

Pamatpienākumi:

- piedalīties iedzīvotāju skaita un ilgtermiņa migrācijas novērtēšanā

- piedalīties datubāzu izveidošanā, kvalitātes izvērtēšanā, uzturēšanā un datu analīzē, izmantojot gan tiešsaistes datu pārraides režīmā iegūto informāciju no Iedzīvotāju reģistra, gan informāciju no citiem administratīvo datu avotiem

- apkopot datus, tos analizēt, izdarīt aprēķinus, gatavot kopsavilkuma statistiskās tabulas saskaņā ar Valsts statistiskās informācijas programmu un atbilstoši datu lietotāju pieprasījumiem

- veikt datubāzu un sagatavoto kopsavilkuma datu loģisko un matemātisko kontroli

- uz iegūto individuālo statistikas datu pamata veidot un analizēt kopsavilkuma informāciju, salīdzināt to ar citiem pieejamiem datu avotiem, sagatavot priekšlikumus informācijas kvalitātes paaugstināšanas jomā

Prasības pretendentam:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, statistikā, matemātikā vai socioloģijā (vai tām tuva profila)

- prasme profesionālā līmenī strādāt ar datoru (MS Office aplikācijas: Excel, Word, Access)

- prasmes darbā ar vismaz vienu no statistisko aprēķinu programmām (IBM SPSS Statistics, SAS, R, Stata)

- pieredze darbā ar lielām datubāzēm (piemēram, MS SQL)

- angļu valodas zināšanas

- labas komunikācijas un sadarbības prasmes

Mēs piedāvājam:

- interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu

- sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi

- profesionālo izaugsmi

- darbavietu Rīgas centrā

Amats ir klasificēts 18.6. apakšsaimes III A līmenī (9. mēnešalgu grupa).

Pieteikuma dokumentus - izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae -, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām (veidlapa ir pieejama elektroniskā veidā CSP mājaslapā www.csb.gov.lv sadaļā "Darba piedāvājumi") un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1, vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), uz e-pasta adresi personals@csb.gov.lv, faksu 67830137 15 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Konsultācijas pa tālruni 67366851.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz otro kārtu.


OP 2017/6.AKK14

Precizējot iepriekš publicēto

Oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 05.01.2017. laidienā Nr. 5 (OP 2017/5.AKK1) Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes, reģ. Nr. 90000017078, izsludinātā konkursa uz valsts civildienesta ierēdņa amatu amata nosaukums pareizi lasāms - Atļauju daļas vecākais/-ā eksperts/-e uz nenoteiktu laiku, darbavieta Ventspilī.

Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)