Laidiens: 09.02.2017., Nr. 31

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2017/31.AKK1

Latvijas Nacionālais arhīvs (reģ.Nr.90009476367) izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa(-nes) amatu - Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības departamenta vecākais/-ā eksperts/-e uz nenoteiktu laiku (darbavieta Rīga)

Prasības pretendentam/-ei:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība (vēlama informācijas pārvaldības jomā vai citās radnieciskās jomās)

- labas teorētiskās zināšanas dokumentu pārvaldībā un arhīvu nozares jomā

- pārzināt administratīvo tiesību normatīvos aktus

- labi attīstītas kompetences: atsaucība, komunikācija, iniciatīva, rūpes par kārtību, precizitāti un kvalitāti, ētiskums

- svešvalodu zināšanas (angļu, krievu), kas nepieciešamas amata pienākumu izpildei

- iemaņas darbā ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī, izpratne par datu bāzēm un elektroniskajiem dokumentiem)

Galvenie amata pienākumi:

- veikt arhīvu nozares eksperta funkcijas, sniedzot metodisko un praktisko palīdzību LNA uzraudzībā esošām institūcijām dokumentu pārvaldības, sakārtošanas, aprakstīšanas, izmantošanas un glabāšanas jautājumos

- koordinēt institūciju dokumentu nodošanu LNA

- izvērtēt amata uzraudzībā esošo institūciju lietu nomenklatūras, dokumentu klasifikācijas shēmas, glabāšanas termiņus, uzziņu sistēmas un dokumentu iznīcināšanas aktus

Konkursa pretendentiem 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz vai jānosūta pieteikums un aptaujas lapa, CV, motivācijas vēstule un augstākās izglītības apliecinoša dokumenta kopija Latvijas Nacionālā arhīva Personāla vadības nodaļai Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV-1050, vai uz e-pasta adresi: personals@arhivi.gov.lv. Konkursa pretendenta pieteikuma un aptaujas lapa pieejama arhīva mājaslapā www.arhivi.gov.lv sadaļā "Aktualitātes", "Vakances". Uzziņas pa tālr. 67213472, 67224556.


OP 2017/31.AKK2

Veselības inspekcija, reģistrācijas Nr.90002448818, ir Veselības ministrijas pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic uzraudzību un kontroli veselības nozarē visā Latvijas teritorijā, lai nodrošinātu regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi.

Veselības inspekcija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa(-nes) amatu - Veselības aprūpes uzraudzības un kontroles departamenta Veselības aprūpes kvalitātes kontroles nodaļas vadītājs/-a (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība veselības aprūpē - ārsta grāds un sertifikāts specialitātē

- pieredze un praktiskais darba stāžs veselības aprūpē ne mazāk kā 5 gadi

- pieredze vadošā amatā 2 gadi

- valsts pārvaldi reglamentējošo normatīvo aktu un Administratīvā procesa pārzināšana un pielietošana praksē

- Veselības inspekcijas darbību reglamentējošo normatīvo aktu, kā arī Nodaļas kompetences ietvaros esošo nozares normatīvo aktu pārzināšana un pielietošana praksē

- izpratne par Eiropas Savienības jautājumiem

- vadības (t.sk. darba plānošana, organizācija un kontrole) prasmes

- valsts valodas prasmes atbilstoši C 1 līmenim

- divu svešvalodu (krievu, angļu) pārzināšana

- prasme strādāt ar datoru lietotāja līmenī (MS Office)

- lietvedības zināšanas

- Galvenie pienākumi:

- organizēt un koordinēt Nodaļas darbību

- organizēt un koordinēt medicīnisko aprūpi reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanas kontroli ārstniecības iestādēs

- interpretēt normatīvo aktu piemērošanu, klasificēt normatīvo aktu pārkāpumu un noteikt atbilstošās sankcijas saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām amata tiesībām

- sagatavot lēmumu projektus pārbaudes lietās

- vadīt darba grupas

- veikt metodisko vadību ekspertīžu veikšanā un atzinumu sniegšanā uzraudzības jomā

- piedalīties sarežģītu, liela apjoma ekspertīžu komisiju darbā

- organizēt juridisko un fizisko personu iesniegumu un sūdzību izskatīšanu veselības aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes jautājumos u.c.

