Laidiens: 15.12.2016., Nr. 245

Izsoles

OP 2016/245.IZ1

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.99 zvērināta tiesu izpildītāja Līga Kavīte, prakses vieta: Diakonāta iela 6-23, Valmiera, pirmajā izsolē pārdod Eldar Mamedbekov piederošo 1/2 domājamo daļu no laulāto kopmantā esošā un uz Jeļenas Mamedbekovas vārda reģistrētā nekustamā īpašuma - Burkānu iela 5, Valmiera, kadastra Nr.9601 009 2737. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 600 m2 un dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 9601 009 2737 001) ar kopējo platību 253,3 m2. Piedzinējs: Imants Kamzols. 1/2 domājamās daļas no nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena 27 900,00 EUR. Izsoles solis 900,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2016.gada 16.decembrī plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2017.gada 16.janvārī plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 5.janvārim zvērinātas tiesu izpildītājas Līgas Kavītes, reģ. Nr.30048611351, depozīta kontā Nr. LV56TREL919911400100B Valsts kasē ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma (2790,00 EUR) maksājuma mērķī norādot izpildu lietas numuru 00344/099/2016 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizēšanu dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 64264408. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/245.IZ2

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.22 zvērināta tiesu izpildītāja Janīna Kairāne, prakses vieta: Imantas iela 35A, Daugavpils, pārdod otrajā izsolē bezmantinieka mantā ietilpstošo nekustamo īpašumu - dzīvokli -, kas atrodas Vienības ielā 1-33, Locikos, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, reģistrēts Valsts zemes dienestā ar kadastra apzīmējumu Nr.44740010547001033. Nekustamais īpašums sastāv no vienas istabas, virtuves, savienotās sanitārtehniskās telpas, koridora ar kopējo platību 31,7 m2 un tam piesaistītajām 3170/349300 domājamām daļām no dzīvojamās mājas un zemes gabala. Kreditori: SIA Naujenes pakalpoju serviss Daugavas iela 29a, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, AS Latvenergo, Pulkveža Brieža 12, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 600,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotas vērtības nodokli. Izsoles sākumcena EUR 450,00. Izsoles solis EUR 40,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Personām, kuras vēlās piedalīties nekustamā īpašumā izsolē, līdz 2017.gada 10.janvārim jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Janīnas Kairānes, reģ. Nr.27015012400, depozīta kontā Nr. LV54TREL9199017001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summu 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (nodrošinājums EUR 60,00), maksājuma mērķī norādot Nr.005/022/2016-BL. Izsoles sākums 2016.gada 21.decembrī plkst. 13.00. Izsoles noslēgums 2017.gada 20.janvārī plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 65623698, 29513996. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/245.IZ3

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, amata vieta: Rīgas apgabaltiesa iecirknis Nr.58, prakses vieta: Brīvības gatve 226/4, Rīga, rīko Irinai Lakatošai piederošo 61244/76342 domājamo daļu no nekustamā īpašuma - Druvas iela 36, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr.8076 003 0642, - otro labprātīgo izsoli. Otrās izsoles sākumcena - 124 216,71 EUR. Izsoles solis - 2000,00 EUR. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 16.decembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 16.janvāris plkst. 13.00.

Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 5.janvārim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 12 421,67 EUR apmērā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr.LV09TREL9199047001000, saņēmējs - Jānis Stepanovs, reģ. Nr.18037312362, Valsts kase, kods TRELLV22 (maksājuma mērķī norādot - "izsole" un nekustamā īpašuma adresi), kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Prasītājs - Swedbank AS, Balasta dambis 15, Rīga. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 396. un 397.pantu izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar ko zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: nekustamais īpašums - 61244/76342 domājamās daļas no nekustamā īpašuma zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8076 003 0642. Atdalīts no nekustama īpašuma Rīgas rajona Mārupes pagasts, Višas B (Mārupes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000016048). Zemes gabalam pievienota dzīvojamās mājas jaunbūve (kadastra apzīmējums 8076 003 0642 001). Nekustamā īpašuma adrese: Druvas iela 36, Mārupe, Mārupes nov., ierakstīts Mārupes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000037375.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Nostiprināta kā pirmā hipotēka. Hipotēka nodrošina aizdevumu Ls 105 420,60. Procentu likme: euro sešu mēnešu EURIBOR, pieskaitot papildus likmi 0% gadā, sākot ar 2006.gada 1.janvāri - 2,2% gadā no izmantojamo aizdevuma līdzekļu summas par visu faktisko izmantošanas laiku; par aizdevuma līdzekļu izmantošanu, nokavējot kādu no aizdevuma summas atmaksas grafikā paredzētajiem termiņiem, papildus jāmaksā 0,16% dienā no savlaicīgi neatmaksātās (nokavētās) summas par nokavējuma laiku. Līgumsods: par aizdevuma procentu samaksas nokavējumu 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 5% no aizdevuma summas. Procentu samaksas termiņš: katra mēneša 20.datumā. Samaksas termiņš: līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība HANSABANKA, nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2005. gada 19. jūlija aizdevuma līgums Nr.05-068789-PK, 2005. gada 19. jūlija hipotēkas līgums Nr.05-068789-PK/1. Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300001216066, 04.10.2005) - ar ķīlu nodrošināto prasījumu maksimālā summa palielināta līdz Ls 18 1732,00, tajā skaitā aizdevuma summa palielināta par Ls 24 598,14 un noteikta Ls 129 808,61, mainīta procentu likme un noteikta: trīs mēnešu EURIBOR + 1,4%gadā, nokavējuma procenti tiek noteikti 0,16% dienā. Pamats: 2006. gada 7. jūnija grozījumi 2005.gada 19.jūlija aizdevuma līgumā Nr. 05-068789-PK, 2006. gada 7. jūnija grozījumi 2005.gada 19.jūlija hipotēkas līgumā Nr. 05-068789-PK/1. Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300001216066, 04.10.2005.) - nodrošināmā prasījuma summa palielināta un noteikta Ls 250593,00; aizdevuma summa palielināta par Ls 52710,30 un noteikta Ls 178 994,90; mainīta procentu likme un noteikta: 3 mēnešu EURIBOR + 1,5 % gadā. Hipotēka attiecas uz IRINAI LAKATOŠAI piederošajām 61244/76342 domājamām daļām. Pamats: 2009.gada 29.janvāra 19.07.2005. aizdevuma līguma Nr.05-068789-PK grozījumi, 2009.gada 29.janvāra 19.07.2005. hipotēkas līguma Nr.05-068789-PK/1 grozījumi. Nodrošinātais prasījums Ls 250 593,00 apmērā.

2.2. Nostiprināta hipotēka uz IRINAI LAKATOŠAI piederošām 61244/76342 domājamām daļām. Tiesību ieguvējs: LR Valsts ieņēmumu dienests, nodokļu maksātāja kods 90000069281. Pamats: Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Rīgas rajona klientu apkalpošanas centra 2011.gada 8.septembra lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu Nr.8.21.6.3/23628.

2.3. Atzīme - ķīlas tiesība prasības nodrošināšanai uz Irinai Lakatošai piederošajām 61244/76342 domājamām daļām. Prasītājs: VALENTĪNS ŠABANOVS. Pamats: 2010.gada 13.oktobra Valentīna Šabanova nostiprinājuma lūgums, 2010.gada 27.septembra Rīgas rajona tiesas lēmums lietā Nr. C33394010. Grozīta 1. un 2.iedaļas atzīme Nr.7.1 (žurnāla Nr.300002923757, 13.10.2010.) nosakot, ka ķīlas tiesības atzīme ierakstīta uz Igora Lakatoša 30622/76342 domājamām daļām laulāto kopmantā. Pamats: Rīgas apgabaltiesas Civillietu kolēģijas tiesas 2011.gada 14.janvāra lēmums lietā Nr.C33394010, CA-2092-11/16.

2.4. Atzīme - noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu dalīt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt, dāvināt vai kā citādi atsavināt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2005. gada 19. jūlija hipotēkas līgums Nr.05-068789-PK/1. Grozīt atzīmi Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300001216066, 04.10.2005.) un papildināt ar tekstu: aizlieguma atzīme attiecas uz IRINAI LAKATOŠAI piederošajām 61244/76342 domājamām daļām. Pamats: 2009.gada 29. janvāra 19.07.2005. hipotēkas līguma Nr.05-068789-PK/1 grozījumi.

2.5. Atzīme - vērsta Ls 13 802,37 piedziņa uz IRINAI LAKATOŠAI piederošām 61244/76342 domājamām daļām kopīpašumā. Prasītājs: Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests, nodokļu maksātāja kods 90000069281. Pamats: zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Paegles 2012.gada 6.februāra nostiprinājuma lūgums, Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļa pārvaldes Rīgas rajona klientu apkalpošanas centra vadītājas p.i. 2011.gada 8.septembra lēmums Nr.8.21.6.3/23628 par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.

3. Izsoles sākumcena - EUR 124 216,71 (viens simts divdesmit četri tūkstoši divi simti sešpadsmit euro 71 cents).

4. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašniece Irina Lakatoša patur sev.

