Laidiens: 02.10.2017., Nr. 195 (6022)

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2017/195.US1

Pēc "Swedbank" AS, vienotais reģistrācijas numurs 40003074764, lūguma zvērināta notāre Loreta Balode publicē šādu paziņojumu:

Paziņojums par no aizdevuma līguma izrietošo saistību parāda piedziņu

"Swedbank" AS, pamatojoties uz Andreja Velika (dzim. 1981. gada 4. novembrī) no 2006. gada 17. augustā noslēgtā aizdevuma līguma Nr. 06-091758-PK izrietošo saistību neizpildi, jo Andrejs Veliks kopš 2017. gada 28. februāra kavē aizdevuma līgumā noteiktos procentu samaksas termiņus un pamatsummas maksājumus, ir paziņojusi par atkāpšanos no aizdevuma līguma, pamatojoties uz Aizdevuma līguma II daļas 7.4. punkta pirmo apakšpunktu, un pieprasījusi pirms termiņa nekavējoties atmaksāt visu saskaņā ar aizdevuma līgumu saņemto un neatmaksāto aizdevuma summu 23 858,31 EUR (divdesmit trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit astoņi euro 31 cents) apmērā, kā arī procentus un līgumsodus tādā apmērā, kādu tie sastāda uz naudas līdzekļu atmaksas dienu.

"Swedbank" AS brīdina ANDREJU VELIKU (dzim. 1981. gada 4. novembrī), ka tā vērsīsies tiesā ar pieteikumu par ieķīlātā nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 12-15, Jelgavā, kas ierakstīts Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4449 15, labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā.


OP 2017/195.US2

SIA "PANORAMA RESIDENCE", reģistrācijas numurs 40103559588, juridiskā adrese: Lielirbes iela 13-11, Rīga, LV-1046, uzaicina IRINU KUZNECOVU, pers. kods 280258-10734, labprātīgi samaksāt īres un komunālo pakalpojumu parādu 2763,37 EUR apmērā, kas ir radies, pamatojoties uz 2017. gada 2. janvāra dzīvojamo telpu īres līgumu Nr.D115/2017, kas bija noslēgts par dzīvojamo telpu - dzīvokli Nr. 115 Lielirbes ielā 13, Rīgā, pārskaitot to uz SIA "Panorama Residence" norēķinu kontu Nr. LV88HABA0551033452666, AS "Swedbank", ne vēlāk kā līdz 2017. gada 16. oktobrim.


OP 2017/195.US3

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", reģ. Nr. 42103004583, brīdina RAIMONDU ROZI, dzim. 20.06.1954., un ANTRU SALTANOVU, dzim., 03.12.1982.: ja mēneša laikā pēc brīdinājuma publikācijas netiks samaksāts īres un komunālo pakalpojumu parāds (ieskaitot likumiskos procentus) 756,07 EUR (septiņi simti piecdesmit seši euro 07 centi) apmērā par dzīvokli Eduarda Tisē ielā 52-27, Liepājā, SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" sniegs prasību tiesā par parāda piedziņu, īres līguma izbeigšanu un izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.


OP 2017/195.US4

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", reģ. Nr. 42103004583, brīdina NINU DOLGOVU, dzim. 29.12.1947.: ja mēneša laikā pēc brīdinājuma publikācijas netiks samaksāts īres un komunālo pakalpojumu parāds (ieskaitot likumiskos procentus) 348,65 EUR (trīs simti četrdesmit astoņi euro 65 centi) apmērā par dzīvokli Ģenerāļa Baloža ielā 7-51, Liepājā, SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" sniegs prasību tiesā par parāda piedziņu, īres līguma izbeigšanu un izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.


OP 2017/195.US5

Pēc "Swedbank" AS, vienotais reģistrācijas numurs 40003074764, lūguma zvērināta notāre Loreta Balode publicē šādu paziņojumu:

Atkārtots paziņojums par no aizdevuma līguma izrietošo saistību parāda piedziņu

21.07.2008. starp "Swedbank" AS (iepriekš AS "Hansabanka") un Aleksandru Meileru, dzim. 1959. gada 13. janvārī, tika noslēgts aizdevuma līgums Nr. 08-089220-PK, tekstā - "Aizdevuma līgums".

