Laidiens: 28.07.2017., Nr. 149

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2017/149.AKK1

Veselības ministrija (reģ. Nr. 90001474921, www.vm.gov.lv) izsludina atklātu konkursu uz darbinieka amatu - PRESES SEKRETĀRS/-E Komunikācijas nodaļā

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs

- pieredze sabiedrisko attiecību un informācijas jomā valsts pārvaldē ne mazāk kā viens gads

- zināšanas par mediju darba specifiku

- prasmes preses relīžu sagatavošanā

- labas angļu un krievu valodas zināšanas

- prasme lietot informācijas tehnoloģijas savu pienākumu veikšanai

- prasme strādāt komandā

- precizitāte pienākumu izpildē

Galvenie pienākumi:

- plānot sadarbību ar masu medijiem ministrijas rīcības plānos noteikto uzdevumu realizācijai komunikācijas jautājumos

- gatavot informatīvos paziņojumus presei par ministrijas aktuālajiem jautājumiem, pieņemtajiem lēmumiem un sagatavošanā esošajiem politikas dokumentiem

- organizēt preses konferences un ministrijas pārstāvju tikšanās ar masu saziņas līdzekļu pārstāvjiem

- pastāvīgi aktualizēt ministrijas mājas lapu (aktuālo ziņu ievietošana)

- iesaistīties ministrijas apmeklētāju konsultēšanā un atbilžu sagatavošanā uz iedzīvotāju jautājumiem

Pieteikuma dokumenti (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) iesniedzami Veselības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentā 10 kalendāro dienu laikā no paziņojuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī" Rīgā, Brīvības ielā 72, tālr. 67876033, vai sūtot uz e-pastu: vm@vm.gov.lv.


OP 2017/149.AKK2

Izglītības kvalitātes valsts dienests (reģ. Nr.90001259032) izsludina atklātu konkursu uz vecākā/-s eksperta/-es uzraudzības jomā - valsts civildienesta ierēdņa(-nes) amatu uz nenoteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:

- kontrolēt izglītības procesa atbilstību Izglītības likumam un citiem izglītību regulējošiem normatīvajiem aktiem

- veikt pārbaudes izglītības iestādēs un citās institūcijās, kas saistītas ar izglītības un zinātnes procesa norisi, t.sk. pieņemt pārvaldes lēmumus pārbaudes ietvaros

- izskatīt privātpersonu iesniegumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā valsts valodā un divās svešvalodās, sagatavot ar iesnieguma izskatīšanu saistītos dokumentus un dokumentu projektus

- pārkāpumu gadījumos, par kuriem paredzēta administratīvā atbildība, ierosināt un izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas un lemt par administratīvo sodu piemērošanu

- veikt pieņemto pārvaldes lēmumu un sagatavoto dokumentu pēcpārbaudi, izvērtējot to atbilstību, lietderību un tiesiskumu

- analizēt izglītības iestāžu darbību, sniegt priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai un izglītības iestāžu darba uzlabošanai

- sagatavot ierosinājumus par uzraudzības funkcijas īstenošanas pilnveidi un efektivitātes paaugstināšanu

- doties komandējumos un darba braucienos

- veikt citus Izglītības likuma 20.pantā un amata aprakstā noteiktos pienākumus.

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlams pedagoģijā, vadībzinībās vai tiesību zinātnē

- darba pieredze izglītības iestādē vai izglītības vadībā (vismaz 3 gadi), vai ar izglītību regulējošo tiesību aktu izstrādi un/vai kontroli saistītā jomā (vismaz 2 gadi)

- prasme piemērot izglītības un izglītības vadības tiesību aktus

- prasme sagatavot un noformēt dokumentus

- prasme sadarboties, strādāt komandā, patstāvīgi plānot un vadīt savu darbu intensīvos darba apstākļos

- prasme analizēt informāciju un patstāvīgi pieņemt lēmumus

- pieredze konfliktu risināšanā

- pieredze klientorientētā komunikācijā un saskarsmē

- labas lietotājprasmes darbā ar informācijas tehnoloģijām un biroja tehniku

- vismaz divu svešvalodu zināšanas, no kurām viena ir Eiropas Savienības dalībvalstu valoda

- vēlama auto transporta vadītāja apliecība (B kategorija).

