Laidiens: 18.08.2017., Nr. 164

Izsoles

OP 2017/164.IZ1

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.53 zvērināts tiesu izpildītājs M.Eglītis, prakses vieta: Rīga, E.Birznieka-Upīša iela 15-6, pārdod 1.izsolē nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.68, kadastra Nr.01009181214, kas atrodas Gaigalas ielā 23A, Rīgā, tā platība 32,8 m2. Īpašnieki - Nikolajs Mironovs un Gaļina Miščaņinceva; piedzinējs - SIA Rīgas namu pārvaldnieks, A.Čaka iela 42, Rīga. Novērtējums (izsoles sākumcena) - 12 000 EUR. Izsoles solis - 500,00 EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (PVN).

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma 1.izsolē, jāiemaksā līdz 2017.gada 7.septembrim ZTI M.Eglīša depozīta kontā Nr. LV65TREL9199042001000, reģ. Nr. LV12037712369, Valsts kase, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma sākumcenas (1200,00 EUR) un jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākums - 2017.gada 18.augustā, izsoles noslēgums - 2017.gada 18.septembrī plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 67244407. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/164.IZ2

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.35 ZTI Edgars Mihailovs, prakses vieta: Brīvības ielā 68-15, Rīgā, LV-1011, labprātīgā izsolē tiesas ceļā pārdod Uldim Grīnbergam piederošo nekustamo īpašumu, ar šādiem pārdošanas nosacījumiem:

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: dzīvoklis Nr.18 Kastaņu ielā 5, Mālpilī, Mālpils novadā, kadastra Nr.8074 900 4536, ar kopējo platību 70,2 m2 un 7020/93690 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra Nr.8074 003 0718), ierakstīts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatas nodaļas Mālpils novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000113592 18.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Atzīme - noteikts aizliegums bez Nordea Bank Finland Plc, nodokļu maksātāja kods 40003486767, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006.gada 21.marta hipotēkas līgums.

2.2. Nostiprināta hipotēka LVL 8320,00 apmērā par labu Nordea Bank Finland Plc., nodokļu maksātāja kods 40003486767. Pamats: 2006.gada 21.marta aizdevuma (kredīta) līgums Nr.2006/714/HK un 2006.gada 21.marta hipotēkas līgums.

3. Tiesības nekustamā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: Nekustamā īpašuma īpašnieks nepatur sev nekādas tiesības Nekustamā īpašumā.

4. Izsoles sākumcena Izsoles sākumcena ir 92 48,67 EUR (deviņi tūkstoši divi simti četrdesmit astoņi euro 67 centi) (LVL 6500,00).

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība Nosolītā augstākā cena pircējam jāsamaksā atbilstoši Civilprocesa likuma 611.panta 2.daļas noteikumiem.

6. Citi pārdošanas nosacījumi:

6.1. Izsole notiek ar augšupejošu soli: EUR 569,15 (pieci simti sešdesmit deviņi euro 15 centi) (LVL 400,00).

6.2. Visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 13.09.2017. iemaksāt nodrošinājuma summu 924,87 EUR (LVL 650,00) tiesu izpildītāja Edgara Mihailova, reģ. Nr.15048012521, depozīta kontā Nr. LV42TREL9199025001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē. Izsole tiek rīkota Nordea Bank AB Latvijas filiāle, reģ. Nr.40103749473, K.Valdemāra iela 62, Rīga, labā. Pirmā izsole sāksies 24.08.2017. plkst. 13.00 un noslēgsies 25.09.2017. plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 67220166. Informāciju par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/164.IZ3

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.16 ZTI Anita Kalniņa (prakses vieta Bērzpils ielā 2, Balvi) rīko Nataliia Chalova (Natālijai Čalovai), piederošam nekustamajam īpašumam Zeļinska ielā 9-54, Daugavpilī, otro labprātīgo izsoli tiesas ceļā par labu AS SWEDBANK, Balasta dambis 15, Rīga, ar šādiem pārdošanas nosacījumiem:

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: dzīvokļa īpašums Nr.54 ar kopējo platību 31 m2 un kopīpašuma 311/29033 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra Nr.0500 005 1812), kas atrodas Zeļinska ielā 9, Daugavpilī, un ir ierakstīts Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2037 54, kadastra numuru 0500 903 1045.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Atzīme - noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764 rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2008.gada 22.aprīļa hipotēkas līgums Nr.08-053905-PK/1.

2.2. Nostiprināta kā pirmā hipotēka. Procentu likme: Aizdevuma līguma Nr.08-053905-PK I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6 un II daļas 3.5.punktā noteiktā Procentu likme;

Līgumsods:

1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu;

2) 5% no Aizdevuma. Samaksas termiņš - Līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2008.gada 22.aprīļa aizdevuma līgums Nr.08-053905-PK un 2008.gada 22.aprīļa hipotēkas līgums Nr.08-053905-PK/1. Nodrošinātais prasījums.

3. Izsoles sākumcena - 2800,00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība. Visa summa, ko nosolītājs nosolījis, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, nosolītājam jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašniece Nataliia Chalova (Natālija Čalova) patur sev.