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visus maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:

6.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

6.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

6.3. pircējs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, par kuru viņš nopircis nekustamo īpašumu.

7. Nenotikušas izsoles sekas:

7.1. ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev;

7.2. persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā pirkuma summu vai izmanto Civilprocesa likuma 612.pantā paredzētās tiesības;

7.3. ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

8. Citi pārdošanas nosacījumi:

8.1. izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

8.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

8.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

8.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 5.janvārim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

8.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

8.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

8.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

8.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

8.9. ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to saskaņā ar Civilprocesa likuma 611.pantu, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/245.IZ4

Izsole

Maksātnespējīgās juridiskās personas SIA "Tektonika", reģ. Nr.42103030228, juridiskā adrese: Zvejnieku iela 14A-1, Rīga, LV-1048, maksātnespējas procesa administratore Ilze Kolere, sertifikāts Nr.00350, prakses vieta: Elizabetes iela 63-7, Rīga, LV-1050, paziņo par SIA "Tektonika" piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Izsolē tiks pārdots nekustamais īpašums Rubeņu ielā 2, Liepājā, kadastra numurs 17000110403. Nekustamā īpašuma sastāvs - individuālo māju apbūvei izmantojams zemesgabals ar kopējo platību 6174 kv.m. Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena ir 41 200,00 EUR. Izsoles solis noteikts 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sākas 2016.gada 16.decembrī plkst. 13.00. Izsole tiks slēgta 2017.gada 16.janvārī plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017.gada 5.janvārim jāiemaksā SIA "Tektonika" norēķinu kontā, konta numurs LV31RIKO0002930231613, AS DNB banka nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (4120,00 EUR) un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums maksātnespējas procesa administratorei Ilzei Kolerei par autorizāciju izsolei. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.


OP 2016/245.IZ5

Izsole

MSIA CRG BŪVE, reģ. Nr. 45403030718, administrators Alnis Vītols, prakses vieta: Ūnijas ielā 24-100, Rīgā, LV-1084, otrajā izsolē ar lejupejošu soli pārdod MSIA CRG BŪVE piederošo nekustamo īpašumu - neapdzīvojamo telpu Nr. 2 ar kopējo platību 72,80 kv.m, kadastra Nr.3292 900 0029, "Avenes", Vietalva, Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads, reģistrēts Vietalvas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 271 2.

Novērtējuma/piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir EUR 8400,00 (astoņi tūkstoši četri simti euro), izsoles solis ir EUR 84,00 (astoņdesmit četri euro). Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 28.decembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 27.janvāris plkst. 13.00.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017.gada 17.janvārim jāiemaksā Aļņa Vītola norēķinu kontā LV33LATB0002020892663 AS Norvik Banka, SWIFT kods LATBLV22, nodrošinājuma summa 10 procentu apmērā no novērtējuma, t.i., EUR 840, maksājuma mērķī obligāti norādot, par kura īpašuma izsoli nodrošinājums iemaksāts, un jānosūta lūgums administratoram par autorizāciju izsolei.

Personām, kurām uz izsolāmo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, https://izsoles.ta.gov.lv/. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/245.IZ6

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.35 ZTI Edgars Mihailovs, prakses vieta Brīvības ielā 68-15, Rīgā, pirmajā izsolē pārdod bezmantinieku mantas sastāvā ietilpstošo nekustamo īpašumu "Margrietiņas" Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, kas sastāv no 2 neapbūvētiem zemes gabaliem 21,96 ha platībā, tajā skaitā meža zeme 11,41 ha, reģistrēta Ogres rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr.7494 003 0008. Kreditori: AS "West Kredit", K.Barona iela 28A, Rīga, Ikšķiles novada pašvaldība, Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles novads, Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga, Lielvārdes novada pašvaldība, Raiņa iela 11a, Lielvārde, Lielvārdes novads, un Berts Zalgals. Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena - 16 500 EUR, izsoles solis - 500 EUR.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Izsole sāksies 21.12.2016. plkst. 13.00 un noslēgsies 20.01.2017. plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 10.01.2017. iemaksāt nodrošinājuma summu 1650,00 EUR tiesu izpildītāja Edgara Mihailova, reģ. Nr.15048012521, depozīta kontā Nr. LV42TREL9199025001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē. Tālr. uzziņām 67220166. Informāciju par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/245.IZ7

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 69.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja A.Augustova (Rīga, K.Ulmaņa gatve 2) 1.izsolē pārdod bezmantinieka mantu - dzīvokli - Raiņa ielā 3-6, Saulkrastos, kadastra Nr.8013 900 0163, kas reģistrēts uz Jeļenas Ancānes vārda. Kreditori: AS DNB banka, Skanstes iela 12, Rīga. Izsoles sākumcena EUR 22 750. Izsoles cena nav apliekama ar PVN 21%. Izsoles solis EUR 500,00. Izsole sāksies 21.12.2016. un noslēgsies 20.01.2017. plkst. 13.00.

