Laidiens: 16.11.2017., Nr. 228 (6055)

Tiesu nolēmumi

OP 2017/228.TS1

Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa paziņo parādniekam IGORAM IVANOVAM, pers. kods 180465-13000, ka 2017. gada 18. decembrī Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi, tiks izskatīta civillieta Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes pieteikumā par nekustamā īpašuma Stadiona ielā 43A, Jelgavā, kadastra numurs 09000250509, izsoles akta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda.


OP 2017/228.TS2

Ar Jēkabpils rajona tiesas 2017.gada 10.oktobra spriedumu civillietā Nr.C16042417 grozīt ar Jēkabpils rajona tiesas 2009.gada 13.februāra spriedumu civillietā Nr.C16116508 ANDREJAM KONUHOVAM, pers. kods 050977-11151, noteikto rīcībspējas ierobežojumu apjomu un saglabāt rīcībspējas ierobežojumus šādās jomās:

- maksājumu izdarīšanā un saņemšanā, ja tā apmērs pārsniedz 12,81 euro vai 10 procenti no saņemtās pensijas summas;

- darījumu slēgšanā, ja tā apmērs pārsniedz 12,81 euro vai 10 procenti no saņemtās pensijas summas;

- rīcībā ar mantu un tās pārvaldībā, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām;

- komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā;

- pārstāvībā valsts un pašvaldības iestādēs, kā arī medicīnas un sociālajās iestādēs.

Noteikt, ka aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās personai ierobežota rīcībspēja.

Spriedumu var pārsūdzēt apelācijas kārtībā Zemgales apgabaltiesai 20 dienu laikā no 2017.gada 24.oktobra, iesniedzot sūdzību Jēkabpils rajona tiesā.

Pilns spriedums tiks sastādīts 2017.gada 24.oktobrī.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2017.gada 14.novembrī.


OP 2017/228.TS3

Ar Jēkabpils rajona tiesas 2017.gada 23.oktobra spriedumu civillietā Nr.C16052417 apmierināt Skaidrītes Radutovas, pers. kods 210571-11143, pieteikumu par personas rīcībspējas ierobežojumu noteikšanu.

Noteikt MĀRIM DZALBAM, pers. kods 290888-11149, rīcībspējas ierobežojumus šādās jomās:

- maksājumu izdarīšanā un saņemšanā;

- rīcībā ar mantu un tās pārvaldību, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām;

- darījumu slēgšanā;

- komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā;

- pārstāvībā valsts un pašvaldību institūcijās un citās iestādēs;

- pabalsta un pensijas saņemšanā.

Noteikt, ka minētajās jomās aizgādnis rīkojas patstāvīgi.

Spriedumu 20 dienu laikā var pārsūdzēt apelācijas kārtībā Zemgales apgabaltiesā, sūdzību iesniedzot Jēkabpils rajona tiesā.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2017.gada 14. novembrī.


OP 2017/228.TS4

Ar Cēsu rajona tiesas 2017. gada 19. oktobrī spriedumu civillietā Nr. C11048317 pieteikumā par personas rīcībspējas ierobežošanu un aizgādnības nodibināšanu INTAI MINJONAI ROZEI, pers. kods 031034-11288, tiek noteikti rīcībspējas ierobežojumi - maksājumu izdarīšanā un saņemšanā, darījumu slēgšanā, rīcībā ar mantu un tās pārvaldībā, nodibinot viņai aizgādnību.

Noteikt, ka visā rīcībspējas ierobežojuma apjomā aizgādnis rīkojas patstāvīgi.

Atzīt par spēku zaudējušu tiesas 2017. gada 24. maija lēmumu par pagaidu aizgādnības nodibināšanu Intai Minjonai Rozei.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2017. gada 9. novembrī.


OP 2017/228.TS5

Ar Jelgavas tiesas 2017.gada 16.oktobra spriedumu nospriests ierobežot IMANTAM PAULIŅAM, pers. kods 110265-10425, rīcībspēju šādās jomās: visu veidu darījumu slēgšanā; visu veidu maksājumu kārtošanā, saņemšanā, izdarīšanā; rīcībā ar mantu, tai skaitā ar nekustamo īpašumu, tā pārvaldīšanu, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām; komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā; pārstāvībā valsts, pašvaldību un citās iestādēs.

Noteikt, ka aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Imantam Pauliņam, pers. kods 110265-10425, ierobežota rīcībspēja.

Tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā 2017.gada 7.novembrī.


OP 2017/228.TS6

Ar Liepājas tiesas 2017. gada 24. oktobra spriedumu C20 1843 17 ierobežot OLGAI SEMIBRATOVAI, pers. kods 270528-10815, rīcībspēju šādās jomās: pārstāvībā valsts un pašvaldības institūcijās, tiesās, tiesu varai piekritīgās institūcijās, bankās, medicīnas un ārstniecības iestādēs un sakaru iestādēs, maksājumu izdarīšanā un saņemšanā, darījumu slēgšanā, rīcībā ar mantu un tās pārvaldību.

Noteikt, ka Olgas Semibratovas aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās viņai ir ierobežota rīcībspēja.

Tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā 2017. gada 14. novembrī.


OP 2017/228.TS7

Ar Liepājas tiesas 2017. gada 23. oktobra spriedumu C20 1940 17 pieteikumu apmierināt un ierobežot VIJAI FELDMANEI, pers. kods 020643-10809, rīcībspēju šādās jomās - maksājumu izdarīšanā un saņemšanā; darījumu slēgšanā; rīcībā ar mantu un tās pārvaldību, nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā, apgrūtināšanā ar lietu tiesībām; pārstāvībā valsts un pašvaldības iestādēs, tiesās, bankās, apdrošināšanas sabiedrībās, citās finanšu institūcijās, medicīnas un ārstniecības iestādēs.

Nodibināt Vijai Feldmanei aizgādnību, nosakot, ka aizgādnis rīkojas patstāvīgi jomās, kurās Vijai Feldmanei ierobežota rīcībspēja.

Tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā 2017. gada 14. novembrī.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)