Laidiens: 28.02.2017., Nr. 44

Dažādi sludinājumi

OP 2017/44.DA1

Paziņojums par nekustamā īpašuma novērtējumu

LIGITA PUNGA! Paziņoju, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 604. panta pirmo daļu Raivim Skrastiņam piederošajai 1/3 domājamai daļai no nekustamā īpašuma, kas atrodas Krasta ielā 1A, Viesītē, Viesītes nov., kadastra numurs 5615 001 0735, piespiedu pārdošanas vērtība noteikta 4700,00 EUR (četri tūkstoši septiņi simti euro 00 centi) un piederošajai 1/3 domājamai daļai no nekustamā īpašuma, kas atrodas Kaļķu ielā 3, Viesītē, Viesītes nov., kadastra numurs 5615 001 0797, piespiedu pārdošanas vērtība noteikta 100,00 EUR (viens simts euro 00 centi) Vērtētājs: SIA "Interbaltija" vērtētājs Arnis Zeilis, LĪVA profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 23.

Informēju, ka, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 604. panta otro un trešo daļu, jums ir tiesības desmit dienu laikā no šī paziņojuma nosūtīšanas dienas lūgt nekustamā īpašuma atkārtotu novērtēšanu. Novērtēšanas izdevumus sedz persona, kura lūgusi atkārtotu novērtēšanu, iemaksājot nepieciešamo naudas summu tiesu izpildītāja depozīta kontā tiesu izpildītāja noteiktajā termiņā. Nekustamā īpašuma atkārtotas novērtēšanas izdevumi ir 151,25 EUR (Kaļķu iela 3, Viesīte, Viesītes nov.) un 181,50 EUR (Krasta iela 1A, Viesīte, Viesītes nov.), kas līdz 2017. gada 6. martam iemaksājami Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.110 zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas, reģistrācijas Nr. 25116610021, depozīta kontā Nr. LV68TREL9199082002000, Valsts kase, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī jānorāda izpildu lietas numurs un parādnieka vārds un uzvārds. Ar nekustamā īpašuma novērtējumu jūs varat iepazīties zvērinātas tiesu izpildītājas prakses vietā Jelgavā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16, 403. kabinetā, LV-3001, apmeklētāju pieņemšanas laikā (otrdienās no plkst.9.00 līdz 17.00) vai citās darba dienās, iepriekš vienojoties par apmeklējuma laiku. Tālrunis uzziņām tālr. 63010889, fakss 63010889, e-pasta adrese: indra.andrejeva@lzti.lv.


OP 2017/44.DA2

Paziņojums

Kultūras ministrija saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumiem Nr. 317 "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu" izsludina konkursu "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu Latvijas valsts simtgades pasākumu norisei Latvijas diasporas mītnes zemēs".

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Kultūras ministrijas mājaslapā www.km.gov.lv, kā arī līdz pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām - Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamentā Rīgā, Z.A.Meierovica ielā 14, 4. stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2017. gada 10. aprīlim plkst. 17.00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu K. Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364 (pasta zīmogs - 2017. gada 10. aprīlis).

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni 67330325 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.


OP 2017/44.DA3

Lūgums atsaukties

Sakarā ar pilsoņu IVANA PUGAČOVA, dzim. 30.03.1917., miris 06.02.2017., IGORA VĪTOLA, dzim. 19.10.1966., miris 08.02.2017., DAINAS ANTEINAS, dzim. 20.06.1945., mirusi 09.02.2017., IRĒNAS OZOLIŅAS, dzim. 04.05.1945., mirusi 15.02.2017., VIKTORA VITOLINA, dzim. 08.01.1958., miris 14.02.2017., nāvi Rīgas pilsētas pašvaldība lūdz viņu piederīgos pieteikties pa tālruni 67367062. 10 dienas pēc publikācijas nelaiķus nodos kremācijai.


OP 2017/44.DA4

Paziņojums

Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 30. panta pirmo daļu, izmantojot datus par akcīzes nodokļa marku daudzumu cigaretēm, kas nodotas patēriņam vai laistas brīvā apgrozībā, un informāciju par cigarešu maksimālo mazumtirdzniecības cenu un cigarešu skaitu paciņā laikposmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim, nosaka vidējo svērto mazumtirdzniecības cenu cigaretēm iepriekšējā kalendāra gadā 151,38 EUR par 1000 cigaretēm.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)