Visām personām, kuras nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 10.01.2017. iemaksāt zvērinātas tiesu izpildītājas Aigas Augustovas, reģ. Nr.20037210078, kontā Nr. LV44TREL9199056001000, Valsts kase, nodrošinājumu EUR 2275,00 maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.3/069/2016-BL un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/245.IZ8

Izsole

Grobiņas novada dome izsludina nekustamā īpašuma, adrese: "Dainas "-22, Gavieze, Gaviezes pagasts, Grobiņas novads (kadastra Nr. 6456 900 0092), trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Objekts sastāv no divistabu dzīvokļa (54,5 m²), kopīpašuma 518/11374 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes. Objekta nosacītā cena - EUR 729,00. Nodrošinājuma apmērs - EUR 72,90, dalības maksa - EUR 10,00. Izsoles datums - 2017.gada 17.janvāris plkst. 13.00. Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2017.gada 16.janvārim plkst. 12.00. Izsoles vieta - Grobiņas novada dome, Lielā iela 76, Grobiņa, Grobiņas novads. Izsoles noteikumi pieejami www.grobinasnovads.lv.


OP 2016/245.IZ9

Izsole

Grobiņas novada dome izsludina nekustamā īpašuma, adrese: Kuršu iela 8-8, Dubeņi, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Objekts sastāv no dzīvokļa ar kopējo (51,8 m²) un 4750/93390 kopīpašuma domājamajām daļām no dzīvojamās mājas, zemes. Objekta nosacītā cena - EUR 2510,00. Nodrošinājuma apmērs - EUR 251,00, dalības maksa - EUR 30,00. Izsoles datums - 2017.gada 17.janvāris plkst. 11.00. Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2017.gada 16.janvārim plkst. 12.00. Izsoles vieta - Grobiņas novada dome, Lielā iela 76, Grobiņa, Grobiņas novads. Izsoles noteikumi pieejami www.grobinasnovads.lv.


OP 2016/245.IZ10

Izsole

Bauskas novada dome 2017.gada 1.februārī plkst. 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma "Jaunžūžas", Dāviņu pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr. 4056 002 0105, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,68 ha, kadastra apzīmējums 4056 002 0105, atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena - EUR 3300 (trīs tūkstoši trīs simti euro). Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.

Nodrošinājuma nauda - 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas - līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, ar norādi "Nekustamā īpašuma "Jaunžūžas", Dāviņu pagasts, Bauskas novads, izsoles nodrošinājuma summa". Reģistrācijas maksa ir EUR 20 (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676 AS "SEB banka", kods UNLALV2X, ar norādi "Nekustamā īpašuma "Jaunžūžas", Dāviņu pagasts, Bauskas novads, izsoles reģistrācijas maksa". Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tālr. 63922238, 29168555.


OP 2016/245.IZ11

Izsole

Privatizācijas aģentūra pārdod izsolē valsts dzīvokļa īpašumu Nr.3 A.Puškina ielā 1, Ventspilī, 47,4 kv.m platībā. Sākumcena 307,97 EUR jeb 7,73 sertifikāti, drošības nauda - 30,80 EUR. Izsole notiks Privatizācijas aģentūrā 31.01.2017. plkst. 13.00, ievērojot likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 15.pantā noteikto kārtību. Privatizācijas pieteikums jāiesniedz līdz 17.01.2017. plkst. 16.00 K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00. Drošības nauda jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Informācija par objektu: www.pa.gov.lv/izsoles/ vai pa tālr. 67021343.


