Laidiens: 19.10.2017., Nr. 208

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2017/208.AKK1

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA paziņo, ka tiek pagarināts pretendentu pieteikšanās termiņš konkursam uz vakanto vecākā referenta amatu Nodrošinājuma un aizsardzības investīciju politikas departamenta NATO un militārās infrastruktūras politikas nodaļā, piedāvājot:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas

- iespēju strādāt zinošu profesionāļu komandā

- sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu un mēnešalgu no 835EUR līdz 1190 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atkarībā no profesionālās pieredzes

Galvenie amata pienākumi:

- organizēt un nodrošināt Aizsardzības ministrijas (AM) Infrastruktūras padomes sekretariāta darbību

- koordinēt atsevišķu Nacionālo bruņoto spēku (NBS) un ārvalstu finansēto militārās infrastruktūras projektu attīstību Latvijā

- nodrošināt sadarbību ar AM padotības iestādēm militārās infrastruktūras attīstības jautājumos

- veikt normatīvo aktu projektu izstrādi, to grozījumus

Pretendentam/-ei izvirzītās prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs

- labas zināšanas un izpratne par valsts aizsardzības jomu un NBS uzdevumiem

- ļoti labas angļu valodas zināšanas (pretendentiem būs jākārto angļu valodas tests)

- labas iemaņas dokumentu, tostarp normatīvo aktu projektu sagatavošanā

- vēlama pieredze starpinstitucionālā sadarbībā nacionālā līmenī

- vēlama darba pieredze saistībā ar projektu koordinēšanu; nekustamo īpašumu attīstības jautājumiem valsts vai privātajā sektorā

- labas datorprogrammu lietotājprasmes

- prasme plānot un organizēt darbu, spēja sadarboties, skaidri un argumentēti paust savu viedokli

Konkursa pretendenta pieteikums un aptaujas lapa, CV, motivācijas vēstule un augstākās izglītības apliecinoša dokumenta kopija 7 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz vai jānosūta Aizsardzības ministrijas Personāla attīstības departamenta Personāla nodaļai K. Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV-1473, vai jānosūta uz e-pasta adresi vakances@mod.gov.lv.

Konkursa pretendenta pieteikuma un aptaujas lapas veidlapas pieejamas ministrijas mājaslapā http://www.mod.gov.lv/lv/Papildriki/Vakances.aspx. Fakss 67210412. Uzziņas pa tālruni 67335268, 67335200.


OP 2017/208.AKK2

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Nodarbinātības valsts aģentūras Resursu pārvaldības nodaļas juriskonsults (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnēs

- ne mazāk kā viena gada darba pieredze juridiskajos jautājumos valsts pārvaldē vai pašvaldību institūcijās, t. sk. pieredze līgumu slēgšanas jomā, publisko iepirkumu organizēšanā, administratīvo aktu un normatīvo aktu projektu sagatavošanā

- Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana publisko iepirkumu jomā un saistību tiesību jomā

- spēja patstāvīgi sekot izmaiņām darbam nepieciešamajos normatīvajos aktos

- orientācija uz augstu kvalitāti uzdevumu izpildē, attīstību un profesionālo pilnveidošanos

- spēja izvērtēt faktus, paredzēt un novērst riskus un spēja identificēt problēmas, saprast to rašanās cēloņus un piedāvāt risinājumus

- labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, spēja patstāvīgi veikt darba pienākumus

- spēja strādāt ar liela apjoma informāciju, sagatavojot dokumentu t.sk. administratīvo aktu projektus

- ļoti labas datorprasmes (MS Word un MS Excel) un prasme strādāt ar biroja tehniku

Amata mērķis: nodrošināt juridiskā atbalsta sniegšanu līgumu izstrādes, iepirkumu organizēšanas un normatīvo aktu izstrādes jomā

