Laidiens: 04.12.2017., Nr. 240 (6067)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2017/240.AKK1

Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs izsludina konkursu uz vakanto Administratīvās nodaļas juriskonsulta (ierēdņa) amatu

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- otrā līmeņa augstākā profesionālā vai akadēmiskā izglītība tiesību zinātnē (jurista kvalifikācija)

- zināšanas par administratīvo procesu, civilprocesu un valsts pārvaldi reglamentējošiem tiesību aktiem

- pieredze darbā tiešās pārvaldes iestādēs darbā jurista vai juriskonsulta amatā pēdējos 3 gadus

- pieredze iekšējo un ārējo normatīvo aktu, kā arī attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādē un juridiskajā analīzē (vismaz 3 gadi)

- pieredze administratīvo aktu sagatavošanā (vismaz 1 gads)

- zināšanas par publisko iepirkumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem un pieredze publisko iepirkumu dokumentu izstrādē (vismaz 3 gadi)

- zināšanas un pieredze vienošanos un līgumu sagatavošanā publisko tiesību, civiltiesību un publisko iepirkumu jomā (vismaz 3 gadi)

- zināšanas par veselības, sporta un sociālo garantiju jomu reglamentējošiem tiesību aktiem

- pieredze darbā Iekšlietu ministrijas resora iestādēs jurista vai juriskonsulta amatā tiks uzskatīta par priekšrocību

- labas datorlietotāja prasmes (MS Office standarta programmas, darba pieredze ar DocsVision lietvedības sistēmu tiks uzskatīta par priekšrocību)

Amata pienākumi:

- veikt iekšējo un ārējo tiesību aktu, kā arī attīstības plānošanas dokumentu projektu sagatavošanu un juridisko analīzi

- izstrādāt lēmumu, tai skaitā administratīvo aktu, sarakstes un dažāda cita veida dokumentu projektus iestādes darbības jomās

- izstrādāt līgumu projektus publisko tiesību jomā, publisko iepirkumu jomā un civiltiesību jomā iestādes darbības nodrošināšanai un publisko pakalpojumu jomā

- sagatavot publisko iepirkumu dokumentāciju, piedalīties publisko iepirkumu komisiju darbā juridiskās kompetences ietvaros

- atbilstoši deleģējumam pārstāvēt iestādi valsts pārvaldes institūcijās un tiesu iestādēs sagatavot ar tiesvedību saistītos dokumentus

- pārbaudīt Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nodarbināto sagatavoto juridiska rakstura dokumentu atbilstību normatīvo aktu un juridiskās tehnikas prasībām un savas kompetences ietvaros sniegt par tiem atzinumus

- sniegt juridiskas konsultācijas Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra vadībai un nodarbinātajiem uzdevumu veikšanai nepieciešamajos jautājumos

Piedāvājam:

- pilnu darba slodzi

- labus darba apstākļus

- mēnešalgu atbilstoši 10. mēnešalgu grupai no 940,00 euro (pirms nodokļu nomaksas)

- pēc pārbaudes laika veselības apdrošināšanu

- atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā

- iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku pieredzi valsts pārvaldē

Iesniedzamie dokumenti:

- pieteikuma vēstule, kurā ir aprakstīta darba pieredze atbilstoši izvirzītajām prasībām, norādot periodu (ja pieteikuma vēstulē nav aprakstīta minētā pieredze, konkursa komisija uzskata, ka pretendentam nav šādas pieredzes un pretendents netiek virzīts nākamajā kārtā)

- CV (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai)

- izglītības dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā)

Iesniedzamos dokumentus sūtīt 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" pa pastu, adrese: Čiekurkalna 1. līnijā 1, k-1, Rīgā, LV-1026, ar norādi "Vakantajam juriskonsulta amatam" vai uz e-pasta adresi sintija.mazjane@iem.gov.lv vai iesniegt personīgi minētajā adresē 509. kabinetā. Tālr. uzziņām 67829858.

