Laidiens: 17.03.2017., Nr. 57

Paziņojumi akcionāriem, dalībniekiem, biedriem

OP 2017/57.AD1

Paziņojums par papildinātu akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtību

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" valde paziņo, ka, pamatojoties uz akcionāra Marguerite Gas I S.á.r.l. pieprasījumu, akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" ārkārtas akcionāru sapulces, kas notiks 2017. gada 31. martā plkst. 10.00 AS "Latvijas Gāze" telpās Rīgā, Vagonu ielā 20, darba kārtībā ir iekļauts papildu jautājums "Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" statūtu grozījumiem". Līdz ar to akcionāru sapulces darba kārtība ir šāda:

1. Par reorganizāciju.

2. Revīzijas komitejas ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.

3. Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" statūtu grozījumiem*.

* 1) Akcionārs Marguerite Gas I S.a.r.l. ierosināja šo jautājumu darba kārtībā iekļaut kā pirmo jautājumu. Ņemot vērā sākotnējo valdē apstiprināto un publiski izsludināto darba kārtības jautājumu secību, jautājums par darba kārtības jautājumu secības maiņu izlemjams akcionāru sapulces laikā. 2) Saskaņā ar Komerclikuma 284.panta ceturtajā daļā noteikto akcionāru sapulces lēmums attiecībā uz sabiedrību un akcionāriem ir spēkā ar tā pieņemšanas brīdi, ja pašā lēmumā nav noteikts citādi.

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" valde

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze"

Vienotais reģ. Nr. 40003000642

Juridiskā adrese: Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009

Papildu informācija:

Vinsents Makaris

Tālr. 67 369 144, IR@lg.lv


OP 2017/57.AD2

Paziņojums

SIA ''Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība''

Akciju atpirkšanas piedāvājums

SIA ''Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība'' paziņo, ka 2017. gada 20. martā sāksies AS ''Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija'' obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums, ievērojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2017. gada 14. martā pieņemto lēmumu.

Informācija par piedāvājumu:

Mērķa sabiedrība: AS "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija", vienotās reģistrācijas numurs 40003017085, adrese: Jaunpils pagasts. Jaunpils novads, LV-3145, tālrunis/fakss +371 63181241, e-pasta adrese: kcmas@kcmas.apollo.lv, tīmekļa vietnes adrese: www.kurzemescmas.lv.

Piedāvātājs: SIA "Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība", vienotās reģistrācijas Nr. 40003134620, reģistrēta Uzņēmumu reģistrā 1993. gada 19. jūnijā, ierakstīta komercreģistrā 2004. gada 2. jūnijā. Piedāvātāja juridiskā adrese: Republikas Laukums 2, Rīga, LV-1010, tālrunis/fakss 67878784, e-pasta adrese: maija.brunovska@inbox.lv, tīmekļa vietnes adrese: www.ciltsdarbs.lv.

Piedāvātājam prospekta parakstīšanas dienā pieder 368 578 (trīs simti sešdesmit astoņi tūkstoši pieci simti septiņdesmit astoņas) akcijas jeb 42,08 % akciju sabiedrības "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" balsstiesīgo akciju.

Atpirkšanas cena ir 1,85 euro par vienu akciju, kas aprēķināta saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 74. panta 1. punkta prasībām par cenas noteikšanu obligātā akciju atpirkšanas procesa gadījumā.

Piedāvājuma sākuma termiņš ir nākamā darba diena no paziņojuma par akciju atpirkšanas piedāvājumu publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Piedāvājuma termiņš beidzas pēc 30 dienām, skaitot no piedāvājuma sākuma termiņa pēdējā piedāvājuma dienā plkst. 16.00. Ja šādi noteiktais Piedāvājuma termiņš beidzas sestdienā, svētdienā, vai normatīvajos aktos noteiktajā svētku dienā, tad par Piedāvājuma termiņa beigu dienu uzskatāma nākamā darba diena.

Ar atpirkšanas prospektu var iepazīties vai to saņemt Mērķa sabiedrības administrācijas telpās - Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, piedāvājuma termiņa laikā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Tāpat prospekts ievietots arī Nasdaq Riga, AS, mājaslapā http://www.nasdaqbaltic.com Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

SIA ''Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība''

Valdes priekšsēdētāja Maija Brunovska

Tālr. +371-29173811

E-pasta adrese: maija.brunovska@inbox.lv

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)