Laidiens: 20.10.2017., Nr. 209

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2017/209.AKK1

Latvijas Kultūras akadēmija, reģ. Nr. 90000039164, izsludina konkursu uz vakanto akadēmiskā personāla amatu:

Latvijas Kultūras akadēmija / Zinātniskās pētniecības centrs / Mākslas nozare / Kultūras teorijas apakšnozare / darbības joma - Teātra teorija un vēsture

Darbavieta: Rīgā

Darba laiks: Uz noteiktu laiku

Amata vieta: pētnieks

Prasības pretendentam:

- doktora grāds mākslās

- darbības jomai atbilstošas zinātniskas publikācijas anonīmi recenzētos izdevumos

- dalība starptautiskās konferencēs ar darbības jomai atbilstošiem referātiem

- par priekšrocību tiks uzskatīta izpratne par Latvijas Kultūras akadēmijas zinātniskās darbības prioritātēm

Iesniedzamie dokumenti:

- iesniegums par piedalīšanos konkursā (adresēts LKA rektorei), iesniegumā jāuzrāda amats, uz kuru pretendē

- motivācijas vēstule

- akadēmisko vai zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus)

- ja akadēmiskais grāds iegūts ārvalstīs, izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais diploms

- dzīves un darba gājums (CV Europass formātā) un zinātnisko publikāciju saraksts pēdējo 6 gadu laikā

- citi dokumenti, kas apliecina atbilstošu kvalifikāciju

Pieteikumu reģistrācija mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas. Dokumenti jāiesniedz LKA Personāldaļā Rīgā, Ludzas ielā 24, 14. kabinetā, tālr. 67114805.


OP 2017/209.AKK2

Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz Iekšējā audita nodaļas auditora amatu

Prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība (vēlams ekonomikas, finanšu vai tiesību nozarē), kas papildināta ar speciālajām zināšanām iekšējā audita semināros un/vai profesionālās kvalifikācijas kursos

- pieredze iekšējo auditu veikšanā

- praktiskā darba pieredze valsts pārvaldes iestādēs (ne mazāk kā 3 gadi)

- zināšanas grāmatvedībā, finanšu analīzē un kontrolē

- analītiskās spējas un prasme argumentēt savu viedokli

- labas organizatoriskas iemaņas un komunikācijas prasmes

- labas datora lietotāja prasmes

Galvenie amata pienākumi: iekšējo auditu veikšana ministrijā un tās padotības iestādēs, kā arī kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir kapitāla daļu turētāja. Sagatavot ziņojumus auditos un pārbaudes lietās, sniegt ieteikumus atklāto problēmu novēršanai, uzraudzīt neatbilstību likvidēšanu.

Piedāvājam:

- interesantu, izaicinājumiem bagātu darbu

- profesionālu un atsaucīgu kolēģu komandu

- mēnešalgu atbilstoši 10. mēnešalgu grupai (no 940 euro līdz 1287 euro)

Pretendentiem/-ēm dokumenti (motivēts pieteikums un CV ar galveno darba pienākumu aprakstu) 15 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas jāiesniedz, nosūtot uz e-pasta adresi vakances@em.gov.lv vai Ekonomikas ministrijā (Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1519), fakss 67280882. Tālrunis uzziņām 67013183.


OP 2017/209.AKK3

Valsts kase (reģ. Nr. 90000597275) ir Finanšu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kura īsteno valsts pārvaldes funkcijas valsts finanšu vadības jomā, organizējot valsts budžeta izpildi un uzskaiti, valsts parāda un naudas līdzekļu vadību, kā arī, veicot Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības maksājumu un sertifikācijas iestādes funkcijas, izsludina atkārtotu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Finanšu resursu departamenta vecākais eksperts darbam aktīvu pārvaldības jomā

Galvenie amata pienākumi:

- slēgt finanšu darījumus (noguldījumi, īstermiņa aizņēmumi un atvasinātie finanšu instrumenti) naudas līdzekļu likviditātes vai valsts parāda vadības ietvaros

