Laidiens: 17.10.2017., Nr. 206

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2017/206.US1

Pirmstiesas brīdinājums

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" brīdina īrnieku:

1) LAVRENTIJU GRINKEVIČU, adrese: Vēja iela 20-6, Rīga.

Jūsu parāds par dzīvokļa īri un pamatpakalpojumiem pārsniedz trīs mēnešu maksājumu apmēru. Lūdzam samaksāt parādu viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas. Pretējā gadījumā atbilstoši likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2 pantam pret jums tiks iesniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas un parāda piedziņu. Maksājumi par īri un pamatpakalpojumiem veicami ikmēneša rēķinos norādītajos banku kontos.


OP 2017/206.US2

Paziņojums par pienākumu izpildīt nolēmumu

JEVGEŅIJ ŠINEĻIN, dzim. 06.10.1977.! Uzaicinu jūs samaksāt parādu 15 863,78 EUR un saskaņā ar CPL 568. p. 1. d. 2589,21 EUR - sprieduma izpildes izdevumus -, kas izveidojušies līdz sludinājuma publicēšanai, kopā 18 452,99 EUR, pamatojoties uz Tukuma rajona tiesas 2017. gada 31. jūlijā izdoto izpildu rakstu lietā Nr. C29587716. Piedzinējs: AS SEB banka, reģistrācijas Nr. 40003151743. Norādītā summa jāsamaksā ne vēlāk kā desmit dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas zvērināta tiesu izpildītāja Sanda Tomsona, reģ. Nr. 05057210029, depozīta kontā Nr. LV68TREL9199040001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Ja minētajā termiņā jūs nenokārtosiet šīs saistības, nolēmums tiks izpildīts piespiedu kārtā un jums saskaņā ar CPL 566.-568. p. būs jāsedz papildus ar tā izpildi saistītie izdevumi.

Vienlaikus paziņoju, ka, pamatojoties uz CPL 601. p., no paziņojuma publicēšanas jums ir aizliegts atsavināt nekustamo īpašumu "Salūts 2. sektors 94", Gauja, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 002 1204, atsavināt vai bojāt nekustamā īpašuma piederumus, nodot nekustamo īpašumu valdījumā citai personai, tajā skaitā slēgt nomas, īres un citus nekustamo īpašumu apgrūtinošus līgumus, vai to ieķīlāt. Līgumi, kurus par nekustamo īpašumu parādnieks noslēdzis pēc tam, kad zemesgrāmatā izdarīta piedziņas atzīme, nav spēkā attiecībā uz piedzinēju un nekustamā īpašuma pircēju izsolē. Pamatojoties uz CPL 601. p. 4. d. un 5. d., jums ir pienākums 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas rakstiski paziņot tiesu izpildītājam Sandim Tomsonam par nekustamā īpašuma faktiskajiem valdītājiem un pārvaldniekiem, ja tādi ir, kā arī par visiem attiecībā uz minētajiem nekustamiem īpašumiem noslēgtajiem nomas, īres un citiem nekustamo īpašumu apgrūtinošiem līgumiem, iesniedzot minēto līgumu kopijas, vienlaikus uzrādot to oriģinālus, kā arī sniegt informāciju par to, vai jūs esat ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona un vai, pārdodot izsolē jūsu nekustamo īpašumu, izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli; ja ir - kāda ir šīs cenas apliekamā vērtība. Daru zināmu, ka, pamatojoties uz CPL 604. p. 1. d., veikts nekustamā īpašuma "Salūts 2. Sektors 94", Gauja, Carnikavas nov., kadastra Nr.8052 002 1204, novērtējums, saskaņā ar kuru minētā nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 2017. gada 2. oktobrī ir 33 700,00 EUR.

S. Tomsons, tālr. 67312401.


OP 2017/206.US3

Paziņojums par pienākumu izpildīt nolēmumu

MAGOMED DENISOULTANOVITCH SULEIMANOV! Pamatojoties uz 2017. gada 7. augustā izdoto lēmumu lietā Nr. PIP-17-5228-lsi/7-15-3/7613-PL par parāda piedziņu 668,54 EUR apmērā no Magomed Denisoultanovitch Suleimanov par labu Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldei, uzaicinu jūs samaksāt 913,24 EUR (parāds un sprieduma izpildes izdevumi) desmit dienu laikā zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda, reģ. Nr. 21077510117, depozīta kontā Nr. LV77 TREL 9199 0340 0100 0, Valsts kase, kods TRELLV22.

Paziņo zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)