Laidiens: 05.10.2016., Nr. 193

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2016/193.AKK1

SIA "Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs" izsludina konkursu uz zinātniskā darbinieka vietu - asistents/-e (augstākā izglītība lauksaimniecībā vai bioloģija) ar pieredzi nezāļu pētniecībā - 1 slodze, 1 štata vieta

Pieteikties mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas, iesniedzot CV un motivācijas vēstuli:

- pa pastu (pasta zīmogs), adrese: Struktoru iela 14a, Rīga, LV-1039;

- vai pa e-pastu: laapc@laapc.lv;

- vai personīgi Struktoru ielā 14a, Rīgā.

Sīkāk informācija pa tālr. 67551265 vai 26551272.


OP 2016/193.AKK2

Valsts probācijas dienests, reģistrācijas Nr. 90001625082, ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku kriminālsoda - piespiedu darbs - un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildē, kā arī probācijas klientu uzraudzībā un sociālās uzvedības korekcijā.

Valsts probācijas dienests atkārtoti izsludina konkursu uz šādu vakanto ierēdņa amatu - Administratīvās vadības departamenta Personālvadības nodaļas vadītājs/-a (1 vakance uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība personāla vadībā, vadības zinībās, psiholoģijā vai tiesību zinātnē

- par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darba aizsardzības jomā

- zināšanas un pieredze personāla vadības procesu vadīšanā

- zināšanas un pieredze normatīvo aktu piemērošanā, kas regulē valsts civildienesta un darba tiesiskās attiecības

- zināšanas un izpratne personāla iekšējo normatīvo aktu projektu, administratīvo aktu izstrādāšanā

- spēja plānot un organizēt darbu, patstāvīgi pieņemt lēmumus

- labas iemaņas komandas vadīšanā un spēja sniegt atbalstu krīzes situācijās

- teicamas latviešu valodas prasmes gan sarunvalodā, gan rakstu kultūrā, vēlamas labas angļu valodas zināšanas

- labas komunikācijas, prezentācijas un sadarbības prasmes, augsta atbildība, precizitāte, uz rezultātu orientēta pieeja darbam

- labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office)

Galvenie darba pienākumi:

- noteikt un formulēt personāla vadības stratēģiju, politiku un mērķus, nodrošinot personāla vadības stratēģijas mērķu sasniegšanu savas kompetences ietvaros

- ieviest un aktualizēt nodarbināto atalgojuma sistēmu

- nodrošināt personāla vadības funkciju izpildi (ieskaitot personāla atlasi, novērtēšanu, profesionālās noturības pasākumus, mācību vadīšanu, motivēšanu)

- konsultēt iestādes nodarbinātos par darba attiecību un civildienesta jautājumiem

- aizraut, iedvesmot un motivēt iestādes nodarbinātos iestādes mērķu sasniegšanai

Piedāvājam:

- mēnešalgu no 970 EUR līdz 1382 EUR pirms nodokļu nomaksas

- sociālās garantijas

- dinamisku darbu un atsaucīgu kolektīvu

- labus darba apstākļus un darbavietu Rīgas centrā

- iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas

- iespēju piedalīties pārmaiņu ieviešanā, veidojot efektīvāku valsts pārvaldi, iegūt profesionālo pieredzi valsts pārvaldē

Motivēta pieteikuma vēstule, dzīves apraksts (Curriculum Vitae) un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopija jāiesniedz Administratīvās vadības departamenta Personālvadības nodaļā ar norādi "Personālvadības nodaļas vadītājs (-a) KONKURSS" 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" klātienē, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi darbs@vpd.gov.lv vai pa pastu, adrese: Dzirnavu iela 91, Rīga, LV-1011. Informācija pa tālr. 67021199 vai Valsts probācijas dienesta mājaslapā www.probacija.lv.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pārrunas ar pretendentiem notiks Valsts probācijas dienestā Rīgā, Dzirnavu ielā 91.


OP 2016/193.AKK3

Valsts probācijas dienests, reģistrācijas Nr. 90001625082, ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku kriminālsoda - piespiedu darbs - un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildē, kā arī probācijas klientu uzraudzībā un sociālās uzvedības korekcijā.