Pretendentu atlases konkurss notiks trijās kārtās.

Pirmā kārta - pretendentu izglītības un pieredzes atbilstības izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem.

Otrā kārta - klātienes praktiskais uzdevums pretendentiem, kuri iekļuvuši otrajā kārtā.

Trešā kārta - darba intervija, pretendentiem, kuri iekļuvuši trešajā kārtā.

Pēc konkursa pirmās kārtas sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa nākamajai kārtai!

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs informē, ka:

- pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi,

- iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs.


OP 2017/240.AKK2

Studiju un zinātnes administrācija izsludina konkursu uz Studiju kreditēšanas daļas vecākā referenta amatu (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, augstākā izglītība (priekšroka tiks dota pretendentiem ar ekonomisko izglītību vai dabaszinātņu jomā), valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē, vēlama pieredze darbā ar klientiem, profesionālas iemaņas darbā ar datoru, zināšanas finanšu un kredītu jautājumos, ar amata pienākumu pildīšanu saistīto normatīvo aktu pārzināšana, analītiskā domāšana, precizitāte un spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, komunikabilitāte

Galvenie amata pienākumi:

- sniegt konsultācijas par kredīta no valsts budžeta līdzekļiem atmaksas un dzēšanas kārtību, sagatavot informāciju bankām un kredīta ņēmējiem par studiju kredīta saistību izpildes gaitu un citus dokumentus, pieņemt apmeklētājus, reģistrēt korespondenci

Mēs piedāvājam: interesantu un atbildīgu darbu, mēneša amatalgu 740,00 EUR apmērā (bruto).

Pieteikuma dokumenti (motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) 15 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas jāiesniedz vai jānosūta Studiju un zinātnes administrācijai Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, Rīgā, LV-1050. Tālr. informācijai 67702490.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Studiju un zinātnes administrācija informē, ka:

- jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

- iepriekš minēto jūsu personāla datu apstrādes pārzinis ir Studiju un zinātnes administrācija, kontaktinformācija: Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, Rīgā, LV-1050.


OP 2017/240.AKK3

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (reģ. Nr. 90001669496; www.vsaa.lv) izsludina konkursu uz Starptautisko pakalpojumu nodaļas Pabalstu koordinācijas daļas vecākā inspektora valsts civildienesta ierēdņa amatu (vakance uz nenoteiktu laiku ar dienesta vietu Lāčplēša ielā 70A, Rīgā)

Piedāvājam:

- mēnešalgu bruto no 738 euro līdz 856 euro (atkarībā no kategorijas)

- iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku darba pieredzi valsts pārvaldē

- veselības apdrošināšanu

Pamatpienākumi:

- izvērtēt klientu tiesības uz sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem un valsts sociālajiem pabalstiem

- izdot administratīvos aktus, piemērojot Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību normas

- veikt saraksti ar citu ES/EEZ dalībvalstu un līgumvalstu kompetentajām institūcijām

- konsultēt klientus

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs

- vēlama pieredze klientu apkalpošanā valsts pārvaldes, pašvaldību vai finanšu institūcijās vismaz 1 gads

- valsts valodas prasme augstākajā līmenī; svešvalodu zināšanas - krievu un angļu valodas zināšanas (vismaz B2 līmenī)

- vēlamas zināšanas par administratīvo procesu, par valsts sociālās apdrošināšanas sistēmu, par ES/EEZ tiesību aktiem un starpvalstu līgumiem sociālās drošības jomā

- prasme pielietot normatīvos aktus

- prasme strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām

- labas komunikācijas prasmes

- darba pieredze sociālās apdrošināšanas jomā tiks uzskatīta par priekšrocību

Konkursa pretendentiem/-ēm 14 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī" lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

- dzīves aprakstu (CV) - atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē www.europass.lv

- motivētu pieteikuma vēstuli, kurā jāiekļauj arī apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām

- izglītību apliecinošu dokumenta/-u kopiju/-as. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi iesniedzamie dokumenti.

