Laidiens: 05.10.2016., Nr. 193 (5765)

Izsoles

OP 2016/193.IZ1

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Strižko, prakses vieta Rīgā, Rūpniecības ielā 19-11, pirmajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu "Zemeņkalns", Mālpils nov., kadastra Nr. 8074 006 0165. Īpašnieks - Sandra Čevere. Piedzinēji - Mālpils novada dome, Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils nov., SIA "Māksla B", reģ. Nr. 40103234083, Mazā skolas iela 2-10, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no diviem zemes gabaliem, pirmais zemes gabals ar kadastra numuru 8074 006 0165, 11,8 ha platībā un otrais zemes gabals ar kadastra numuru 8074 006-0166, 4,1 ha platībā. Uz zemes atrodas 1(viena) dzīvojamā ēka un 2(divas) palīgceltnes, mājīpašuma nosaukums - "Zemeņkalni". Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 20 900,00 (divdesmit tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi) Pirmās izsoles sākumcena: EUR 20 900,00 (divdesmit tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi). Izsoles solis: EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un 00 centi). Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2016.gada 6.oktobris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2016.gada 7.novembrī plkst.13.00.

Visām personām, kurām uz Nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016. gada 26.oktobrim, zvērinātam tiesu izpildītājam Jānim Strižko jālūdz autorizācija izsolei un jāiemaksā tiesu izpildītāja Jāņa Strižko, reģ.Nr.02108311070, depozīta kontā: Valsts kase, konta Nr.LV84TREL9199094001000, TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no izsoles sākumcenas - EUR 2090,00 (divi tūkstoši deviņdesmit euro un 00 centi) apmērā. Tālr. uzziņām 67271344. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/193.IZ2

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.70 zvērināta tiesu izpildītāja Kristīne Priedniece, prakses vieta Blaumaņa iela 21-10A, Rīga, pirmajā izsolē pārdod Brigitai Albertai, piederošo nekustamo īpašumu - Rostokas iela 26-22, Rīga, kadastra Nr.0100 907 4248. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 58,1 m2 ar pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 581/21930 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, zemes ar kad. apz.0100 093 2123, un inženierbūvēm. Piedzinējs: BDR "Zasulauks", juridiskā adrese: Rostokas iela 2-4, Rīga. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - 26 600,00 EUR. Izsoles solis - 1000,00 EUR.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 31.oktobrim jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Kristīnes Priednieces, reģ. Nr.06028012060, depozīta kontā Nr. LV45TREL919910500200B nodrošinājumu 2660,00 EUR apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai lūgums autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums un laiks - 2016.gada 11.oktobris plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 10.novembris plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/193.IZ3

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.102 zvērināta tiesu izpildītāja Aelita Meimere, prakses vieta Bauskā, Dārza ielā 12a, pārdod otrajā izsolē Vinetai Linejai piederošo nekustamo īpašumu "Misas kūdra 5"-9, Misa, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 46,4 m2, ar pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 464/7958 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kura īpašuma tiesības reģistrētas Vecumnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 494 9 ar kadastra Nr. 4094 900 0513. Piedzinējs: AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads.  Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Nekustamā īpašuma novērtējums - 2200,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena - 1650,00 EUR. Izsoles solis -  EUR 100,00.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016. gada 31. oktobrim jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Aelitas Meimeres, reģ. Nr.10097012082, Valsts kase, depozīta kontā Nr. LV58TREL9199079001000, nodrošinājumu EUR 220,00 apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē.  Izsoles sākuma datums - 2016.gada 11.oktobris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 10.novembris plkst. 13.00. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/193.IZ4

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Tatjanai Ļutovai. Piedzinējs - SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.59 -, kas atrodas Zvīņu ielā 6, Rīgā, ar kadastra numuru 01004032011, reģistrēts VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 21 300,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena: EUR 21 300,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 500,00.Izsoles sākums: 2016.gada 11. oktobrī. Izsoles noslēgums: 2016.gada 10. novembrī pulksten 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr.LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV2X, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt dalība izsolē līdz 2016.gada 31. oktobrim. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/193.IZ5

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.102 zvērināta tiesu izpildītāja Aelita Meimere, prakses vieta Bauskā, Dārza ielā 12a, pirmajā izsolē pārdod Feodorom Jerošonokam piederošo nekustamo īpašumu "Ilmas", Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, kadastra Nr. 4044 003 0069. Īpašums sastāv no viena zemes gabala ar kopējo platību 2 ha, kura īpašuma tiesības reģistrētas Bārbeles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000059438. Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Nekustamā īpašuma novērtējums/ izsoles sākumcena - 2600,00 EUR. Izsoles solis - 100,00 EUR.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016. gada 31. oktobrim jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Aelitas Meimeres, reģ. Nr.10097012082, Valsts kase, depozīta kontā Nr. LV58TREL9199079001000 nodrošinājumu 260,00 EUR apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 11.oktobris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 10.novembris plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/193.IZ6