No Aizdevuma līguma izrietošo prasījumu nodrošināšanai starp Aleksandru Meileru, dzim. 1959. gada 13. janvārī, kā ieķīlātāju un "Swedbank" AS kā ķīlas ņēmēju 21.07.2008. tika noslēgts hipotēkas līgums Nr. 08-089220-PK/1, pamatojoties uz kuru "Swedbank" AS par labu tika ieķīlāts nekustamais īpašums - Cīruļu iela 25, Kadaga, Ādažu novads, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000443528 (turpmāk - Īpašums).

Aleksandrs Meilers 06.08.2009. miris.

Marija Meilere, dzim. 1957. gada 23. jūlijā, ir pieņēmusi Aleksandra Meilera atstāto mantojumu un 08.07.2011. uz 21.01.2010. mantojuma apliecības pamata (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma) Marija Meilere, ir nostiprinājusi savas īpašumtiesības uz Īpašumu, kurš ir apgrūtināts ar "Swedbank" AS ķīlas tiesību.

Ņemot vērā no Aizdevuma līguma izrietošo saistību neizpildi kopš 12.05.2011., "Swedbank" AS aicina Mariju Meileri, dzim. 1957. gada 23. jūlijā, nekavējoties veikt visu saskaņā ar Aizdevuma līgumu saņemto un "Swedbank" AS neatmaksāto aizdevuma pamatsummu 101 456,98 EUR (viens simts viens tūkstotis četri simti piecdesmit seši euro 98 centu) apmērā, kā arī procentus un līgumsodus tādā apmērā, kāds tas būs naudas līdzekļu atmaksas dienā.

"Swedbank" AS brīdina MARIJU MEILERI, dzim. 1957. gada 23. jūlijā, ja saistības nekavējoties netiks izpildītas, tā iesniegs prasības pieteikumu tiesā vai iesniegs pieteikumu tiesā par saistību bezstrīdus piespiedu izpildi.


OP 2017/195.US6

Pēc "Swedbank" AS, vienotais reģistrācijas numurs 40003074764, lūguma zvērināta notāre Loreta Balode publicē šādu paziņojumu:

Paziņojums par no aizdevuma līguma izrietošā parāda piedziņu

"Swedbank" AS, turpmāk tekstā - "Banka" un DAGNIS BĒRZIŅŠ (dzim. 26.07.1972.), turpmāk tekstā - "Aizņēmējs", 17.02.2006. noslēdza aizdevuma līgumu 06-015358-PK, turpmāk tekstā - "Aizdevuma līgums".

"Swedbank" AS, pamatojoties uz Aizņēmēja no Aizdevuma līguma izrietošo saistību neizpildi kopš 20.04.2017., nokavējot Aizdevuma līgumā noteiktos aizdevuma atmaksas un procentu samaksas termiņus, pamatojoties uz Aizdevuma līguma II daļas 7.4.1. punktu, ir paziņojusi par atkāpšanos no Aizdevuma līguma un pieprasījusi pirms termiņa nekavējoties atmaksāt visu saskaņā ar Aizdevuma līgumu saņemto un neatmaksāto aizdevuma summu, kā arī procentus un līgumsodus tādā apmērā, kādu tie sastādīs uz naudas līdzekļu atmaksas dienu. No Aizdevuma līguma izrietošās pamatsummas parāda apmērs uz šā paziņojuma sagatavošanas dienu ir 12 692,96 EUR.

DAGNIS BĒRZIŅŠ (dzim. 26.07.1972.) tiek brīdināts, ka "Swedbank" AS vērsīsies tiesā ar pieteikumu par ieķīlātā nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma apraksts - Rīgas iela 1-32, Talsi, Talsu nov., kadastra numurs 8801 900 3045) labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)