Mēs piedāvājam:

- personīgo izaugsmi, profesionālo zināšanu pilnveidošanu un iespēju gūt praktisku pieredzi

- profesionālu, atsaucīgu un izpalīdzīgu kolektīvu

- darbavietu Rīgas centrā

- labus darba apstākļus sakārtotā vidē

- amats ir klasificēts 26.1 saimes IV līmenī (11.mēnešalgu grupa). Mēnešalgas apmērs atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei: 1.kategorija: 800,00 euro, 2.kategorija: 850,00 euro, 3.kategorija: 950,00 euro (bruto).

Pieteikuma dokumentus (pieteikuma vēstuli - motivāciju, CV, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus) un darba pieredzi apliecinošus dokumentus iesniegt personīgi Izglītības kvalitātes valsts dienestā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, Rīgā, LV-1050, vai nosūtīt uz e-pasta adresi ikvd@ikvd.gov.lv ar norādi "Konkursam" divdesmit dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Tālr. uzziņām 67507834.


OP 2017/149.AKK3

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA izsludina atklātu konkursu uz vecākā/-s referenta/-es (ierēdņa) amatu (uz noteiktu laiku) Krīzes vadības departamentā, piedāvājot:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas

- iespēju strādāt zinošu profesionāļu komandā

- sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu un mēnešalgu no 793 EUR līdz 1131 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atkarībā no profesionālās pieredzes

Civilmilitārās sadarbības nodaļas vecākā referenta galvenie amata pienākumi:

- piedalīties ģeotelpiskās informācijas politikas attīstības plānošanas procesā, ar to saistīto dokumentu izstrādē un saskaņošanā

- sniegt priekšlikumus grozījumiem reglamentējošos tiesību aktos, kā arī sagatavot atzinumus par citu valsts institūciju iesniegtajiem dokumentiem ģeotelpiskās informācijas jomā

- gatavot materiālus, tēzes, prezentācijas un runas par ģeotelpiskās informācijas jautājumiem

- analizēt situāciju un tās attīstības tendences ģeotelpiskās informācijas (t.sk. ģeodēzijas un kartogrāfijas) jomā valstī un Latvijas aizsardzības sistēmā, sagatavot informācijas kopsavilkumus

- nodrošināt materiālu sagatavošanu sanāksmēm par civilās/ militārās ģeotelpiskās informācijas izmantošanas jautājumiem

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9.panta prasībām

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnēs vai vides zinātnēs

- zināšanas par ģeogrāfiskās informācijas sistēmām

- darba pieredze ar iegūto izglītību saistītā jomā vismaz trīs gadi

- labas angļu valodas zināšanas (pretendentiem būs jākārto angļu valodas tests)

- labas iemaņas dokumentu (tostarp normatīvo aktu projektu, analītisko dokumentu) sagatavošanā

- atbildības izjūta, analītiska domāšana, precizitāte

- lietotāju līmeņa zināšanas MS Office programmās

Konkursa pretendenta pieteikumu un aptaujas lapu, CV, motivācijas vēstuli un augstākās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz vai jānosūta Aizsardzības ministrijas Personāla attīstības departamenta Personāla nodaļai K.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV-1473, vai nosūtot uz e-pasta adresi vakances@mod.gov.lv . Konkursa pretendenta pieteikuma un aptaujas lapa pieejama http://www.mod.gov.lv/Papildriki/Vakances.aspx.

Uzziņas pa tālr. 67335268, 67335200.