6. Citi pārdošanas nosacījumi:

6.1. izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.4. persona, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē;

6.5.izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja izsolē piedalās tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

6.9. prasījumi, kas nodrošināti ar hipotēkām, apmierināmi secīguma kārtībā - vispirms apmierināms tas prasījums, kas agrāk ierakstīts zemesgrāmatā, ja šī agrākā prasījuma kreditors nav piešķīris pirmtiesības citam, vēlāk zemesgrāmatā ierakstītam prasījumam. Īpašuma novērtējums 2800,00 EUR. Otrās izsoles 2100,00 EUR, kas nav apliekama ar PVN. Izsoles solis - 200,00 EUR. Izsoles sākuma datums 24.08.2017. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 25.09.2017. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 13.09.2017. iemaksāt nodrošinājuma summu 280,00 EUR ZTI Anitas Kalniņas, reģ. Nr.11025911956, depozīta kontā Valsts kasē, Nr. LV63TREL9199011001000, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē. Tālrunis uzziņām 64521195. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/164.IZ4

Nekustamā īpašuma izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 24 zvērināta tiesu izpildītāja Kristīne Meldere, prakses vieta: Rēzeknes iela 33A, Krāslava, pārdod otrajā izsolē Viktorijai Samulei piederošo nekustamo īpašumu. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašums Nr.71, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes, adrese: Vienības iela 65-71, Krāslava, Krāslavas novads, reģistrēts Daugavpils tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Krāslavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1050 71, kadastra Nr.6001 900 0350. Piedzinējs ir SIA "Krāslavas Nami", Brīvības iela 5, Krāslava. Nekustamā īpašuma novērtējums ir 3000,00 EUR.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākumcena ir 2250,00 EUR. Izsoles solis ir EUR 100,00. Izsoles sākums ir 2017.gada 24.augusts plkst. 13.00. Izsoles noslēgums: 2017.gada 25.septembris plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Kristīnes Melderes, reģistrācijas Nr. 26117712403, depozīta kontā Nr. LV51TREL9199019001000, saņēmēja banka: Valsts kase, bankas kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma līdz 2017.gada 13.septembrim, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Tālrunis uzziņām 65623511. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/164.IZ5

Nekustamā īpašuma izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.24 zvērināta tiesu izpildītāja Kristīne Meldere, prakses vieta: Rēzeknes iela 33A, Krāslava, pārdod otrajā izsolē Svetlanai Koļesnikai piederošo nekustamo īpašumu. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 1, 46,4 m2, kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, adrese: Brīvības iela 2-1, Krāslava, Krāslavas nov., reģistrēts Daugavpils tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Krāslavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.285 1, kadastra Nr.6001 900 1538. Piedzinējs ir SIA "Krāslavas Nami", Brīvības iela 5, Krāslava. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 2000,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākumcena ir EUR 1500,00. Izsoles solis ir EUR 50,00. Izsoles sākums ir 2017.gada 24.augustā plkst. 13.00. Izsoles noslēgums: 2017.gada 25.septembrī plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Kristīnes Melderes, reģistrācijas Nr. 26117712403, depozīta kontā Nr. LV51TREL9199019001000, saņēmēja banka: Valsts kase, bankas kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma līdz 2017.gada 13.septembrim, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Tālrunis uzziņām 65623511. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/164.IZ6

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.72 zvērināta tiesu izpildītāja aizvietotāja zvērināta tiesu izpildītāja Ilga Keršteine, prakses vieta: Gobu iela 2, Baloži, Ķekavas novads, rīko Ingai Farafontovai piederošo funkcionāli saistīto nekustamo īpašumu - 1/42 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Nautrēnu ielā 12, Rīgā, kadastra Nr.0100 123 2161, 1/42 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Nautrēnu ielā, Rīgā, kadastra Nr.0100 123 2372, un 1/2 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Nautrēnu ielā, Rīgā, kadastra Nr.0100 123 2297, pirmo izsoli. Viss nekustamais īpašums Nautrēnu ielā 12, Rīgā, kadastra Nr.0100 123 2161, sastāv no zemes gabala 863 m2 platībā (koplietošanas ceļš). Viss nekustamais īpašums Nautrēnu ielā, Rīgā, kadastra Nr.0100 123 2372, sastāv no zemes gabala 932 m2 platībā (koplietošanas ceļš). Viss nekustamais īpašums Nautrēnu ielā, Rīgā, kadastra Nr.0100 123 2297, sastāv no neapbūvēta zemes gabala 2262 m2 platībā. Piedzinēji - Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests, adrese: Rīga, Talejas iela 1, Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, adrese: Terēzes iela 5, Rīga. Funkcionāli saistīto nekustamo īpašumu domājamo daļu piespiedu pārdošanas novērtējums - EUR 17 000. Izsoles sākumcena - EUR 17 000. Izsoles solis - EUR 500. Izsoles sākuma datums - 22.08.2017. Izsoles noslēguma datums un laiks - 21.09.2017. pulksten 13.00 Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 1700) var iemaksāt zvērinātas tiesu izpildītājas Ilgas Keršteines depozīta kontā Nr. LV62TREL9199044001000 Valsts kasē un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē līdz 11.09.2017. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/. Tālrunis informācijai 67705659. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/164.IZ7

