Laidiens: 19.10.2017., Nr. 208

Izsoles

OP 2017/208.IZ1

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Gulbe, prakses vieta: Lāčplēša iela 4-318, Aizkraukle, Aizkraukles novads, otrajā izsolē pārdod Ivaram Štālam piederošo nekustamo īpašumu - Paula Lejiņa iela 13-79, Jelgava, kadastra numurs 0900 902 6118, reģistrēts Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4061 79. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr.79 ar kopējo platību 43,2 m2 un kopīpašuma 397/59904 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 09000270037001). Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 11 800,00. Otrās izsoles sākumcena - EUR 8850,00. Izsoles solis - EUR 250,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums: 2017.gada 25.oktobrī. Izsoles noslēgums 2017.gada 24.novembrī plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 1180,00), maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērinātas tiesu izpildītājas Ligitas Gulbes, reģ. Nr. LV25086411856, depozīta kontā Nr. LV61TREL9199077001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē līdz 2017.gada 14.novembrim. Tālrunis uzziņām 65122529. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/208.IZ2

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.62 zvērināta tiesu izpildītāja Evita Eistere, prakses vieta Baznīcas ielā 39-6, Rīgā, pirmajā izsolē pārdod Aleksandram Tihonovam piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli ar kopējo platību 28,7m2 -, kas atrodas Mazajā Kalna ielā 33-10, Rīgā, kadastra numurs 0100 345 0080, reģistrēts Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, īpašuma tiesības nav nostiprinātas Zemesgrāmatā. Piedzinējs: AS PrivatBank, Muitas iela 1, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums: 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro 00 centi). Pirmās izsoles sākumcena: 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro 00 centi). Izsoles solis: 500,00 EUR (pieci simti euro un 00 centi). Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2017.gada 20.oktobrī plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2017.gada 21.novembrī plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 9.novembrim, zvērinātai tiesu izpildītājai Evitai Eisterei jālūdz autorizācija izsolei un jāiemaksā tiesu izpildītājas Evitas Eisteres, reģ. Nr. 06018611916, depozīta kontā Valsts kasē, konts Nr. LV41TREL919911500100B, TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro 00 centi) apmērā. Tālrunis uzziņām 67687081. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/208.IZ3

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 39.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dana Galzone, prakses vieta Pērses ielā 9/11, Rīgā, pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā pārdod Silvestram Graudiņam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Nīcgales ielā 48A, Rīgā, kadastra Nr.0100 118 0020, ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.849. Nekustamā īpašuma labprātīga izsole tiesas ceļā notiek par labu AS "West Kredit", adrese: K. Barona iela 28A, Rīga. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena: 94 000 EUR. Izsoles solis: 1000 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsoles sākuma datums: 25.10.2017. Izsoles noslēguma datums un laiks: 24.11.2017. plkst.13.00.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 14.11.2017. tiesu izpildītājas Danas Galzones, reģ. Nr.25087411372, depozīta kontā Nr. LV 72 TREL 9199 1020 0100 0, Valsts kase, kods TRELLV22, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 9400 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 396. un 397.pantu izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar to zvērinātas tiesu izpildītājas rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums. Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi:

1. Pārdodamais nekustamais īpašums: īpašuma adrese: Nīcgales iela 48A, Rīga. Īpašuma sastāvs: zemes gabals 779 m2. Dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 0100 118 0020 001). Kadastra numurs 0100 118 0020. Zemesgrāmata: Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.849  

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

Apgrūtinājumi: noteikts aizliegums bez West Kredit, AS, reģistrācijas numurs 40003270389, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2014.gada 6.augusta ķīlas (hipotēkas) līgums Nr.NM40608/1S. Atzīme: Zemes gabalā atrodas "Rīgas gāze" gāzes vads.

Ieķīlājumi: Nostiprināta hipotēka. Kreditors: West Kredit, AS, reģistrācijas numurs 40003270389. Pamats: 2014.gada 6.augusta aizdevuma (kredīta) līgums Nr.140608/1S, 2014.gada 6.augusta ķīlas (hipotēkas) līgums Nr.NM40608/1S, 2017.gada 2.marta vienošanās protokols Nr.P1 pie 2014.gada 6.augusta aizdevuma līguma Nr.140608/1S un 2014.gada 6.augusta ķīlas līguma Nr.140608/1S, 2017.gada 16.maija vienošanās protokols Nr.P2 pie 2014.gada 6.augusta aizdevuma līguma Nr.140608/1S un 2014.gada 6.augusta ķīlas līguma Nr.140608/1S.  

3. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena: 94 000 EUR (deviņdesmit četri tūkstoši euro).  