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.78 zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš elektroniski rīko nekustamā īpašuma d/s Lakstīgala 5, Salaspils, Salaspils novads, kadastra numurs 8031 007 0195, otro izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar platību 654 kvm un zemesgrāmatā nereģistrētas dārza mājiņas. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Valentīna Bikova. Piedzinējs - SIA FZ CAPITAL, Blaumaņa iela 28-3, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 2900,00. Izsoles sākumcena saskaņā ar Civilprocesa likuma 616.panta pirmo daļu sastāda 75 procentus no sākumcenas pirmajā izsolē, t.i., EUR 2175,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - EUR 50,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 31.oktobrim ir jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas 78.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja R.Mežiņa, reģ. Nr. LV15057013120, kontā LV85TREL9199061001000, Valsts kase, nodrošinājuma summa EUR 290,00 apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 11.oktobris plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 10.novembris plkst. 13.00. Informācija pa tālruni 26626612. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/193.IZ7

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder SIA BALTKORTS, Maskavas iela 462, Rīga, LV-1063. Piedzinējs - Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes ielā 5, Rīga, LV-1012; AS Latvijas Gāze, Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009. Kā lietu kopība tiks izsolīti funkcionāli saistīti zemes un ēku nekustamie īpašumi, kas atrodas Maskavas ielā 462, Rīgā, ar kadastra numuru 01001252057; Maskavas ielā 464A, Rīgā, ar kadastra numuru 01001250104; Maskavas ielā 462, Rīgā, ar kadastra numuru 01006250933. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 4 688 000,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena: EUR 4 688 000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 200 000,00. Izsoles sākums: 2016.gada 11. oktobrī. Izsoles noslēgums: 2016.gada 10. novembrī pulksten 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ.Nr.LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV2X, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē, līdz 2016.gada 31.oktobrim. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/193.IZ8

Izsole

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums - pieci dzīvokļi:

Adrese

Kadastra numurs

Platība, m2

Istabu skaits

Izsoles sākumcena, EUR

Nodrošinājums, EUR

Izsoles datums, laiks

Raiņa iela 11-27, Krāslava

6001 900 2692

70,9

3

800,00

80,00

09.11.2016. plkst. 13.00.

Izvaltas iela 6-4, Krāslava

6001 900 2696

76,6

3

1280,00

128,00

09.11.2016. plkst. 13.30.

Baznīcas iela 6-19, Krāslava

6001 900 1586

40,49

2

1400,00

140,0

09.11.2016. plkst. 14.00.

Aronsona iela 12-60, Krāslava

6001 900 0445

37,21

2

2000,00

200,00

09.11.2016. plkst. 14.30.

Vienības iela 65-29, Krāslava

6001 900 2272

70,1

3

1920,00

192,00

09.11.2016. plkst. 15.00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kabinetā Rīgas ielā 51, Krāslavā.

Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2016.gada 9.novembrim plkst. 12.00 darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kabinetā Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu - nav. Samaksa - summa par nosolīto nekustamo īpašumu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Tālr. uzziņām 65681764, 65681754.


OP 2016/193.IZ9

Izsole

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums "Līvānu mājas" - zemesgabals 0,1667 ha platībā, dzīvojamā māja 101,1 kv.m platībā un trīs palīgēkas ar kopējo platību 74,5 kv.m - Ezera ielā 2, Aulejā, Aulejas pagastā, Krāslavas novadā (kadastra numurs 6048 002 0042). Izsolāmās mantas nosacītā cena - EUR 1900,00 (viens tūkstotis deviņi simti euro un 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums EUR 190,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kabinetā Rīgas ielā 51, Krāslavā.

Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2016.gada 9.novembrim plkst. 12.00 darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2. kabinetā Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks 2016.gada 9.novembrī plkst. 15.30. Personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu - nav. Samaksa - summa par nosolīto nekustamo īpašumu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Tālr. uzziņām 65681764, 65681754.


OP 2016/193.IZ10

Izsole

Maksātnespējas procesa administratore Evita Kaužēna (sertifikāts Nr.00101; prakses vieta: Rīgas iela 20-15, Valmiera, LV 4201) pārdod pirmajā izsolē ar augšupejošu soli Aldim Karlovskim piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.4 Rīgā, Brīvības gatvē 356, kadastra Nr.0100 919 5332, kas sastāv no atsevišķā īpašuma - dzīvokļa Nr.4 ar kopējo platību 64,54 kv.m un 6454/336258 daudzdzīvokļu mājas kopīpašuma domājamajām daļām. Piedzinējs/hipotekārais kreditors AS "Citadele banka". Dzīvokļa īpašuma novērtējums un izsoles sākuma cena: EUR 52 600,00. Izsoles solis: EUR 1000,00. Izsolē nosolītā cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2016.gada 10.oktobris; noslēguma datums: 2016. gada 9.novembris plkst.13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 30.oktobrim jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no dzīvokļa īpašuma novērtējuma EUR 5260,00 administratores Evitas Kaužēnas, reģistrācijas Nr.16117311360, kontā LV74 UNLA 0050 0243 1324 8, AS "SEB banka", un jānosūta lūgums administratori par autorizāciju izsolei. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 29104842, 64281936. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/193.IZ11

