Laidiens: 27.06.2017., Nr. 126

Dažādi sludinājumi

OP 2017/126.DA1

Paziņojums

Sertificētu mediatoru padome saskaņā ar Mediācijas likuma 21. panta otro daļu izsludina pieteikšanos mediatoru sertifikācijas pārbaudījumam.

Pārbaudījumam var pieteikties fiziska persona, kura

- sasniegusi 25 gadu vecumu

- apliecina savu nevainojamo reputāciju

- saņēmusi valsts atzītu augstāko izglītību apliecinošu izglītības dokumentu

- prot valsts valodu augstākajā līmenī

- izgājusi mediatora apmācības kursu ne mazāk kā 100 akadēmisko stundu apmērā

Līdz 2017. gada 27. jūlijam kandidātiem Sertificētu mediatoru padomē jāiesniedz iesniegums par atļauju kārtot pārbaudījumu, pievienojot šādus dokumentus:

1) dzīves gājuma aprakstu (CV Europass formā);

2) izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

3) dokumenta kopiju, kas apliecina valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām (ja vispārējās izglītības programma nav apgūta latviešu valodā);

4) apliecinājumu par mediatora apmācības kursa apguvi ne mazāk kā 100 akadēmisko stundu apmērā;

5) rakstisku apliecinājumu, ka kandidāts atbilst Mediācijas likuma 19. panta pirmās daļas 2.punktam un uz kandidātu neattiecas Mediācijas likuma 19. panta otrajā daļā minētie ierobežojumi;

6) dokumentu, kas apliecina sertifikācijas pārbaudījuma maksas samaksu.

Iesniegumu var iesniegt Sertificētu mediatoru padomes birojā, kas atrodas Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 88, 2. korpusā, 242. kabinetā, 4. stāvā, otrdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00 un ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00 vai nosūtīt pa pastu likumā noteiktajā kārtībā notariāli apliecinātus dokumentu oriģinālu norakstus.

Pārbaudījuma maksa 205 EUR ir jāiemaksā Sertificētu mediatoru padomes, reģistrācijas Nr. 90010455593, kontā Nr. LV45HABA0551039647763, kods HABALV22, AS Swedbank. Tālr. uzziņām 29800508, e-pasta adrese: smp@mediacija.lv.

Mediatoru sertifikācijas pārbaudījuma pirmā un otrā daļa notiks 2017. gada 27. septembrī.


OP 2017/126.DA2

Paziņojums

Izglītības un zinātnes ministrija saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49. panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 317 "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu" 12. punktu un 2003. gada 16. septembra noteikumu Nr. 528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums" 5.211 apakšpunktu, 2017. gada 15. jūnijā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu" ar biedrību "Latvijas Jaunatnes padome". Līdzdarbības līguma pilns teksts pieejams Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē www.izm.gov.lv sadaļā "Jaunatne".

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)