Laidiens: 20.03.2017., Nr. 58

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2017/58.UT1

Rēzeknes tiesas lietvedībā atrodas civillieta SIA "Jūrmalas namsaimnieks" maza apmēra prasībā pret Jeļenu Roginsku par parāda piedziņu. Tiesa aicina atbildētāju JEĻENU ROGINSKU, pers. kods 230558-11508, dzīvesvieta nav zināma, ierasties uz tiesas sēdi 2017.gada 9.augustā plkst. 10.00 Rēzeknē, Dārzu ielā 24. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2017/58.UT2

Rīgas rajona tiesa uzaicina ARTI SVILĀNU, dzim. 1968.gada 14.februārī, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Pionieru iela 29, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, ierasties uz tiesas sēdi 2017.gada 25.aprīlī plkst.14.00 Rīgā, Lomonosova ielā 10 (ieeja no Aiviekstes ielas), 309.tiesas sēžu zālē, kā atbildētāju Ilonas Svilānes prasībā pret Arti Svilānu par laulības šķiršanu. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez jūsu klātbūtnes.


OP 2017/58.UT3

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa uzaicina "CITY GROUP LTD", reģistrācijas Nr.2195747, adrese: 201 Rogers Office Building, Edwin Wallace Rey Drive, George Hill, Anguilla, uz tiesas sēdi 2017.gada 22.maijā plkst. 11.00 Rīgā, Abrenes ielā 3, 3.stāvā, 29.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr.C04228614 (lietvedības Nr. C-2438-16/14) - likvidējamās SIA "DC Vernisāža" prasībā pret "City Group Ltd" par preču zīmju nelikumīgu izmantošanu, nodarītā kaitējuma kompensāciju piedziņu un līguma pārkāpumu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2017/58.UT4

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C29675516 (C-3030-17/17) AS "Latvenergo", reģistrācijas Nr. 40003032949, maza apmēra prasībā pret KASPARU DELVERU, dzim. 1985. gada 21. augustā, par parāda piedziņu. Civillieta Nr. C29675516 tiks izskatīta rakstveida procesā 2017. gada 16. maijā. Atbildētājam Kasparam Delveram ir Civilprocesa likuma 74. pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesei, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Tiesas sprieduma noraksts būs pieejams 2017. gada 16. maijā tiesas kancelejā Lomonosova ielā 10, Rīgā. Šis datums uzskatāms par pilna sprieduma sastādīšanas datumu.


OP 2017/58.UT5

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C30538516 (lietvedības Nr. C-1695-16/20) AS "DNB banka" prasībā pret Andri Videmani un Raminu Videmani par parāda piedziņu. Lūdzam ANDRI VIDEMANI, dzim. 1982. gada 5. augustā, un RAMINU VIDEMANI, dzim. 1985. gada 24. aprīlī, ierasties uz tiesas sēdi 2017. gada 27. aprīlī plkst. 10.00 Rīgā, Abrenes ielā 3, 2. stāvā, 12. zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez jūsu klātbūtnes.


OP 2017/58.UT6

IVETA BOJARUNECA, dzim. 1972. gada 2. janvārī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Jaunsaules iela 5a-25, Rīga, LV-1083, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2017. gada 9. maijā plkst. 13.30, Dobeles rajona tiesā (4. zālē) Dobelē, Muldavas ielā 16, LV-3701, kā atbildētāja civillietā Nr. C13084116 Rīgas bāriņtiesas prasībā par aizgādības tiesību atņemšanu. Atbildētājas neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņas klātbūtnes.


OP 2017/58.UT7

Rīgas rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C33766316 Siguldas novada bāriņtiesas prasībā pret Mairi Dravenieku un Gaidu Bojāri par aizgādības tiesību atņemšanu, kas nozīmēta izskatīšanai tiesas sēdē 2017. gada 9. maijā plkst. 10.00. Rīgas rajona tiesa uzaicina MAIRI DRAVENIEKU, dzim. 1986. gada 31. jūlijā, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta: Birzes iela 3-11, Allaži, Allažu pagasts, Allažu novads, LV-2154, uz tiesas sēdi 2017. gada 9. maijā plkst. 10.00 Siguldā, Šveices ielā 27. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks skatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2017/58.UT8

Rīgas rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C33766316 Siguldas novada bāriņtiesas prasībā pret Mairi Dravenieku un Gaidu Bojāri par aizgādības tiesību atņemšanu, kas nozīmēta izskatīšanai tiesas sēdē 2017. gada 9. maijā plkst. 10.00. Rīgas rajona tiesa uzaicina GAIDU BOJĀRI, dzim. 1991. gada 5. jūnijā, kuras pēdējā zināmā dzīvesvieta: Birzes iela 3-11, Allaži, Allažu pagasts, Allažu novads, LV-2154, uz tiesas sēdi 2017. gada 9. maijā plkst. 10.00 Siguldā, Šveices ielā 27. Atbildētājas neierašanās gadījumā lieta tiks skatīta bez viņas klātbūtnes.


OP 2017/58.UT9

Rēzeknes tiesā ir saņemts JURIJA DOLGOVA, pers. kods 261139-12774, pieteikums par tiesību dzēšanu uzaicinājuma kārtībā un īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr. 12 Līgo ielā 9 (pirms adreses maiņas - māja Nr. 5), Lipušku ciemā, Mākoņkalna pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra apzīmējums 78720080275001005. Tiesa uzaicina personas, kurām ir kādi iebildumi pret šo pieteikumu vai tiesības uz minēto nekustamo īpašumu, pieteikt tos tiesai trīs mēnešu laikā. Ja tās nebūs pieteiktas trīs mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas, visas termiņā nepieteiktās tiesības tiks atzītas par spēkā neesošām.


OP 2017/58.UT10

Rēzeknes tiesā ir saņemts AIGARA KEIŠA pieteikums par tiesību dzēšanu uzaicinājuma kārtībā un īpašuma tiesību ierakstīšanu zemesgrāmatā, un ir ierosināta civillieta. Rēzeknes tiesa uzaicina personas, kurām ir:

- kādi iebildumi pret 1993. gada 9. martā Aigara Keiša un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Baltinava" valdes priekšsēdētāja Dzintara Meščanova parakstīto vienošanos, ar kuru pieteicējs pret samaksu saņēma savā īpašuma nekustamo īpašumu - mehāniskās darbnīcas (angāru) Kārsavas ielā 26, Baltinavā, Baltinavas novadā, kadastra Nr. 38440030673001;

- kādas tiesības uz šo nekustamo īpašumu, paziņot par to Rēzeknes tiesai 4 (četru) mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.

Ja personas uzaicinājuma termiņā nepieteiks savas tiesības un prasības, kas saistītas ar iepriekšminētā nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, nepieteiktās tiesības tiks atzītas par spēkā neesošām un dzēstas.


OP 2017/58.UT11

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa aicina ANATOLIJU VENGRŽINOVSKI, dzim. 1963. gada 21. oktobrī, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta Vestienas ielā 29, Rīgā, LV-1035, ierasties uz tiesas sēdi 2017. gada 24. aprīlī plkst. 15.00 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Rīgā, Lomonosova ielā 10, 3. stāvā, 345. tiesas sēžu zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C29554316, C-2097/17/28, AS "DNB banka" prasībā pret Nadeždu Boikovu, Aleksandru Boikovu, Valeriju Boikovu, Vjačeslavu Boikovu, Georgiju Deveru, Viktoru Vengržinovski un Anatoliju Vengržinovski par izlikšanu no dzīvojamām telpām bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas un parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)