OP 2017/149.AKK4

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA izsludina atklātu konkursu uz vecākā/-s referenta/-es (ierēdņa) amatu (uz noteiktu laiku) Krīzes vadības departamentā, piedāvājot:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas

- iespēju strādāt zinošu profesionāļu komandā

- sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu un mēnešalgu no 793 EUR līdz 1131 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atkarībā no profesionālās pieredzes

Mobilizācijas un uzņēmējvalsts atbalsta plānošanas nodaļas vecākā referenta galvenie amata pienākumi:

- analizēt, plānot un koordinēt uzņemošās valsts atbalsta sistēmas attīstību

- koordinēt uzņemošās valsts atbalsta sistēmas mācību plānošanu

- organizēt sadarbību ar valsts pārvaldes institūcijām un pašvaldībām uzņēmējvalsts atbalsta jautājumos

- izstrādāt uzņemošās valsts atbalsta reglamentējošos dokumentus

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9.panta prasībām

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību, sociālo vai politikas zinātņu jomā

- izpratne par nacionālās un starptautiskās drošības un aizsardzības politikas attīstības tendencēm

- labas angļu valodas zināšanas (pretendentiem būs jākārto angļu valodas tests)

- labas prasmes normatīvo aktu projektu un plānošanas dokumentu izstrādē

- profesionālā pieredze un pieredze valsts pārvaldē

- izpratne par Nacionālo bruņoto spēku struktūru, mērķiem, uzdevumiem

- analītiskās spējas, iniciatīva, spēja strādāt radoši un patstāvīgi, spēja formulēt viedokli, sagatavot un aizstāvēt priekšlikumus

- lietotāju līmeņa zināšanas MS Office programmās

Konkursa pretendenta pieteikumu un aptaujas lapu, CV, motivācijas vēstuli un augstākās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz vai jānosūta Aizsardzības ministrijas Personāla attīstības departamenta Personāla nodaļai K.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV-1473, vai nosūtot uz e-pasta adresi vakances@mod.gov.lv. Konkursa pretendenta pieteikuma un aptaujas lapa pieejama http://www.mod.gov.lv/Papildriki/Vakances.aspx.

Uzziņas pa tālr. 67335268, 67335200.


OP 2017/149.AKK5

Ventspils pilsētas dome (reģ. Nr. 90000051970) aicina pieteikties uz Ventspils pilsētas domes Vispārējās nodaļas Pieņemamās daļas vadītāja/-s amatu

Individuālās kvalifikācijas un iemaņu prasības:

- augstākā izglītība: akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (priekšrocība pretendentiem ar augstāko izglītību komunikācijas jomā vai citā līdzīgā darbības sfērā)

- priekšrocība pretendentiem ar maģistra grādu

- darba pieredze dokumentu pārvaldības jomā un biroja administratora darbā

- vēlama darba pieredze publiskajā pārvaldē

- valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām

- labas krievu un angļu valodas prasmes mutvārdos un rakstos

- labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī

- labas komunikācijas, sadarbības un organizatoriskās prasmes

- precizitāte un augsta atbildības sajūta

- uz apmeklētāju un rezultātu orientēta personība

Mēs piedāvājam:

- iespēju strādāt profesionālā un dinamiskā komandā, labus darba apstākļus

- individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas

- konkurētspējīgu atlīdzību

- sociālās garantijas

Dzīves un darba aprakstu (CV), konkrēti norādot laika periodus, iegūtās izglītības līmeni, darba pienākumus, valodas prasmes, prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, un pieteikuma vēstuli, līdz 2017.gada 3.augustam ieskaitot, iesniegt Ventspils pilsētas domes Personāla nodaļā, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi 44.kabinetā, Ventspils pilsētas domē, Jūras ielā 36, Ventspilī, LV-3601, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00, ievērojot pusdienas pārtraukumu no plkst.12.00 līdz 13.00, vai nosūtot elektroniski: personals@ventspils.lv. Uzziņas pa tālr. 636 01112, 636 01143.