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.51 zvērināts tiesu izpildītājs Sandis Tomsons, prakses vieta Rīgā, Tērbatas ielā 42/44-10, pārdod pirmajā izsolē Sergejam Rešetovam piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.6 32,33 m2 platībā (saskaņā ar Kadastra informācijas sistēmas datiem kopējā platība ir 32,30 m2) un 3233/562341 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas -, kas atrodas Maskavas ielā 243, Rīgā, kadastra Nr.0100 921 7685. Piedzinējs: AS DNB banka, Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - 16 500,00 EUR. Izsoles sākumcena - 16 500,00 EUR. Izsoles solis - 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 26.oktobrim ir jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Sanda Tomsona, reģ. Nr.05057210029, depozīta kontā Valsts kasē, kods TRELLV22, konta Nr. LV68TREL9199040001000, nodrošinājuma summa 1650,00 EUR apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 6.oktobris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 7.novembris plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/193.IZ12

Izsole

Latgales apgabaltiesas 31.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska, reģistrācijas Nr. LV15055811479, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93A, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Valērijam Zujevam piederošo nekustamo īpašumu Triumf VIK, kas atrodas Audriņu pag., Rēzeknes nov., kadastra Nr.7842 003 0372. Piedzinējs: valsts. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,1527 ha. Uz zemesgabala atrodas nedzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 7842 003 0372 001) un būve (kadastra apzīmējums 7842 003 0372 002). Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena noteikta 3600 EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 100 EUR.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 31.oktobrim jāieskaita tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas, reģ. Nr. LV15055811479, depozīta kontā Nr. LV30TREL9199020003000 Valsts kasē, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums 2016.gada 11.oktobris plkst. 13.00. un izsoles noslēguma datums 2016.gada 10.novembris plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 64624889, mob. tālr. 26806595. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/193.IZ13

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Rudīte Slivjuka, prakses vieta Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-311, Jelgavā, rīko Ilonai Androņikai piederošā nekustamā īpašuma Rīgas iela 40C, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., kadastra Nr. 4094 012 0009, pirmo izsoli. Piedzinējs - Marginalen Bank Bankaktiebolag, Box 26134, Stockholm S10041 Sweden. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 5000 kv.m, un apbūves: kafejnīcas - dzīvojamās ēkas jaunbūves ar kopējo platību 338,5 kv.m. Uz zemes gabala atrodas zemesgrāmatas nodalījumā nereģistrēta koka konstrukcijas mazēka. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 14 400,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena - EUR 14 400,00. Izsoles solis - EUR 1440,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2016. gada 6. oktobrī un izsoles noslēgums 2016. gada 7. novembrī plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016. gada 26. oktobrim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 1440,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas, reģ.Nr.LV05046610019, depozīta kontā - Valsts kase, konta Nr.LV78TREL9199098001000, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.01784/107/2014 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/193.IZ14

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-4, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder SIA AK Invest, Ūdens iela 12-40, Rīga. Piedzinējs - LAS Latvijas Krājbanka, Ganību dambis 17A, Rīga, Rīgas Domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr.14 ar kopējo 60,6 kv.m platību un kopīpašuma 606/61318 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala, kas atrodas Ausekļa ielā 4-14, Rīgā. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr.0100 927 1969. Nekustamā īpašuma novērtējums sastāda EUR 166 000,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir otrā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 124 500,00. Izsoles solis - EUR 5000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 26.oktobrim jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ.Nr.30017311006, depozīta kontā LV33TREL9199031001000, Valsts kase, kods TRELLV22 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 16 600,00, maksājuma mērķī norādot izpildu lieta Nr.01055/041/2016. Izsoles sākums - 2016.gada 6.oktobris plkst.13.00, Izsoles noslēgums - 2016.gada 7.novembris plkst.13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/193.IZ15

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-4, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder SIA AK Invest, Ūdens iela 12-40, Rīga. Piedzinējs - LAS Latvijas Krājbanka, Ganību dambis 17A, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr.16 ar kopējo 225 kv.m platību un kopīpašuma 2250/61318 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala, kas atrodas Ausekļa ielā 4-16, Rīgā. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr.0100 927 2721. Nekustamā īpašuma novērtējums sastāda EUR 525 000,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir otrā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 393 750,00. Izsoles solis - EUR 15 000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 26.oktobrim jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ.Nr.30017311006, depozīta kontā LV33TREL9199031001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 52 500,00, maksājuma mērķī norādot izpildu lieta Nr.01055/041/2016. Izsoles sākums - 2016.gada 6.oktobris, plkst.13.00, izsoles noslēgums 2016.gada 7.novembris. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/193.IZ16

Izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Ingus Novicāna maksātnespējas procesa administratore Ērika Birnīte, sertifikāta Nr. 00250, prakses vieta: Kokneses prospekts 26A, Rīga, LV-1014, paziņo par pirmo izsoli (ar augšupejošu soli) maksātnespējīgajam Ingum Novicānam piederošajam nekustamajam īpašumam Aizputes ielā 3B, Durbē, Durbes novadā, kadastra numurs 6407 001 0041, kas sastāv no zemesgabala 1460 kv.m platībā un uz tā esošās dzīvojamās mājas. Piespiedu pārdošanas vērtība un pirmās izsoles sākumcena ir EUR 16 100,00. Izsoles solis: EUR 1000,00. Izsoles sākums: 2016.gada 7.oktobris plkst. 13.00. Izsoles noslēgums: 2016.gada 7.novembris plkst. 13.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Nekustamajam īpašumam nostiprināta hipotēka par labu NORDEA BANK AB.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 27.oktobrim jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā objekta novērtējuma summas, t.i., EUR 1610,00, ZAB "Beitāne un Partneri", reģ.Nr.90000895332, bankas kontā AS "DNB banka", bankas kods RIKOLV2X, konta Nr. LV36RIKO0002013183144, un jānosūta lūgums administratorei par autorizāciju izsolei. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/193.IZ17

Izsole

Rūjienas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu "Cirīši" Jeru pagastā, Rūjienas novadā (kadastra numurs 9658 006 0126), kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējums 9658 006 0126) 3700 m2, un būves (kadastra apzīmējums 9658 006 0126 001) ar kopējo platību 57 m2. Izsoles sākumcena - EUR 1575,50, nodrošinājums - EUR 157,55, solis - EUR 150,00, reģistrācijas maksa - EUR 30,00.

Izsoles dalībniekiem līdz reģistrācijai jāveic maksājumi Rūjienas novada pašvaldības norēķinu kontā LV13HABA0551002360569, "Swedbank" AS, kods HABALV22, ar norādēm "Īpašuma "Cirīši" izsoles nodrošinājums" un "Īpašuma "Cirīši" izsoles reģistrācijas maksa". Izsole notiks 16.11.2016. plkst. 9.00 Rūjienas novada pašvaldībā Raiņa ielā 3, Rūjienā. Reģistrācija - no paziņojuma publikācijas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" līdz 15.11.2016. plkst. 11.00. Informācija par izsoli, iepazīšanās ar izsoles noteikumiem, atsavināmo īpašumu un reģistrācija izsolei - darbadienās no plkst. 9.00 līdz 11.30 un no 13.00 līdz 15.30 Rūjienas novada pašvaldībā Raiņa ielā 3, Rūjienā, Nekustamo īpašumu nodaļā, tālr. 64263696, 64207819. Izsoles noteikumi publicēti Rūjienas novada pašvaldības mājaslapā www.rujiena.lv.


OP 2016/193.IZ18

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Rudīte Slivjuka, prakses vieta Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-311, Jelgavā, rīko Ļubovai Andersonei piederošā nekustamā īpašuma Pumpura iela 5 - 37, Jelgava, kadastra Nr. 0900 902 6092, pirmo izsoli. Piedzinējs - AS Citadele banka, Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa, kas izvietots mazģimeņu projekta daudzdzīvokļu ēkas 3.stāvā ar kopējo platību 42,7 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederoša kopīpašuma 390/29205 domājamā daļa no būves. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 7000,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena - EUR 7000,00. Izsoles solis - EUR 700,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2016. gada 6. oktobrī un izsoles noslēgums - 2016. gada 7. novembrī plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016. gada 26. oktobrim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 700,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas, reģ.Nr.LV05046610019, depozīta kontā - Valsts kase, konta Nr.LV78TREL9199098001000, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.00892/107/2016 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt dalība izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/193.IZ19

Izsole

Mazsalacas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod sev piederošo nekustamo īpašumu Rīgas ielā 17, kadastra Nr. 9611 002 0103, kas atrodas Mazsalacā, Mazsalacas novadā, turpmāk - nekustamais īpašums. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 9611 002 0103 0,1819 ha platībā un no ēkas ar kadastra apzīmējumu 96110020103001, 4425/7652 domājamās daļas. Kopā ar pašvaldības nekustamo īpašumu izsolē tiek pārdotas SIA "VRPB" (reģistrācijas Nr. 44103001157) piederošās ēkas ar kadastra apzīmējumu 96110020103001, 2667/7652 domājamās daļas. Nekustamā īpašuma nosacītā cena, jeb sākumcena - 26 524,50 euro (divdesmit seši tūkstoši pieci simti divdesmit četri euro un 50 centi), nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas, t.i., 2652,45 euro (divi tūkstoši seši simti piecdesmit divi euro un 45 centi). Samaksas kārtība ir noteikta izsoles noteikumos. Izsole notiks 2016. gada 14.novembrī plkst.15.00 Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Mazsalacas novada pašvaldībā vai pašvaldības mājaslapā www.mazsalaca.lv sadaļā "Pašvaldība/Izsoles". Tālr. uzziņām 64207845.