4. Nosolītās augstākās cenas un citu maksājumu samaksas veids un kārtība: samaksas veids: Nosolītā augstākā cena un CPL likuma 611.panta otrajā daļā citus paredzētos maksājumus nosolītājam jāmaksā naudā (euro) viena mēneša laikā pēc izsoles. Samaksas kārtība: Nosolīto augstāko cenu un CPL likuma 611.panta otrajā daļā citus paredzētos maksājumus iemaksā izsoles sludinājumā norādītajā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā.  

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: īpašnieks Silvestrs Graudiņš nepatur sev nekādas tiesības nekustamajā īpašumā.  

6. Nenotikusi izsole. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

1) izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks;

2) ja neviens no dalībniekiem, kas autorizēts izsolei, nepārsola sākumcenu;

3) nosolītājs noteiktajā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas (Civilprocesa likuma 611.panta otrā daļa).  

7. Citi pārdošanas noteikumi:

1) izsoles izziņošana notiek saskaņā ar CPL;

2) personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - noteiktās izsoles sākuma cenas un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē;

3) pircējs var izmantot CPL 612.pantā noteiktās tiesības;

4) izsoles akta apstiprināšana notiek CPL 613.pantā paredzētajā kārtībā;

5) nenotikušai izsolei ir CPL 614. un 615.pantā noteiktās sekas.  

Tālrunis uzziņām 67133106. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/208.IZ4

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.83 ZTI Jānis Jonas, prakses vieta: Brīvības iela 68-15, Rīga, otrajā izsolē pārdod kustamo mantu, kas pieder SIA "Malkas ražotne", vieglais plašlietojuma transporta līdzeklis OPEL ASTRA (melnā krāsā, izlaiduma gads 2007., virsbūves numurs W0L0AHL4878014316, valsts reģistrācijas numurs KB6852). Izsoles sākuma cena - EUR 2000 (divi tūkstoši euro). Izsole notiks 2017.gada 30.oktobrī pulksten 11.00 Brīvības ielā 68-15, Rīgā. Kustamās mantas cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz izsoles dienai zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonas, reģ. Nr.15108111506, depozīta kontā LV79TREL9199065001000 Valsts kasē, SWIFT TRELLV22, jāiemaksā 10% nodrošinājums no kustamās mantas novērtējuma (EUR 200). Tālrunis informācijai 67704014.


OP 2017/208.IZ5

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vieta Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod Igoram Kimeišam piederošo mantoto nekustamo īpašumu, kas zemesgrāmatā reģistrēts uz mirušā Staņislava Kimeiša vārda: dzīvokļa īpašumu Nr.2 ar kopējo platību 48,2 m2, kopīpašuma 4820/42110 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Gaujas ielā 13-2, Vangažos, Inčukalna nov., kadastra numurs 8017 900 0831, reģistrēts Vangažu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000062507 2. Piedzinēji: AS Citadele banka, adrese: Republikas laukums 2A, Rīga; Inčukalna novada dome, adrese: Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna nov. Novērtējums - izsoles sākumcena: 15 000,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi). Izsoles solis - 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz 2017.gada 14.novembrim jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 1500,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 25.oktobrī, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 24.novembrī plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Tālrunis uzziņām 67693733. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/208.IZ6

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 11.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē nekustamo īpašumu Strēlnieki, Turlavas pag., Kuldīgas nov., kas pieder Laimonim Jānim Brīvniekam. Parādnieks: Laimonis Jānis Brīvnieks. Piedzinēji: AS Luminor Bank, reģistrācijas Nr.40003024725, Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013, Kuldīgas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000035590, Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301. Novērtējums: EUR 31 900,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: zemes gabals ar kopējo platību 37 ha, tajā skaitā meža zeme 11,9 ha, dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 62920080021001, un kopējo platību 117,2 kv.m, šķūņa ar kadastra apzīmējumu 62920080021003, pagraba ar kadastra apzīmējumu 62920080021004, šķūņa ar kadastra apzīmējumu 62920080021006. Nekustamais īpašums reģistrēts Turlavas pagasta zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.62920080021. Pirmās izsoles sākumcena EUR 31 900,00. Izsoles solis EUR 2500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2017.gada 25.oktobrī plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2017.gada 24.novembrī plkst. 13.00.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 14.novembrim, zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai jālūdz autorizācija izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr.04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000 Valsts kasē 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 3190,00). Tālr. 63232382. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/208.IZ7

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.104 zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, prakses vieta Bauskā, Dārza ielā 12a, pirmajā izsolē pārdod Vitai Dimitrei piederošo nekustamo īpašumu - Jaunības iela 2-30, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.5411 900 0449. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 50,1 m2 ar pie dzīvokļa īpašumā piederošajām 501/55828 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes (54110010081). Piedzinējs - Nordea Bank AB, Krišjāņa Valdemāra iela 62, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 6000,00. Izsoles sākumcena - EUR 6000,00. Izsoles solis - EUR 300,00. Cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 25.10.2017. plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 24.11.2017. plkst. 13.00.

