Laidiens: 07.04.2016., Nr. 67

Izsoles

OP 2016/67.IZ1

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.104 zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, prakses vieta Bauskā, Dārza ielā 12a, pirmajā izsolē pārdod Inetai Vilemsonei piederošo nekustamo īpašumu Krūmmales, Codes pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr.4052 005 0108. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 2,5 ha platībā un dzīvojamās ēkas. Piedzinējs - AS Attīstības finanšu institūcija Altum, Doma laukums 4, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 5600,00. Izsoles sākumcena - EUR 5600,00. Izsoles solis - EUR 200,00. Cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 13.04.2016. plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 13.05.2016. plkst. 13.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, iemaksā nodrošinājuma summu 10% (560,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē līdz 03.05.2016. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, reģ. Nr.LV24068012056, depozīta konta Nr. LV08TREL9199080001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/.  Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālr. uzziņām 63924694; 22010110. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/67.IZ2

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.16 zvērināta tiesu izpildītāja Anita Kalniņa prakses vietā Balvos, Bērzpils ielā 2, rīko atlikto pirmo izsoli Feodosijai Jermolajevai piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs un hipotekārais kreditors: AS REVERTA, Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.1, divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 52,75 kv.m, kas izvietots 103.sērijas daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā, pie dzīvokļa īpašuma piederošās 5275/219030 d.d. no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Īpašums atrodas Atbrīvošanas alejā 180-1, Rēzeknē, kadastra Nr.2100 900 3549. Nekustamā īpašuma novērtējums un  pirmās izsoles sākumcena EUR 4700,00, kas nav apliekama ar PVN. Izsoles solis - EUR 300,00. Izsoles sākuma datums 13.04.2016. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 13.05.2016. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 03.05.2016. iemaksāt nodrošinājuma summu 470,00 EUR ZTI Anitas Kalniņas, reģ.Nr.11025911956, depozīta kontā Valsts kasē, Nr. LV63TREL9199011001000, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, autorizēties dalībai izsolē vai nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Tālr. uzziņām 64521195. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/67.IZ3

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-4, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Anastasiai Kulakovai. Piedzinējs - AS NORVIK BANKA, Elizabetes iela 15 - 2, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr.67 ar kopējo 48,34 kv.m platību un kopīpašuma 4834/347487 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Birzes ielā 26-67, Rīgā. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr.01009111017. Nekustamā īpašuma novērtējums sastāda EUR 15 900,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 15 900,00. Izsoles solis - EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.  Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 2.maijam jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ. Nr.30017311006, depozīta kontā LV33TREL9199031001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 1590,00, maksājuma mērķī norādot izpildu lieta Nr.02611/041/2014. Izsoles sākums - 2016.gada 12.aprīlī plkst. 13.00. Izsoles noslēgums - 2016.gada 12.maijā plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/67.IZ4

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 16 ZTI Anita Kalniņa, prakses vieta Bērzpils ielā 2, Balvos, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.0500 028 2901, kas atrodas Vasarnīcu ielā 3, Daugavpilī. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala kopplatībā 3414 kv.m. Īpašnieks: Romualds Žunda (1/2 d.d.) un Genrihs Žunda (1/2 d.d.). Piedzinējs: AS Swedbank, Balasta dambis 1a, Rīga. Īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 1500.00, kas nav apliekama ar PVN. Izsoles solis - EUR 100,00. Izsoles sākuma datums 13.04.2016. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 13.05.2016. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 03.05.2016. iemaksāt nodrošinājuma summu 150,00 EUR ZTI Anitas Kalniņas, reģ. Nr.11025911956, depozīta kontā Valsts kasē Nr. LV63TREL9199011001000, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, autorizēties dalībai izsolē vai nosūtīt tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Tālr. uzziņām 64521195. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/67.IZ5

 Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.16 ZTI Anita Kalniņa (prakses vieta: Bērzpils iela 2, Balvi) rīko SANDRAI RIVČAI piederošam nekustamajam īpašumam Smiltaines, Pogas, Upmalas pag., Vārkavas novads, pirmo labprātīgo izsoli tiesas ceļā par labu AS SWEDBANK, Balasta dambis 15, Rīga, ar šādiem pārdošanas nosacījumiem:

