Laidiens: 29.06.2017., Nr. 128

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2017/128.US1

Pēc AS DNB banka lūguma zvērināta notāre Līga Eglīte paziņo:

AS DNB banka, reģ. Nr. 40003024725, aicina ARTURU ČIĻEKU, pers. kods 181069-11490, ANNU ČIĻEKU pers. kods 100745-11508, un ERIKU ČIĻEKU, pers. kods 250374-11518, izpildīt savas saistības 199 319,80 EUR apmērā, kas izriet no 18.12.2007. noslēgtā Kredīta līguma Nr. 8755/7H00. Brīdinām, ja 30 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas netiks veikta pielīgto saistību labprātīga izpilde, AS DNB banka, pamatojoties uz 18.12.2007. Kredīta līgumu Nr. 8755/7H00 un 18.12.2007. Ķīlas līgumu Nr. 8755/7H00-1, izmantos savas Civilprocesa likuma 50. nodaļā noteiktās tiesības un vērsīsies pilsētas (rajona) tiesas zemesgrāmatu nodaļā ar pieteikumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, vēršot piedziņu uz ķīlas devējam piederošo nekustamo īpašumu - Beberbeķu 6. līnija 5C, Rīga, kadastra Nr. 0100 082 2471.


OP 2017/128.US2

Pēc AS DNB banka lūguma zvērināta notāre Līga Eglīte paziņo:

AS DNB banka, reģ. Nr. 40003024725, aicina VLADISLAVU BEINAROVIČU, pers. kods 261181-10201, un SVETLANU ĻESOVU, pers. kods 270981-12123, izpildīt savas saistības 37 093,35 EUR apmērā, kas izriet no 10.03.2006. noslēgtā kredīta līguma Nr. 2039/6H21. Brīdinām, ja 30 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas netiks veikta pielīgto saistību labprātīga izpilde, AS DNB Banka, pamatojoties uz 10.03.2006. kredīta līgumu Nr. 2039/6H21, 10.03.2006. ķīlas līgumu Nr. 2039/6H21-1 un 12.02.2007. ķīlas līgumu Nr. 2039/6H21-1 pārjaunojuma līgumu, izmantos savas Civilprocesa likuma 50. nodaļā noteiktās tiesības un vērsīsies pilsētas (rajona) tiesas zemesgrāmatu nodaļā ar pieteikumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, vēršot piedziņu uz ķīlas devējam piederošo nekustamo īpašumu - Tīnūžu iela 14-132, Rīga, kadastra Nr. 0100 919 8575.


OP 2017/128.US3

Pēc AS DNB banka lūguma zvērināta notāre Līga Eglīte paziņo:

AS DNB banka, reģ. Nr. 40003024725, aicina VLADISLAVU BEINAROVIČU, pers. kods 261181-10201, un SVETLANU ĻESOVU, pers. kods 270981-12123, izpildīt savas saistības 10 617,97 EUR apmērā, kas izriet no 24.01.2007. noslēgtā kredīta līguma Nr. 571/7H21. Brīdinām, ja 30 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas netiks veikta pielīgto saistību labprātīga izpilde, AS DNB banka, pamatojoties uz 24.01.2007. kredīta līgumu Nr. 571/7H21, 24.01.2007. ķīlas līgumu Nr. 571/7H21-1 un 12.02.2007. ķīlas līguma Nr. 571/7H21-1 pārjaunojuma līgumu, izmantos savas Civilprocesa likuma 50. nodaļā noteiktās tiesības un vērsīsies pilsētas (rajona) tiesas zemesgrāmatu nodaļā ar pieteikumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, vēršot piedziņu uz ķīlas devējam piederošo nekustamo īpašumu - Tīnūžu iela 14-132, Rīga, kadastra Nr. 0100 919 8575.


OP 2017/128.US4

Pēc AS DNB banka lūguma zvērināta notāre Līga Eglīte paziņo:

AS DNB banka, reģ. Nr. 40003024725, aicina ABDELRAUFU NENĀ, pers. kods 230873-14661, MARINU NENĀ, pers. kods 250381-12069, un AIVARU BOITMANI, pers. kods 300155-10685, izpildīt savas saistības 75 530,43 EUR apmērā, kas izriet no 18.03.2008. noslēgtā Kredīta līguma Nr. 1293/8H21. Brīdinām, ja 30 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas netiks veikta pielīgto saistību labprātīga izpilde, AS DNB banka, pamatojoties uz 18.03.2008. Kredīta līgumu Nr. 1293/8H21, 18.03.2008. Ķīlas līgumu Nr. 1293/8H21-1 un 18.03.2008. Ķīlas līgumu Nr. 1293/8H21-2, izmantos savas Civilprocesa likuma 50. nodaļā noteiktās tiesības un vērsīsies pilsētas (rajona) tiesas zemesgrāmatu nodaļā ar pieteikumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, vēršot piedziņu uz ķīlas devējam piederošo nekustamo īpašumu - Baltezera iela 7-40, Rīga, kadastra Nr. 0100 917 8999, un Brīvības gatve 412, k-1-21, Rīga, kadastra Nr. 0100 914 0590.