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 37.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gunita Gruziņa-Vanceviča (Parka iela 1a-606, Ogre, Ogres nov.) pārdod 2.izsolē Marinai Šakeļei piederošās ¾ domājamās daļas no nekustamā īpašuma, kas atrodas Amatnieku ielā 7, Ogrē, Ogres nov., kadastra Nr.74015040111. Viss īpašums sastāv no dzīvojamās mājas 92,1 m2 platībā, saimniecības ēkas 16,8 m2 platībā un šķūņa 22,5 m2 platībā. Parādnieks - Vladislavs Šakeļs. Piedzinējs - Edmunds Miļevskis. Novērtējums 14 000,00 EUR, izsoles sākumcena 10 500,00 EUR, kas nav apliekama ar PVN. Izsoles solis - EUR 750,00. Izsoles sākums - 24.08.2017., noslēgums 25.09.2017. plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 13.09.2017. jāiemaksā ZTI Gunitas Gruziņas-Vancevičas, reģ. Nr. LV19057312276, kontā Nr. LV39TREL9199027001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums EUR 1400,00, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Tālrunis uzziņām 29230603. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/164.IZ8

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 37.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gunita Gruziņa-Vanceviča, prakses vieta: Parka iela 1a-606, Ogre, Ogres nov., rīko pirmo izsoli parādnieka Raimondam Lauceniekam piederošajam zemes gabalam, 2,67 ha, "Laucenieki", Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.748440010048. Piedzinējs - VID (Talejas iela 1, Rīga); SIA Rožu laukums (Lielā iela 3, Liepāja); MSIA Body Line (Avotu iela1-11, Rīga). Novērtējums un izsoles sākumcena 4300,00 EUR, nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, izsoles solis - 100,00 EUR. Izsoles sākuma datums - 24.08.2017., izsoles noslēguma datums un laiks - 25.09.2017. plkst.13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 13.09.2017. jāiemaksā ZTI Gunitas Gruziņas-Vancevičas, reģ. Nr. LV19057312276, depozīta kontā Nr. LV39TREL9199027001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 430,00 EUR, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/164.IZ9

Izsole

Strenču novada dome paziņo, ka nodod atsavināšanai pašvaldības īpašumu - zemes starpgabalu - Ziedugravas ielā 3A, Strenčos, 714 m2 platībā, kadastra Nr.9417 001 2127, ar izsoles sākumcenu (nosacīto cenu) 858 EUR. Maksāšanas līdzekļi - 100% euro. Par izsoles dalībniekiem var kļūt rīcībspējīgas personas, kurām ir īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kuram ir kopēja robeža ar starpgabalu Ziedugravas ielā 3A, Strenčos. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.strencunovads.lv un domes kancelejā. Izsoles dalībnieki var pieteikties izsolei, iesniedzot pieteikumu Strenču novada domes kancelejā Strenčos, Valkas ielā 16, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 (kontakttālrunis 26114866) līdz 2017.gada 21.septembrim plkst. 14.00. Izsoles nodrošinājums - 85,80 EUR, dalības maksa - 20 EUR. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ. Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS "Swedbank". Izsole notiks 2017.gada 22.septembrī plkst. 10.00 Strenču novada domes sēžu zālē Valkas ielā 16, Strenčos.


OP 2017/164.IZ10

Izsole

Strenču novada dome paziņo, ka nodod atsavināšanai pašvaldības īpašumu - zemes starpgabalu - starpgabals 2/148, Jērcēnu pagastā, 1,0700 ha platībā, kadastra Nr.9462 002 0216, ar izsoles sākumcenu (nosacīto cenu) 1858 EUR. Maksāšanas līdzekļi - 100% euro. Par izsoles dalībniekiem var kļūt rīcībspējīgas personas, kurām ir īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kuram ir kopēja robeža ar starpgabalu Starpgabals 2/148, Jērcēnu pagastā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.strencunovads.lv un domes kancelejā. Izsoles dalībnieki var pieteikties izsolei, iesniedzot pieteikumu Strenču novada domes kancelejā Strenčos, Valkas ielā 16, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 (kontakttālrunis 26114866) līdz 2017.gada 21.septembrim plkst. 14.00. Izsoles nodrošinājums - 185,80 EUR, dalības maksa - 20 EUR. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ. Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS "Swedbank". Izsole notiks 2017.gada 22.septembrī plkst. 10.00 Strenču novada domes sēžu zālē Valkas ielā 16, Strenčos.


OP 2017/164.IZ11

Izsole

Strenču novada dome paziņo, ka nodod atsavināšanai pašvaldības īpašumu - zemes starpgabalu - Starpgabals 2/149, Jērcēnu pagastā, 0,9000 ha platībā, kadastra Nr.9462 002 0287, ar izsoles sākumcenu (nosacīto cenu) 1558 EUR. Maksāšanas līdzekļi - 100% euro. Par izsoles dalībniekiem var kļūt rīcībspējīgas personas, kurām ir īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kuram ir kopēja robeža ar starpgabalu Starpgabals 2/149, Jērcēnu pagastā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.strencunovads.lv un domes kancelejā. Izsoles dalībnieki var pieteikties izsolei, iesniedzot pieteikumu Strenču novada domes kancelejā Strenčos, Valkas ielā 16, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 (kontakttālrunis 26114866) līdz 2017.gada 21.septembrim plkst. 14.00. Izsoles nodrošinājums - 155,80 EUR, dalības maksa - 20 EUR. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ. Nr.90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS "Swedbank". Izsole notiks 2017.gada 22.septembrī plkst. 10.00 Strenču novada domes sēžu zālē Valkas ielā 16, Strenčos.