Galvenie amata pienākumi: sagatavot un izvērtēt privāto tiesību un publisko tiesību līgumprojektus un vienošanās projektus. piedalīties iepirkumu dokumentācijas izstrādē un iepirkumu komisiju darbā. izstrādāt un izvērtēt iekšējo normatīvo aktu, rīkojumu un lēmumu projektus. izskatīt un sagatavot atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem. pārstāvēt Nodarbinātības valsts aģentūras intereses Iepirkumu uzraudzības birojā, tiesā un citās valsts pārvaldes iestādēs publisko iepirkumu jomā un lietās

Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1. kategorija: 805,00 EUR, 2. kategorija: 926,00 EUR, 3. kategorija: 1057,00 EUR (bruto alga).

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 15 dienu laikā, skaitot no paziņojuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī", Pretendentam jānosūta pa pastu Nodarbinātības valsts aģentūrai, adrese: K. Valdemāra ielā 38, k-1, Rīgā, LV-1010, vai uz e-pasta adresi konkursi@nva.gov.lv ar norādi "RPN_juriskonsults". Informācija pa tālruni 67021794 un Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.

Atlases konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - tests, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas Pretendenta profesionālās zināšanas. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām. Uz interviju tiks uzaicināti tie pretendenti, kuriem testā būs iegūts noteiktu punktu skaits.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.


OP 2017/208.AKK3

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz Jelgavas pilsētas domes administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Projektu vadības sektora projektu vadītāja amatu (1 vakance)

Galvenie pienākumi:

- konsultēt pašvaldības institūcijas, nevalstiskās organizācijas, uzņēmējus un fiziskas personas par investīciju piesaistes iespējām un projektu pieteikumu sagatavošanu

- koordinēt pašvaldības un tās institūciju investīciju projektu iesniegumu izstrādi, iesniegšanu un projektu īstenošanu

- organizēt projektu iesniegumu sagatavošanu atbilstoši finansējuma devēja prasībām

- meklēt un apkopot informāciju par pilsētas attīstībai aktuālu projekta ideju finansējuma piesaistes iespējām

- savas kompetences ietvaros piedalīties pašvaldības attīstības dokumentu izstrādē

Prasības pretendentam/-ei:

- augstākā izglītība

- vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze ES fondu projektu sagatavošanā, koordinēšanā un vadībā (par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze ERAF projektu vadībā)

- teicamas valsts valodas un labas angļu valodas zināšanas

- Iepirkuma likuma, ES struktūrfondus reglamentējošo un citu normatīvo aktu pārzināšana;

- labas sadarbības veidošanas prasmes, spēja loģiski domāt un analizēt, strādāt intensīvi, patstāvīgi un uzņemties atbildību

Pieteikuma dokumenti:

- motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu

- dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV)

- izglītību apliecinošo dokumentu kopijas

iesniedzami Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131. kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi "Jelgavas pilsētas domes administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Projektu vadības sektora projektu vadītāja amata konkursam" līdz 2017. gada 1. novembrim (ieskaitot). Tālrunis uzziņām 63005583, e-pasta adrese: inese.belova@dome.jelgava.lv.

Amats klasificēts 32. amata saimes II C līmenī (10. mēnešalgu grupa).


OP 2017/208.AKK4

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (reģ. Nr. 90001669496; www.vsaa.lv) izsludina konkursu uz Informācijas tehnoloģiju departamenta Tehniskā atbalsta daļas vadošā informācijas sistēmu administratora amatu (vakance uz nenoteiktu laiku)

Galvenie pienākumi:

- veikt IT infrastruktūras serveru (centrālo koplietošanas failu un printeru, nodaļu failu un printeru, serveru bāzēto rezerves kopēšanas, PROXY, DNS, ACTIVE DIRECTORY, FTP un citu infrastruktūras servisu) uzturēšanu un nepārtrauktas darbības nodrošināšanu, rezerves kopiju izveidi un problēmu risināšanu

- izstrādāt un aktualizēt IT serveru arhitektūras, darbības nepārtrauktības nodrošināšanas un konfigurācijas dokumentāciju

