Laidiens: 07.06.2017., Nr. 113

Tiesu nolēmumi

OP 2017/113.TS1

Ar Rīgas rajona tiesas 2017.gada 10.maija spriedumu civillietā Nr.C33735316 KITIJAI FRIDRIHSONEI, personas kods 151193-13074, noteikti rīcībspējas ierobežojumi:

Ierobežot Kitijas Fridrihsones, pers. kods 151193-13074, rīcībspēju maksājumu izdarīšanā un saņemšanā; darījumu slēgšanā; rīcībā ar mantu un tās pārvaldību, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām; komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā, un nodibināt Kitijai Fridrihsonei, pers. kods 151193-13074, aizgādnību spriedumā noteiktajā apjomā.

Noteikt, ka aizgādnis rīkosies patstāvīgi rīcībspējas ierobežojumu apjomā.

Uzdot Baldones novada bāriņtiesai iecelt Kitijai Fridrihsonei, pers. kods 151193-13074, aizgādni.

Spriedumu var pārsūdzēt 20 dienu laikā no sprieduma pasludināšanas dienas Rīgas apgabaltiesā, apelācijas sūdzību iesniedzot Rīgas rajona tiesā.

Spriedums stājies spēkā 2017.gada 31.maijā.


OP 2017/113.TS2

Ogres rajona tiesa paziņo, ka ar 2017.gada 26.aprīļa spriedumu civillietā Nr.C24072617 JURIJS IVČENKO, pers. kods 300756-11007, atzīts par rīcībnespējīgu.

Ogres rajona tiesa nosprieda pieteikumu apmierināt.

Ierobežot Jurijam Ivčenko, pers. kods 300756-11007, rīcībspēju un nodibināt viņam aizgādnību, nosakot šādu rīcībspējas ierobežojuma apjomu: maksājumu izdarīšana un saņemšana, tajā skaitā pensijas un sociālo pabalstu saņemšana; rīcība ar mantu un tās pārvaldība, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu un saistību tiesībām; darījumu slēgšana, tajā skaitā aizdevumu saņemšana; interešu pārstāvība valsts un pašvaldību institūcijās, tiesā, izņemot jautājumos saistībā ar viņa rīcībspējas un brīvības ierobežojumiem, domstarpībām, strīdiem ar aizgādni un aizgādņa iecelšanu un atcelšanu.

Uzdot Ikšķiles novada bāriņtiesai iecelt Jurijam Ivčenko, pers. kods 300756-11007, aizgādni.

Noteikt Jurija Ivčenko aizgādnim patstāvīgas tiesības rīkoties Jurija Ivčenko vietā visās jomās, kurās viņam ierobežota rīcībspēja.

Spriedumu var pārsūdzēt 20 dienu laikā Rīgas apgabaltiesā, iesniedzot apelācijas sūdzību Ogres rajona tiesā.

Spriedums stājies spēkā 2017.gada 17.maijā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)