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta - pretendentu izvērtēšana, ņemot vērā pretendentu iesniegtajos dokumentos esošo informāciju. Otrā kārta - pretendentu vērtēšana intervijas laikā, izmantojot pārrunu un praktisko uzdevumu metodiku.

Dokumentus pieteikumam uz konkursu sūtīt/iesniegt VSAA Starptautisko pakalpojumu nodaļai Lāčplēša ielā 70A, Rīgā (ar norādi "Konkursam uz Pabalstu koordinācijas daļas vecākā inspektora amatu"), vai nosūtīt uz e-pasta adresi: Aina.Biljone@vsaa.lv. Tālr. uzziņām 67095102.


OP 2017/240.AKK4

Maksātnespējas administrācija izsludina atklātu konkursu uz valsts civildienesta ierēdņa amatu - SABIEDRISKO ATTIECĪBU VADĪTĀJS (uz nenoteiktu laiku) Administratīvajā departamentā

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- 2. līmeņa augstākā izglītība

- vēlama vismaz viena gada praktiskā darba pieredze attiecīgajā jomā (vēlams valsts pārvaldē)

- specialitātē nepieciešamo normatīvo aktu pārziņa, prasme praksē izmantot teorētiskās zināšanas

- zināšanas sabiedrisko attiecību un komunikācijas nodrošināšanā

- iniciatīva, komunikācija, ētiskums, rūpes par kārtību, precizitāti un kvalitāti

- divu svešvalodu (angļu un krievu valodas) zināšanas, ļoti laba prasme lietot datortehniku, tajā skaitā Microsoft biroja programmatūru

Amata pienākumi:

- Maksātnespējas administrācijas komunikācijas un sabiedrisko attiecību politikas izstrāde un īstenošana

- sabiedrības informēšanu par maksātnespējas jomu gan plašsaziņas līdzekļos, gan sociālajos medijos

- aptauju un pētījumu par maksātnespējas jomu veikšana

- informācijas par maksātnespējas jomu monitorings un analīze

- iekšējās komunikācijas nodrošināšana

- skaidrojumu un viedokļu par maksātnespējas jomu sagatavošana

Mēs piedāvājam:

- interesantu darbu un atsaucīgu kolektīvu

- profesionālās un karjeras izaugsmes iespējas

- mēnešalgu, sākot no 1050 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Gaidām jūsu pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības aprakstu (CV) un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Adrese: Maksātnespējas administrācija, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, LV-1050, tālr. 67099111, fakss 67099118, e-pasta adrese: konkurss@mna.gov.lv.


OP 2017/240.AKK5

VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA (reģ. Nr. 90001733697, www.vraa.gov.lv) IZSLUDINA ATKĀRTOTU KONKURSU UZ Informācijas sistēmu attīstības departamenta Integrācijas nodaļas SISTĒMU ANALĪTIĶA amatu (trīs amata vietas (19.3 amatu saimes II A līmeņa 11. mēnešalgu grupas amats) uz noteiktu laiku - uz projekta īstenošanas laiku līdz 2020. gada novembrim)

Galvenie pienākumi:

- plāno un koordinē Valsts informācijas sistēmu savietotāja, koplietošanas komponenšu (turpmāk - Sistēmu) darbību un attīstību

- vada un piedalās Sistēmu funkcionālo procesu prasību izstrādē, sniedz tehnisko atbalstu jaunu biznesa procesu izstrādē

- veic lietotāju vajadzību izpēti, apkopo un izvērtē prasības, plāno to īstenošanu

- sniedz priekšlikumus par Sistēmu izmantošanas un attīstības iespējām

- organizē un piedalās Sistēmu akcepttestēšanā

- izskata, sniedz atzinumus un pieņem ārpakalpojumu sniedzēju iesniegtos nodevumus (dokumentus un lietojumus), novērtē to atbilstību tehniskajām un funkcionālajām prasībām