- risināt IT serveru savstarpējās integrācijas jautājumus ar citām VSAA IS un IT infrastruktūras risinājumiem

- organizēt un veikt IT serveru lietotāju kontu pārvaldību, lietotāju attālināto atbalstu

- veikt nozares datu pārraides tīkla VSAA pieslēgumu un VSAA lokālo datortīklu un to iekārtu darbības uzraudzību, konfigurācijas dokumentēšanu, risināt problēmas

- plānot un organizēt VSAA datu apmaiņas, tīkla loģisko un fizisko aizsardzību

- plānot un uzturēt VSAA datu apmaiņas ar ārējām organizācijām tehnisko realizāciju un veikt iesaistīto sistēmu konfigurēšanu, risināt problēmas

Prasības pretendentiem/-ēm:

- akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaurs) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaurs) informācijas tehnoloģijās

- nepieciešama vismaz piecu gadu darba pieredze IT jomā

- pārzināt Linux un MS Windows serveru un operētājsistēmu darbības principus un konfigurēšanas iespējas, prast zināšanas pielietot praksē

- prasme labi strādāt ar datoru (zināšanas MS Word, Excel, Internet Explorer, Microsoft Outlook)

- valsts valodā iegūta izglītība vai valodas prasme B līmeņa 2. pakāpē

Piedāvājam:

- mēnešalgu no 1200 EUR (bruto)

- pozitīvu, atvērtu un demokrātisku darba vidi

- iespēju palielināt zināšanas un gūt praktisku pieredzi

- darbavietu Fridriķa ielā 9, Rīgā

- veselības apdrošināšanu

Gaidām jūsu CV, motivētu pieteikuma vēstuli un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju. Pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2017. gada 31. oktobrim.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri pēc CV un pieteikumu atlases būs iekļuvuši 2. kārtā.

Dokumentus pieteikumam uz konkursu sūtīt vai iesniegt VSAA Informācijas tehnoloģiju departamentam, Fridriķa iela 9, Rīga, LV-1019 (ar norādi "Konkursam uz vadošā informācijas sistēmu administratora amatu") vai uz e-pastu: Uldis.Cirulis@vsaa.lv. Tālrunis uzziņām 67038710.


OP 2017/208.AKK5

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (reģ. Nr. 90001669496; www.vsaa.lv) izsludina konkursu uz Informācijas tehnoloģiju departamenta Tehniskā atbalsta daļas datorsistēmu un datortīklu administratora amatu (vakance uz nenoteiktu laiku)

Galvenie pienākumi:

- veikt datoru, printeru un citu datoru perifērijas iekārtu uzturēšanu, risināt pieteiktās problēmas

- konsultēt lietotājus par datoru, printeru, datortīkla un standarta programmatūras izmantošanas jautājumiem

- veikt datoru operētājsistēmu, antivīrusu programmatūras un citas standarta programmatūras labojumu un jaunāko versiju izplatīšanu

- veikt lokālo datortīklu un serveru resursu uzraudzību

- piedalīties IS administrēšanā un problēmu risināšanā

Prasības pretendentiem/-ēm:

- akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaurs) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaurs) informācijas tehnoloģijās

- nepieciešama vismaz viena gada darba pieredze IT jomā

- pārzināt Microsoft Windows operētājsistēmu darbības principus un konfigurēšanas iespējas, prast zināšanas pielietot praksē

- prasme strādāt ar datoru (pamatzināšanas Microsoft Word, Excel, Outlook)

- valsts valodā iegūta izglītība vai valodas prasme B līmeņa 2. pakāpē

Piedāvājam:

- mēnešalgu no 790 EUR (bruto)

- pozitīvu, atvērtu un demokrātisku darba vidi

- iespēju palielināt zināšanas un gūt praktisku pieredzi

- darbavietu Ventspils ielā 53, Rīgā (Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas telpās)

- veselības apdrošināšanu

Gaidām jūsu CV, motivētu pieteikuma vēstuli un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju. Pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2017. gada 31. oktobrim.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri pēc CV un pieteikumu atlases būs iekļuvuši 2. kārtā.