OP 2017/164.IZ12

Izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Dzintaru prospektā 46, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 1706, kas sastāv no dzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 1300 008 1706 002, kopējā platība 232,40 m2, un zemesgabala 1056 m2 platībā. Izsoles sākumcena - 382 170 EUR. Izsoles solis - 19 100 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 210 EUR un nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas - 38217 EUR - jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022 AS "Citadele banka". Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā no izsoles dienas) vai ar atlikto maksājumu līdz 12 mēnešiem. Izsole notiks 2017.gada 27.septembrī plkst. 15.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, līdz 2017.gada 22.septembrim plkst. 16.00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā "Pašvaldība/Izsoles". Tālrunis uzziņām 67093863, 20282909.


OP 2017/164.IZ13

Izsole

Maksātnespējas administratore Ieva Ramiņa, prakses vieta: Zirgu iela 3-1, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.15 un 299/28386 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, Kandavas iela 4-15, Daugavpils, kadastra Nr.05009014014, tā platība 29,9 m2. Īpašnieks - maksātnespējīgā SIA "Dzīvokļu serviss", Rīga, Ziemeļu iela 2A-12, piedzinēji: SIA "Latgales investīcijas", Daugavpils, Ģimnāzijas iela 24-1A; kreditoru kopums. Novērtējums (izsoles sākumcena) - EUR 4100. Izsoles solis - 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma pirmajā izsolē, jāiemaksā līdz 13.09.2017. plkst. 23.59 SIA "Dzīvokļu serviss" kontā Nr. LV76UNLA0050016981273 nodrošinājums EUR 410 (10% apmērā no nekustamā īpašuma sākumcenas) un jānosūta lūgums maksātnespējas administratorei par autorizāciju izsolei. Izsoles sākums - 24.08.2017., izsoles noslēgums - 25.09.2017. plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 29545456. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/164.IZ14

Izsole

Maksātnespējas administratore Ieva Ramiņa, prakses vieta: Zirgu iela 3-1, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.66 un 4664/310622 kopīpašuma domājamās daļas no būves, Vienības iela 32A -66, Daugavpils, kadastra Nr. 05009032959, tā platība 48,9 m2. Īpašnieks - maksātnespējīgā SIA "Dzīvokļu serviss", Rīga, Ziemeļu iela 2A-12, piedzinēji: SIA "Latgales investīcijas", Daugavpils, Ģimnāzijas iela 24-1A; kreditoru kopums. Novērtējums (izsoles sākumcena) - EUR 8000. Izsoles solis - 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma pirmajā izsolē, jāiemaksā līdz 13.09.2017. plkst. 23.59 SIA "Dzīvokļu serviss" kontā Nr. LV76UNLA0050016981273 nodrošinājums EUR 800 (10% apmērā no nekustamā īpašuma sākumcenas) un jānosūta lūgums maksātnespējas administratorei par autorizāciju izsolei. Izsoles sākums - 24.08.2017., izsoles noslēgums - 25.09.2017. plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 29545456. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/164.IZ15

Izsole

Maksātnespējas administratore Ieva Ramiņa, prakses vieta: Zirgu iela 3-1, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.63 un 552/28788 kopīpašuma domājamās daļas no būves un zemes, Cietokšņa iela 8-63, Daugavpils, kadastra Nr.05009014473, tā platība 55,2 m2. Īpašnieks - maksātnespējīgā SIA "Dzīvokļu serviss", Rīga, Ziemeļu iela 2A-12, piedzinēji: SIA "Latgales investīcijas", Daugavpils, Ģimnāzijas iela 24-1A; kreditoru kopums. Novērtējums (izsoles sākumcena) - EUR 7700. Izsoles solis - 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma pirmajā izsolē, jāiemaksā līdz 13.09.2017. plkst. 23.59 SIA "Dzīvokļu serviss" kontā Nr. LV76UNLA0050016981273 nodrošinājums EUR 770 (10% apmērā no nekustamā īpašuma sākumcenas) un jānosūta lūgums maksātnespējas administratorei par autorizāciju izsolei. Izsoles sākums - 24.08.2017., izsoles noslēgums - 25.09.2017. plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 29545456. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/164.IZ16

Izsole

Maksātnespējas administratore Ieva Ramiņa, prakses vieta: Zirgu iela 3-1, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.13 un 5070/88970 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, "2"-13, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, kadastra Nr.44609000251, tā platība 52,8 m2. Īpašnieks - maksātnespējīgā SIA "Dzīvokļu serviss", Rīga, Ziemeļu iela 2A-12, piedzinēji: SIA "Latgales investīcijas", Daugavpils, Ģimnāzijas iela 24-1A; kreditoru kopums. Novērtējums (izsoles sākumcena) - EUR 5000. Izsoles solis - 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma pirmajā izsolē, jāiemaksā līdz 13.09.2017. plkst. 23.59 SIA "Dzīvokļu serviss" kontā Nr. LV76UNLA0050016981273 nodrošinājums EUR 500 (10% apmērā no nekustamā īpašuma sākumcenas) un jānosūta lūgums maksātnespējas administratorei par autorizāciju izsolei. Izsoles sākums - 24.08.2017., izsoles noslēgums - 25.09.2017. plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 29545456. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/164.IZ17