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: nekustamais īpašums sastāv no zemes 23,5 ha kopplatībā, no tās 17,0 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 5,3 ha meži, izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašuma kopplatība var tikt precizēta. Ēkas un būves sastāv no vienas dzīvojamās mājas ar sešām saimniecības ēkām un akas. Adrese: Adrese: "Smiltaines", Pogas, Upmalas pag., Vārkavas nov. Nekustamais īpašums ierakstīts Upmalas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 2152 (kadastra numurs 7690 006 0016)

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Atzīme - noteikts aizliegums bez "Swedbank" AS (iepriekš AS "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764 rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2008.gada 6. jūnija aizdevuma/kredīta līgums Nr.08-073487-PK, 2008.gada 6. jūnija ķīlas/hipotēkas/ieķīlājuma līgums Nr.08-073487-PK/1.

2.2. Ar Preiļu rajona Upmalas pagasta padomes 1995. gada 9. marta lēmumu noteikti apgrūtinājumi un aprobežojumi - ceļš 0,5 km, Preiļu MSVP starpsaimniecību novadgrāvis 0.1 km, Austrumu elektrotīkli 0.4 kV EPL 0,2 ha.

2.3. Nostiprināta kā otrā hipotēka, tajā skaitā aizdevuma summa LVL 17 570,10. Procentu likme: Aizdevuma līguma Nr.08-073487-PK I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un II daļas 3.5. punktā noteiktā Procentu likme.

Līgumsods:

1) 0,16 % no nokavētās summas par katru nokavēto dienu;

2) 5% no Aizdevuma.

Samaksas termiņš - Līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2008.gada 6. Jūnija aizdevuma/kredīta līgums Nr.08-073487-PK, 2008.gada 6. jūnija ķīlas/hipotēkas/ieķīlājuma līgums Nr.08-073487-PK/1. Nodrošināmais prasījums:   24 598,00 LVL (34 999,80 EUR)

3. Izsoles sākumcena - 34 300,00 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši trīs simti euro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība. Visa summa, ko nosolītājs nosolījis, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, nosolītājam jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5.Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašniece SANDRA RIVČA patur sev.

6. Citi pārdošanas nosacījumi:

6.1.izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2.izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3.maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.4. persona, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē;

6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja izsolē piedalās tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

6.9. prasījumi, kas nodrošināti ar hipotēkām, apmierināmi secīguma kārtībā - vispirms apmierināms tas prasījums, kas agrāk ierakstīts zemesgrāmatā, ja šī agrākā prasījuma kreditors nav piešķīris pirmtiesības citam, vēlāk zemesgrāmatā ierakstītam prasījumam.

Īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 34 300.00 kas nav apliekama ar PVN. Izsoles solis - EUR 1000,00. Izsoles sākuma datums 13.04.2016. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 13.05.2016. plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 03.05.2016. iemaksāt nodrošinājuma summu 3430,00 EUR ZTI Anitas Kalniņas, reģ. Nr.11025911956, depozīta kontā Valsts kasē, Nr. LV63TREL9199011001000, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Tālr. uzziņām 64521195. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/67.IZ6

Izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Rolanda Bāreņa maksātnespējas procesa administratore Madara Stūrīte, prakses vieta: Elizabetes iela 2-240, Rīga, LV-1010, paziņo par Rolandam Bārenim piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli ar augšupejošu soli. Izsolē tiks pārdots nekustamais īpašums, kas ierakstīts Kandavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000167512, kadastra Nr.9011 001 0663, adrese: Zīļu iela 4A, Kandava, Kandavas novads, un sastāv no zemesgabala 1405 kv.m platībā (kadastra apzīmējums 9011 001 0663), palīgēkas - garāžas (kadastra apzīmējums 9011 001 0663 001) un jaunbūves - noliktava (kadastra apzīmējums 9011 001 0663 002). Piedzinējs (nodrošinātais kreditors) - Nordea Bank AB Latvijas filiāle, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 62, Rīga, LV-1013, un AS "Citadele banka", juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena (piespiedu pārdošanas vērtība) ir EUR 32 400. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis ir noteikts EUR 1000. Izsole sākas 2016.gada 11.aprīlī plkst. 13.00. Izsole tiks slēgta 2016.gada 11.maijā plkst. 13.00.