Valsts probācijas dienests atkārtoti izsludina konkursu uz šādu vakanto darbinieka amatu - Administratīvās vadības departamenta Nodrošinājuma nodaļas INFORMĀCIJAS VADĪBAS SPECIĀLISTS/-E (1 vakance uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

- pirmā vai otrā līmeņa augstākā izglītība informācijas tehnoloģiju jomā

- vēlama vismaz divu gadu profesionālā pieredze informācijas sistēmu administrēšanā, programmēšanā, mājas lapu uzturēšanā

- zināšanas un praktiskā darba pieredze Windows un Linux serveru pārvaldībā

- zināšanas MS Windows serveru un Active Directory administrēšanā

- zināšanas un prasmes darbā ar PHP / MYSQL / HTML / CSS / JAVASCRIPT WEB tehnoloģijām

- zināšanas un prasmes par datubāzu vadības sistēmām, to projektēšanu un uzturēšanu

- zināšanas sistēmanalīzē un sistēmas arhitektūras izstrādē, sistēmas dokumentācijas veidošanā un uzturēšanā

- zināšanas un pieredze informācijas sistēmu testēšanā

- ļoti labas organizatoriskās, komunikācijas un sadarbības prasmes

- spēja plānot un organizēt darbu, patstāvīgi pieņemot lēmumus un strādāt komandā

- augsta atbildības izjūta un precizitāte

- laba latviešu valodas rakstu kultūra un angļu valodas zināšanas (IT profesionālā leksika)

Darba pienākumi:

- nodrošināt dienesta informācijas sistēmu administrēšanu un analīzi

- nodrošināt aktīvās direktorijas direktoriju servisu un tīklu infrastruktūras plānošanu, organizēt tās uzturēšanu

- veikt dienesta informācijas sistēmu testēšanu, pamatojoties uz izstrādātāju iesniegtajiem nodevumiem

- veikt prasību izstrādi dienesta informācijas sistēmu attīstībai

- uzturēt un administrēt dienesta iekštīkla un publisko mājas lapu

- koordinēt dienesta informācijas sistēmu serveru resursu uzturēšanu un rezerves kopēšanas pasākumu nodrošināšanu

- izstrādāt tehniskās specifikācijas informācijas tehnoloģiju iepirkumiem

Piedāvājam:

- mēnešalgu 1030 EUR (1. kategorija), 1185 EUR (2. kategorija), 1355 EUR (3. kategorija) (amatam noteikta 19.4. saime "Programmatūras attīstība", IV līmenis, 12. mēnešalgu grupa)

- sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;

- dinamisku darbu un draudzīgu kolektīvu

Motivēta pieteikuma vēstule, dzīves apraksts (Curriculum Vitae) ar norādi "Informācijas vadības speciālists - KONKURSS" un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopija jāiesniedz Valsts probācijas dienesta Administratīvās vadības departamenta Personālvadības nodaļā 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūtot uz elektroniskā pasta adresi darbs@vpd.gov.lv vai pa pastu, adrese: Dzirnavu iela 91, Rīga, LV-1011, vai iesniegt personīgi Dzirnavu ielā 91, Rīgā. Informācija pa tālr. 67021178 vai Valsts probācijas dienesta mājaslapā www.probacija.lv.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pārrunas ar pretendentiem notiks Valsts probācijas dienestā Rīgā, Dzirnavu ielā 91.


OP 2016/193.AKK4

Valsts darba inspekcija izsludina konkursu uz vakanto darbinieka amatu - Eiropas Sociālā fonda projekta "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana" (Nr. 7.3.1.0/16/I/001) juriskonsults/-e - iepirkumu speciālists/-e (uz noteiktu laiku, uz projekta īstenošanas laiku)

Prasības:

- 2. līmeņa augstākā tiesību zinātnēs izglītība

- vismaz 1 gadu praktiskā darba pieredze jurista amatā (vēlams līdzvērtīgā amatā valsts pārvaldē)

- vēlama pieredze iepirkumu dokumentācijas sagatavošanā, iepirkumu izsludināšanā, līgumu slēgšanā, normatīvo aktu pārzināšanā un piemērošanā

- vēlama Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu pārzināšana savas kompetences ietvaros, ieskaitot Eiropas Savienības struktūrfondu jomā

- pieredze darbā ar dokumentiem un to noformēšanu

- attīstīta loģiskā domāšana, spēja plānot un organizēt savu darbu

- prasme strādāt ar datoru labā lietotāja līmenī

- komunikācijas un sadarbības prasmes

- pieredze darbā valsts pārvaldē tiks uzskatīta par priekšrocību

Galvenie darba pienākumi:

- sagatavot savas kompetences ietvaros projekta īstenošanai nepieciešamos juridiskos dokumentus, t. sk. līgumu projektus, iepirkumu dokumentāciju, lēmumus, nodrošināt to juridisko pareizību, organizēt un pārraudzīt sagatavoto līgumu slēgšanu un veikt to īstenošanas pārraudzību, kā arī piedalīties metodiskus norādījumu sagatavošanā par līgumu nosacījumu īstenošanu

- piedalīties projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo iepirkumu organizēšanā, t. sk. gatavot iepirkumu tehniskās specifikācijas u. c. informāciju amata kompetences ietvaros

- risināt juridiskus jautājumus saistībā ar projekta aktivitāšu īstenošanu

- piedalīties iepirkumu komisiju un darba grupu darbā

- veikt dokumentu juridisko analīzi un sniegt juridiskus atzinumus

- sniegt metodisku palīdzību un konsultācijas projekta personālam juridiskajos jautājumos