OP 2016/193.IZ20

Izsole

Krustpils novada dome rīko nekustamā īpašuma (starpgabalu ar mežaudzi) "Mežavoti 10" Variešu pagastā, Krustpils novadā, mutisku izsoli, ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma, kadastra Nr.5694 006 0367, 6,5 ha platībā sākumcena EUR 10 358,06. Izsoles nodrošinājums - 10% no sākumcenas, dalības maksa - EUR 30, izsoles solis - EUR 150. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2016.gada 11.novembrī plkst. 10.15 Krustpils novada domē Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, A7. sanāksmju zālē. Izsoles nodrošinājuma un dalības summa par izsoli iemaksājama līdz 2016.gada 9.novembrim Krustpils novada domes (reģ.Nr. 90009118116) norēķinu kontā Nr. LV55 UNLA 0050 0143 2307 5, AS "SEB banka", bankas kods UNLALV2X. Tālr. uzziņām 65237625, ar izsoles nolikumu iepazīties var interneta mājaslapā http://www.krustpils.lv.


OP 2016/193.IZ21

Izsole

Krustpils novada dome rīko nekustamā īpašuma (starpgabalu ar mežaudzi) "Mežavoti 8" Variešu pagastā, Krustpils novadā, mutisku izsoli, ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma, kadastra Nr.5694 005 0194, 15,2 ha platībā, sākumcena EUR 43 526,05. Izsoles nodrošinājums - 10% no sākumcenas, dalības maksa - EUR 30, izsoles solis - EUR 150. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2016.gada 11.novembrī plkst. 10.00 Krustpils novada domē Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, A7. sanāksmju zālē. Izsoles nodrošinājuma un dalības summa par izsoli iemaksājama līdz 2016.gada 9.novembrim Krustpils novada domes (reģ.Nr. 90009118116) norēķinu kontā Nr. LV55 UNLA 0050 0143 2307 5, AS "SEB banka", bankas kods UNLALV2X. Tālr. uzziņām 65237625, ar izsoles nolikumu var iepazīties interneta mājaslapā http://www.krustpils.lv.


OP 2016/193.IZ22

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 110.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Indra Andrejeva, prakses vieta Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, rīko Vladimiram Teļatņikovam piederošā nekustamā īpašuma Bērzu iela 4 - 13, Bērvircava, Sesavas pag., Jelgavas nov., kadastra Nr. 5474 900 0093, pirmo izsoli. Piedzinējs - AS DNB banka, Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa, kas izvietots dzelzsbetona paneļu/ķieģeļu daudzdzīvokļu ēkas 2.stāvā ar kopējo platību 52,5 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 505/8991 domājamā daļa no būves, zemes. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 1400,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena - EUR 1400,00. Izsoles solis - EUR 140,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2016. gada 6. oktobrī un izsoles noslēgums - 2016. gada 7. novembrī plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016. gada 26. oktobrim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 140,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas, reģ.Nr.LV25116610021, depozīta kontā - Valsts kase, konta Nr.LV68TREL9199082002000, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.01305/110/2016 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt dalība izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/193.IZ23

Kustamās mantas izsole

Lielvārdes novada pašvaldība atsavina kustamo mantu:

Kustamā manta

Vieta

Sākumcena, EUR

Solis, EUR

Drošības nauda, EUR

Izsole

Autobuss MAN FRH 422, valsts Nr. FP7873

Lielvārde

12040

50

1204

19.10.2016. plkst. 14.00

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv vai Lielvārdes novada pašvaldībā (KAC), Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, darbadienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, tālr. 29338112, e-pasta adrese: dome@lielvarde.lv.

Izsoles dalībnieku reģistrācija Lielvārdes novada pašvaldībā (300.kabinetā) no paziņojuma publicēšanas dienas līdz 2016.gada 18.oktobrim plkst. 15.00.