OP 2017/149.AKK6

Valsts kanceleja izsludina konkursu uz VESELĪBAS INSPEKCIJAS VADĪTĀJA/-S amatu

Piedāvājam darbu mērķtiecīgam un uz sadarbību vērstam vadītājam veselības ministra pakļautībā esošā iestādē - Veselības inspekcijā

Prasības pretendentiem/-ēm:

- nevainojama reputācija

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlams maģistra grāds vadības zinībās, sabiedrības vadībā vai veselības aprūpē

- ne mazāk kā triju gadu darba pieredze vadošā amatā

- zināšanas par normatīvajiem aktiem un to piemērošanu veselības aprūpes un zāļu uzraudzības jomā

- zināšanas par Veselības inspekcijas darbības jomu, valsts pārvaldes uzbūvi un darbības principiem, tai skaitā budžeta plānošanu

- angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī

- labas komunikācijas un sadarbības prasmes

Piedāvājam:

- atbildīgu darbu iestādē, kas īsteno valsts uzraudzību veselības nozarē, mazinot riskus sabiedrības un personu veselībai, īpašu uzmanību pievēršot sadarbībai ar klientiem

- profesionālās attīstības iespējas, piedaloties augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmā

- mēnešalgu līdz 2353 euro atbilstoši amatam noteiktajai 15. mēnešalgu grupai (amatam noteikta 1. saime "Administratīvā vadība", IVC līmenis)

Pretendentu atlase tiks veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 293 "Valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlases kārtība". Vadības kompetenču novērtēšanā izskatīs šādas pretendenta kompetences: stratēģiskais redzējums, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, komandas vadīšana, darbinieku motivēšana un attīstība un pārmaiņu vadīšana.

Pretendentus lūdzam līdz 2017. gada 16. augustam personīgi iesniegt Valsts kancelejā Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1520, šādus dokumentus (ar norādi "Pieteikums konkursam uz Veselības inspekcijas vadītāja amatu"), ievietojot tos slēgtā aploksnē vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: konkurss@mk.gov.lv:

1) motivētu pieteikumu, kurā iekļauj arī apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām;

2) pretendenta dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae) (atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē www.europass.lv);

3) augstāko izglītību un svešvalodu zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas un citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot;

4) pretendenta redzējumu par Veselības inspekcijas prioritātēm un attīstību nākamo piecu gadu laikā (vēlams līdz 2000 vārdiem).

Tālr. uzziņām 67082932.


OP 2017/149.AKK7

Finanšu ministrija (reģ. Nr. 90000014724) izsludina konkursu uz šādu amatu:

Ja vēlies iegūt unikālu pieredzi, ja vēlies izmantot savas zināšanas un pieredzi, strādājot valsts pārvaldes iestādē, tad pievienojies Finanšu ministrijas enerģiskajam un radošajam kolektīvam, kurš  šobrīd meklē jaunu kolēģi

Finanšu ministrijas komandā nepieciešams enerģisks, jauniem izaicinājumiem gatavs kolēģis uz šādu vakantu amatu - Tautsaimniecības analīzes departamenta Makroekonomikas nodaļas galvenais/-ā ekonomists/-e (uz noteiktu laiku)

Tautsaimniecības analīzes departaments ir struktūrvienība, kas nodrošina sistemātisku, regulāru un profesionālu tautsaimniecības un valsts finanšu stāvokļa analīzi, kā arī izstrādā makroekonomisko un fiskālo rādītāju prognozes valsts fiskālās politikas pamatojumam, kas vērsta uz ilgtspējīgu un stabilu tautsaimniecības izaugsmi.