Persona, kas vēlas piedalīties izsolē, iemaksā nodrošinājuma summu 10% (600,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē līdz 14.11.2017. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, reģ. Nr. LV24068012056, depozīta konts Nr. LV08TREL9199080001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālrunis uzziņām 63924694, 22010110. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/208.IZ8

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.104 zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, prakses vieta Bauskā, Dārza ielā 12a, pirmajā izsolē pārdod Vladimiram Šukelovičam piederošo nekustamo īpašumu Viktorijas 1, Codes pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr.4052 007 0095. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2,07 ha. Piedzinējs - SIA Hiponia, Elizabetes iela 41/43, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 11 000,00. Izsoles sākumcena - EUR 11 000,00. Izsoles solis - EUR 500,00. Cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 25.10.2017. plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 24.11.2017. plkst. 13.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, iemaksā nodrošinājuma summu 10% (1100,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē līdz 14.11.2017. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, reģ. Nr. LV24068012056, depozīta konts Nr. LV08TREL9199080001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālrunis uzziņām 63924694, 22010110. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/208.IZ9

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 107. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītājs Rudīte Slivjuka, prakses vieta: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-311, Jelgavā, paziņo, ka tiek rīkota pirmā labprātīgā izsole Natālijai Simonovai piederošajam nekustamajam īpašumam - Gaismas iela 3-12, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.5448 900 0218. Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena 6118,35 EUR. Izsoles solis 300,00 EUR. Izsoles sākuma datums un laiks - 2017.gada 25.oktobrī. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 24.novembrī plkst. 13.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs un hipotekārais kreditors - AS Swedbank, Balasta dambis 15, Rīga.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017. gada 14.novembrim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 611,84 EUR apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas, reģ. Nr. LV05046610019, depozīta kontā Valsts kasē, konta Nr. LV78TREL9199098001000, un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 369. un 397.pantu izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar to zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējuma.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi

1. 1. Nekustamā īpašuma sastāvs: dzīvokļa īpašums Nr.12 ar kopējo platību 72,6 m². Kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 5448 006 0424), kas atrodas Gaismas iela 3, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov., un ir ierakstīts Elejas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 236 12.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006.gada 20.septembra hipotēkas līgums Nr.06-107977-PK/2;

2.2. Saskaņā ar zemesgrāmatu likuma 36.pantu nekustamu īpašumu apgrūtina uz nekustamu īpašumu Gaismas iela 3, Eleja, Elejas pag., Jelgavas raj. (zemesgrāmatas nodalījuma Nr.236) atzīmes veidā ierakstītie apgrūtinājumi: Atzīme - ceļa servitūts; Atzīme - "Jelgavas gāze" gāzes vada aizsargjosla.

2.3. Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa Ls 16 000,00. Procentu likme: 6,69% gadā; nokavējuma procenti - 16% dienā. Līgumsods: par aizdevuma procentu samaksas nokavējumu - 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2006.gada 20.septembra aizdevuma līgums Nr.06-107977-PK, 2006.gada 20.septembra hipotēkas līgums Nr.06-107977-PK/2. Nodrošinātais prasījums LVL 22 400,00.

3. Izsoles sākumcena - 6118,35 EUR ( seši tūkstoši viens simts astoņpadsmit euro 35 centi).

4. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašniece Natālija Simonova patur sev.

5. Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:

5.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

5.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

5.3. pircējs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, par kuru viņš nopircis nekustamo īpašumu.

6. Nenotikušas izsoles sekas:

6.1. ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev;

6.2. persona, kura patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā pirkuma summu vai izmanto Civilprocesa likuma 612.pantā paredzētās tiesības;

6.3. ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

7. Citi pārdošanas nosacījumi:

7.1. izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to saskaņā ar Civilprocesa likuma 611.pantu, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/208.IZ10