Persona, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 1.maijam iemaksā administratora Madaras Stūrītes, pers. kods 030486-10611, atvērtajā AS "DNB banka" norēķinu kontā, konta Nr. LV79RIKO0002221034552, nodrošinājuma summu 10% apmērā no novērtējuma (EUR 3240), un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta maksātnespējas procesa administratorei lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Tālrunis informācijai 26400787.


OP 2016/67.IZ7

Izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Rolanda Bāreņa maksātnespējas procesa administratore Madara Stūrīte, prakses vieta: Elizabetes iela 2-240, Rīga, LV-1010, paziņo par Rolandam Bārenim piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli ar augšupejošu soli. Izsolē tiks pārdots nekustamais īpašums, kas ierakstīts Kandavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.74, kadastra Nr.9011 001 0022, adrese: Zīļu iela 4, Kandava, Kandavas novads, sastāv no zemesgabala 1200 kv.m platībā, uz zemes atrodas dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunbūve. Piedzinējs (nodrošinātais kreditors) - Nordea Bank AB Latvijas filiāle, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 62, Rīga, LV-1013, un SIA Radikāls trests, juridiskā adrese: Smilšu iela 8, Rīga, LV-1050. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena (piespiedu pārdošanas vērtība) ir EUR 213 000. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis ir noteikts EUR 3000. Izsole sākas 2016.gada 11.aprīlī plkst. 13.00. Izsole tiks slēgta 2016.gada 11.maijā plkst. 13.00.

Persona, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 1.maijam iemaksā administratores Madaras Stūrītes, pers. kods 030486-10611, atvērtajā AS "DNB banka" norēķinu kontā, konta Nr. LV79RIKO0002221034552, nodrošinājuma summu 10% apmērā no novērtējuma (EUR 21 300), un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta maksātnespējas procesa administratorei lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Tālrunis informācijai 26400787.


OP 2016/67.IZ8

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.16 ZTI Anita Kalniņa, prakses vieta Bērzpils ielā 2, Balvos, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu KOŠOVKA ar kadastra Nr.4468 003 0018, kas atrodas Līksnas pagastā, Daugavpils novadā. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala kopplatībā 16 ha, uz kura atrodas zemes gabala īpašniekam nepiederošas pamestas ēkas, kas nav reģistrētas zemesgrāmatā un zemes īpašniekam piederoši, nereģistrēti pamati. Īpašnieks: Andrejs Traškovs. Piedzinējs: SIA Baltic Credit Solutions Latvia, K.Valdemāra iela 21-11, Rīga. Īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 6700,00, kas nav apliekama ar PVN. Izsoles solis - EUR 500,00. Izsoles sākuma datums 13.04.2016. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 13.05.2016. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 03.05.2016. iemaksāt nodrošinājuma summu 670,00 EUR ZTI Anitas Kalniņas, reģ. Nr.11025911956, depozīta kontā Valsts kasē, Nr. LV63TREL9199011001000, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Tālr. uzziņām 64521195. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/67.IZ9

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.71 zvērināts tiesu izpildītājs Oskars Muižnieks saskaņā ar Civilprocesa likuma 584.pantu paziņo, ka 2016.gada 19.aprīlī plkst. 11.00 Rīgā, Brīvības ielā 58-503, notiks SIA "5.stāvs" (Irbenes iela 14A-23, Rīga, LV-1058) piederošas lietotas kustamās mantas - transportlīdzekļa PORSCHE 911 CARRERA ar valsts reģistrācijas numuru GH-9886 (pirmās reģistrācijas datums 01.06.2006., melnā krāsā, pēdējās tehniskās apskates datums 18.08.2014.) - pirmā izsole. Piedzinējs - valsts. Transportlīdzekli nav iespējams iedarbināt (motora defekts). Mantas novērtējums 20 000,00 EUR. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 587.panta pirmo daļu kustamās mantas izsole tiks uzsākta no tiesu izpildītāja novērtējuma. Izsoles sākumcena - 20 000,00 EUR, kas apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%).

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa 2000,00 EUR apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Oskara Muižnieka, reģ. Nr.LV20046112971, kontā Nr. LV41TREL9199058001000, Valsts kase. Maksājuma mērķī norādīt - izsoles nodrošinājuma maksa izpildu lietā Nr.1286/2014, maksātāja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu. Tālrunis informācijai 67272341.