OP 2016/245.IZ12

Izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Georgija Zotova, pers. kods 220973-11910, maksātnespējas procesa administratore Aina Bērziņa (sertifikāts Nr.00003, prakses vieta: Aleksandra Čaka iela 39-1, Rīga, LV-1011) izziņo Georgijam Zotovam piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli ar augšupejošu soli ar šādiem noteikumiem. Izsolāmais nekustamais īpašums - zemesgabals Atmodas ielā 9, Dobelē, Dobeles novadā, kadastra Nr. 46010134106, sastāvošs no viena zemesgabala ar kopējo platību 1440 kv.m, īpašuma tiesības reģistrētas Dobeles pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000065279, uz zemesgabala atrodas Dobeles pilsētas pašvaldībai piederošas jaunbūves pamati, turpmāk - Īpašums. Piedzinējs: nodrošinātais (hipotekārais) kreditors AS SEB banka, NMK 40003151743, juridiskā adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076. Īpašuma novērtējums (piespiedu pārdošanas vērtība) un izsoles sākumcena ir EUR 1200. Izsoles solis noteikts EUR 120. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums 2016.gada 21.decembris, izsoles noslēguma datums un laiks 2017.gada 20. janvāris plkst.13.00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā un administratorei līdz izsoles dienai. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 10.janvārim (ieskaitot) jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i., 120 EUR, administratores Ainas Bērziņas norēķinu kontā LV35RIKO0002221183560, AS DnB Banka, maksājuma mērķī obligāti norādot, par kura īpašuma izsoli nodrošinājums iemaksāts, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums administratorei par autorizāciju izsolei. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Tālr. uzziņām 29210665.


OP 2016/245.IZ13

Izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Georgija Zotova, pers. kods 220973-11910, maksātnespējas procesa administratore Aina Bērziņa, (sertifikāts Nr.00003, prakses vieta: Aleksandra Čaka iela 39-1, Rīga, LV-1011) izziņo Georgijam Zotovam piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli ar augšupejošu soli ar šādiem noteikumiem. Izsolāmais nekustamais īpašums - dzīvoklis Čiekurkalna 2. līnijā 26-41, Rīgā, kadastra Nr.0100 912 8098, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 54,0 kv.m platībā, ar pie dzīvokļa īpašuma piederošajām 540/24123 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 087 0325 001), īpašuma tiesības uz novērtējamo īpašumu ir reģistrētas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.28912 41, turpmāk - Īpašums. Piedzinējs: nodrošinātais (hipotekārais) kreditors AS Swedbank, NMK 40003074764, juridiskā adrese: Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048. Īpašuma novērtējums (piespiedu pārdošanas vērtība) un izsoles sākumcena ir EUR 27 000. Izsoles solis - EUR 2500. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums 2016.gada 21.decembris, izsoles noslēguma datums un laiks 2017.gada 20.janvāris plkst. 13.00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā un administratorei līdz izsoles dienai. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 10.janvārim (ieskaitot) jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i., 2700 EUR, administratores Ainas Bērziņas norēķinu kontā LV35RIKO0002221183560 AS DNB banka, maksājuma mērķī obligāti norādot, par kura īpašuma izsoli nodrošinājums iemaksāts, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums administratorei par autorizāciju izsolei. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Tālr. uzziņām 29210665.


OP 2016/245.IZ14

Izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Georgija Zotova, pers. kods 220973-11910, maksātnespējas procesa administratore Aina Bērziņa (sertifikāts Nr.00003, prakses vieta: Aleksandra Čaka iela 39-1, Rīga, LV-1011) izziņo Georgijam Zotovam piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli ar augšupejošu soli ar šādiem noteikumiem. Izsolāmais nekustamais īpašums - zemesgabals Jāņa Čakstes ielā 21, Dobelē, Dobeles novadā, kadastra Nr.46010134109, kas sastāv no viena zemesgabala ar kopējo platību 16818 kv.m, īpašuma tiesības uz novērtējamo īpašumu ir reģistrētas Dobeles pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1096, turpmāk Īpašums. Piedzinējs: nodrošinātais (hipotekārais) kreditors AS SEB banka, NMK 40003151743, juridiskā adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076. Īpašuma novērtējums (piespiedu pārdošanas vērtība) un izsoles sākumcena ir EUR 14 500. Izsoles solis noteikts EUR 1400. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums 2016.gada 21.decembris, izsoles noslēguma datums un laiks 2017.gada 20. janvāris plkst. 13.00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā un administratorei līdz izsoles dienai. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 10.janvārim (ieskaitot) jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i.,1450 EUR, administratores Ainas Bērziņas norēķinu kontā LV35RIKO0002221183560, AS DNB banka, maksājuma mērķī obligāti norādot, par kura īpašuma izsoli nodrošinājums iemaksāts, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums administratorei par autorizāciju izsolei. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Tālr. uzziņām 29210665.