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Strižko, prakses vieta Rīgā, Rūpniecības ielā 19-11, otrajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu - Silu iela 14A, Jūrmala, kadastra numurs 1300 014 2812. Īpašniece - Tatjana Dardika. Piedzinējs - AS "Reverta", Brīvības iela 148A-1, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 1356 m² platībā, uz kura atrodas dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 1300 014 2812 007), kas atrodas Silu ielā 14A, Jūrmalā Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 112 900,00 (viens simts divpadsmit tūkstoši deviņi simti euro 00 centi). Otrās izsoles sākumcena: EUR 84 675,00 (astoņdesmit četri tūkstoši seši simti septiņdesmit pieci euro 00 centi). Izsoles solis: EUR 5000,00 (pieci tūkstoši euro 00 centi). Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums: 2017.gada 19.oktobrī plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2017.gada 21.novembrī plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz Nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017. gada 8.novembrim zvērinātam tiesu izpildītājam Jānim Strižko jālūdz autorizācija izsolei un jāiemaksā tiesu izpildītāja Jāņa Strižko, reģ. Nr.02108311070, depozīta kontā Valsts kasē, konts Nr. LV84TREL9199094001000, TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma EUR 11 290,00 (vienpadsmit tūkstoši divi simti deviņdesmit euro 00 centi) apmērā. Tālr. uzziņām 67271344. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/208.IZ11

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Strižko, prakses vieta Rīgā, Rūpniecības ielā 19-11, pirmajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu - Mazā Krūmu iela 9-90, Rīga, kadastra numurs 0100 905 3608. Īpašniece - Sofija Žigunova. Piedzinējs - SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", Aleksandra Čaka iela 42, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 90 ar kopējo platību  51,02 m² un kopīpašuma  5102/611701 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Mazajā Krūmu ielā 9, Rīgā. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 26 700,00 (divdesmit seši tūkstoši septiņi simti euro 00 centi). Pirmās izsoles sākumcena: EUR 26 700,00 (divdesmit seši tūkstoši septiņi simti euro 00 centi). Izsoles solis: EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro 00 centi). Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums: 2017.gada 19.oktobrī plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2017.gada 21.novembrī plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz Nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017. gada 8.novembrim zvērinātam tiesu izpildītājam Jānim Strižko jālūdz autorizācija izsolei un jāiemaksā tiesu izpildītāja Jāņa Strižko, reģ. Nr.02108311070, depozīta kontā Valsts kasŗ, konts Nr. LV84TREL9199094001000, TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma EUR 2670,00 (divi tūkstoši seši simti septiņdesmit euro 00 centi) apmērā. Tālr. uzziņām 67271344. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/208.IZ12

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Rudīte Slivjuka, prakses vieta Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-311, Jelgavā, paziņo, ka tiek rīkota pirmā labprātīgā izsole Sergejam Vasiļjevam piederošajam nekustamajam īpašumam - Mātera iela 63-33, Jelgava, kadastra Nr.0900 900 4410. Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena - 10 000,00 EUR. Izsoles solis - 500,00 EUR. Izsoles sākuma datums un laiks - 2017.gada 25.oktobrī. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 24.novembrī plkst. 13.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs un hipotekārais kreditors - AS Swedbank, Balasta dambis 15, Rīga.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017. gada 14.novembrim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 1000,00 EUR apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas, reģ. Nr. LV05046610019, depozīta kontā Valsts kasē, konts Nr. LV78TREL9199098001000, un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 369. un 397.pantu izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar to zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: dzīvokļa īpašums Nr.33, platība 26,2 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 262/25913 domājamā daļa, adrese: Mātera iela 63-33, Jelgava, kadastra numurs 09009004410.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Noteikts aizliegums bez "Swedbank" AS (iepriekš "Hansabanka"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2008.gada 2.decembra hipotēkas līgums Nr.08-139927-PK/1;

2.2. Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa EUR 17 928,00 (LVL 12 599,87). Procenti: aizdevuma līguma Nr.08-139927-PK I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un II daļas 3.5.punktā noteiktā procentu likme. Līgumsods: 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 5% no aizdevuma. Procentu un līgumsoda samaksas termiņš: līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: "Swedbank" AS (iepriekš "Hansabanka"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2008.gada 2.decembra aizdevuma līgums Nr.08-139927-PK, 2008.gada 2.decembra hipotēkas līgums Nr.08-139927-PK/1. Maksimālais nodrošinātais prasījums EUR 25 099,46 (LVL 17 640,00);

3. Izsoles sākumcena - EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: visa summa, ko nosolītājs nosolījis, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, nosolītājam jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks Sergejs Vasiļjevs patur sev.