OP 2016/193.IZ24

Nekustamā īpašuma izsoles

Lielvārdes novada pašvaldība atsavina nekustamos īpašumus:

Īpašums

Adrese

Platība

Sākumcena (EUR)

Solis (EUR)

Drošības nauda (EUR)

Izsole

Zemesgabals

Gaismas iela 2C, Lielvārde

1664 m2

8100

300

810

16.11.2016. plkst. 9.00

Zemesgabals

Smilgu iela 8B, Lielvārde

1669 m2

8000

300

800

16.11.2016. plkst. 10.00

Dzīvoklis

Avotu iela 9 - 63, Lielvārde

30,9 m2

4230

200

423

16.11.2016. plkst. 11.00

Dzīvoklis

Spīdolas iela 4-14, Lielvārde

27,5 m2

4060

200

406

16.11.2016. plkst. 13.00

Dzīvoklis

Spīdolas iela 4-25, Lielvārde

26,4 m2

4300

200

430

16.11.2016. plkst. 14.00

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv vai Lielvārdes novada pašvaldībā (KAC), Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, darbadienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, tālr. 65020839, e-pasta adrese: dome@lielvarde.lv.

Izsoles dalībnieku reģistrācija Lielvārdes novada pašvaldībā (300.kabinetā) no paziņojuma publicēšanas dienas līdz 2016.gada 15.novembrim plkst. 15.00.


OP 2016/193.IZ25

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 114.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, rīko nekustamā īpašuma, kas sastāv no 2 zemes gabaliem, adrese: "Kellijas" Smārdes pagasts, Engures novads, kadastra numurs 9082 010 0281, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopējo platību 3,57 ha. Nekustamā īpašuma īpašniece - Zaiga Ivanova. Piedzinējs - SIA Creditreform Latvijā. Nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena - 7100,00 EUR. Izsoles solis - EUR 710,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 2.novembrim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas, reģistrācijas Nr.06117511080, depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000 Valsts kasē, kods TRELLV22. nodrošinājuma summa 710,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 13.oktobris plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 14.novembris plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/193.IZ26

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 114.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, rīko nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 32500040154, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 14,10 ha, tajā skaitā meža zeme 6,4 ha, dzīvojamā māja, šķūnis un pagrabs, adrese: "Andreji", Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads, pirmo izsoli. Nekustamā īpašuma īpašnieki: 1/2 daļa Tatjanai Gorošenkovai un 1/2 daļa Andrejam Gorošenkovam. Piedzinējs - AS SEB banka. Nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena - 23 900,00 EUR. Izsoles solis - EUR 2 390,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 2.novembrim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas, reģistrācijas Nr.06117511080, depozīta kontā Nr.LV93TREL9199088001000 Valsts kasē, kods TRELLV22. nodrošinājuma summa 2390,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 13.oktobris plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 14.novembris plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/193.IZ27

Nekustamā īpašuma izsole

Jaunpils novada dome atsavina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu "Zvaigznes" Viesatās, Viesatu pagastā, Jaunpils novadā, kadastra Nr. 90900020306, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,22 ha un divdzīvokļu dzīvojamās mājas. Izsole notiks 2016.gada 10.novembrī plkst.11.00 domes ēkā "Ērģelniekos", Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā. Objekta nosacītā cena EUR 6027,20. Izsoles sākumcena - EUR 6027,20, nodrošinājums - EUR 602,72, dalības maksa - EUR 150,00 (fiziskām personām) vai 300,00 (juridiskām personām). izsoles solis - EUR 300,00.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2016.gada 10.novembrim plkst. 10.00 jāreģistrējas Jaunpils novada domes kancelejā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaunpils novada domes, reģ. Nr.90000051932, budžeta kontā AS "Swedbank", konta Nr. LV22HABA0551020325777, bankas kods HABALV22, ar atzīmi "Nekustamā īpašuma "Zvaigznes" izsoles nodrošinājums". Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi: "Nekustamā īpašuma "Zvaigznes" izsoles dalības maksa". Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2016.gada 17.oktobrī, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas locekli Zintu Mielavu, tālr. 63180994, mob. tālr. 29209173. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.jaunpils.lv. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama euro divu nedēļu laikā no izsoles dienas.


OP 2016/193.IZ28

Izsole

Maksātnespējīgās SIA "Mežlejas", vienotais reģistrācijas Nr.50003149261, administrators Andris Bērziņš, sertifikāts Nr.00145, prakses vieta: Dzelzavas iela 19-10, Rīga, LV-1084, tālrunis 29459014, pirmajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod maksātnespējīgajai MSIA "Mežlejas", vienotais reģistrācijas Nr.50003149261, piederošo nekustamo īpašumu - nedzīvojamās telpas (garāžas lit. Nr.4), kas atrodas uz citai personai piederoša zemesgabala, kas atrodas Liepājas šosejā 19D, Dobelē, Dobeles novadā, kadastra Nr.4601 501 0901 (kadastra apzīmējums Nr.4601 001 0925 004), kuras kopējā platība ir 300,2 kv.m. Ēka saistīta ar citai personai piederošu zemesgabalu Liepājas šosejā 19, Dobelē, Dobeles novadā, kadastra Nr.4601 001 0925, kas reģistrēts Dobeles pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.596. Novērtējums/piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākuma cena ir EUR 9000,00, izsoles nodrošinājuma maksa ir 900,00 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 6.oktobris plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 7.novembris plkst. 13.00.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 26.oktobrim jāiemaksā administratora Andra Bērziņa profesionālās darbības kontā AS "DNB Banka", Nr. LV27RIKO0007710000969, nodrošinājuma summa 10 procentu apmērā no novērtējuma, maksājuma mērķī obligāti norādot, par kura īpašuma izsoli nodrošinājums iemaksāts un jānosūta lūgums maksātnespējas administratoram par autorizāciju izsolei.