- nodrošināt finanšu resursu piesaistīšanas iespējas no Valsts kases klientiem un saskaņot darījumu nosacījumus noguldījumu pieņemšanai

- nodrošināt naudas līdzekļu likviditātes vadības efektivitātes analīzi

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā izglītība ekonomikas studiju virzienā (vēlams ekonomikas, finanšu vai banku darbības studiju programmā) vai vadības studiju virzienā (vēlams vadības zinātnes studiju programmā)

- darba pieredze finanšu jomā ilgāka par gadu

- labas angļu valodas zināšanas

- datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī MS Office vidē

- vēlama pieredze finanšu darījumu slēgšanā ar elektroniskajām tirdzniecības platformām (par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze ar Bloomberg, Reuters sistēmām)

- augsta precizitāte, prasme analizēt liela apjoma informāciju un orientācija uz rezultātu sasniegšanu

- labas komunikācijas prasmes

- teicamas plānošanas un organizēšanas prasmes

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

Piedāvājam:

- darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanu un papildatvaļinājumu

- profesionālās izaugsmes iespējas

Pretendentus/-es lūdzam sūtīt CV un pieteikuma vēstuli 15 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas ar norādi "FRD_Vards_Uzvards" uz e-pasta adresi personals@kase.gov.lv vai Personāla departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, papildu informācija pa tālruni 67094277, www.kase.gov.lv.


OP 2017/209.AKK4

Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Dzelzceļa departamenta vecākais referents

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība transporta nozarē (vēlams dzelzceļa jomā)

- pieredze dzelzceļa nozarē

- zināšanas normatīvo aktu projektu izstrādē

- orientēšanās starptautiskajās attiecībās

- izpratne par dzelzceļa nozari

- labas angļu un krievu valodas zināšanas

- prasme strādāt ar datoru lietotāja līmenī

- ļoti labas komunikācijas prasmes

- organizatora un darba plānošanas spējas un iniciatīva

- orientācija uz attīstību

Amats klasificēts 36. saimes II līmenī (9. mēnešalgu grupa; mēnešalga atbilstoši 29.01.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr. 66 noteiktajiem ierobežojumiem).

Mēnešalga no 835 līdz 1000 EUR.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un svešvalodu zināšanu kvalifikācijas kopijas nosūtīt pa pastu, elektroniski vai iesniegt Satiksmes ministrijas Administratīvā departamenta Cilvēkresursu un darbības nodrošināšanas nodaļā 14 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". E-pasta adrese: satiksmes.ministrija@sam.gov.lv. Adrese: Rīga, Gogoļa iela 3, 378. kabinets. Tālrunis uzziņām 67028218.


OP 2017/209.AKK5

Nacionālais veselības dienests (reģ. Nr. 90009649337) izsludina konkursu uz vecākā ekonomista amatu Starptautiskās sadarbības nodaļā (noteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi:

- nodrošināt starpvalstu norēķinus

- apkopot pārskatu sagatavošanai nepieciešamo informāciju

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā izglītība ekonomikā, vadības zinībās vai citā ar finansēm saistītā jomā

- pārzināt valsts pārvaldi reglamentējošos normatīvos aktus un administratīvo procesu reglamentējošos normatīvos aktus, kā arī spēt tos piemērot praksē

- pieredze veselības nozarē un Eiropas Savienības tiesību piemērošanā tiks uzskatīta par priekšrocību

- ļoti labas datorprasmes (programmas Word, Excel u. c.)

- teicamas latviešu, labas krievu un angļu valodas zināšanas

- augsta atbildības izjūta, precizitāte, iniciatīva, labas komunikācijas un sadarbības spējas

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

Piedāvājam:

- interesantu un dinamisku darbu atsaucīgu un pieredzējušu kolēģu komandā

- profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas

- veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām

- darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus

- bruto atalgojumu no 756 EUR (pārbaudes laikā) līdz 994 EUR

Pieteikumu, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Vecākais eksperts Starptautiskās sadarbības nodaļā" sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pasta adresi Dainai.Gailei@vmnvd.gov.lv vai Rīgā, Cēsu ielā 31, k-3, LV-1012, līdz 2017. gada 30. oktobrim. Informācija pa tālruni 67043772.