OP 2016/67.IZ10

Kustamās mantas izsole

Administratore Aivita Melcere, sertifikāta Nr. 00556, prakses vieta: Skolas iela 30-2, Rīga, LV-1010, paziņo, ka 2016.gada 14.aprīlī Skolas ielā 30-2, Rīgā, LV-1010, tiek rīkotas šādas MSIA "Pelets" piederošās kustamās mantas (transporta līdzekļu) pirmās izsoles:

1) Scania P93, valsts reģ. Nr. HZ 8919, 1994.gada izlaidums, novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 3900, izsole notiks plkst. 10.00;

2) BMW 320, valsts reģ. Nr. HM 7158, 2000. gada izlaidums, novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 980, izsole notiks plkst. 10.20.

Abu transporta līdzekļu izsoles novērtējumā un sākumcenā ir iekļauts 21% pievienotās vērtības nodoklis un izsoles cenā tiks ietverts 21% pievienotās vērtības nodoklis. Nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma, tas ir, par transporta līdzekli Nr.1 EUR 390 un transporta līdzekli Nr.2 EUR 98 apmērā, līdz izsoles dienai iemaksājama MSIA "PELETS", reģ. Nr. 41203017284, AS "PrivatBank" norēķinu kontā Nr. LV67PRTT0260023216600. Papildu informācija pa tālr. 26113262.


OP 2016/67.IZ11

Izsole

Saldus novada pašvaldības Lutriņu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000013292, "Pagasta māja", Lutriņu pagasts, Saldus novads, 10.05.2016. rīko publisku rakstisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajiem īpašumiem Lutriņu pagastā, pirmpirkuma tiesīgo nav:

1) plkst. 13.00 - dzīvokļa īpašums, Melioratoru iela 2-11, Namiķos, 46,4 kv.m, izsoles sākumcena - 2800 EUR, reģistrācijas maksa - 30 EUR, nomaksa līdz 5 gadiem;

2) plkst. 14.00 - dzīvokļa īpašums, Melioratoru iela 7-13, Namiķos, 56,3 kv.m, izsoles sākumcena - 1800 EUR, reģistrācijas maksa - 30 EUR, nomaksa līdz 5 gadiem.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā īpašuma nosacītās cenas un jāsamaksā izsoles reģistrācijas maksa uz Saldus novada pašvaldības Lutriņu pagasta pārvaldes bankas norēķinu kontu Valsts kasē, TRELLV22, LV40TREL9801430846610, ar piezīmi - Izsole (norādot objekta adresi, nodrošinājums/reģistrācijas maksa, t. sk. PVN 21%).

Izsolāmos īpašumus var apskatīt pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties pa tālruni 63831231.

Izsoles noteikumus un materiālus var saņemt un dalībnieku reģistrācija notiek darbadienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 līdz 09.05.2016. Lutriņu pagasta pārvaldē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.saldus.lv sadaļā "Izsoles". Uzziņas pa tālr. 63831231.


OP 2016/67.IZ12

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.92 zvērināta tiesu izpildītāja Līga Krima, prakses vieta: Cēsu iela 22, Limbaži, Limbažu novads, rīko Ingum Galītim piederošā nekustamā īpašuma - Ezeru iela 1 - 18, Limbaži, Limbažu novads, kadastra numurs 6601 900 1067, - kas reģistrēts Limbažu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.583 18, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr.18 54,8 m2 platībā un 5480/163385 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 66010040056001. Piedzinējs: SIA "Limbažu siltums", Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001. Nekustamā īpašuma novērtējums: EUR 11 500,00. Izsoles sākumcena: EUR 11 500,00. Izsoles solis: EUR 575,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2016.gada 13.aprīlis. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2016.gada 13.maijs plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 3.maijam jāiemaksā nodrošinājums 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 1150,00 Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.92 zvērinātas tiesu izpildītājas Līgas Krimas, reģ. Nr. LV05047112003, depozīta kontā Nr. LV34TREL9199095001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt tās dalībai izsolē. Tālrunis uzziņām 64026790, 64022601, mob. tālr. 26335272. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/67.IZ13