Dokumentus pieteikumam uz konkursu sūtīt vai iesniegt VSAA Informācijas tehnoloģiju departamentam, Fridriķa iela 9, Rīga, LV-1019 (ar norādi "Konkursam uz datorsistēmu un datortīklu administratora amatu") vai uz e-pastu: Uldis.Cirulis@vsaa.lv. Tālrunis uzziņām 67038710.


OP 2017/208.AKK6

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" (SIA "RISEBA University", vienotais reģ. Nr. 40003090010), izsludina konkursu uz akadēmiskā personāla vietām:

uz DOCENTA amata vietām šādās zinātņu nozarēs un apakšnozarēs:

- Vadībzinātne, Uzņēmējdarbības vadība - 4 vietas

- Pedagoģija, Psiholoģiskā pedagoģija - 1 vieta

- Juridiskā zinātne, Krimināltiesības - 1 vieta

- Datorzinātne, Datu apstrādes sistēmas un datortīkli - 1 vieta

- Ekonomika, Ekonomikas teorija - 1 vieta

uz LEKTORA amata vietu šādā zinātņu nozarē un apakšnozarē:

- Datorzinātne, Datu apstrādes sistēmas un datortīkli - 1 vieta

Prasības kandidātiem:

- attiecīgās zinātnes nozares doktora grāds

- piedāvātajam amatam atbilstoša zinātniskā un akadēmiskā darba pieredze

- datorprasme (Word, Excel, Power Point u.c.)

- prasme darboties e-studiju interneta vidē

- teicamas svešvalodu, īpaši angļu valodas, zināšanas, prasme lietot tās studiju un metodiskajā darbā

Ar akadēmiskā amata prasībām, t. sk. formām, pretendenti var iepazīties RISEBA mājaslapā www.riseba.lv (Par RISEBA → Vakances).

Pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti:

- rektoram adresēts pieteikums par piedalīšanos konkursā uz vakanci

- CV (Europass formātā) latviešu un angļu valodās

- izglītību apliecinošo dokumentu kopijas

- aizpildīta kritēriju tabula attiecīgajam amatam

- aizpildīta dokumentu apkopojuma tabula attiecīgajam amatam

- dokumentu apkopojuma tabulā norādīto dokumentu kopijas

Norādītos dokumentus 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas sūtīt uz e-pasta adresi jelena.pokrojeva@riseba.lv vai pa pastu Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolai "RISEBA" Meža ielā 3, Rīgā, LV-1048 (ar norādi "Rektorāts - konkursam"). Kontakttālrunis 67807959.


OP 2017/208.AKK7

Valsts probācijas dienests, reģistrācijas Nr. 90001625082, ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku kriminālsoda - piespiedu darbs - un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildē, kā arī probācijas klientu uzraudzībā un sociālās uzvedības korekcijā.

Valsts probācijas dienests atkārtoti izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Rīgas rajona teritoriālās struktūrvienības Olaines filiāles probācijas speciālists (1 vakance uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (sociālā darbinieka, psihologa, pedagoga, sociālā pedagoga vai juridiskā augstākā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību)

- izpratne par probācijas jautājumiem

- spēja plānot un organizēt darbu, patstāvīgi pieņemt lēmumus

- prasme motivēt probācijas klientu uz sadarbību

- spēja noteikt probācijas klienta problēmas, analizēt tās, rast risinājumu (lai novērstu atkārtotu likumpārkāpumu)

- laba latviešu valodas rakstu kultūra

- iemaņas darbā ar datoru (MS Office)

- vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība

- vēlamas zināšanas dokumentu pārvaldības jautājumos

- vēlamas krievu valodas zināšanas

Darba pienākumi:

