Laidiens: 23.03.2016., Nr. 58

Paziņojumi akcionāriem, dalībniekiem, biedriem

OP 2016/58.AD1

Paziņojums par akciju sabiedrības "Baltic Telekom" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības "Baltic Telekom" (vienotais reģ. Nr. 40103655981, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 1-5, Rīga, LV-1010, Latvija) valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības "Baltic Telekom" kārtējā akcionāru sapulce notiks 2016. gada 27. aprīlī plkst. 16.00 Rīgā, Rūpniecības ielā 1-5, akciju sabiedrības "Baltic Telekom" telpās.

Darba kārtībā:

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.

2. 2015. gada pārskata apstiprināšana.

3. 2015. gada zaudējumu segšana.

4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

5. Akciju nominālvērtības denominācija no latiem uz euro.

6. Statūtu grozījumi.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā 2016. gada 27. aprīlī no plkst. 15.30 līdz 16.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības "Baltic Telekom" kārtējā akcionāru sapulcē ir 2016. gada 19. aprīlis. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības "Baltic Telekom" kārtējā akcionāru sapulcē 2016. gada 27. aprīlī.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

- akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;

- akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2016. gada 13. aprīļa līdz 2016. gada 26. aprīlim darbadienās no plkst. 13.00 līdz 16.00 Rīgā, Rūpniecības ielā 1-5, akciju sabiedrībā "Baltic Telekom", bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Informācija par akcionāru sapulci pieejama arī akciju sabiedrības "NASDAQ Riga" interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Akciju sabiedrības "Baltic Telekom" kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 1 650 700.

Akciju sabiedrības "Baltic Telekom" valde


OP 2016/58.AD2

Ziņojums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "AMBER BEVERAGE GROUP" akciju sabiedrības "Latvijas balzams" akcionāriem izteiktā brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma rezultātiem

1. Mērķa sabiedrība

Akciju sabiedrība "Latvijas balzams", ierakstīta Latvijas Republikas Komercreģistrā 2004.gada 19.jūnijā ar reģistrācijas numuru 40003031873, juridiskā adrese: Aleksandra Čaka iela 160, Rīga, LV-1012, Latvija, tālruņa numurs: +371 67081213, faksa numurs +371 67828071, e-pasta adrese: office@lb.lv, tīmekļa vietnes adrese: www.lb.lv (turpmāk - Mērķa sabiedrība).

2. Piedāvātājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMBER BEVERAGE GROUP", ierakstīta Latvijas Republikas Komercreģistrā 2014. gada 24. oktobrī ar reģistrācijas numuru 40103839550, juridiskā adrese: Aleksandra Čaka iela 160, Rīga, LV-1012, Latvija, e-pasta adrese: office@amberbev.com, tīmekļa vietnes adrese: www.amberbev.com (turpmāk - Piedāvātājs), kurš kopumā tiešā veidā ir ieguvis balsstiesības, kas izriet no 6 746 460 Mērķa sabiedrības vārda un uzrādītāja akcijām (turpmāk tekstā - Akcijas), kas veido 89,99 % no Mērķa sabiedrības pamatkapitāla un balsstiesīgo akciju skaita.

3. Pārdošanai piedāvāto akciju skaits

Pārdošanai tika piedāvātas 202 848 Mērķa sabiedrības akcijas jeb 2,71 % no kopējā mērķa sabiedrības akciju skaita.

4. Akciju skaits, kas pēc akciju atpirkšanas piedāvājuma izpildes ir piedāvātāja rīcībā

Ņemot vērā, ka Mērķa sabiedrības akcionāri kopā ir pieņēmuši Piedāvājumu attiecībā uz tādu akciju skaitu, kas nesasniedz 224 907 (3%) akcijas, Piedāvājums ir zaudējis spēku, tāpēc Piedāvātāja rīcībā esošo akciju skaits nav mainījies - Piedāvātājs kopumā tiešā veidā ir ieguvis balsstiesības, kas izriet no 6 746 460 Mērķa sabiedrības vārda un uzrādītāja akcijām, kuras veido 89,99 % no Mērķa sabiedrības pamatkapitāla un balsstiesīgo akciju skaita.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)