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder SIA VKC. Piedzinējs - Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes ielā 5, Rīga, LV-1012. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - zemes gabals -, kas atrodas Pakalniešu ielā 1, Rīgā, kadastra numurs 01000910092, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.10819. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 52 000,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena: EUR 52 000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 1000,00. Izsoles sākums: 2016.gada 13.aprīlī. Izsoles noslēgums: 2016.gada 13.maijā pulksten 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr.LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV2X, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt to dalībai izsolē, līdz 2016.gada 3.maijam. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/67.IZ14

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.77 zvērināts tiesu izpildītājs Mārcis Midegs, prakses vieta: Stabu iela 19-209, Rīga, pārdod izsolē Jurijam Šipjonokam piederošo nekustamo īpašumu. Piedzinējs - Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no neapdzīvojamām telpām Nr.24 58,9 kv.m platībā un pie tām piederošām kopīpašuma 5890/87653 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala Rīgā, Lēdurgas ielā 10. Nekustamais īpašums ar kadastra Nr.0100 925 8331 ir reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.25296 24. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 6050,00. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena ir EUR 6050,00, kas nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis EUR 300,00. Izsoles sākums ir 2016.gada 13.aprīlis plkst. 13.00. Izsoles noslēgums ir 2016.gada 13.maijā plkst. 13.00.

Pretendentiem ne vēlāk kā līdz 2016.gada 3.maijam jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Mārča Midega, reģ. Nr.23127411221, depozīta kontā Nr. LV34TREL919910900100B, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 605,00), kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/67.IZ15

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 114.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, rīko nekustamā īpašuma - Bērzu ceļš 24, Jelgava, kadastra Nr.0900 036 0002, - pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no sastāv no 2 (divām) zemes vienībām - zemes gabala ar kadastra numuru 0900 036 0002 un kopējo platību 32 969 m2 un zemes gabals ar kadastra numuru 0900 036 0015 un kopējo platību 5852 m2 -, uz kurām atrodas zemes gabala īpašniekam nepiederošas ēkas. Nekustamā īpašuma īpašnieks - SIA "Buvarī". Piedzinējs - AS "Reģionālā investīciju banka", Jura Alunāna iela 2, Rīga, LV-1010. Nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena - 123 600,00 EUR. Izsoles solis - EUR 12 360,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 27.aprīlim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas, reģistrācijas Nr.06117511080, depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000 Valsts kasē, kods TRELLV22. nodrošinājuma summa 12 360,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 7.aprīlis, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 9.maijs plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/67.IZ16

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 114.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, rīko nekustamā īpašuma - Pasta iela 35-20, Jelgava, kadastra Nr.0900 900 9273, pirmo izsoli.  Nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 32,1 m2, kā arī pie dzīvokļa piederošā kopīpašuma 321/12835 domājamā daļa no būves ar kadastra apzīmējumu 0900 005 0351 001, zemes ar kadastra apzīmējumu 0900 005 0351. Nekustamā īpašuma īpašnieks - SIA "Buvarī". Piedzinējs - AS "Reģionālā investīciju banka", Jura Alunāna iela 2, Rīga, LV-1010. Nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena - 7300,00 EUR. Izsoles solis - EUR 730,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 27.aprīlim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas, reģistrācijas Nr.06117511080, depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000 Valsts kasē, kods TRELLV22. nodrošinājuma summa 730,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 7.aprīlis, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 9.maijs plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/67.IZ17

