Laidiens: 16.03.2017., Nr. 56

Tiesu nolēmumi

OP 2017/56.TS1

Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2017.gada 15.februāra spriedumu civillietā Nr. C29610716/C-2260/17, Margitas Ābeles pieteikumā par personas rīcībspējas ierobežojuma apjoma pārskatīšanu, lietā ar ieinteresēto personu Edgaru Ābeli, EDGARAM ĀBELEM, pers. kods 110489-11211, pārskatīti personas rīcībspējas ierobežojuma apjomi.

Tiesa nosprieda: pieteikumu apmierināt.

Saglabāt Edgaram Ābelem, pers. kods 110489-11211, rīcībspējas ierobežojumus tādās jomās, kā maksājumu izdarīšana un saņemšana; darījumu slēgšana, rīcība ar mantu un tās pārvaldību, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām; komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana.

Noteikt, ka jomās, kurās Edgaram Ābelem, pers. kods 110489-11211, ierobežota rīcībspēja, aizgādnis ir tiesīgs rīkoties patstāvīgi.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2017.gada 8.martā.


OP 2017/56.TS2

Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa paziņo parādniekam DIDZIM VEGNERAM, pers. kods 190581-12524, ka 2017.gada 18.aprīlī Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās), tiks izskatīta civillieta Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 14 zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas pieteikumā par nekustamā īpašuma - Robežu iela 30, Stende, Talsu novads, kadastra numurs 88150010131, - nostiprināšanu uz ieguvēja Andra Burkāna vārda, dzēšot zemesgrāmatā uz šo īpašumu ierakstītās parādu saistības un aizlieguma atzīmes. Pieteikumu izskatīs tiesnese Jolanta Āboliņa. Parādniekam Didzim Vegneram ir Civilprocesa likuma 74.pantā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt motivētu noraidījumu tiesnesim. Civilprocesa likumā noteiktās tiesības puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Lēmuma norakstu no 2017.gada 19.aprīļa varēs saņemt Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā.


OP 2017/56.TS3

Ar Daugavpils tiesas 2017.gada 20.februāra spriedumu pārskatīts Valentīnas Laščenkovas, pers. kods 060260-11427, rīcībspējas ierobežojuma apjoms.

Tiesa nosprieda: grozīt ar Rēzeknes pilsētas tautas tiesas 1982.gada 4.jūnija spriedumu Nr.2-215/1982 VALENTĪNAI LAŠČENKOVAI, pers. kods 060260-11427, noteikto pilnas rīcībspējas ierobežojumu.

Ierobežot Valentīnai Laščenkovai rīcībspēju, nosakot rīcībspējas ierobežojuma apjomu: pārstāvībā valsts un pašvaldības iestādēs, izņemot jautājumus, kas skar Valentīnas Laščenkovas personiskās nemantiskās tiesības un jautājumus par viņa rīcībspējas ierobežojumiem, strīdiem ar aizgādni; pārstāvībā kredītiestādēs, apdrošināšanas sabiedrībās, citās finanšu institūcijās, medicīnas un ārstniecības iestādēs; pensijas, pabalstu un citu maksājumu izdarīšanā un saņemšanā; darījumu slēgšanā; rīcībā ar mantu un tās pārvaldībā, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām; komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā.

Noteikt, ka visā noteiktajā rīcībspējas ierobežojuma apjomā aizgādnis rīkojas patstāvīgi.

Daugavpils tiesas spriedums ir stājies likumīgā spēkā 2017.gada 14.martā.


OP 2017/56.TS4

Ar Saldus rajona tiesas 2017.gada 21.februāra spriedumu civillietā Nr.C34057516, lietas arhīva Nr.C-0113-17/4, ir šķirta laulība, kas noslēgta Saldus rajona CAR nodaļā ar reģistra Nr.74, starp VITAUTAS BEINORAS, dzim.1954.gada 18.jūnijā, Krasnojarskas novadā, Šušenskas rajonā, Dolgomostovas ciemā, un ĒRIKU BĀLIŅU, dzim.1949.gada 10.jūnijā, Jelgavas rajonā, Līvbērzes ciemā.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2017.gada 14.martā.


OP 2017/56.TS5

Ar Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nama 2017.gada 6.februāra spriedumu civillietā Nr. C33556216 pārskatīts rīcībspējas ierobežojums ANDREJAM BOITMANIM, pers. kods 300189-10625 un nospriests: grozīt ar Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas 2007.gada 17.oktobra spriedumu lietā Nr.C31134607 Andrejam Boitmanim, pers. kods 300189-10625, noteikto pilnas rīcībspējas ierobežojumu.

Ierobežot Andrejam Boitmanim, pers. kods 300189-10625, rīcībspēju, nosakot šādu rīcībspējas ierobežojuma apjomu:

1) maksājumu izdarīšana un saņemšana;

2) darījumu slēgšana;

3) rīcība ar mantu un tās pārvaldība, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām;

4) komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana.

Noteikt, ka Andreja Boitmaņa, pers. kods 300189-10625, aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Andrejam Boitmanim ierobežota rīcībspēja.

Spriedums stājies spēkā 2017.gada 28.februārī.


OP 2017/56.TS6

Daugavpils tiesa ar 2017.gada 22.februāra spriedumu civillietā Nr. C12254916 nosprieda: atcelt pilnībā ar Daugavpils tiesas 1998.gada 7.septembra spriedumu civillietā Nr.2-2026/5 PĒTERIM STRODAM, pers. kods 280970-12168, noteikto rīcībnespēju un atjaunot Pēterim Strodam, pers. kods 280970-12168, rīcībspēju pilnā apjomā un izbeigt viņam aizgādnību.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2017.gada 15.martā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)