OP 2016/245.IZ15

Izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Georgija Zotova, pers. kods 220973-11910, maksātnespējas procesa administratore Aina Bērziņa (sertifikāts Nr.00003, prakses vieta: Aleksandra Čaka iela 39-1, Rīga, LV-1011) izziņo Georgijam Zotovam piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli ar augšupejošu soli ar šādiem noteikumiem. Izsolāmais nekustamais īpašums - zemesgabals Krišjāņa Barona ielā 14, Dobelē, Dobeles novadā, kadastra Nr.46010134105, kas sastāv no viena zemesgabala ar kopējo platību 17 981 kv.m, īpašuma tiesības uz novērtējamo īpašumu ir reģistrētas Dobeles pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1095, uz zemesgabala atrodas VAS Latvenergo piederoša ēka TP-5035, turpmāk Īpašums. Piedzinējs: nodrošinātais (hipotekārais) kreditors AS SEB banka, NMK 40003151743, juridiskā adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076. Īpašuma novērtējums (piespiedu pārdošanas vērtība) un izsoles sākumcena ir EUR 3000. Izsoles solis noteikts EUR 300. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums 2016.gada 21.decembris, izsoles noslēguma datums un laiks 2017.gada 20.janvāris plkst. 13.00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā un administratorei līdz izsoles dienai. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 10.janvārim (ieskaitot) jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustāmā īpašuma novērtējuma, t.i., 300 EUR, administratores Ainas Bērziņas norēķinu kontā LV35RIKO0002221183560, AS DNB banka, maksājuma mērķī obligāti norādot, par kura īpašuma izsoli nodrošinājums iemaksāts, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums administratorei par autorizāciju izsolei. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Tālr. uzziņām 29210665.


OP 2016/245.IZ16

Izsole

Auces novada pašvaldība atsavina, pārdodot atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldības nekustamos īpašumus.

1. Kalna ielā 7-4, Aucē, Auces novadā, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 11,2 kv.m platībā, 112/2211 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, šķūņa un zemesgabala. Sākumcena - 400,00 EUR. Izsole notiks 2017.gada 16.janvārī plkst. 10.00.

2. 1.maija ielā 1-3, Aucē, Auces novadā, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 34,6 kv.m platībā, 346/2819 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, šķūņa un zemesgabala. Sākumcena - 1440,00 EUR. Izsole notiks 2017.gada 16.janvārī plkst. 10.30.

3. Miera ielā 6-2, Aucē, Auces novadā, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 47,1 kv.m platībā, 471/5345 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, šķūņa un zemesgabala. Sākumcena - 1680,00 EUR. Izsole notiks 2017.gada 16.janvārī plkst. 11.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% no izsoles objekta sākumcenas Auces novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem. Norēķini par īpašuma pirkumu veicami divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Izsole notiks Auces novada pašvaldības administrācijas ēkā (zālē, 2.stāvā) Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā.

Izsoles noteikumi pieejami pašvaldības mājaslapā www.auce.lv sadaļā "Izsoles, konkursi" vai Auces Vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā (ēkas 1.stāvā), darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 (pirmdienās līdz plkst. 19.00; piektdienās līdz plkst. 14.00). Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Auces Vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā no 19.12.2016. līdz 13.01.2017. plkst. 14.00. Tālr. uzziņām vai nekustamā īpašuma apskates saskaņošanai 63744787 vai 26432523.


OP 2016/245.IZ17

Izsole

Ikšķiles novada pašvaldība pārdod pirmajā atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Miķeļa ielā 4, Ikšķilē, Ikšķiles novadā (kadastra Nr.74940121228), zemesgabalu ar kopējo platību 0,1531 ha.

Izsoles sākumcena ir 10 200 euro. Nodrošinājums 1020 euro apmērā iemaksājams līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim ar pārskaitījumu Ikšķiles novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000013714, bankas kontā Nr. LV16UNLA0033300130005 AS "SEB banka", kods UNLALV2X. Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa pilnā apmērā jāveic divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2017.gada 6.janvārim plkst. 14.00 Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3.stāvā, 302.kabinetā, darbdienās - pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00.

Izsole notiks 2017.gada 13.janvārī plkst. 15.00 Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3.stāvā, 302.kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos, kā arī pašvaldības mājaslapā www.ikskile.lv. Sīkāka informācija par izsolāmo nekustamo īpašumu pie Ikšķiles novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistes Birutas Grozas pa tālr. 65036118 vai e-pastu: biruta.groza@ikskile.lv.


