Laidiens: 28.10.2016., Nr. 210

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2016/210.AKK1

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME AICINA DARBĀ LABĀKOS PROFESIONĀĻUS!

Jūrmalas pilsēta ir pazīstamākā Latvijas un Baltijas valstu kūrortpilsēta.

Mēs esam apņēmības pilni turpināt attīstīt Jūrmalu kā vienu no labākajiem un atzītākajiem kūrorta un veselības centriem Eiropā.

Ja tevi saista izaicinājumi un aizraujošs, radošs, uz izaugsmi vērsts darbs vienā no skaistākajām un dinamiskākajām Latvijas pilsētām, būsi gaidīts mūsu komandā - Jūrmalas pilsētas domē (reģ. Nr. 90000056357).

AICINĀM PIETEIKTIES IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES AMATAM - VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS NODAĻAS IZGLĪTĪBAS DARBA SPECIĀLISTS/-E

Prasības:

- otrā līmeņa augstākā pedagoģiskā izglītība vai maģistra grāds izglītībā

- vismaz 2 gadu darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijās izglītības jomā, vēlama pieredze izglītības metodiskā darba organizēšanā vai vadīšanā

- zināšanas un pieredze darbā ar izglītības jomu reglamentējošiem valsts un pašvaldību normatīvajiem un likumdošanas dokumentiem

- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām

- vēlamas vismaz 2 (divu) svešvalodu zināšanas, tai skaitā labas angļu valodas zināšanas

- labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office Word, Excel), zināšanas lietvedībā

- precizitāte, prasme strādāt komandā, teicamas komunikācijas prasmes

Amata pienākumi:

- koordinēt, atbalstīt un analizēt pašvaldības izglītības iestāžu metodisko darbu, mācību sasniegumu dinamiku un kvalitāti, izstrādāt priekšlikumus pedagoģiskā procesa organizēšanā

- apkopot un analizēt Valsts pārbaudes darbu sasniegumu rezultātus

- organizēt mācību priekšmetu olimpiādes un konkursus, atbildēt par valsts mācību priekšmetu olimpiāžu norisi pašvaldībā un valstī sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru

- organizēt un koordinēt skolēnu zinātniski pētniecisko darbību pašvaldībā, vadīt skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursa Jūrmalas pilsētas posmu un ikgadējos starptautiskos skolēnu zinātnisko darbu lasījumus

- piedalīties pedagoģisko darbinieku tarifikācijas saskaņošanas procesā

- organizēt un pārraudzīt pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesu

- sagatavot normatīvo aktu un atbilde vēstuļu projektus par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem

Pieteikuma vēstuli, dzīves aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un atsauksmes (vēlams) 1 mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas datuma nosūtīt uz e-pasta adresi personals@jurmala.lv ar norādi AMATA VAKANCEI "IZGLĪTĪBAS DARBA SPECIĀLISTS".

Sazināsimies ar kandidātiem, kurus uzaicināsim uz konkursa nākamo kārtu.

Tālrunis informācijai 67093921.


OP 2016/210.AKK2

Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu izraudzīšanas komisija aicina pieteikties konkursā uz Satversmes tiesas tiesneša, ko virza Ministru kabinets, amatu

Prasības Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātiem/-ēm:

- atbilstība Satversmes tiesas likuma 4. panta otrās daļas prasībām

Tiesneša amata kandidātiem/-ēm jāiesniedz šādi pieteikuma dokumenti:

- motivēts pieteikums

- dzīves un darba apraksts Europass CV formātā

- izglītību apliecinošu dokumentu kopijas

- darba stāžu juridiskajā specialitātē apliecinošu dokumentu kopijas

- Satversmes tiesas tiesneša amata kandidāta parakstīta piekrišana kandidēt Satversmes tiesas tiesneša amatam, kas saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 4. panta trešo daļu pievienots iesniegumam par Satversmes tiesas tiesneša kandidatūru

- apliecinājums, ka uz Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu neattiecas likuma "Par tiesu varu" 55. pantā minētie ierobežojumi (saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 4. panta trešo daļu pievienots iesniegumam par Satversmes tiesas tiesneša kandidatūru)

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz Tieslietu ministrijā personīgi vai jānosūta pa pastu uz adresi Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536, ar norādi "Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu izraudzīšanas komisijai", līdz 2016. gada 11. novembrim. Tālr. uzziņām 67036789.


OP 2016/210.AKK3

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs izsludina konkursu uz darbinieka amatu - elektroietaišu ekspluatācijas inženieris/-e Drošības un darba aizsardzības nodaļā (vakance uz nenoteiktu laiku)

Vispārējie darba pienākumi:

- plānot, vadīt, kontrolēt un koordinēt elektroietaišu drošu ekspluatāciju un ar ekspluatācijas jautājumiem saistītās darbības iestādes pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nodotajos objektos atbilstoši normatīvo aktu prasībām

- veikt atbildīgās personas par elektroietaises ekspluatāciju un par darba organizāciju pienākumu izpildi

- izstrādāt ar elektroietaišu ekspluatāciju saistītas instrukcijas, darba aizsardzības prasības elektrotehniskajam personālam un neelektrotehniskajam personālam

- organizēt un veikt darba aizsardzības instruktāžas

- veikt pastāvīgu elektrodrošības risku izvērtēšanu darbam elektroietaisēs

- piedalīties tehnisko specifikāciju izstrādē iepirkumiem, kas saistīti ar elektroietaišu ekspluatāciju, objektu elektrosaimniecību saglabāšanu un uzturēšanu u. tml.