Mēs piedāvājam:

- darbu dinamiskā iestādē un profesionālā kolektīvā

- atalgojumu atbilstoši 13.mēnešalgu grupai un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

- labus darba apstākļus, veselības apdrošināšanu

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar norādi vadītājs Veselības aprūpes kvalitātes kontroles nodaļā, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) iesniegt Veselības inspekcijas Personālvadības un darba aizsardzības nodaļā, Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012, vai uz e-pastu: personal@vi.gov.lv 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Tālr. uzziņām 67819675, e-pasts: personal@vi.gov.lv, mājaslapa www.vi.gov.lv.


OP 2017/31.AKK3

VESELĪBAS MINISTRIJA (reģ. Nr. 90001474921) izsludina konkursu uz ierēdņa(-nes) amatu - Personāla un dokumentu pārvaldības departamenta vecākais/-ā eksperts/-e (uz ierēdņa prombūtnes laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā akadēmiskā izglītība

- praktiskā darba pieredze personālvadības jomā ne mazāk kā 2 gadi

- pieredze personāla dokumentu un iekšējo tiesību aktu izstrādāšanā

- prasme izstrādāt iekšējos normatīvos aktus un rīkojumus personāla un dokumentu pārvaldības jautājumos

- prasme sagatavot, noformēt un kārtot personāla lietvedības dokumentus atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem

- prasme uzkrāt, aktualizēt un analizēt personāla informāciju

- zināšanas un prasmes par personāla lietvedību un dokumentu pārvaldību

- ētiskums, komunikācijas, plānošanas un organizēšanas prasmes, iniciatīva un rūpes par darba kārtību, precizitāti un kvalitāti

Galvenie pienākumi:

- sagatavot dokumentus un administratīvos aktus Personāla un dokumentu pārvaldības departamenta kompetencē esošos jautājumos, tai skaitā valsts kapitālsabiedrību, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, valdes locekļu personāla lietvedībā

- nodrošināt metodisko vadību personāla lietvedības un dokumentu vadības sistēmas jomās

- izvērtēt un organizēt amatu klasificēšanu Veselības ministrijā un padotības iestādēs

- organizēt Veselības ministrijas apbalvojumu piešķiršanas procesu

Pieteikuma dokumenti (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) iesniedzami Veselības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentā 10 kalendāro dienu laikā no paziņojuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī" Rīgā, Brīvības ielā 72, tālr. 67876017, vai sūtot uz e-pastu: vm@vm.gov.lv.


OP 2017/31.AKK4

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto Finanšu un attīstības departamenta Finanšu vadības nodaļas vecākā/-s ekonomista/-es amatu (1 amata vieta uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams ekonomikā vai kādā no finanšu vadības jomām), vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas papildināta ar studijām ekonomikā

- darba pieredze valsts pārvaldē finanšu vai ekonomikas, vai grāmatvedības jomā ne mazāka par 1 gadu

- Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros

- zināšanas finanšu plānošanā, uzskaites organizēšanā un analīzē

- prasmes vērtēt faktus, analizēt datus un situācijas paredzēt un novērtēt riskus

- sadarbības un komunikācijas prasmes

- analītiķa prasmes

- prasme darbā ar MS Word, MS Excel un dažādām ar finanšu plānošanu un uzraudzību saistītām datu bāzēm

Amata mērķis: piedalīties valsts speciālā budžeta finansēto aktīvo nodarbinātības pasākumu finanšu aprēķinu sagatavošanā un līdzekļu administrēšanā, kā arī piedalīties aktīvo nodarbinātības un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu rezultatīvo rādītāju un finanšu līdzekļu sadales komisijas materiālu sagatavošanā.

Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1.kategorija: 719,00 EUR, 2.kategorija: 827,00 EUR, 3.kategorija: 945,00 EUR (bruto alga).

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 10 dienu laikā, skaitot no paziņojuma publicēšanas dienas izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Pretendentam jānosūta pa pastu Nodarbinātības valsts aģentūrai, adrese: K.Valdemāra ielā 38, k-1, Rīgā, LV-1010, vai uz e-pastu: konkursi@nva.gov.lv ar norādi "FVN_vecākais_ekonomists". Informācija pa tālr. 67021794 un Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.

Atlases konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - tests, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas Pretendenta profesionālās zināšanas. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām. Uz interviju tiks uzaicināti tie pretendenti, kuriem testā būs iegūts noteiktu punktu skaits.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)