- sniegt metodisko palīdzību valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām (lietotāju atbalsts, apmācības, izmaiņu un kļūdu labojumu realizācijā)

Prasības:

- Augstākā izglītība telekomunikāciju vai informācijas tehnoloģiju jomā vai augstākā izglītība, kas papildināta ar amatam nepieciešamajām speciālām zināšanām (var būt pēdējā kursa students informācijas tehnoloģiju vai līdzvērtīgā jomā)

- Latviešu un angļu valodas zināšanas sarunvalodas un tehniskās dokumentācijas sapratnes līmenī

- Ļoti labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogrammas)

- Labas SQL zināšanas

- Spēja orientēties lielā informācijas apjomā

- Labas analītiskās un komunikācijas prasmes

- Par priekšrocību tiks uzskatīta:

• Izpratne par Latvijas valsts pārvaldi, funkcijām un institucionālo sistēmu

• Pieredze informācijas sistēmu prasību analīzē, ieviešanā un testēšanā

Piedāvājam:

- atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- lieliskus darba kolēģus un iespēju pilnveidot savas profesionālās zināšanas

- mēnešalgu (1052,00 euro - 1. kategorija, 1209,00 euro - 2. kategorija, 1382,00 euro -  3. kategorija)

- sociālās garantijas (tai skaitā veselības apdrošināšanu pēc 1 gada darba stāža sasniegšanas)

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Valsts reģionālās attīstības aģentūra informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa personāla atlases norisi;

2) iepriekš minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra, kontaktinformācija: Alberta iela 10, Rīga, LV-1010.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV) un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, dokumenta par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs, un citus pretendenta kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam iesniegt līdz 2017. gada 18. decembrim Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvajam departamentam Alberta ielā 10, Rīgā, LV-1010, pa e-pastu: darbs@vraa.gov.lv. Tālr. uzziņām 67350636, 28347888.


OP 2017/240.AKK6

Rīgas Stradiņa universitāte ir viena no modernākajām augstākās izglītības mācību iestādēm Baltijā ar izteikti starptautisku ievirzi. Universitātei ir deviņas fakultātes, kurās tiek realizētas studijas, pētniecības virzieni un modernas zinātņu programmas medicīnā un sociālajās zinātnēs. Rīgas Stradiņa universitāte ir ceļā, lai kļūtu par reģionālu intelektuālās darbības centru, atbalstot ekselenci zinātnē un efektīvu tehnoloģiju pārnesi inovāciju veicināšanai.

Rīgas Stradiņa universitāte aicina augstākās vadības komandā ZINĀTŅU PROREKTORU

GALVENIE PIENĀKUMI UN ATBILDĪBAS:

- realizēt universitātes zinātniskās darbības attīstības stratēģiju

- plānot, organizēt un attīstīt zinātnes un pētniecības virzienu universitātē

- veicināt dalību starptautiskos zinātnes sadarbības un attīstības projektos

- nodrošināt universitātes zinātnes mērķu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu

- veikt pārvaldību zinātnes struktūrvienībās

- veidot sadarbību ar vietējā mēroga un starptautiskiem sadarbības partneriem

SAGAIDĀMĀ KVALIFIKĀCIJA:

- doktora zinātniskais grāds

- vismaz 5 gadu pieredze pētnieciskajā darbā, no tiem vismaz 3 gadi vadošā amatā

- vēlama darba pieredze pētniecībā ārvalstīs

- normatīvo aktu pārzināšana, kas regulē augstskolu zinātnisko darbību

- stratēģiskā domāšana, prasme noteikt prioritātes

- labas latviešu un angļu valodas un vēlamas arī citas ES svešvalodas zināšanas

- labas komunikācijas un digitālās prasmes

MŪSU PIEDĀVĀJUMS:

- atbilstoši resursi mērķu sasniegšanai

- sociālā un materiālā labklājība

- saliedēta un atbalstoša komanda

Ja jūs ir ieinteresējis šis piedāvājums, lūgums līdz 22.12.2017. sūtīt vai iesniegt RSU Dokumentu pārvaldības un arhīva daļā Dzirciema ielā 16, Rīgā, LV-1007, šādus dokumentus: CV, personīgo zinātnisko sasniegumu aprakstu (publikācijas, vadītie promocijas darbi, autorapliecības u. tml.) un darbības programmu universitātes pētniecības attīstībai.