Ja tev ir:

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā ekonomikā vai vadības zinātnēs

- darba pieredze ekonomikas/finanšu jomā (pieredze ekonomisko procesu analīzē tiks uzskatīta par priekšrocību)

- izpratne par ES institūcijām, darbības principiem, lēmumu pieņemšanas procesu

- ļoti labas angļu valodas zināšanas

- teicamas analītiskās spējas, iniciatīva un spēja plānot un organizēt savu darbu

- datora lietotāja līmeņa prasmes (laba MS Office pārzināšana)

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

Pievienojies Tautsaimniecības analīzes departamenta kolektīvam un mēs Tev uzticēsim šādus uzdevumus:

- koordinēt departamenta kompetencē esošo Eiropas Savienības materiālu apriti un nodrošināt Latvijas pozīcijas, informatīvo ziņojumu un sanāksmēs paužamo tēžu sagatavošanu par Eiropas Savienības padomes darba grupu (Ekonomiskās politikas komiteja, Ekonomikas un finanšu lietu komiteja un ECOFIN) sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem, nodaļas kompetences ietvaros

- nodrošināt makroekonomisko nesabalansētību veidošanās risku izvērtēšanu Latvijā un sagatavot Latvijas pozīciju par makroekonomisko nesabalansētību jautājumiem citās ES dalībvalstīs

- atbilstoši savai kompetencei, izvērtēt un sniegt atzinumus par ministriju un citu institūciju izstrādātajiem normatīvo aktu projektiem, kā arī sagatavot atbildes uz vēstulēm par jautājumiem, kas ir nodaļas kompetencē

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- karjeru vadošajā valsts pārvaldes iestādē finanšu nozarē

- darbu pie viena no labākajiem un stabilākajiem darba devējiem Latvijā

- stabilu atalgojumu (ierēdņa amatam noteikts 12.2. saimes "Valsts fiskālās politikas plānošana un izpilde" IIA līmenis un 10. mēnešalgu grupa)

- un galvenais - profesionālu un atsaucīgu kolēģu komandu

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām, dokumentu par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs, un citus pretendenta kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 15 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas Finanšu ministrijas Personālvadības departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, e-pasts: pasts@fm.gov.lv.

Papildu informāciju un apliecinājuma formu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām tu atradīsi Finanšu ministrijas interneta vietnē http://www.fm.gov.lv/?lat/karjera/vakances. Zvani mums, ja tev ir neskaidrības vai jautājumi, pa tālruni 67095611.


OP 2017/149.AKK8

KONKURSS UZ AKADĒMISKO AMATU VIETĀM

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija izsludina konkursu uz akadēmisko amatu vietām šādās nozarēs

Mežzinātņu:

- pētnieks - 1 amata vieta

Pārtikas un veterinārmedicīnas:

- pētnieks - 1 amata vieta

Agrārās ekonomikas:

- vadošais pētnieks - 1 amata vieta

- pētnieks - 2 amata vietas

Prasības:

- nav ievēlēts nevienā zinātniskajā institūcijā vai augstākajā izglītības iestādē par vadošo pētnieku vai pētnieku

- doktora grāds attiecīgajā nozarē

- labas svešvalodas zināšanas

- darba pieredze projektos (vēlams starptautiskajos) kādā no zinātniskajām institūcijām vai augstākajā izglītības iestādē

- pētnieciskā darba pieredze augstākās izglītības vai zinātniskajās institūcijās attiecīgajā jomā (mežsaimniecībā, aizsargājamu dabas objektu un resursu jomā, lauksaimniecībā, agrārā ekonomikā)

- vēlams ir ievēlēts par LLMZA īsteno locekli, ir darba pieredze LZA darbībā

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

- iesniegums par piedalīšanos konkursā;

- dzīves un darba gājuma apraksts (cv), kas atspoguļo zinātniskā un organizatoriskā darba pieredzi;

- zinātniskos grādus un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

- 6 pēdējo gadu nozīmīgāko publicēto zinātnisko darbu un/vai saņemto patentu saraksts;

- citas kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus līdz 28. augustam jānosūta pa pastu: Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050, slēgtā aploksnē ar norādi "Amatu konkursam''.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)