- uzraudzīt personas, pret kurām izbeigts kriminālprocess tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, nosacīti notiesātas personas, personas, kuras nosacīti pirms termiņa atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm, kā arī organizēt papildsoda - probācijas uzraudzība - īstenošanu (ietver personas kontroli un sociālā atbalsta organizēšanu, lai novērstu atkārtotu likumpārkāpumu, tai skaitā apmeklēt probācijas klientu viņa dzīvesvietā nakts laikā)

- organizēt kriminālsoda - piespiedu darbs - un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildi

- sagatavot iesniegumus tiesai un pārstāvēt Valsts probācijas dienestu tiesā

- sagatavot izvērtēšanas ziņojumus pēc tiesas, prokurora vai brīvības atņemšanas iestādes administrācijas pieprasījuma

- organizēt un vadīt izlīgumus

Piedāvājam:

- mēnešalgu no 703 € līdz 770 € pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas

- piemaksu pie mēnešalgas par darbu (dienestu), kas saistīts ar īpašu risku

- mācību un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas

- iespēju iegūt profesionālo pieredzi valsts pārvaldē

Motivētu pieteikuma vēstule, dzīves apraksts (Curriculum Vitae) ar norādi "Olaines filiāle - KONKURSS" un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopija jāiesniedz Valsts probācijas dienesta Administratīvās vadības departamenta Personālvadības nodaļā 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūtot uz elektroniskā pasta adresi darbs@vpd.gov.lv vai pa pastu, adrese: Dzirnavu iela 91, Rīga, LV-1011, vai iesniegt Rīgas rajona teritoriālās struktūrvienības Olaines filiālē Kūdras ielā 27, Olainē. Informācija pa tālruni 67021178 vai Valsts probācijas dienesta mājaslapā www.probacija.lv.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pārrunas ar pretendentiem notiks Valsts probācijas dienesta Rīgas rajona teritoriālās struktūrvienības Olaines filiālē Kūdras ielā 27, Olainē.


OP 2017/208.AKK8

Finanšu ministrija (reģ. Nr. 90000014724) izsludina konkursu uz šādu amatu:

Ja vēlies iegūt unikālu pieredzi, ja vēlies izmantot savas zināšanas un kompetenci, strādājot valsts pārvaldes iestādē, tad pievienojies Finanšu ministrijas enerģiskajam un radošajam kolektīvam, kurš šobrīd meklē jaunu kolēģi

Finanšu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde finanšu nozarē, kas veido valsts nodokļu politiku, izstrādā gadskārtējo valsts budžetu, vada Eiropas Savienības struktūrfondus, kā arī uzrauga valsts makroekonomisko attīstību

Finanšu ministrija aicina pievienoties savai komandai enerģisku, jauniem izaicinājumiem gatavu kolēģi Nodokļu administrēšanas un sabiedrības interešu politiku departamenta direktora amatam

Ja jums ir:

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstā profesionālā izglītība ekonomikas, finanšu vai biznesa vadības nozarē

- labas angļu valodas zināšanas

- darba pieredze nodokļu administrēšanas jomā ilgāka par trijiem gadiem (norādot konkrētus piemērus pieteikuma vēstulē)

- pieredze vadošā amatā ilgāka par trijiem gadiem pēdējo 5 gadu laikā

- prasmes politikas plānošanas dokumentu, tiesību aktu un atzinumu sagatavošanā

- prasme un pieredze vadīt un organizēt kolektīvu, plānot un koordinēt tā darbu svarīgu un atbildīgu uzdevumu risināšanā, virzīt komandu uz rezultātu sasniegšanu

- prasme analizēt sarežģītu informāciju, pārzināt dažādas sfēras, pieņemt svarīgus lēmumus, pamatoti argumentēt un aizstāvēt viedokli

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

Jūsu izaicinājums: vadīt nodokļu administrēšanas un starptautiskās administratīvās sadarbības nodokļu jomā politiku, veidot valsts politiku azartspēļu un izložu, sabiedriskā labuma, nodevu administrēšanas un citās kompetences jomās.

