Laidiens: 19.12.2017., Nr. 252

Darbības pārskati

OP 2017/252.DP1

LAS "Latvijas Krājbanka" pārskats par 2017. gada novembri saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 161. panta 2. daļas 10. punktu

1. LAS "Latvijas Krājbanka" finanšu stāvokļa pārskats 2017. gada 30. novembrī, euro (blakus uzrādīta informācija 2017. gada 31. oktobrī)

Aktīvi

30.11.2017.

31.10.2017.

Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām

15 999 681

15 999 681

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

15 149 551

15 046 891

Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi

321 699

320 016

Kredīti

1 557 359

1 512 981

Pārdošanai turētais kustamais un nekustamais īpašums

1 360

1 360

Pārējie aktīvi

474 266

478 665

Kopā aktīvi

33 503 916

33 359 594

Saistības

 

 

Noguldījumu garantiju fonda pieteiktais kreditoru prasījums par izmaksām noguldītājiem

223 944 777

223 944 777

Citi pieteiktie kreditoru prasījumi

263 760 310

263 760 310

Uzkrājumi un uzkrātie izdevumi

66 882

61 123

Pārējās saistības

45 093 171

45 109 119

Kopā saistības

532 865 140

532 875 329

Pašu kapitāls

 

 

Apmaksātais pamatkapitāls un akciju emisiju uzcenojums

77 384 163

77 384 163

Rezerves

1 710 048

1 710 048

Iepriekšējo periodu uzkrātie zaudējumi

-579 890 104

-579 890 104

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

1 434 669

1 280 158

Kopā pašu kapitāls

-499 361 224

-499 515 735

Kopā kapitāls, rezerves un saistības

33 503 916

33 359 594

Ārpusbilances posteņi

 

 

Aktīvi, pasīvi pārvaldīšanā

16 718 515

17 026 050

2. Pārskats par atgūtajiem aktīviem 2017. gada novembrī, euro (blakus uzrādīti atgūtie aktīvi 2017. gada oktobrī)

 

11.2017.

10.2017.

Nauda no atgūtajiem kredītiem

131 462

202 217

Nauda no kustamās mantas pārdošanas

-

-

Nauda no nekustamo īpašumu pārdošanas

-

-

Nauda no meitas uzņēmumu pārdošanas un likvidācijas

-

-

Nauda, kas atgūta no ārvalstu korespondējošām kredītiestādēm, kurā bankas līdzekļi nav brīvi pieejami

-

-

Nauda no citiem prasījumiem

-

-

Kopā atgūtie aktīvi

131 462

202 217

3. Maksātnespējas procesa izdevumi (atbilstoši Kredītiestāžu likuma 153. pantam) 2017. gada novembrī, euro (blakus uzrādīti maksātnespējas procesa izdevumi 2017. gada oktobrī)

 

11.2017.

10.2017.

3.1. Administratora un administratora palīga atlīdzība

6 573

10 112

3.2. Darbiniekiem izmaksājamās darba algas un izmaksājamie atlaišanas pabalsti

18 843

22 236

3.3. Nepieciešamie izdevumi kredītiestādes mantas uzturēšanai un nepieciešamo darba telpu uzturēšanai maksātnespējas procesa laikā

13 311

26 463

3.4. Tiesas izdevumi

-

-

3.5. Izdevumi publikāciju ievietošanai laikrakstos

216

217

3.6. Izdevumi izsoļu organizēšanai

-

-

3.7. Izdevumi, kas saistīti ar maksātnespējas pasākumu reģistrāciju publiskajos reģistros

-

-

Kopā maksātnespējas procesa izdevumi

38 943

59 028


OP 2017/252.DP2

Likvidējamā akciju sabiedrība "VEF banka"

Bilances pārskats 2017. gada 30. novembrī (pārskata perioda pēdējais datums)

Pozīcijas nosaukums

EUR

Kase un prasības pret Latvijas Banku

 

Prasības pret kredītiestādēm un centrālajām bankām

51 034

Kredīti

313 327

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

 

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā

 

Nemateriālie aktīvi

 

Pamatlīdzekļi

 

Pārējie aktīvi

597

Kopā aktīvi

364 958

Saistības pret kredītiestādēm un centrālajām bankām

 

Noguldījumi

 

Pārējās saistības

350 482

t. sk. saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem izveidoti uzkrājumi 313 914 EUR

 

Kapitāls un rezerves

14 476

Kopā pasīvi

364 958

Atgūtie aktīvi

 

Likvidācijas izdevumi (no 01.10.2017. līdz 30.10.2017.)

474

Likvidatora atlīdzība (t.sk. PVN)

 

30.11.2017.

Likvidējamās AS "VEF banka" likvidators V. E. Kronbergs


OP 2017/252.DP3

Politiskās partijas "Jaunā konservatīvā partija", reģ. Nr. 40008224598, precizēta vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācija


OP 2017/252.DP4

Politiskās partijas "Latvijas centriskā partija", reģ. Nr. 40008095705, precizēta vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācija

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)