Izsole

Maksātnespējas administratore Ieva Ramiņa, prakses vieta: Zirgu iela 3-1, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.28 un 6092/267819 kopīpašuma domājamās daļas no būves, Zaļā iela 10-28, Līvāni, Līvānu novads, kadastra Nr.76119000555, tā platība 61 m2. Īpašnieks - maksātnespējīgā SIA "Dzīvokļu serviss", Rīga, Ziemeļu iela 2A-12, piedzinēji: SIA "Latgales investīcijas", Daugavpils, Ģimnāzijas iela 24-1A; kreditoru kopums. Novērtējums (izsoles sākumcena) - EUR 3800. Izsoles solis - 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma pirmajā izsolē, jāiemaksā līdz 13.09.2017. plkst. 23.59 SIA "Dzīvokļu serviss" kontā Nr. LV76UNLA0050016981273 nodrošinājums EUR 380 (10% apmērā no nekustamā īpašuma sākumcenas) un jānosūta lūgums maksātnespējas administratorei par autorizāciju izsolei. Izsoles sākums - 24.08.2017., izsoles noslēgums - 25.09.2017. plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 29545456. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/164.IZ18

Izsole

Maksātnespējas administratore Ieva Ramiņa, prakses vieta: Zirgu iela 3-1, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.23 un 7636/217525 kopīpašuma domājamās daļas no būves, Daugavpils iela 19-23, Līvāni, Līvānu novads, kadastra Nr.76119001316, tā platība 76,6 m2. Īpašnieks - maksātnespējīgā SIA "Dzīvokļu serviss", Rīga, Ziemeļu iela 2A-12, piedzinēji: SIA "Latgales investīcijas", Daugavpils, Ģimnāzijas iela 24-1A; kreditoru kopums. Novērtējums (izsoles sākumcena) - EUR 7900. Izsoles solis - 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma pirmajā izsolē, jāiemaksā līdz 13.09.2017. plkst. 23.59 SIA "Dzīvokļu serviss" kontā Nr. LV76UNLA0050016981273 nodrošinājums EUR 790 (10% apmērā no nekustamā īpašuma sākumcenas) un jānosūta lūgums maksātnespējas administratorei par autorizāciju izsolei. Izsoles sākums - 24.08.2017., izsoles noslēgums - 25.09.2017. plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 29545456. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/164.IZ19

Izsole

Maksātnespējas administratore Ieva Ramiņa, prakses vieta: Zirgu iela 3-1, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.62 un 393/29535 kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes, Jātnieku iela 88-62, Daugavpils, kadastra Nr.05009027011, tā platība 43,2 m2. Īpašnieks - maksātnespējīgā SIA "Dzīvokļu serviss", Rīga, Ziemeļu iela 2A-12, piedzinēji: SIA "Latgales investīcijas", Daugavpils, Ģimnāzijas iela 24-1A; kreditoru kopums. Novērtējums (izsoles sākumcena) - EUR 3900. Izsoles solis - 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma pirmajā izsolē, jāiemaksā līdz 13.09.2017. plkst. 23.59 SIA "Dzīvokļu serviss" kontā Nr. LV76UNLA0050016981273 nodrošinājums EUR 390 (10% apmērā no nekustamā īpašuma sākumcenas) un jānosūta lūgums maksātnespējas administratorei par autorizāciju izsolei. Izsoles sākums - 24.08.2017., izsoles noslēgums - 25.09.2017. plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 29545456. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/164.IZ20

Izsole

Maksātnespējas administratore Ieva Ramiņa, prakses vieta: Zirgu iela 3-1, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu - ½ domājamo daļu no dzīvokļa Nr.34 un 17/1000 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, Bauskas iela 109-34, Daugavpils, kadastra Nr.05009010906, tā platība 44,92 m2. Īpašnieks - maksātnespējīgā SIA "Dzīvokļu serviss", Rīga, Ziemeļu iela 2A-12, piedzinēji: SIA "Latgales investīcijas", Daugavpils, Ģimnāzijas iela 24-1A; kreditoru kopums. Novērtējums (izsoles sākumcena) - EUR 2300. Izsoles solis - 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma pirmajā izsolē, jāiemaksā līdz 13.09.2017. plkst. 23.59 SIA "Dzīvokļu serviss" kontā Nr. LV76UNLA0050016981273 nodrošinājums EUR 230 (10% apmērā no nekustamā īpašuma sākumcenas) un jānosūta lūgums administratorei par autorizāciju izsolei. Izsoles sākums - 24.08.2017., izsoles noslēgums - 25.09.2017. plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 29545456. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/164.IZ21

Izsole

Maksātnespējas administratore Ieva Ramiņa, prakses vieta: Zirgu iela 3-1, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.10 un 4735/76373 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, Brīvības iela 17-10, Krāslava, Krāslavas novads, kadastra Nr.60019001322, tā platība 47,35 m2. Īpašnieks - maksātnespējīgā SIA "Dzīvokļu serviss", Rīga, Ziemeļu iela 2A-12, piedzinēji: SIA "Latgales investīcijas", Daugavpils, Ģimnāzijas iela 24-1A; kreditoru kopums. Novērtējums (izsoles sākumcena) - EUR 2300. Izsoles solis - 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma pirmajā izsolē, jāiemaksā līdz 13.09.2017. plkst. 23.59 SIA "Dzīvokļu serviss" kontā Nr. LV76UNLA0050016981273 nodrošinājums EUR 230 (10% apmērā no nekustamā īpašuma sākumcenas) un jānosūta lūgums maksātnespējas administratorei par autorizāciju izsolei. Izsoles sākums - 24.08.2017., izsoles noslēgums - 25.09.2017. plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 29545456. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/164.IZ22

