Laidiens: 23.08.2017., Nr. 167

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2017/167.US1

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", reģ. Nr. 42103004583, brīdina EDGARU KRIKMANI, dzim. 24.09.1985.: ja mēneša laikā pēc brīdinājuma publikācijas netiks samaksāts īres un komunālo pakalpojumu parāds (ieskaitot likumiskos procentus) 731,51 EUR (septiņi simti trīsdesmit viens euro 51 cents) apmērā par dzīvokli Katedrāles ielā 9-15, Liepājā, SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" sniegs prasību tiesā par parāda piedziņu, īres līguma izbeigšanu un izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.


OP 2017/167.US2

Paziņojums par pienākumu izpildīt nolēmumu un par parāda nokārtošanu

MĀRĪTE BOGDĀNE, dzim. 1980. gadā, adrese: Ezera iela 18-28, Krāslava

Krāslavā, Nr. 150/24-2016

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 24 zvērinātas tiesu izpildītājas Kristīnes Melderes, pers. kods 261177-12403, Rēzeknes iela 33A, Krāslava, lietvedībā atrodas Krāslavas rajona tiesas 18.12.2015. izpildu raksts Nr. C18042415 par 633,51 EUR piedziņu par labu SIA "Krāslavas nami". Daru zināmu, ka parāda summa SIA "Krāslavas Nami", kas uz 16.08.2017. ir 633,51 EUR; kā arī 228,33 EUR ZTI uz 05.06.2017. i/l 150/24-2016; AS "SEB banka" 19 112,07 EUR; 2557,17 EUR uz 15.09.2014. ZTI i/l 1009/24-2013, (kopā - 22 531,08 EUR). Sprieduma izpildes izdevumi maksājami saskaņā ar Civilprocesa likuma 566. pantu. Ja desmit dienu laikā no šī paziņojuma publikācijas dienas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" visa summa netiks samaksāta pilnā apmērā, tad saskaņā ar Civilprocesa likuma 566., 567., 568. p. un Ministru kabineta 26.06.2012. noteikumiem Nr. 451 jums būs jāsedz ar izpildi saistītie papildus sprieduma izpildes izdevumi, kas radīsies, pārdodot jums piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 6001 900 1029, dzīvokļa īpašums Nr. 28, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes, adrese: Ezera iela 18-28, Krāslava, Krāslavas novads.

Kopējo parāda summu lūdzu samaksāt uz šādu rēķinu: saņēmēja: Kristīne Meldere; reģistrācijas Nr. 26117712403; konts LV51TREL9199019001000; saņēmēja banka: Valsts kase; kods TRELLV22; mērķis: spried. izp. izd. un parāds: Mārītes Bogdānes, dzim. 1980. g., i/l.

Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 601. p., no paziņojuma saņemšanas dienas jums ir aizliegts:

1) atsavināt vai ieķīlāt;

2) atsavināt vai bojāt nekustamā īpašuma piederumus;

3) nodot šo nekustamo īpašumu valdījumā citai personai, tajā skaitā slēgt nomas, īres un citus nekustamo īpašumu apgrūtinošus līgumus.

Līgumi, kuri par šo nekustami īpašumu tiks noslēgti pēc piedziņas atzīmes izdarīšanas zemesgrāmatā, nebūs spēkā attiecībā uz piedzinēju un nekustamā īpašuma pircēju izsolē. Desmit dienu laikā no šī paziņojuma publikācijas dienas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 24 zvērinātas tiesu izpildītājas Kristīnes Melderes, Rēzeknes iela 33A, Krāslava, LV-5601, tālr./fakss 65623511, birojā iesniedzami dokumenti un plāni, ar kuriem noteikta iepriekš minēto nekustamo īpašumu platība un jūsu tiesības uz šo īpašumu (šo dokumentu neiesniegšana neaptur nekustamā īpašuma apraksti); kā arī paziņot par dotā nekustamā īpašuma faktisko valdītāju un pārvaldnieku, ja tāds ir, kā arī par visiem attiecībā uz šo nekustamo īpašumu noslēgtajiem nomas, īres un citiem nekustamo īpašumu apgrūtinošiem līgumiem. Saskaņa ar Civilprocesa likuma 600. pantu lūdzu desmit dienu laikā no iepriekš minētā paziņojuma publikācijas dienas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sniegt informāciju par to, vai jūs esat ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona un vai, pārdodot izsolē jūsu nekustamo īpašumu, izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, un kāda ir šīs cenas apliekamā vērtība.

Zvērināta tiesu izpildītāja K. Meldere, tālr. 65623511.


OP 2017/167.US3

SIA "JK Namu pārvalde", pamatojoties uz Latvijas Republikas Civillikumu un likumu "Dzīvokļa īpašuma likums", lūdz ANATOLIJU BABAHINU (ANATOLIJS BABAHINS), dzim. 07.07.1960., Draudzības aleja 21-14, Jēkabpils, LV-5201, viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas norēķināties par dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu (dzīvokļa īpašums Draudzības alejā 21-14, Jēkabpilī), kā arī par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem. Parāda nesamaksāšanas gadījumā būsim spiesti griezties tiesā ar prasības pieteikumu par parāda un tiesāšanās izdevumu piedziņu.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)