OP 2017/240.AKK7

Latvijas Kultūras akadēmija, reģ. Nr. 90000039164, izsludina konkursu uz vakanto akadēmiskā personāla amata vietu:

Latvijas Kultūras akadēmija / Audiovizuālās mākslas katedra / Mākslas nozare / Teātra un kino vēsture un teorijas apakšnozare / darbības joma - Aktiera meistarības teorija un prakse

Darbavieta: Rīgā

Darba laiks: uz noteiktu laiku

Amata vieta: docents 1 amata vieta

Akadēmiskā personāla studiju darba plāni un darba slodze tiek precizēti katru akadēmisko gadu.

Prasības pretendentam/-ei:

- maģistra grāds humanitārajās zinātnēs vai mākslās

- pieredze pedagoģiskajā darbā ne mazāk kā piecus gadus

- augsti sasniegumi mākslinieciskajā jaunradē un pedagoģiskajā darbā

- būtiska profesionāla pieredze audiovizuālo un skatuves darbu veidošanā tiks uzskatīta par priekšrocību

Iesniedzamie dokumenti:

- iesniegums par piedalīšanos konkursā (adresēts LKA rektorei), iesniegumā jānorāda amats, uz kuru pretendē

- motivācijas vēstule

- izglītību vai zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus)

- ja akadēmiskais grāds iegūts ārvalstīs, izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais diploms

- dzīves un darba gājums (CV Europass formātā)

- citi dokumenti, kas apliecina atbilstošu kvalifikāciju

Pieteikumu reģistrācija mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas LKA Personāldaļā Rīgā, Ludzas ielā 24, 14. kabinetā, tālr. 67114805. Papildinformācija publicēta LKA mājaslapā www.lka.edu.lv.


OP 2017/240.AKK8

Latvijas Kultūras akadēmija, reģ. Nr. 90000039164, izsludina konkursu uz vakanto akadēmiskā personāla amata vietu:

Latvijas Kultūras akadēmija / Audiovizuālās mākslas katedra / Mākslas nozare / Teātra un kino vēsture un teorijas apakšnozare / darbības joma - Audiovizuālās un skatuves mākslas darbu producēšanas teorija un prakse

Darbavieta: Rīgā

Darba laiks: uz noteiktu laiku

Amata vieta: lektors 1 amata vieta

Akadēmiskā personāla studiju darba plāni un darba slodze tiek precizēti katru akadēmisko gadu.

Prasības pretendentam/-ei:

- maģistra grāds mākslās

- pieredze pedagoģiskajā darbā

- pieredze audiovizuālo un skatuves darbu producēšanā

Iesniedzamie dokumenti:

- iesniegums par piedalīšanos konkursā (adresēts LKA rektorei), iesniegumā jānorāda amats, uz kuru pretendē

- motivācijas vēstule

- izglītību vai zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus)

- ja akadēmiskais grāds iegūts ārvalstīs, izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais diploms

- dzīves un darba gājums (CV Europass formātā)

- citi dokumenti, kas apliecina atbilstošu kvalifikāciju

Pieteikumu reģistrācija mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas LKA Personāldaļā Rīgā, Ludzas ielā 24, 14. kabinetā, tālr. 67114805. Papildinformācija publicēta LKA mājaslapā www.lka.edu.lv.