OP 2016/245.IZ18

Izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.21 Promenādes ielā 3, k-3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7782, kas sastāv no dzīvokļa Nr.21 ar kopējo platību 47,9 kv.m, kas atrodas dzīvojamajā mājā ar būves kadastra apzīmējumu 13000086102003, kopīpašuma 479/2052 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas, kopīpašuma 479/7421 domājamās daļas no mājas funkcionāli saistītās būves šķūņa, kadastra apzīmējums 13000086102005, kopīpašuma 175/4253 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 008 6102, kura kopējā platība ir 4253 kv.m.

Pirmās izsoles sākumcena - 15 600 EUR (piecpadsmit tūkstoši seši simti euro). Izsoles solis - 1092 EUR (viens tūkstotis deviņdesmit divi euro). Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas - 1560 EUR (viens tūkstotis pieci simti sešdesmit euro) - jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.900000056357, kontā LV36PARX0002484571022 AS "Citadele banka". Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Izsole notiks 2017.gada 15.februārī plkst. 15.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu nodaļā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 465.kabinetā, darba laikā līdz 2017.gada 10.februārim plkst. 16.00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā "Pašvaldība/Izsoles". Tālr. uzziņām 67093990, 20282909.


OP 2016/245.IZ19

Izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.2 Ventspils šosejā 13, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 4047, kas sastāv no dzīvokļa Nr.2 ar kopējo platību 23,53 kv.m, kopīpašuma 2353/21105 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un ar to funkcionāli saistītām būvēm - diviem šķūņiem (kadastra apzīmējumi 1300 021 3609 002, 1300 021 3609 003) un zemes (kadastra Nr.1300 021 2609), kuras kopējā platība ir 1512 kv.m.

Pirmās izsoles sākumcena 5414 EUR (pieci tūkstoši četri simti četrpadsmit euro). Izsoles solis -379 EUR apmērā (trīs simti septiņdesmit deviņi euro). Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas - 541,40 EUR (pieci simti četri desmit viens euro un 40 centi) - jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.900000056357, kontā LV36PARX0002484571022 AS "Citadele banka". Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Izsole notiks 2017.gada 15.februārī plkst. 15.20 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu nodaļā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 465.kabinetā, darba laikā līdz 2017.gada 10.februārim plkst.16.00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā "Pašvaldība/Izsoles". Tālr. uzziņām 67093990, 20282909.


OP 2016/245.IZ20

Izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 900 7829, kas sastāv no dzīvokļa Nr.5 ar kopējo platību 48,6 kv.m, kopīpašuma 4860/31250 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas, un ar to funkcionāli saistītām būvēm (kadastra apzīmējumi 1300 021 7419 003, 1300 021 7419 004) un zemes (kadastra Nr.1300 021 7419), kuras kopējā platība ir 3510 kv.m.

Pirmās izsoles sākumcena 10 178 EUR (desmit tūkstoši viens simts septiņdesmit astoņi euro). Izsoles solis 713 EUR (septiņi simti trīspadsmit euro). Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas - 1017,80 EUR (viens tūkstotis septiņpadsmit euro un 80 centi) - jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.900000056357, kontā LV36PARX0002484571022 AS "Citadele banka". Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Izsole notiks 2017.gada 15.februārī plkst. 15.40 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu nodaļā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 465.kabinetā, darba laikā līdz 2017.gada 10.februārim plkst. 16.00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā "Pašvaldība/Izsoles". Tālr. uzziņām 67093990, 20282909.


OP 2016/245.IZ21

Izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.10 Lībiešu ielā 15A, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 901 4447, kas sastāv no dzīvokļa Nr.10 ar kopējo platību 42,6 kv.m, kopīpašuma 4260/47500 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas, un ar to funkcionāli saistīto būvi - šķūņi, kadastra apzīmējums 1300 020 718 007.

Pirmās izsoles sākumcena 7100 EUR (septiņi tūkstoši viens simts euro). Izsoles solis 497 EUR (četri simti deviņdesmit septiņi euro). Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas - 710 EUR (septiņi simti desmit euro) - jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.900000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS "Citadele banka". Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Izsole notiks 2017.gada 15.februārī plkst. 16.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu nodaļā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 465.kabinetā, darba laikā līdz 2017.gada 10.februārim plkst. 16.00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā "Pašvaldība/Izsoles". Tālr. uzziņām 67093990, 20282909.


OP 2016/245.IZ22

Izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošās neapdzīvojamās telpas Nr.602 Brīvības prospektā 88, k-1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 4150, kopējā platība 15,2 kv.m, kas ir 1520/6050 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 13000074808002.