OP 2017/209.AKK6

Nacionālais veselības dienests (reģ. Nr. 90009649337) izsludina konkursu uz vecākā eksperta amatu Pakalpojumu izmaksu un tarifu nodaļā (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi:

- izstrādāt un aprēķināt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas

- apkopot un analizēt profesionālo asociāciju un citu speciālistu priekšlikumus par veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu aprēķiniem

- veikt veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu izmaiņu ietekmes prognozēšanu

- sniegt priekšlikumus normatīvo aktu izmaiņām saistībā ar veselības aprūpes pakalpojumu izmaksām

- nodrošināt vadības informācijas sistēmas klasifikatoru biznesa procesu

- sagatavot vēstuļu projektus, atbildes uz iesniegumiem sarakstei ar juridiskām un fiziskām personām

- piedalīties darba grupās, apspriedēs, semināros, komisijās par veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas jautājumiem

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā izglītība ekonomikā vai finansēs

- ļoti labas datorprasmes (Excel)

- valsts valodas prasmes augstākajā līmenī

- angļu valodas zināšanas (lasīt, rakstīt, runāt) un krievu valodas zināšanas (sarunvaloda)

- pieredze darbā ar datubāzēm, finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu tiks uzskatīta par priekšrocību

- darba pieredze veselības aprūpes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību

- teicamas sadarbības prasmes, spēja efektīvi plānot un organizēt savu darbu

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

Piedāvājam:

- interesantu un dinamisku darbu atsaucīgu un pieredzējušu kolēģu komandā

- profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas

- veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām

- darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus

- bruto algu pārbaudes laikā 894 EUR, pēc pārbaudes laika līdz 1174 EUR

Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Vecākais eksperts Pakalpojumu izmaksu un tarifu nodaļā" sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai pa e-pasta adresi Olita.Auzina@vmnvd.gov.lv vai Rīgā, Cēsu ielā 31, k-3, LV-1012, līdz 2017. gada 30. augustam. Informācija pa tālruni 67043742.


OP 2017/209.AKK7

Valsts vides dienests (reģ. Nr. 90000017078) ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir nodrošināt, lai tiktu ievēroti normatīvie akti vides aizsardzības, radiācijas drošības un kodoldrošības un dabas resursu izmantošanas jomā

Valsts vides dienests izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Uzraudzības departamenta vecākais eksperts (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku, darbavieta Rīgā)

Piedāvājam:

- interesantu un atbildīgu darbu

- vērtīgu pieredzi un profesionālās izaugsmes iespējas

- atalgojumu no 600 euro pirms nodokļu nomaksas

- profesionālus un atsaucīgus kolēģus

Galvenie amata pienākumi:

- veikt struktūrvienību ekspertu darbības uzraudzību

- izskatīt sūdzības par ekspertu darbu

- sniegt atbalstu ģenerāldirektoram darba organizēšanā

Pretendentam izvirzītās prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā izglītība vides zinātnē

- prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru

- pieredze attiecīgajā profesijā vai specialitātē darbā ar vides aizsardzības normatīvajiem aktiem pēdējo piecu gadu laikā

- pieredze valsts pārvaldē vai pašvaldības iestādēs tiks uzskatīta kā priekšrocība

- mērķtiecība, precizitāte un augsta atbildības izjūta

- spēja strādāt gan patstāvīgi, gan komandā

- prasme efektīvi organizēt savu darbu

- teicamas saskarsmes un sadarbības spējas, prasme argumentēt savu viedokli

Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, pieteikuma vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt Valsts vides dienestam, adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (ar norādi "Vakancei - Uzraudzības departamenta vecākais eksperts"), iesniegt personīgi Lietvedības daļā (1. stāvs) vai sūtīt uz e-pasta adresi vvd@vvd.gov.lv. Kontaktinformācija: tālrunis uzziņām 67084203.