OP 2017/240.AKK9

Latvijas Kultūras akadēmija, reģ. Nr. 90000039164, izsludina konkursu uz vakanto akadēmiskā personāla amata vietu:

Latvijas Kultūras akadēmija / Audiovizuālās mākslas katedra / Mākslas nozare / Teātra un kino vēsture un teorijas apakšnozare / darbības joma - Filmu režijas teorija un prakse

Darbavieta: Rīgā

Darba laiks: uz noteiktu laiku

Amata vieta: lektors 1 amata vieta

Akadēmiskā personāla studiju darba plāni un darba slodze tiek precizēti katru akadēmisko gadu.

Prasības pretendentam/-ei:

- maģistra grāds mākslās

- pieredze pedagoģiskajā darbā

- augsti sasniegumi mākslinieciskajā jaunradē un pedagoģiskajā darbā

- būtiska profesionāla pieredze audiovizuālo darbu veidošanā tiks uzskatīta kā priekšrocība

Iesniedzamie dokumenti:

- iesniegums par piedalīšanos konkursā (adresēts LKA rektorei), iesniegumā jāuzrāda amats, uz kuru pretendē

- motivācijas vēstule

- izglītību vai zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus)

- ja akadēmiskais grāds iegūts ārvalstīs, izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais diploms

- dzīves un darba gājums (CV Europass formātā)

- citi dokumenti, kas apliecina atbilstošu kvalifikāciju

Pieteikumu reģistrācija mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas LKA Personāldaļā Rīgā, Ludzas ielā 24, 14. kabinetā, tālr. 67114805. Papildinformācija publicēta LKA mājaslapā www.lka.edu.lv.


OP 2017/240.AKK10

Latvijas Kultūras akadēmija, reģ. Nr. 90000039164, izsludina konkursu uz vakanto akadēmiskā personāla amata vietu:

Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedra / Mākslas nozare / Kultūras teorijas apakšnozare / darbības joma - Kultūras menedžments un radošās industrijas

Darbavieta: Rīgā

Darba laiks: uz noteiktu laiku

Amata vieta: lektors 1 amata vieta

Akadēmiskā personāla studiju darba plāni un darba slodze tiek precizēti katru akadēmisko gadu.

Prasības pretendentam/-ei:

- maģistra grāds mākslās

- pieredze pedagoģiskajā darbā ne mazāk kā divus gadus

- darba pieredze kultūras menedžmenta un/vai radošo industriju jomā

- vēlama pieredze zinātniskajā darbībā un dalība konferencēs atbilstoši darbības jomai

Iesniedzamie dokumenti:

- iesniegums par piedalīšanos konkursā (adresēts LKA rektorei), iesniegumā jāuzrāda amats, uz kuru pretendē

- motivācijas vēstule

- izglītību vai zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus)

- ja akadēmiskais grāds iegūts ārvalstīs, izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais diploms

- dzīves un darba gājums (CV Europass formātā)

- citi dokumenti, kas apliecina atbilstošu kvalifikāciju

Pieteikumu reģistrācija mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas. Dokumenti jāiesniedz LKA Personāldaļā Rīgā, Ludzas ielā 24, 14. kabinetā, tālr. 67114805. Papildinformācija publicēta LKA mājaslapā www.lka.edu.lv.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2017/240.AKR1

Iepirkumu uzraudzības birojs paziņo, ka konkursa kārtībā 2017.gada 27.novembrī Administratīvo sodu departamenta juriskonsulta valsts civildienesta ierēdņa amatā uz nenoteiktu laiku ir iecelts IĻJA ZAHAROVS.


OP 2017/240.AKR2

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs paziņo, ka izdevumā "Latvijas Vēstnesis" š. g. 25. oktobrī izsludinātais konkurss uz vakanto Bīstamo iekārtu un metroloģiskās uzraudzības daļas vecākā inspektora ierēdņa amatu ir noslēdzies bez rezultāta.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)