Izsole

Zemgales apgabaltiesas Nr.112 zvērināta tiesu izpildītāja Jekaterina Kaļiņina, prakses vieta: Jēkabpils, Brīvības iela 113, pārdod otrajā izsolē Rolandam Falkanam piederošo nekustamo īpašumu - Tērvetes iela 22, Dobele, Dobeles novads, kadastra Nr.4601 006 3506, reģistrēts Dobeles pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1015. Nekustamā īpašuma kopējā  platība 8297 m2. Lietošanas mērķis - savrupmāju apbūves teritorija (Dzs), Transporta infrastruktūras teritorija (TR). Attālums līdz Rīgai ~80 km, līdz Jelgavai ~ 30 km. Vērtēšanas objekts novietots pilsētas nomalē, apkārtni veido savrupmājas, iesāktā būvniecība, apbūvei paredzētie zemes gabali, ūdensnoteka ar aizsargdambi. Apkārtējā teritorija nav blīvi apbūvēta. Piedzinēji: Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga, Dobeles novada pašvaldība - Brīvības iela 17, Dobele, LV-3701. Nekustamā īpašuma novērtējums sastāda EUR 6500,00. Izsoles sākumcena EUR 4875,00. Izsoles solis EUR 487,50. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 03.05.2016. jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 650,00 apmērā, kas sastāda 10% no novērtējuma summas, zvērinātas tiesu izpildītājas Jekaterinas Kaļiņinas depozīta kontā Nr. LV 49TREL9199085001000 Valsts kasē, norādot izpildu lietas Nr. 00092/112/2015, un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles sākums 13.04.2016. plkst. 13.00. Izsoles beigas 13.05.2016. plkst. 13.00. Informācija pa tālr. 652 33066, 29576670, zvērināta tiesu izpildītāja J.Kaļiņina. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/67.IZ18

Izsole

Kokneses novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošu nekustamo īpašumu - divistabu dzīvokli, kadastra Nr.32609000710, Parka iela 16, dzīvoklis Nr.27, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā. Izsoles sākumcena - 2810,00 euro (divi tūkstoši astoņi simti desmit euro). Lai piedalītos Objekta izsolē līdz 2016.gada 23.maijam plkst. 10.00 ir jāiesniedz iesniegums ar dokumentiem par dalības maksas 50,00 euro un nodrošinājuma naudas 281,00 euro nomaksu. Objekta izsole notiks 2016.gada 24.maijā plkst. 10.00 Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāvā, 2. telpā (sēžu zālē). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties internetā pašvaldības mājaslapā www.koknese.lv un Kokneses novada domes 13.kabinetā vai kancelejā Melioratoru ielā 1, Koknesē. Objekta apskati iepriekš saskaņot pa tālruni 65128575.


OP 2016/67.IZ19

Izsole

Kokneses novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošu nekustamo īpašumu - trīsistabu dzīvokli renovētā mājā, kadastra Nr.32609000541, "Liepas"-19, Kokneses pagastā, Kokneses novadā. Izsoles sākumcena 2000,00 euro (divi tūkstoši euro). Lai piedalītos objekta izsolē, līdz 2016.gada 23.maijam plkst. 10.00 ir jāiesniedz iesniegums ar dokumentiem par dalības maksas 50,00 euro un nodrošinājuma naudas 200,00 euro nomaksu. Objekta izsole notiks 2016.gada 24.maijā plkst. 11.000 Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāvā, 2. telpā (sēžu zālē). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties internetā pašvaldības mājaslapā www.koknese.lv un Kokneses novada domes 13.kabinetā vai kancelejā Melioratoru ielā 1, Koknesē. Objekta apskati iepriekš saskaņot pa tālruni 65128575.


OP 2016/67.IZ20

Izsole

Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu "Lietuvieši" Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 8068 007 0214, ½ no domājamās daļas 0,464 ha platībā. Objekta nosacītā cena -EUR 363,10. Objekta izsole notiks 2016.gada 11.maijā plkst. 14.00 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" līdz 2016.gada 11.maijam plkst. 13.00. Nodrošinājuma naudu 36,31 EUR (trīsdesmit seši euro un 31 centi) apmērā iemaksāt Krimuldas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000068799, bankas kontā Nr. LV69UNLA0027800130402 AS "SEB banka", kods UNLALV2X, līdz reģistrācijas beigām izsolei. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, vai Krimuldas novada domes mājaslapā (www.krimulda.lv).


OP 2016/67.IZ21

Izsole

Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu "Kalna Tīravoti" Sunīšos, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 8068 010 0166, 0,25 ha platībā. Objekta nosacītā cena - EUR 1403,10. Objekta izsole notiks 2016.gada 11.maijā plkst. 13.00 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" līdz 2016.gada 11.maijam plkst. 12.00. Nodrošinājuma nauda 140,31 EUR (viens simts četrdesmit euro un 31 centi) apmērā iemaksāt Krimuldas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000068799, bankas kontā Nr. LV69UNLA0027800130402 AS "SEB banka", kods UNLALV2X, līdz reģistrācijas beigām izsolei. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, vai Krimuldas novada domes mājaslapā (www.krimulda.lv).

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)