Izsole

Maksātnespējas administratore Ieva Ramiņa, prakses vieta: Zirgu iela 3-1, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.11 un 467/8899 kopīpašuma domājamās daļas no būves un zemes, Krišjāņa Valdemāra iela 39/41-11, Daugavpils, kadastra Nr.05009024727, tā platība 46,7 m2. Īpašnieks - maksātnespējīgā SIA "Dzīvokļu serviss", Rīga, Ziemeļu iela 2A-12, piedzinēji: SIA "Latgales investīcijas", Daugavpils, Ģimnāzijas iela 24-1A; kreditoru kopums. Novērtējums (izsoles sākumcena) - EUR 8400. Izsoles solis - 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma pirmajā izsolē, jāiemaksā līdz 13.09.2017. plkst. 23.59 SIA "Dzīvokļu serviss" kontā Nr. LV76UNLA0050016981273 nodrošinājums EUR 840 (10% apmērā no nekustamā īpašuma sākumcenas) un jānosūta lūgums maksātnespējas administratorei par autorizāciju izsolei. Izsoles sākums - 24.08.2017., izsoles noslēgums - 25.09.2017. plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 29545456. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/164.IZ23

Izsole

Maksātnespējas administratore Ieva Ramiņa, prakses vieta: Zirgu iela 3-1, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu - nedzīvojamo telpu Nr.604 un 1114/18262 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, Saules iela 36-604, Daugavpils, kadastra Nr.05009021657, tā platība 110 m2. Īpašnieks - maksātnespējīgā SIA "Dzīvokļu serviss", Rīga, Ziemeļu iela 2A-12, piedzinējs: SIA "Latgales investīcijas", Daugavpils, Ģimnāzijas iela 24-1A; kreditoru kopums. Novērtējums (izsoles sākumcena) - EUR 14 000. Izsoles solis - 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma pirmajā izsolē, jāiemaksā līdz 13.09.2017. plkst. 23.59 SIA "Dzīvokļu serviss" kontā Nr. LV76UNLA0050016981273 nodrošinājums EUR 1400 (10% apmērā no nekustamā īpašuma sākumcenas) un jānosūta lūgums maksātnespējas administratorei par autorizāciju izsolei. Izsoles sākums - 24.08.2017., izsoles noslēgums - 25.09.2017. plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 29545456. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/164.IZ24

Izsole

Maksātnespējas administratore Ieva Ramiņa, prakses vieta: Zirgu iela 3-1, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.37 un 704/37883 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, Ezera iela 16-37, Krāslava, Krāslavas novads, kadastra Nr.60019002243, tā platība 70,4 m2. Īpašnieks - maksātnespējīgā SIA "Dzīvokļu serviss", Rīga, Ziemeļu iela 2A-12, izsole tiek rīkota par labu nenodrošināto kreditoru kopumam. Novērtējums (izsoles sākumcena) - EUR 3400. Izsoles solis - 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma pirmajā izsolē, jāiemaksā līdz 13.09.2017. plkst. 23.59 SIA "Dzīvokļu serviss" kontā Nr. LV76UNLA0050016981273 nodrošinājums EUR 340 (10% apmērā no nekustamā īpašuma sākumcenas) un jānosūta lūgums maksātnespējas administratorei par autorizāciju izsolei. Izsoles sākums - 24.08.2017., izsoles noslēgums - 25.09.2017. plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 29545456. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/164.IZ25

Izsole

Maksātnespējas administratore Ieva Ramiņa, prakses vieta: Zirgu iela 3-1, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.88 un 7645/425398 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, Zemnieku iela 44-88, Rēzekne, kadastra Nr.21009006149, tā platība 76,5 m2. Īpašnieks - maksātnespējīgā SIA "Dzīvokļu serviss", Rīga, Ziemeļu iela 2A-12, izsole tiek rīkota par labu nenodrošināto kreditoru kopumam. Novērtējums (izsoles sākumcena) - EUR 9600. Izsoles solis - 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma pirmajā izsolē, jāiemaksā līdz 13.09.2017. plkst. 23.59 SIA "Dzīvokļu serviss" kontā Nr. LV76UNLA0050016981273 nodrošinājums EUR 960 (10% apmērā no nekustamā īpašuma sākumcenas) un jānosūta lūgums maksātnespējas administratorei par autorizāciju izsolei. Izsoles sākums - 24.08.2017., izsoles noslēgums - 25.09.2017. plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 29545456. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/164.IZ26

Izsole

Maksātnespējas administratore Ieva Ramiņa, prakses vieta: Zirgu iela 3-1, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.68 un 32/3493 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, Vienības iela 1-68, Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, kadastra Nr.44749000782, tā platība 32 m2. Īpašnieks - maksātnespējīgā SIA "Dzīvokļu serviss", Rīga, Ziemeļu iela 2A-12, izsole tiek rīkota par labu nenodrošināto kreditoru kopumam. Novērtējums (izsoles sākumcena) - EUR 2100. Izsoles solis - 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma pirmajā izsolē, jāiemaksā līdz 13.09.2017. plkst. 23.59 SIA "Dzīvokļu serviss" kontā Nr. LV76UNLA0050016981273 nodrošinājums EUR 210 (10% apmērā no nekustamā īpašuma sākumcenas) un jānosūta lūgums maksātnespējas administratorei par autorizāciju izsolei. Izsoles sākums - 24.08.2017., izsoles noslēgums - 25.09.2017. plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 29545456. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/164.IZ27