6. Citi pārdošanas nosacījumi:

6.1. izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;  

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.4. persona, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē;

6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja izsolē piedalās tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/208.IZ13

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 90.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Nauris Miglavs, prakses vieta: Cēsis, Raunas iela 9, rīko pirmo izsoli Mikolam Delijevam (Mykola Deliyev) piederošajam nekustamajam īpašumam - dzīvoklim 45,8 m2 platībā un kopīpašuma 458/25601 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes -, kas atrodas Rūpnīcas ielā 6-52, Liepā, Liepas pag., Priekuļu nov., kadastra Nr.4260 900 0221. Piedzinēji - Gunita Delijeva, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, P.Brieža iela 15, Rīga, AS "Hipocredit", Skanstes iela 50, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - 5100,00 EUR. Izsoles solis - 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sāksies 25.10.2017. un noslēgsies 24.11.2017. plkst. 13.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 14.11.2017. iemaksā nodrošinājuma summu 510,00 EUR zvērināta tiesu izpildītāja Naura Miglava, reģ. Nr. 11048811368, depozīta kontā Nr. LV86TREL919911200100B, Valsts kase, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni (https://izsoles.ta.gov.lv), lūdz tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē. Tālrunis uzziņām 64174458, 26162634. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/208.IZ14

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Rudīte Slivjuka, prakses vieta Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-311, Jelgavā, paziņo, ka tiek rīkota pirmā labprātīgā izsole Ingrīdai Gekai piederošajam nekustamajam īpašumam "Mazratnieki", Degoles pagasts, Tukuma novads, kadastra Nr.9046 005 0024. Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena - 35 400,00 EUR. Izsoles solis - 1000,00 EUR. Izsoles sākuma datums un laiks - 2017.gada 25.oktobrī. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 24.novembrī plkst. 13.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs un hipotekārais kreditors - AS Swedbank, Balasta dambis 15, Rīga. "Swedbank" AS ir tiesības nepieņemt nosolīto augstāko cenu, par to paziņojot tiesu izpildītājai 5 darba dienu laikā no izsoles noslēguma.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 14.novembrim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 3540,00 EUR apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas, reģ. Nr. LV05046610019, depozīta kontā Valsts kasē, konts Nr. LV78TREL9199098001000, un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 369. un 397.pantu izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar to zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi

1. Nekustamā īpašuma sastāvs:

1.1. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra numuru 9046-005-0024, platība 3,2 ha, tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 2,3 ha platība un meži 0,2 ha platība. Uz zemes gabala atrodas namīpašums: dzīvojamā ēka (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem liters Nr.001.) un 7 (septiņas) palīgceltnes (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem liters Nr. 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008.). Nekustamais īpašums ierakstīts Degoles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.145 (kadastra numurs 90460050024), "Mazratnieki", Degoles pagasts, Tukuma novads.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Atzīme - noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "Swedbank" AS (iepriekš AS "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, sadalīt, dāvināt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2005. gada 14. jūnija Hipotēkas līgums Nr.05-055982-IN/3;

2.2. Atzīme - noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrība "Swedbank" AS (iepriekš AS "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006. gada 29. novembra Aizdevuma līgums Nr. 06-137286-PK, 2006. gada 29. novembra Hipotēkas līgums Nr. 06-137286-PK/2;

2.3. Dienvidu ET - 0,4 kv EPL josla - 0,05 km/5 m. Platība 0,02 ha;

2.4. Atzīme - ceļa servitūts par labu zemnieku saimniecībai ''Ābelītes''. Platība 0,1 km;

2.5. Nostiprināta kā otrā hipotēka. Nodrošināmais prasījums (summa latos): LVL 488,000 (četri simti astoņdesmit astoņi tūkstoši latu), tajā skaitā aizdevuma summa LVL 348 588,80 (trīs simti četrdesmit astoņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit astoņi Latvijas valsts lati un astoņdesmit santīmi).

Procentu likme:

1) Par aizdevuma līdzekļu izmantošanu par visu faktisko to izmantošanas laiku jāmaksā procentu likme, kas tiek veidota no latu 6 mēnešu EURIBOR gadā, pieskaitot Aizdevēja papildus likmi 3,5% (trīs, komats, pieci procenti) gadā no izmantojamo aizdevuma līdzekļu summas par visu faktisko izmantošanas laiku;

2) Par aizdevuma līdzekļu izmantošanu pēc grafikā paredzētā atmaksas termiņa papildus jāmaksā 0,16% (nulle komats sešpadsmit procenti) no nokavētās summas par katru nokavēto dienu.

Līgumsods:

1) Līgumsods par aizdevuma procentu samaksas nokavējumu - 0,16% (nulle, komats, sešpadsmit procenti) no nokavētās summas par katru nokavēto dienu;

2) Līgumsods - 24 800 EUR (divdesmit četri tūkstoši astoņi simti euro) apmērā, kas uz Aizdevuma līguma parakstīšanas brīdi pēc Latvijas Bankas valūtas kursa sastāda 17 429,44 (septiņpadsmit tūkstoši četri simti divdesmit deviņi lati un 44 santīmi). Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība "Swedbank" AS (iepriekš AS "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2005.gada 14.jūnija Aizdevuma līgums Nr.05-055982-IN; Nodrošinātais prasījums: 488 000,00 LVL

2.6. Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 3.1 (žurnāla Nr. 300001118444, 27.06.2005.) - Ar ķīlu nodrošināto prasījumu maksimālā summa tiek noteikta Ls 587 000. Aizdevuma summa tiek palielināta par Ls 141 473,64 un noteikta Ls 419 140,08.

