Laidiens: 10.03.2017., Nr. 52 (5879)

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2017/52.US1

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" brīdina īrniekus:

1) ANDRI KAMPĀNU, adrese: Čiekurkalna 4. šķērslīnija 20-5, Rīga;

2) SERGEJU GERKO, adrese: Pārmiju iela 30-41, Rīga.

Jūsu parāds par dzīvokļa īri un pamatpakalpojumiem pārsniedz trīs mēnešu maksājumu apmēru. Lūdzam samaksāt parādu viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas. Pretējā gadījumā atbilstoši likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2 pantam pret jums tiks iesniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas un parāda piedziņu. Maksājumi par īri un pamatpakalpojumiem veicami ikmēneša rēķinos norādītajos banku kontos.


OP 2017/52.US2

Ogres novada pašvaldības aģentūra "Ogres namsaimnieks" brīdina DMITRIJU DIKEVIČU, dzim. 1979. gada 5. maijā, deklarētā dzīvesvieta: Mālkalnes prospekts 34-227, Ogre, par dzīvojamās telpas īres un piegādāto komunālo pakalpojumu parāda EUR 520,07 samaksāšanas nepieciešamību. Ja parāds netiks samaksāts viena mēneša laikā pēc šīs publikācijas, pret jums saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem tiks sniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvojamās telpas un parāda piedziņu.


OP 2017/52.US3

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAUJAS TŪRE", reģistrācijas numurs 40003545543, juridiskā adrese: Pļavu iela 8-22, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, paziņo AIVIJAI SKUJAI, personas kods 241055-13109, ka viņa nav izpildījusi 2013. gada 19. septembrī noslēgtā aizdevuma līguma saistības, jo nav veikti procentu maksājumi, nav atmaksāta aizdevuma pamatsumma, par maksājuma kavējumiem tika aprēķināts līgumsods. Parādniecei 14 kalendāro dienu laikā no publikācijas datuma jāsamaksā parāds 9496,70 EUR kopā ar likumiskajiem procentiem (aizdevuma pamatsumma 4268,62 EUR, procenti 959,46 EUR, līgumsods 4268,62 EUR, likumiskie 6 % gadā no pamatsummas). Ja parāda summa 14 dienu laikā netiks samaksāta, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAUJAS TŪRE" uzsāks hipotēkas realizāciju, iesniedzot tiesā pieteikumu par ieķīlātā nekustamā īpašuma "Iesalnieki", Baldones pag., kadastra Nr.8025 008 0076, labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā vai citā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Paziņo zvērināta notāre Z. Reliņa.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)