Prasības kandidātiem:

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar elektroinženiera kvalifikāciju vai inženierzinātņu maģistra grāds un pieredze specialitātē vismaz viens gads (pēc diploma iegūšanas)

- apliecība par elektrodrošības grupu C

- ļoti labas zināšanas jautājumos par elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskajām un tehniskajām drošības prasībām

- labas zināšanas un izpratne jautājumos, kas saistīti ar nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jomu

- vēlams sertifikāts, kas ļauj veikt elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanu un pārbaudi

- vēlama profesionālās pilnveides apliecība darba aizsardzībā (apgūta 60 stundu programma)

- vēlamas zināšanas par iepirkumu procedūrām un iepirkumus regulējošiem normatīvajiem aktiem

- labas rakstiskās un mutiskās komunikācijas prasmes

- prasme noteikt darbu izpildes organizācijas kārtību, plānošanas un organizatoriskās prasmes

- valsts valodas zināšanas (vismaz C līmenis 1. pakāpe)

- svešvalodu zināšanas - krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī, angļu valodas zināšanas profesionālā līmenī

- prasme strādāt ar datoru, programmas (MS Office, AutoCad)

Piedāvājam:

- darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi

- valsts pārvaldē noteikto atalgojumu (sākot no 1052 EUR līdz 1382 EUR pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas

- labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu

- profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas

Pieteikuma dokumentus - aizpildītu konkursa pretendenta aptaujas lapu (atrodas mājaslapā www.vamoic.gov.lv sadaļā "Vakances"), motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas - līdz 2016. gada 13. novembrim (ieskaitot) ar norādi uz vakanto amatu sūtīt Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV-1046, vai uz e-pasta adresi liga.riemere@vamoic.gov.lv. Tālr. uzziņām 67301116.

Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies nedēļas laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.


OP 2016/210.AKK4

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs izsludina konkursu uz darbinieka amatu - ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris/-e Drošības un darba aizsardzības nodaļā (vakance uz nenoteiktu laiku)

Vispārējie darba pienākumi:

- plānot, vadīt, kontrolēt un koordinēt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības, gāzes saimniecības un civilās aizsardzības prasību izpildi iestādes pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nodotajos objektos

- nodrošināt ugunsdrošības, gāzes saimniecības un civilās aizsardzības iekšējo normatīvo aktu izstrādi un aktualizāciju

- izstrādāt un aktualizēt tematisko apmācību un instruktāžu materiālus, organizēt mācības iestādē nodarbinātajiem ugunsdrošībā, gāzes saimniecību atbilstošā ekspluatācijā un civilajā aizsardzībā

- piedalīties tehnisko specifikāciju izstrādē precēm un pakalpojumiem, kas saistīti ar ugunsdrošības, gāzes saimniecības un civilās aizsardzības nodrošinājumu, kā ekspertam piedalīties iepirkumu komisiju darbā

Prasības kandidātiem:

- otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā tehniskā (arhitektūras, būvniecības vai enerģētikas jomā) izglītība un apgūta 160 stundu profesionālās pilnveides programma "Ugunsdrošība un aizsardzība", 160 stundu profesionālās pilnveides programma "Civilā drošība un aizsardzība"

- pieredze ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomās ne mazāk kā 3 gadi

- vēlama profesionālās pilnveides apliecība darba aizsardzībā (apgūta 60 stundu programma) un apliecība, kas ļauj pildīt atbildīgās personas par gāzes saimniecību pienākumus

- ļoti labas zināšanas jautājumos par ugunsdrošības un civilās aizsardzības sistēmas organizāciju

- labas zināšanas jautājumos, kas saistīti ar nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jomu

- vēlamas zināšanas par gāzes saimniecību (saskaņā ar LVS 445 prasībām)

- vēlamas zināšanas par iepirkumu procedūrām un iepirkumus regulējošiem normatīvajiem aktiem

- prasme un praktiska pieredze organizēt teorētiskās un praktiskās apmācības ugunsdrošībā un civilajā aizsardzībā

- darbu plānošanas un organizatoriskās prasmes

- labas rakstiskās un mutiskās komunikācijas prasmes

- valsts valodas zināšanas (vismaz C līmenis 1. pakāpe).

- svešvalodu zināšanas - krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī, angļu valodas zināšanas profesionālā līmenī

- prasme strādāt ar datoru, programmas (MS Office, AutoCad)

Piedāvājam:

- darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi

- valsts pārvaldē noteikto atalgojumu (sākot no 1052 EUR līdz 1382 EUR pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas

- labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu

- profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas

Pieteikuma dokumentus - aizpildītu konkursa pretendenta aptaujas lapu (atrodas mājaslapā www.vamoic.gov.lv sadaļā "Vakances"), motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas - līdz 2016. gada 13. novembrim (ieskaitot) ar norādi uz vakanto amatu sūtīt Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV-1046, vai uz e-pasta adresi liga.riemere@vamoic.gov.lv. Tālr. uzziņām 67301116.

Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies nedēļas laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)