Tiek grozīta procentu likme:

1) 3 mēnešu EURIBOR + 2,5%;

2) Līgumsods: 5% apmērā no Aizdevuma summas. Pamats: 2005.gada 27.jūlija 14.06.2005. Aizdevuma līguma Nr. 05-055982-IN Grozījumi, 2005.gada 19.oktobra 14.06.2005. Aizdevuma līguma Nr. 05-055982-IN Grozījumi, 2006.gada 21.februāra 14.06.2005. Aizdevuma līguma Nr. 05-055982-IN Grozījumi, 2006. gada 5. maija 14.06.2005. Aizdevuma līguma Nr. 05-055982-IN Grozījumi, 2006. gada 5. maija 14.06.2005. Hipotēkas līguma Nr. 05-055982-IN/3 grozījumi; Nodrošinātais prasījums: 587 000,00 LVL

2.7. Nostiprināta kā otrā hipotēka. Nodrošināmais prasījums (summa latos): LVL 91 505,08 (deviņdesmit viens tūkstotis pieci simti pieci Latvijas valsts lati un astoņi santīmi), tajā skaitā aizdevuma summa LVL 65 360,77 (sešdesmit pieci tūkstoši trīs simti sešdesmit Latvijas valsts lati un septiņdesmit septiņi santīmi).

Procentu likme: Aizdevuma līguma Nr. 06-137286-PK I daļas 1. sadaļā ''Pamatnoteikumi'' 1.6. un 1.9. punktā noteiktā Procentu likme.

Līgumsods:

1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu;

2) 5% no Aizdevuma. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība "Swedbank" AS (iepriekš AS "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2006.gada 29.novembra Aizdevuma līgums Nr. 06-137286-PK, 2006. gada 29.novembra Hipotēkas līgums Nr.06-137286-PK/2; Nodrošinātais prasījums 91 505,08 LVL.

2.8. Nostiprināta hipotēka. Prasītājs: Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests, nodokļu maksātāja kods 90000069281. Līgumsods: Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29.panta otro daļu nokavējuma naudu no laikā nenomaksātās pamatparāda 0,05% par katru kavēto dienu. Pamats: 2011.gada 17.februāra Valsts ieņēmumu dienesta Lēmums Nr.8.21.4.3/5471 par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, 2011.gada 20.jūlija Valsts ieņēmumu dienesta Lēmums Nr.8.21.4.3/20612 par lūgumu nostiprināt hipotēku; Nodrošinātais prasījums 115 122,26 LVL.

2.9. Nostiprināta hipotēka. Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29.pantu nokavējuma nauda no laikā nenomaksāta pamatparāda 0,05% par katru kavējuma dienu. Prasītājs: Valsts ieņēmumu dienests, nodokļu maksātāja kods 90000069281. Pamats: 2014.gada 27.februāra Nostiprinājuma lūgums, 2014.gada 24.februāra LR Valsts ieņēmumu dienesta lēmums Nr. 4.1.1.3/11078. Nodrošinātais prasījums 117 330,50 EUR.

3. Izsoles sākumcena - 35 400,00 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši četri simti euro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1. "Swedbank" AS saskaņā ar Civilprocesa likuma 398.panta 5) punktu ir tiesības nepieņemt nosolīto augstāko cenu par to paziņojot tiesu izpildītājam 5 darba dienu laikā no izsoles noslēguma. Ja "Swedbank" AS noteiktajā termiņā nav paziņojusi par nosolītās augstākās cenas nepieņemšanu, atzīstams, ka tā klusējot piekritusi šai cenai  

4.2. Visa summa, ko nosolītājs nosolījis, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, nosolītājam jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašniece Ingrīda Geka patur sev.

