Laidiens: 22.08.2017., Nr. 166

Dažādi sludinājumi

OP 2017/166.DA1

Paziņojums par datu atbilstības pārbaudes rezultātiem

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) paziņo, ka ir pieņemti lēmumi tabulā minētajām personām par gūtajiem ar nodokli apliekamajiem ienākumiem, kas gūti par nodarbinātību uz starptautiskos pārvadājumos izmantojamiem kuģiem un par nekustamā īpašuma atsavināšanu:

Vārds, uzvārds

Dzimšanas datums

Taksācijas periods

Lēmuma datums un numurs

Aprēķinātā summa (EUR)

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Nokavējuma nauda

ROMĀNS ADMIDIŅŠ

1977. gada 1. aprīlis

2015. gads

01.08.2017.

Nr. 31.1-8.56/196182

1174,56

240,78

AIGARS STRAUSS

1963. gada 29. jūnijs

2015. gads

02.08.2017.

Nr.31.1-8. 56/197187

4534,27

900,05

Papildu aprēķinātās summas iemaksājamas budžetā (saņēmēja rekvizīti: Valsts kase, reģ. Nr. 90000050138, BIC kods TRELLV22, konts Nr. LV91TREL1060000110000) 30 dienu laikā pēc paziņošanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, un atbilstoši Paziņošanas likuma 11. panta piektajā daļā noteiktajam dokuments uzskatāms par paziņotu nākamajā darba dienā pēc tā publiskas paziņošanas.

Saskaņā ar likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 22. panta 2.1 daļu likuma "Par nodokļiem un nodevām" 37. panta pirmo daļu un Administratīvā procesa likuma 77. pantu nodokļu maksātajam ir tiesības viena mēneša laikā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" to rakstveidā apstrīdēt VID ģenerāldirektoram, sūdzību iesniedzot personīgi vai pa pastu jebkurā VID Nodokļu pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā, vai elektroniskā veidā - izmantojot drošu elektronisko parakstu vai VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24. panta pirmās daļas 3. punktu nodokļu maksātājam ir tiesības iesniegt VID motivētu rakstveida iesniegumu un lūgt sadalīt termiņos pārbaudes rezultātā aprēķināto nodokļu maksājumu un nokavējuma naudu vai saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 41. panta 1.1 daļu ir tiesīgs ierosināt VID ģenerāldirektoram noslēgt attiecīgu vienošanās līgumu par 85 procentu no aprēķinātās nokavējuma naudas atcelšanu.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)