OP 2017/128.US5

Pirmstiesas brīdinājums

SIA " BROCĒNU SILTUMS", reģ. Nr. 48503007414, brīdina īrniekus:

1) ELMĀRU BAMBULI, dzim. 1994.gada 13.jūlijā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Brocēnu novads, Brocēni, Skolas iela 25-69;

2) SAMANTU BAMBULI, dzim. 1997.gada 9.septembrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Brocēnu novads, Brocēni, Skolas iela 25-69.

Jūsu parāds par dzīvokļa īri un saņemtajiem pakalpojumiem pārsniedz trīs mēnešu maksājumu apmēru. Aicinām 1 (viena) mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas nokārtot īres maksas un saņemto pakalpojumu parāda saistības pret SIA "BROCĒNU SILTUMS". Ja 1 (viena) mēneša laikā no pirmstiesas brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds, pret jums tiks celta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas kopā ar jums piederošajām mantām, kā arī parāda piedziņu un visu ar tiesvedību saistīto izdevumu piedziņu.


OP 2017/128.US6

Paziņojums par pienākumu izpildīt nolēmumu

STAŅISLAV JAKUBOVSKI, dzim. 29.03.1961.! Uzaicinu jūs samaksāt parādu 1693,57 EUR un saskaņā ar Civilprocesa likuma 568. panta pirmo daļu 459,72 EUR - sprieduma izpildes izdevumus -, kas izveidojušies līdz paziņojuma publicēšanai, kopā 2153,29 EUR, pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības 2017. gada 20. aprīļa lēmumu-izpildrīkojumu Nr. 4-22/22 par parāda piedziņu 1693,57 EUR apmērā no Staņislava Jakubovska par labu Talsu novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 901009113532. Norādītā summa jāsamaksā ne vēlāk kā desmit dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģistrācijas Nr. 04077112501, depozīta kontā Nr.LV28TREL9199099001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas numuru 00675/011/2017. Ja minētajā termiņā jūs nenokārtosiet šīs saistības, nolēmums tiks izpildīts piespiedu kārtā un jums saskaņā ar Civilprocesa likuma 566.-568. pantu būs jāsedz papildus ar tā izpildi saistītie izdevumi.

D. Cgojeva, tālr. 63232382, e-pasta adrese: dace.cgojeva@lzti.lv.


OP 2017/128.US7

BRENDAN A. FINNEGAN, dzim. 01.09.1952.! Pamatojoties uz Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas 2008. gada 9. maijā izdoto lēmumu lietā Nr. 3-12/0514-08/2 par parāda piedziņu 1 196 425,36 EUR (840 852,53 LVL) apmērā no jums par labu AS Rietumu Banka, reģistrācijas Nr. 40003074497, uzaicinu jūs nokārtot parādu 1 196 425,36 EUR apmērā, kā arī saskaņā ar Latvijas Republikas CPL 566. p. sprieduma izpildes izdevumus 42 487,09 EUR apmērā, kopā 1 238 912,42 EUR, iemaksājot šo summu ne vēlāk kā desmit dienu laikā no paziņojuma publicēšanas Rīgas apgabaltiesas 86. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģ. Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000 Valsts kasē, kods TRELLV22.

Ja minētajā termiņā jūs neizpildīsiet priekšlikumu, tiesas spriedums tiks izpildīts piespiedu kārtā un jums saskaņā ar Civilprocesa likuma 566., 567. 568.p. un Ministru kabineta 26.06.2012. noteikumiem Nr. 451 un Ministru kabineta 30.08.2011 noteikumiem Nr. 670, būs jāsedz ar tā izpildi saistītie papildus sprieduma izpildes izdevumi. Papildus paziņoju, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 600. panta pirmo daļu uz jums piederošo nekustamo īpašumu Eksporta ielā 12-135, Rīgā, kadastra numurs 0100 920 5486, tiek vērsta piedziņa.

Zvērināts tiesu izpildītājs A. Šusts

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)