6. Citi pārdošanas nosacījumi:

6.1. izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.4. persona, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē;

6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja izsolē piedalās tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

6.9. prasījumi, kas nodrošināti ar hipotēkām, apmierināmi secīguma kārtībā - vispirms apmierināms tas prasījums, kas agrāk ierakstīts zemesgrāmatā, ja šī agrākā prasījuma kreditors nav piešķīris pirmtiesības citam, vēlāk zemesgrāmatā ierakstītam prasījumam.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/208.IZ15

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods, amata vieta: Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 44, prakses vieta: Rīga, Lāčplēša iela 75, pirmajā izsolē pārdod Larisai Markus piederošās 3/18 domājamās daļas (lietošanā autostāvvietas Nr.5, 6 un 7) no neapdzīvojamās telpas un 6702/22690 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, adrese: Brīvības gatvē 257-14, Rīga, kadastra numurs 0100 593 0064. Piedzinējs - BG ATLANTIC, INC., reģistrācijas Nr. 5028093, 25 Castle Pine Ct., Holdel, Ņūdžersija 07733, ASV. Pārdodamo 3/18 domājamo daļu no nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena - EUR 7500,00. Izsoles solis EUR 250,00. Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 9.novembrim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 750,00 EUR apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda, reģ. Nr.21077510117, depozīta kontā Nr. LV77 TREL  9199 0340 0100 0, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - par izsoli un nekustamā īpašuma adresi, kā arī jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 20.oktobrī, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 21.novembrī plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 67467179. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/208.IZ16

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta: Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, rīko pirmo izsoli Altarriba Espiau Jose Manuel piederošajam nekustamajam īpašumam - dzīvoklim - Kandavas ielā 11-46, Daugavpilī, kopplatība 40,6 m2, kadastra Nr.0500 902 3597, un 405/21975 domājamās daļas no būves (ar kadastrālo apzīmējumu 05000010804001) un 405/21975 domājamās daļas no zemes (ar kadastrālo apzīmējumu 05000010805), kas reģistrēts Daugavpils pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.2162 46. Parādnieks: Altarriba Espiau Jose Manuel, Kandavas iela 11-46, Daugavpils. Piedzinēji: SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums", reģ. Nr.41503002485, Liepājas iela 21, Daugavpils, AS "Daugavpils siltumtīkli", reģ. Nr.41503002945, 18.Novembra iela 4, Daugavpils, Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr.90000077325, K. Valdemāra iela 1, Daugavpils. Īpašuma izsoles sākumcena - 5400,00 EUR. Izsoles solis - 500,00EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole.

Izsole sākuma datums - 2017.gada 25.oktobrī plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums - 2017.gada 24.novembrī pulksten 13.00. Visām personām, kurām uz Nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 14.novembrim jāiemaksā nodrošinājums 540,00 euro tiesu izpildītājas depozīta kontā (saņēmēja - zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, reģ. Nr.25077712171, konts Nr. LV43TREL9199089001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Uzziņas pa tālrunis 29183199. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/208.IZ17

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta: Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, rīko pirmo izsoli bezmantinieka mantai - nekustamajam īpašumam - Daugavpils ielā 71-3, Preiļos, kadastra Nr.7601 900 0444, sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.3, kopplatība 41,5 m2, un kopīpašuma domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 76010051501001). Nekustamais īpašums reģistrēts Preiļu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4491 3. Kreditors: SIA "Preiļu saimnieks", reģ. Nr.47703001720, Liepu iela 2, Preiļi. Īpašuma izsoles sākumcena - 2000,00 EUR. Izsoles solis - 200,00EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole.

Izsole sākuma datums ir 2017.gada 25.oktobrī plkst. 13.00 un noslēguma datums - 2017.gada 24.novembrī pulksten 13.00.

Visām personām, kurām uz Nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 14.novembrim jāiemaksā nodrošinājums 200,00 euro tiesu izpildītājas depozīta kontā (saņēmēja - zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, reģ. Nr.25077712171, konts Nr. LV43TREL9199089001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Uzziņas pa tālruni 29183199. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/208.IZ18

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniecei Marijai Dambītei piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Skolas ielā 22-37, Brocēnos, Brocēnu novadā. Piedzinējs: AS "Luminor Bank" (iepriekš AS "DNB banka"), adrese: Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 60,9 m2 un 609/26348 kopīpašuma domājamām daļām no būves un zemes, reģistrēts Brocēnu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 353 37, kadastra Nr. 8405 900 0236. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - 7200,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena - 5400,00 EUR. Izsoles solis - 250,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017.gada 9.novembrim jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas (720,00 EUR apmērā), un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz zvērināta tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 20.oktobrī, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 21.novembrī plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/208.IZ19

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Aleksejam Deņisovam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Raiņa ielā 31-3, Priekulē, Priekules novadā. Piedzinēji: Lindorff Oy Latvijas filiāle, adrese: Duntes iela 3, Rīga un AS "MG Capital", adrese: Cēsu iela 31/3, Rīga, un Priekules novada dome, adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules novads. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 18,7 m2 un 187/2351 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm un zemes, reģistrēts Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.218 3, kadastra Nr.6415 900 0312. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - 400,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena - 300,00 EUR. Izsoles solis - 30,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017.gada 9.novembrim jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas (40,00 EUR apmērā), un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz zvērināta tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 20.oktobrī, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 21.novembrī plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/208.IZ20