Mēs piedāvājam:

- karjeru vadošajā valsts pārvaldes iestādē finanšu nozarē

- darbu pie viena no labākajiem un stabilākajiem darba devējiem Latvijā

- stabilu atalgojumu (ierēdņa amatam noteikts 12.2. saimes "Valsts fiskālās politikas plānošana un izpilde" V līmenis un 14. mēnešalgu grupa)

- un galvenais - profesionālu un atsaucīgu kolēģu komandu

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam 14 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas iesniegt Finanšu ministrijas Personālvadības departamentam (Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, vai elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi pasts@fm.gov.lv, tālrunis uzziņām 67095611) šādus dokumentus:

- motivētu pieteikumu (iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās pieredzes un prasmju esamību)

- dzīvesgājuma un profesionālās darba pieredzes aprakstu (Curriculum Vitae)

- izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un svešvalodu prasmes apliecinoša dokumenta kopiju (ja tāds ir); kandidāts, kurš augstāko izglītību ir ieguvis ārvalstīs, pievieno dokumentu par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā

- citus dokumentus, kurus var iesniegt, lai apliecinātu savu atbilstību konkursa prasībām

- apliecinājumu (apliecinājuma formu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām jūs atradīsiet Finanšu ministrijas interneta vietnē http://www.fm.gov.lv/lv/karjera/vakances)

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Finanšu ministrija informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Finanšu ministrija, kontaktinformācija: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919.

Pretendentu atlase notiks vairākās kārtās:

1) komisija izvērtēs iesniegtos dokumentus un atbilstību obligātajām prasībām;

2) pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz nākamo kārtu:

- lūgsim iesūtīt savu redzējumu nodokļu administrēšanas un azartspēļu un izložu jomā (precīzs tēmas nosaukums tiks nosūtīts pēc iesniegto dokumentu un atbilstības izvērtēšanas);

- personālvadības speciālisti vērtēs šādas pretendentu kompetences: plānošana un organizēšana, orientācija uz rezultātu sasniegšanu un pārmaiņu vadīšana;

- darba intervija (motivācija, zināšanas par valsts pārvaldes pamatprincipiem un nodokļu administrēšanas jomu u. c.).


OP 2017/208.AKK9

APP "Dārzkopības institūts" aicina darbā asistentu Pārstrādes un bioķīmijas nodaļā (0,4 slodzes) projekta "Perspektīvas augļaugu komerckultūras - krūmcidoniju (Chaenomeles japonica) - vidi saudzējoša audzēšana un bezatlikuma pārstrādes tehnoloģijas" (Nr. 1.1.1.1/16/A/094) izpildei

Projekta ilgums: 01.02.2017.-31.01.2020.

Pienākumi projektā:

- hidrofīlo un lipofīlo savienojumu noteikšana paraugos ar HPLC

- datu apkopošana, publikāciju manuskriptu sagatavošana

Prasības:

- maģistra grāds pārtikas, ķīmijas vai medicīnas nozarē

- studijas doktorantūrā ārvalstīs ar pārtiku, ķīmiju vai to saistīto nozaru jomā

- pieredze darbam ar analītiskajām iekārtām (t. sk. HPLC)

- labas angļu un krievu valodas zināšanas

Pieteikumu un CV iesniegt līdz š. g. 17. novembrim personīgi Graudu ielā 1, Ceriņos, Krimūnas pagastā, Dobelē, vai sūtīt uz e-pasta adresi darzkopibas.instituts@gmail.com.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2017/208.AKR1

Ekonomikas ministrija paziņo, ka no 2017.gada 17.oktobra uz nenoteiktu laiku Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta Jaunuzņēmumu atbalsta nodaļas vecākā eksperta amatā iecelts EDGARS OZOLIŅŠ-OZOLS.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)