Izsole

Burtnieku novada pašvaldība rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam - Draudzības iela 23, kadastra Nr.9690 008 0625, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 008 0559), ar kopējo platību 1441 m², izsoles sākumcena - 5600,00 EUR (pieci tūkstoši seši simti euro 00 centi). Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% no nekustamā īpašuma sākumcenas (ar norādi - Objekta nosaukums) un reģistrācijas maksa 15,00 EUR Burtnieku novada pašvaldības kontā Nr. LV98 UNLA 0050 0142 7409 2, AS "SEB banka", kods UNLALV2X.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, 2017.gada 19.septembrī plkst. 10.00. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2017.gada 18.septembrim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašumu izsoles komisijā) Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā. Izsoles noteikumi publicēti pašvaldības interneta vietnē www.burtniekunovads.lv sadaļā "Izsoles", tālr. uzziņām 26536174.


OP 2017/164.IZ28

Izsole

Burtnieku novada pašvaldība rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam  - Draudzības iela 27, kadastra Nr.9690 008 0627, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 008 0561), ar kopējo platību 1441 m², izsoles sākumcena - 5800,00 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti euro 00 centi). Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% no nekustamā īpašuma sākumcenas (ar norādi "Objekta nosaukums") un reģistrācijas maksa 15,00 EUR Burtnieku novada pašvaldības kontā Nr. LV98 UNLA 0050 0142 7409 2, AS "SEB banka", kods UNLALV2X.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, 2017. gada 19.septembrī plkst. 10.20. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2017.gada 18.septembrim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašumu izsoles komisijā) Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā. Izsoles noteikumi publicēti pašvaldības interneta vietnē www.burtniekunovads.lv sadaļā "Izsoles", tālr. uzziņām 26536174.


OP 2017/164.IZ29

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iec.Nr.32 zvērināts tiesu izpildītājs Roberts Kučinskis, prakses vieta Rīgā, Maiznīcas ielā 4-2, rīko pirmo labprātīgo izsoli nekustamajam īpašumam Eduarda Smiļģa ielā 32-8, Rīgā, kadastra Nr.0100 917 1708, kas reģistrēts uz Arkādija Fominska vārda un ieķīlāts par labu ABLV Bank, AS, Elizabetes iela 23, Rīga. Pirmās labprātīgās izsoles sākumcena - 30 600,00 EUR. Izsoles solis - 1500,00 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 17.08.2017. Izsoles noslēgums 18.09.2017. plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 06.09.2017. jāiemaksā nodrošinājuma summa 3060,00 EUR tiesu izpildītāja Roberta Kučinska, LV30066810514, Valsts kases depozīta kontā Nr. LV45TREL9199023001000un jālūdz autorizēt dalību izsolē. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles noslēgumam.  

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 369. un 397.pantu izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar to zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums. Nekustamā īpašuma pārdošanas nosacījumi:

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: Arkādijam Fominskim piederošs nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.8 ar kopējo platību 39,87 m2 un 3987/213078 pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Eduarda Smiļģa ielā 32, Rīgā, kas ar kadastra Nr.0100 917 1708, ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.21882 8.  

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. II daļas 2.iedaļas 1.1.ieraksts: Noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "AIZKRAUKLES BANKA", nodokļu maksātāja kods 50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 9.jūlija hipotēkas līgums Nr.7-K-4363/01.

2.2. II daļas 2.iedaļas 2.1.ieraksts: Atzīme - vērsta Ls 1082,22 solidāra piedziņa par labu Somijas Republikā reģistrētam uzņēmumam "Lindorff Oy", reģistrācijas Nr.220.549. Pamats: Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas 2010.gada 29.aprīļa spriedums lietā Nr.C31261908, kas stājies likumīgā spēkā 2010.gada 3.jūnijā, zvērināta tiesu izpildītāja A.Sladza 2012.gada 13.jūnija nostiprinājuma lūgums.

2.3. II daļas 2.iedaļas 3.1.ieraksts: Atzīme - vērsta 152,73 EUR piedziņa. Piedzinējs: Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, reģistrācijas kods 90001999188.

2.4. II daļas 2.iedaļas 3.2.ieraksts: Pamats: Rīgas domes pašvaldības ieņēmumu pārvaldes 2016.gada 25.februāra lēmums-izpildrīkojums Nr. PIP-16-1455-lsi/7-15-3/723-PL, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Strižko 2016.gada 16.augusta nostiprinājuma lūgums Nr.03815/040/2016-NOS.

2.5. II daļas 2.iedaļas 4.1.ieraksts: Atzīme - vērsta 2221,41 (tiesības saņemt likumiskos 6% gadā) EUR piedziņa. Piedzinēj: Rīgas namu pārvaldnieks, SIA, reģistrācijas numurs 40103362321.

2.6. II daļas 2.iedaļas 4.2.ieraksts: Pamats: 2017.gada 29.jūnija zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga nostiprinājuma lūgums Nr.14798/081/2017-NOS, 2017.gada 25.janvāra Daugavpils tiesas izpildu raksts lietā Nr.C31185916.