OP 2017/209.AKK8

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000054163, izsludina konkursu uz Līgumu pārvaldības nodaļas JURISTA amatu (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentam/-ei:

- pirmā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā juridiskā izglītība

- zināšanas par civiltiesisku dokumentu sastādīšanu un valsts pārvaldi reglamentējošiem tiesību aktiem

- teicamas latviešu valodas zināšanas

- vēlamas angļu valodas zināšanas

- darba pieredze ar liela apjoma informāciju, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros

- vēlama darba pieredze jurista darbā valsts pārvaldē

Galvenie amata pienākumi:

- sagatavot ar civiltiesiskajiem darījumiem saistītos administratīvo aktu projektus un dokumentāciju un citus juridiskus dokumentus un nodrošināt to tiesiskumu

- kompetences ietvaros sniegt metodisko palīdzību iestādes civiltiesisko darījumu jautājumos

Pārvalde piedāvā:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- stabilu atalgojumu (amatam noteikta 21. saime, III A līmenis, 9. mēnešalgu grupa)

- pēc pārbaudes laika - veselības apdrošināšanas polisi

- labus darba apstākļus Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 1

Iesniedzamie dokumenti:

- pieteikuma vēstule

- CV

- izglītības dokumenta kopija

Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi iesniedzamie dokumenti.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Dokumentus var iesniegt 15 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis":

- nosūtot pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departamentam, adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026;

- personīgi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departamentā Čiekurkalna 1. līnijā 1, k-3, Rīgā, LV-1026;

- nosūtot uz e-pasta adresi personas@pmlp.gov.lv ar norādi "Pieteikums jurista amatam".

Uzziņas pa tālruni 67219273.


OP 2017/209.AKK9

PIKC "Nacionālā Mākslu vidusskola" izsludina konkursu uz struktūrvienības "Rīgas Horeogrāfijas skola" vadītāja amatu

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Izglītības likumā noteiktajām prasībām

- bakalaura/maģistra grāds pedagoģijā vai izglītībā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā vai izglītībā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu

- vismaz 2 (divu) gadu pedagoģiskā darba pieredze

- vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze izglītības vai kultūras institūcijā

- teicamas latviešu valodas un labas vismaz 2 (divu) svešvalodu (tai skaitā angļu un krievu valodas) zināšanas

- zināšanas un izpratne par kultūras nozari (īpaši par dejas nozari)

- izpratne par profesionālās izglītības iestādes darbību

- labas sadarbības un komunikācijas prasmes

- labas darba organizācijas un vadības prasmes

Lai pieteiktos konkursam, jāiesniedz PIKC "Nacionālā Mākslu vidusskola" šādi dokumenti:

- pieteikuma anketa

- parakstīts dzīves gājuma apraksts (Curriculum Vitae)

- izglītību apliecinošs dokuments

- savs redzējums par PIKC "Nacionālā Mākslu vidusskola" struktūrvienības "Rīgas Horeogrāfijas skola" attīstību (latviešu valodā, brīvā formā, ne vairāk kā 5000 rakstu zīmju apjomā)

Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2017. gada 21. novembris.

Pieteikumu iesniegt:

- personīgi vai nosūtot pa pastu slēgtā aploksnē ar norādi "Pieteikums Konkursam uz PIKC "Nacionālā Mākslu vidusskola" struktūrvienības "Rīgas Horeogrāfijas skola" vadītāja amatu", adrese: PIKC "Nacionālā Mākslu vidusskola" struktūrvienības "Rīgas Horeogrāfijas skola" administrācija, Rīga, Kalnciema iela 12;

- elektroniska dokumenta veidā nosūtot uz PIKC "Nacionālā Mākslu vidusskola" oficiālo elektroniskā pasta adresi rhs@nmv.lv, parakstītu ar elektronisko parakstu.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2017/209.AKR1

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde paziņo, ka no 2017.gada 10.oktobra Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departamenta vadošās personāla speciālistes amatā konkursa kārtībā uz nenoteiktu laiku iecelta LAURA GERTNERE.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)