Laidiens: 18.08.2017., Nr. 164

Darbības pārskati

OP 2017/164.DP1

LAS "Latvijas Krājbanka" pārskats par 2017. gada jūliju saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 161. panta 2. daļas 10. punktu

1. LAS "Latvijas Krājbanka" finanšu stāvokļa pārskats 2017. gada 31. jūlijā, euro (blakus uzrādīta informācija 2017. gada 30. jūnijā)

Aktīvi

31.07.2017.

30.06.2017.

Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajam bankām

20 999 681

20 999 681

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

11 268 678

10 877 580

Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi

314 854

313 114

Kredīti

5 083 614

5 100 704

Pārdošanai turētais kustamais un nekustamais īpašums

4 422

307 808

Pārējie aktīvi

593 431

591 720

Kopā aktīvi

38 264 680

38 190 607

Saistības

Noguldījumu garantiju fonda pieteiktais kreditoru prasījums par izmaksām noguldītājiem

228 944 777

228 944 777

Citi pieteiktie kreditoru prasījumi

263 760 310

263 760 310

Uzkrājumi un uzkrātie izdevumi

82 581

94 077

Pārējās saistības

45 103 968

45 135 427

Kopā saistības

537 891 636

537 934 591

Pašu kapitāls

Apmaksātais pamatkapitāls un akciju emisiju uzcenojums

78 203 529

78 203 529

Rezerves

890 683

890 683

Iepriekšējo periodu uzkrātie zaudējumi

-579 890 104

-579 890 104

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

1 168 936

1 051 908

Kopā pašu kapitāls

-499 626 956

-499 743 984

Kopā kapitāls, rezerves un saistības

38 264 680

38 190 607

Ārpusbilances posteņi

Aktīvi, pasīvi pārvaldīšanā

16 910 498

17 376 230

2. Pārskats par atgūtajiem aktīviem 2017. gada jūlijā, euro (blakus uzrādīti atgūtie aktīvi 2017. gada jūnijā)

07.2017.

06.2017.

Nauda no atgūtajiem kredītiem

201 709

548 820

Nauda no kustamās mantas pārdošanas

-

-

Nauda no nekustamo īpašumu pārdošanas

320 000

-

Nauda no meitas uzņēmumu pārdošanas un likvidācijas

-

-

Nauda, kas atgūta no ārvalstu korespondējošām kredītiestādēm, kurā bankas līdzekļi nav brīvi pieejami

-

-

Nauda no citiem prasījumiem

-

-

Kopā atgūtie aktīvi

521 709

548 820

3. Maksātnespējas procesa izdevumi (atbilstoši Kredītiestāžu likuma 153. pantam) 2017. gada jūlijā, euro (blakus uzrādīti maksātnespējas procesa izdevumi 2017. gada jūnijā)

07.2017.

06.2017.

3.1. Administratora un administratora palīga atlīdzība

26 085

27 441

3.2. Darbiniekiem izmaksājamās darba algas un izmaksājamie atlaišanas pabalsti

19 941

19 435

3.3. Nepieciešamie izdevumi kredītiestādes mantas uzturēšanai un nepieciešamo darba telpu uzturēšanai maksātnespējas procesa laikā

67 502

83 721

3.4. Tiesas izdevumi

-

-

3.5. Izdevumi publikāciju ievietošanai laikrakstos

225

368

3.6. Izdevumi izsoļu organizēšanai

-

-

3.7. Izdevumi, kas saistīti ar maksātnespējas pasākumu reģistrāciju publiskajos reģistros

-

-

Kopā maksātnespējas procesa izdevumi

113 753

130 965

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)