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Gintam Švīgeram piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Varavīksnes ielā 45-2, Saldū, Saldus novadā. Piedzinēji: SIA "Saldus komunālserviss", adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, un SIA "Saldus namu pārvalde", adrese: Peldu iela 3, Saldus, Saldus novads. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 39,4 m2 un 394/1557 kopīpašuma domājamām daļām no būves un zemes, reģistrēts Saldus pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000006167 2, kadastra Nr.8401 900 1144. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - 1700,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena - 1275,00 EUR. Izsoles solis - 70,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017.gada 9.novembrim jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas (170,00 EUR apmērā), un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz zvērināta tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 20.oktobrī, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 21.novembrī plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/208.IZ21

Izsole

Maksātnespējas procesa administratore Edīte Purmale (sertifikāts Nr.00016, prakses vieta: Brīvības iela 155/3, Rīga, LV-1012) rīko otro izsoli nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 56019002060, kas atrodas Viestura ielā 12C-8, Jēkabpilī. Nekustamais īpašums - trīsistabu dzīvoklis 57,8 m2 platībā, 578/5572 domājamās daļas no būves un kopīpašuma 578/5572 domājamās daļas no zemes. Īpašniece: Ināra Podskočija. Piedzinējs: AS "Swedbank", Nr.40003074764. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 2500,00. Otrās izsoles sākumcena - EUR 1875,00, kas nav apliekama ar PVN. Izsoles solis - EUR 150,00. Izsoles dalības maksa - EUR 50,00. Izsoles sākuma datums - 20.10.2017. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums - 21.11.2017. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 09.11.2017. plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 250,00 un izsoles dalības maksa EUR 50,00 administratores Edītes Purmales, pers. kods 020443-12743, atvērtajā kontā Nr. LV67PARX0005204530004, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums maksātnespējas procesa administratorei par autorizāciju izsolei. Tālrunis uzziņām 29228025. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv.


OP 2017/208.IZ22

Izsole

SIA "Rīgas ūdens" rakstiskā izsolē pārdod lietotās automašīnas un mehānismus (52 vienības). Izsoles dalībniekiem piedāvājumi izsolei jāiesniedz līdz 2017.gada 2.novembrim plkst. 10.00 Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā, 1.stāvā, 306.kabinetā, Rīgā, LV-1495. Uzziņas par vieglo automašīnu un mehānismu tehnisko stāvokli: fakss 67344397, mob. tālr. 28328440, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00. Objektu apskate - SIA "Rīgas ūdens" interesentiem nodrošina iespēju pirms izsoles veikt objektu apskati to atrašanās vietā (bez objektu iedarbināšanas un izmēģinājuma braucieniem), iepriekš piesakoties pa tālruni 28328440:

- 2017.gada 19. un 26.oktobrī no plkst. 12.00 līdz 15.00 Rīgā, Ilzenes ielā 1, no plkst. 15.00 līdz 15.30 Rīgā, Hanzas ielā 7a;

- 2017.gadā 25.oktobrī no plkst. 9.00 līdz 10.00 Rīgā, Bauskas ielā 209, no plkst. 11.00 līdz 12.00 sūkņu stacijā "Baltezers", no plkst. 12.30 līdz 13.00 sūkņu stacijā "Zaķumuiža".

Izsoles piedāvājumu atvēršana notiks 2017.gada 2.novembrī plkst. 10.00 Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā, 1.stāvā, Lielajā zālē, Rīgā, LV-1495. Izsoles noteikumi publicēti https://www.rigasudens.lv/sludinajumi/izsoles/.


OP 2017/208.IZ23

Izsole

AS "SIMONE", reģ. Nr.43203003117, pārdod atklātā mutiskā otrajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu "Puļķi", Liepnas pagasts, Alūksnes novads (kadastra Nr.36680090084), kas sastāv no zemesgabala ar kopplatību 4,6 ha. Nekustamā īpašuma sākumcena - EUR 2400, nodrošinājuma nauda - EUR 240, reģistrācijas nauda - EUR 5. Izsole notiks 2017.gada 16.novembrī plkst. 10.00 AS "SIMONE" administrācijas telpās Parka ielā 2C, Alūksnē. Reģistrēšanās izsolei līdz 2017.gada 15.novembrim plkst. 16.30 AS "SIMONE" Parka ielā 2C, Alūksnē, administrācijā. Informācija par izsoles noteikumiem un īpašuma apskati pa tālruni 64321793.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)