Laidiens: 20.03.2017., Nr. 58

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2017/58.US1

Paziņojums par pienākumu izpildīt nolēmumu

ROLAND KALNIŅ, dzim. 04.07.1955.! Uzaicinu jūs samaksāt parādu 48,45 EUR un saskaņā ar CPL 568. p. 1. d. 68,25 EUR - sprieduma izpildes izdevumus -, kas izveidojušies līdz sludinājuma publicēšanai, kopā 116,70 EUR, pamatojoties uz Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes 2016. gada 20. decembra lēmumu-izpildrīkojumu Nr. PIP-16-9162-lsi/7-15-3/13048-PL par parāda piedziņu 48,45 EUR apmērā no Rolanda Kalniņa par labu Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldei, reģistrācijas Nr. 90001999188. Norādītās summas jāsamaksā ne vēlāk kā desmit dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas zvērināta tiesu izpildītāja Sanda Tomsona, reģ. Nr. 05057210029, depozīta kontā Nr. LV68TREL9199040001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Ja minētajā termiņā jūs nenokārtosiet šīs saistības, nolēmums tiks izpildīts piespiedu kārtā un jums saskaņā ar CPL 566.-568. p. būs jāsedz papildus ar tā izpildi saistītie izdevumi.

S. Tomsons, tālr. 67312401.


OP 2017/58.US2

Paziņojums par pienākumu izpildīt nolēmumu

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, pamatojoties Ogres rajona tiesas 2017. gada 24. janvārī izdoto izpildu rakstu lietā Nr. C24190015, uzaicina JĀŅI ZARIŅU, dzim. 01.11.1978., nokārtot parāda saistības 5828,38 EUR apmērā līdz 2017. gada 2. aprīlim, ieskaitot zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga, reģistrācijas Nr. 14027012712, depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000 Valsts kasē, kods TRELLV22.


OP 2017/58.US3

SIA "Rīgas pilsētbūvnieks" brīdina INTU PURENIŅU, dzim. 07.06.1957., un AIJU BRAUNU, dzim. 16.07.1986., par to, ka uz 06.03.2017. parāds par dzīvojamo telpu Pasta ielā 4, dz. 38, Baldonē, īri un saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem ir 3699,79 EUR. Lūdzam minēto parādu samaksāt viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas. Ja mēneša laikā parāds netiks apmaksāts, SIA "Rīgas pilsētbūvnieks" izmantos savas likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktās tiesības vērsties tiesā ar prasību par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no īrētajām telpām, kā arī parāda piedziņu.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)