Pirmās izsoles sākumcena - 1820 EUR (viens tūkstotis astoņi simti divdesmit euro). Izsoles solis - 182 EUR (viens simts astoņdesmit divi euro). Izsoles reģistrācijas maksa 70 EUR (septiņdesmit euro) un nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas - 182 EUR (viens simts astoņdesmit divi euro) - jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.900000056357, kontā LV36PARX0002484571022 AS "Citadele banka". Norēķini par neapdzīvojamo telpu pirkumu veicami divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Izsole notiks 2017.gada 15.februārī plkst. 16.20 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu nodaļā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 465.kabinetā, darba laikā līdz 2017.gada 10.februārim plkst. 16.00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā "Pašvaldība/Izsoles". Tālr. uzziņām 67093863, 20282909.


OP 2016/245.IZ23

Izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Slokas ielā 6, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 1403, kas sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 010 1403, kopējā platība 2880 kv.m, divām pamatceltnēm, kadastra apzīmējumi 1300 010 1403 001, 1300 010 1403 003, kopējā platība 914,20 kv.m un 132,20 kv.m, noliktavas, kadastra apzīmējums 1300 010 1403 002, kopējā platība 198,10 kv.m, palīgceltnes - šķūņa, kadastra apzīmējums 1300 010 1403 004, kopējā platība 87,80 kv.m. Otrās izsoles sākumcena - 330 400 EUR (trīs simti trīsdesmit tūkstoši četri simti euro). Izsoles solis - 16520 EUR (sešpadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit euro).

Izsoles reģistrācijas maksa 210 EUR (divi simti desmit euro) un nodrošinājums 10% apmērā no otrās izsoles sākumcenas - 33 040 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši četrdesmit euro) - jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.900000056357, kontā LV36PARX0002484571022 AS "Citadele banka". Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas tūlītējas samaksas gadījumā vai uz nomaksu - 12 (divpadsmit) mēnešu laikā. Izsole notiks 2017.gada 15.februārī plkst. 16.40 Jūrmalas pilsētas domes Sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija - Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu nodaļā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 465. kabinetā, darba laikā līdz 2017.gada 10.februārim plkst. 16.00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā "Pašvaldība/Izsoles". Tālr. uzziņām 67093863, 20282909.


OP 2016/245.IZ24

Izsole

SIA "TKB Līzings", reģ. Nr.40003591059, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, pārdod labprātīgajā otrajā izsolē ar augšupejošu soli 16.01.2017. plkst. 11.00 Rīgā, Miesnieku ielā 9, nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.8060 002 0345, kas atrodas Garkalnes novadā, "Lapiņās", un sastāv no zemesgabala 5810 kv.m platībā. Īpašuma tiesības uz īpašumu reģistrētas Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1518. Nekustamā īpašuma tirgus cena 144 000 EUR un izsoles sākumcena 108 000 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Nosolītājam būs jākompensē samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis par tiem mēnešiem, par kuriem pēc izsoles pirkuma līguma noslēgšanas ir samaksājusi SIA "TKB Līzings". Pretendentiem ne vēlāk kā 5 darbdienas pirms izsoles norises dienas jāieskaita SIA "TKB līzings" norēķinu kontā LV76HABA0551041407658 AS "Swedbank" nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no īpašuma tirgus cenas un dalības maksa 100 EUR (maksājuma mērķī jānorāda - nodrošinājums un dalības maksa - Garkalnes novads, "Lapiņas"). Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties, Rīgā, Miesnieku ielā 9, 1.stāvā, iepriekš sazinoties pa tālr. 67027777 no plkst. 10.00 līdz 17.00.


OP 2016/245.IZ25

Izsole

LAS "TRASTA KOMERCBANKA", reģ. Nr. 40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, pārdod 2.labprātīgajā izsolē ar augšupejošu soli prasījuma tiesības pret Latvijas Republikas nerezidentiem, kam izsniegti kredīti nekustamo īpašumu Bulgārijā iegādei. Izsoles sākumcena - 673 875 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar PVN. Izsole notiks 23.01.2017. plkst. 10.00 Rīgā, Miesnieku ielā 9.

Pretendentiem ne vēlāk kā 3 darbdienu laikā pirms izsoles norises dienas jāieskaita LAS "TRASTA KOMERCBANKA" norēķinu kontā Nr. LV30PARX0000035380009 AS "Citadele banka" pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākuma cenas un dalības maksa 100 EUR (maksājuma mērķī norādot - Prasījuma tiesību izsole pret Latvijas Republikas nerezidentiem).

Izsoles noteikumi publicēti mājaslapā www.tkb.lv. Ar dokumentiem var iepazīties Rīgā, Miesnieku ielā 9, iepriekš sazinoties pa tālr. 67027777 no plkst. 10.00 līdz 17.00.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)