2.7. III daļas 1.iedaļas 1.1.ieraksts: Atzīme: dzīvokļa īpašuma kopējā lietošana aprobežota ar inženiertehniskajām komunikācijām.

2.8. IV daļas 1., 2.iedaļas 1.1.ieraksts: Nostiprināta kā pirmā hipotēka (tajā skaitā piešķirtā aizdevuma summa LVL 38 520,69). Procentu likme: Saskaņā ar 2007.gada 9.jūlija Hipotekārā kredīta līgumu Nr.07-K4363. Līgumsods: 0,5% dienā par katru nokavējuma dienu. Samaksas termiņš - Saskaņā ar 2007.gada 9.jūlija Hipotekārā kredīta līgumu Nr.07-K4363. Kreditors: Akciju sabiedrība "AIZKRAUKLES BANKA", nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2007.gada 9.jūlija hipotekārā kredīta līgums Nr.07-K-4363, 2007.gada 9.jūlija hipotēkas līgums Nr.7-K-4363/01. Nostiprinātās hipotēkas apmērs 46 224,83 LVL.  

3. Izsoles sākumcena: 30 600,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši seši simti euro).  

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: Pircējam (izsoles uzvarētājam) viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, ar pārskaitījumu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu, jāsamaksā:

1) visa summa, ko viņš nosolījis;

2) Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda;

3) valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā; Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.  

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: nav šādu tiesību.  

6. Citi pārdošanas noteikumi:

6.1. izsoles izziņošana un turpmākā norise notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu un šiem nosacījumiem;

6.2. izsole notiek elektroniski un ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.4. pretendents, kurš vēlas piedalīties izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozītu kontā nodrošinājumu 3060,00 EUR (trīs tūkstoši sešdesmit euro) apmērā, kas veido 10% (desmit procenti) no nekustamā īpašuma novērtējuma, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē;

6.5. izsoles solis - nosaka tiesu izpildītājs, saskaņā ar Civilprocesa likuma 606.panta sesto daļu;

6.6. izsole atzīstama par nenotikušu, ja:

6.6.1. izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks;

6.6.2. neviens no dalībniekiem, kas autorizēti izsolei, nepārsola sākumcenu;

6.6.3. nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas (Civilprocesa likuma 611.panta otrā daļa);

6.6.4. izsoles norises laikā, izņemot Civilprocesa likuma 608.panta ceturtajā daļā minēto gadījumu, vai 24 stundu laikā pēc izsoles noslēguma saņemts elektronisko izsoļu vietnes drošības pārvaldnieka paziņojums par būtiskiem tehniskiem traucējumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu.

6.7. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

6.8. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē vai apgrūtina nekustamo īpašumu ar saistībām, ir jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/164.IZ30

Izsole

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (vienotais reģistrācijas numurs 90000041898) 2017.gada 19.septembrī Lielajā ielā 2, Jelgavā, Pilī, 278. telpā, rīko atklātas izsoles ar augšupejošu soli, izsolot nekustamos īpašumus:

- Lielajā ielā 19A, Jelgavā (kadastra numurs 0900 001 0108), kas sastāv no būves (būves kadastra apzīmējums 0900 001 0108 001) 858,7 m2 platībā un zemes vienības (kadastra apzīmējums 0900 001 0108) 3138 m2 platībā, par sākumcenu EUR 200 000,00, izsoles laiks plkst. 11.00;

- Kristapa Helmaņa ielā 1, Jelgavā (kadastra numurs 0900 027 0142), kas sastāv no būves (būves kadastra apzīmējums 0900 027 0142 001) 577,4 m2 platībā un zemes vienības (kadastra apzīmējums 0900 027 0142) 1552 m2 platībā, sākumcena EUR 125 000,00, izsoles laiks plkst. 13.00;

- Medniekmāja, Lielauces pagastā, Auces novadā (kadastra numurs 4676 503 0001), kas sastāv no divām būvēm - pirts ēkas (būves kadastra apzīmējums 4676 003 0163 001) 98,1 m2 platībā un nojumes (būves kadastra apzīmējums 4676 003 0163 002) 114,1 m2 platībā, sākumcena EUR 9000,00, izsoles laiks plkst. 15.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāpārskaita nodrošinājuma maksa 10% apmērā no objekta izsoles sākumcenas Latvijas Lauksaimniecības universitātes (vienotais reģistrācijas numurs 90000041898) kontā Valsts kasē, norēķinu konts LV76TREL9160031000000.

Par nosolīto nekustamo īpašumu jānorēķinās divu nedēļu laikā pēc izsoles dienas. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var VAS "Valsts nekustamie īpašumi" tīmekļa vietnē www.vni.lv sadaļā "Atsavināšanai plānotie valsts nekustamie īpašumi" un LLU tīmekļa vietnē www.llu.lv sadaļā Par mums → Izsoles. Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta nākamajā dienā pēc paziņojuma publikācijas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Dalībniekiem izsolei jāreģistrējas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, ierodoties personīgi Latvijas Lauksaimniecības universitātē Lielajā ielā 2, Jelgavā, Pilī, 185.telpā, 1.stāvā, ne vēlāk kā līdz 2017.gada 15.septembrim plkst. 12.00.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)