Personām, kurām uz izsolāmo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, https://izsoles.ta.gov.lv/. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/193.IZ29

Nekustamā īpašuma izsoles

Rīgas pilsētas pašvaldība pārdod atklātās mutiskās izsolēs ar augšupejošu soli:

1) skolas ēku un zemesgabalu Skolas ielā 32, Rīgā. Izsoles sākumcena - 2 147 000 EUR;

2) darbnīcu-angāru un zemesgabalu Bukultu ielā 1G, Rīgā. Izsoles sākumcena - 293 700 EUR;

3) neapbūvētu zemesgabalu (kadastra Nr.0100 033 0147) Dainas ielā, Rīgā. Izsoles sākumcena - 668 000 EUR;

4) neapbūvētu zemesgabalu Zebrenes ielā 7, Rīgā. Izsoles sākumcena - 42 600 EUR.

Izsoles notiks 11.11.2016. plkst.11.00 Rātslaukumā 1 (511. telpā), Rīgā.

Pieteikties dalībai izsolēs var līdz 03.11.2016. plkst.16.00 R.Vāgnera ielā 5 (424. telpā), Rīgā. Vairāk informācijas mājaslapā www.rdid.lv, sadaļā "Pārdod/Izsludinātās izsoles". Tālr. uzziņām 25666566, 67026307.


OP 2016/193.IZ30

VAS "Privatizācijas aģentūra" paziņo:

2016.gada 28.septembrī ir apstiprināti akciju sabiedrības "Valmieras stikla šķiedra" akciju pārdošanas noteikumi.

AS "Valmieras stikla šķiedra" pamatkapitāls: 33 464 487 euro.

Akciju skaits: 23 903 205.

Vienas akcijas nominālvērtība: 1,40 euro.

Pārdodamo akciju skaits: 425 609 akcijas jeb 1,78% no pamatkapitāla.

Vienas akcijas minimālā pārdošanas cena: 2,73 euro.

Akciju pārdošanas metode: akciju pārdošana izsolē Nasdaq Riga.

Izsoles norises datums: 2016.gada 8.novembris.

Detalizēta informācija par izsoli un izsoles noteikumi pieejami Nasdaq Riga mājaslapā.

AS "Valmieras stikla šķiedra" akciju pārdošanas noteikumi ir pieejami VAS "Privatizācijas aģentūra" mājaslapā.


OP 2016/193.IZ31

VAS "Privatizācijas aģentūra" paziņo:

2016.gada 28.septembrī ir apstiprināti akciju sabiedrības "Grindeks" akciju pārdošanas noteikumi.

AS "Grindeks" pamatkapitāls: 13 419 000 euro.

Akciju skaits: 9 585 000.

Vienas akcijas nominālvērtība: 1,40 euro.

Pārdodamo akciju skaits: 219 780 akcijas jeb 2,29% no pamatkapitāla.

Vienas akcijas minimālā pārdošanas cena: 3,78 euro.

Akciju pārdošanas metode: akciju pārdošana izsolē Nasdaq Riga.

Izsoles norises datums: 2016.gada 8.novembris.

Detalizēta informācija par izsoli un izsoles noteikumi pieejami Nasdaq Riga mājaslapā.

AS "Grindeks" akciju pārdošanas noteikumi ir pieejami VAS "Privatizācijas aģentūra" mājaslapā.


OP 2016/193.IZ32

Izsole

Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) 2016.gada 3.novembrī Vaļņu ielā 28, Rīgā, rīko nekustamo īpašumu mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:

1) Krišjāņa Barona ielā 106-2, Rīgā (kadastra numurs 0100 927 9707), kas sastāv no dzīvokļu īpašuma ar kopējo platību 24,8 m², par sākumcenu EUR 10 100, izsoles laiks plkst. 13.00;

2) Krišjāņa Barona ielā 106-3, Rīgā (kadastra numurs 0100 927 9708), kas sastāv no dzīvokļu īpašuma ar kopējo platību 61,2 m², par sākumcenu EUR 22 300, izsoles laiks plkst. 13.00;

3) Krišjāņa Barona ielā 106-5, Rīgā (kadastra numurs 0100 927 9710), kas sastāv no dzīvokļu īpašuma ar kopējo platību 67 m², par sākumcenu EUR 24 400, izsoles laiks plkst. 13.00;

