Laidiens: 17.11.2017., Nr. 229

Darbības pārskati

OP 2017/229.DP1

Likvidējamā akciju sabiedrība "VEF banka"

Bilances pārskats 2017. gada 31. oktobrī (pārskata perioda pēdējais datums)

Pozīcijas nosaukums

EUR

Kase un prasības pret Latvijas Banku

 

Prasības pret kredītiestādēm un centrālajām bankām

46 008

Kredīti

313 327

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

 

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā

 

Nemateriālie aktīvi

 

Pamatlīdzekļi

 

Pārējie aktīvi

597

Kopā aktīvi

359 932

Saistības pret kredītiestādēm un centrālajām bankām

 

Noguldījumi

 

Pārējās saistības

344 938

t. sk. saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem izveidoti uzkrājumi 313 914 EUR

 

Kapitāls un rezerves

14 994

Kopā pasīvi

359 932

Atgūtie aktīvi

 

Likvidācijas izdevumi (no 01.09.2017. līdz 30.09.2017.)

2896

Likvidatora atlīdzība (t. sk. PVN)

 

31.10.2017.

Likvidējamās AS "VEF banka" likvidators V. E. Kronbergs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)