4) Krišjāņa Barona ielā 106 -6, Rīgā (kadastra numurs 0100 927 9711), kas sastāv no dzīvokļu īpašuma ar kopējo platību 61,8 m², par sākumcenu EUR 22 500, izsoles laiks plkst. 14.00;

5) Krišjāņa Barona ielā 106-7, Rīgā (kadastra numurs 0100 927 9712), kas sastāv no dzīvokļu īpašuma ar kopējo platību 66,9 m², par sākumcenu EUR 24 300, izsoles laiks plkst. 14.00;

6) Krišjāņa Barona ielā 106-9, Rīgā (kadastra numurs 0100 927 9714), kas sastāv no dzīvokļu īpašuma ar kopējo platību 65,6 m², par sākumcenu EUR 23 900, izsoles laiks plkst. 14.00;

7) Krišjāņa Barona ielā 106-10, Rīgā (kadastra numurs 0100 927 9715), kas sastāv no dzīvokļu īpašuma ar kopējo platību 63,1 m² par sākumcenu EUR 34 600, izsoles laiks plkst. 14.00;

8) Krišjāņa Barona ielā 106-11, Rīgā (kadastra numurs 0100 927 9716), kas sastāv no dzīvokļu īpašuma ar kopējo platību 54,7 m², par sākumcenu EUR 19 500, izsoles laiks plkst. 15.00;

9) Krišjāņa Barona ielā 106-13, Rīgā (kadastra numurs 0100 927 9718), kas sastāv no dzīvokļu īpašuma ar kopējo platību 63,8 m², par sākumcenu EUR 22 700, izsoles laiks plkst. 15.00;

10) Krišjāņa Barona ielā 106-14, Rīgā (kadastra numurs 0100 927 9719), kas sastāv no dzīvokļu īpašuma ar kopējo platību 63,5 m², par sākumcenu EUR 22 600, izsoles laiks plkst. 15.00;

11) Krišjāņa Barona ielā 106-20, Rīgā (kadastra numurs 0100 927 9725), kas sastāv no dzīvokļu īpašuma ar kopējo platību 25,4 m², par sākumcenu EUR 10 000, izsoles laiks plkst. 16.00;

12) Krišjāņa Barona ielā 106-21, Rīgā (kadastra numurs 0100 927 9726), kas sastāv no dzīvokļu īpašuma ar kopējo platību 81,7 m², par sākumcenu EUR 27 000, izsoles laiks plkst. 16.00;

13) Krišjāņa Barona ielā 106-24, Rīgā (kadastra numurs 0100 927 9729), kas sastāv no dzīvokļu īpašuma ar kopējo platību 65,5 m², par sākumcenu EUR 23 000, izsoles laiks plkst. 16.00;

14) Krišjāņa Barona ielā 106-25, Rīgā (kadastra numurs 0100 927 9730), kas sastāv no dzīvokļu īpašuma ar kopējo platību 65,1 m², par sākumcenu EUR 22 900, izsoles laiks plkst. 16.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas un reģistrācijas maksa EUR 70 apmērā AS "SEB banka" Rīdzenes filiāles kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, kā arī jāiesniedz izsoles noteikumos norādītie dokumenti.

Saskaņā ar izsoles noteikumiem nosolīto objektu var iegādāties, izmantojot bankas aizdevumu, slēdzot darījuma konta līgumu vai arī norēķināties divu nedēļu laikā.

Pirmpirkuma tiesības par augstāk nosolīto cenu ir dzīvokļa īpašuma īrniekam.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot īpašuma apskates laiku var valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" Vaļņu ielā 28, Rīgā, darbadienās no plkst. 9.00 līdz 17.00. Tālr. uzziņām 80002000, 67024659, 26320958.

Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir 2016.gada 1.novembris līdz plkst. 16.00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

http://www.vni.lv


OP 2016/193.IZ33

Precizējot iepriekš publicēto

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija precizē Latvijas Republikas oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" 12.09.2016. publikācijas tekstu, izsakot to šādā redakcijā:

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētu dzīvokli:

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Pāles iela 27-31

21,00

EUR 12 000,00

EUR 500,00

EUR 1200,00

EUR 350,00

26.10.2016. plkst. 10.00

Pieteikšanās uz objektu Pāles ielā 27-31, Rīgā, noteikta līdz 18.10.2016. plkst. 15.00.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzams Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk - Komisija) Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darbadienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 15.00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiks Komisijā Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsoles dalībniekiem savi rakstiskie piedāvājumi, kurus veido objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti objektam, norādot objekta adresi) jāiesniedz Komisijā Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, līdz norādītajai objekta izsoles dienai un stundai.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājaslapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājaslapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām lūdzam vērsties Komisijā Pērses ielā10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)