Vakantajam amatam mēnešalga tiek noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 29.01.2013. noteikumu Nr. 66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību" 3. pielikumu - 9. mēnešalgu grupa. Pārbaudes laikā bez atbilstošas profesionālās pieredzes vai pieredzi līdz  1 gadam (1. kategorija) mēnešalga ir 788 EUR (bruto). Pēc pārbaudes laika atkarībā no pretendenta darba rezultātu novērtējuma līmeņa tiek saglabāta esošā vai noteikta nākamā kategorija un attiecīga mēnešalga 2. kategorijai - līdz 920 EUR (bruto) un 3. kategorijai - līdz 1090 EUR (bruto).

Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām jāiesniedz 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūtot pa pastu Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam Rīgā, Skolas ielā 28, vai elektroniski uz e-pastu: anita.cine@lm.gov.lv. Tālr. uzziņām 67021732, 67021621.


OP 2016/193.AKK5

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, reģistrācijas Nr. 90001870675, izsludina konkursu uz divām vakantām ierēdņa amata vietām - Juridiskās nodaļas juriskonsults/-e (amata saime 21, līmenis II)

Prasības:

- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- zināšanas par administratīvo procesu iestādē

- prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas

- angļu valodas zināšanas - runāšana, rakstīšana, lasīšana

- zināšanas lietvedībā

- prasmes darbā ar datoru (MS Office)

- spēja strādāt patstāvīgi, organizēt darbu, uzņemties iniciatīvu un atbildību

- labas saskarsmes un analītiskās prasmes

Galvenie darba pienākumi:

- gatavot administratīvo aktu projektus uzturlīdzekļu lietās

- mutvārdu un rakstveida komunikācija uzturlīdzekļu lietās ar privātpersonām un juridiskām personām (zvērinātiem tiesu izpildītājiem, bāriņtiesām u. c.)

- izskatīt pārrobežu pieteikumus un gatavot pieteikumu projektus pārrobežu uzturlīdzekļu lietās nosūtīšanai centrālai iestādei saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 4/2009 vai Hāgas 2007. gada uzturlīdzekļu konvenciju

- mutvārdu un rakstveida komunikācija angļu valodā pārrobežu uzturlīdzekļu lietās ar privātpersonām, centrālajām iestādēm u. c. kompetentām iestādēm

Piedāvājam:

- mēnešalgu 1. kategorija: 745,00 EUR, 2. kategorija: 874,00 EUR, 3. kategorija 1039,00 EUR (bruto alga)

- atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā

- iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku pieredzi darbam valsts pārvaldē

Mēs gaidām jūsu:

- motivācijas vēstuli

- CV (profesionālās pieredzes aprakstu)

- augstākās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju

Norādītos dokumentus lūdzam iesniegt 10 dienu laikā no konkursa izsludināšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" personīgi vai nosūtīt elektroniski vai pa pastu Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 15, LV-1010, e-pasta adrese: Evita.Griķe@ugf.gov.lv, ar norādi "KONKURSAM". Tālr. 67830627.


OP 2016/193.AKK6

Rīgas Tehniskā universitāte, reģ. Nr. 90000068977, izsludina konkursu uz vakantajām zinātniskā personāla amata vietām:

DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE

Informācijas tehnoloģijas institūts

Modelēšanas un imitācijas katedra

- vadošais pētnieks - 4 amata vietas

- pētnieks - 1 amata vieta

- zinātniskais asistents - 1 amata vieta

Prasības kandidātiem:

- vadošais pētnieks - doktora grāds Informācijas tehnoloģijas vai datorzinātnes nozarē; ne mazāk kā 10 zinātniskās publikācijas pēdējo 5 gadu laikā; labas angļu valodas zināšanas; zināšanas par sistēmu analīzi, modelēšanu un projektēšanu; papildu zināšanas par sarežģītu sistēmu simulāciju un optimizāciju vai sistēmu analīzes metodēm, sistēmu un procesu vadības metodēm, procesu modelēšanu un projektēšanu vai Intelektuālo lēmuma atbalstu sistēmu izstrādi; zinātniskā un akadēmiskā darba stāžs vismaz 5 gadi

- pētnieks - maģistra grāds informācijas tehnoloģijas nozarē; zināšanas par sistēmu analīzi; modelēšanu un projektēšanu; papildu zināšanas par intelektuālo datortehnoloģiju pielietošanu; zinātniskā darba pieredze datorzinātnes jomā vismaz 2 gadi

- zinātniskais asistents - maģistra grāds informācijas tehnoloģijas nozarē; zināšanas par sistēmu analīzi, modelēšanu un projektēšanu; papildu zināšanas par sarežģītu sistēmu simulāciju un optimizāciju

DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE

Lietišķo datorsistēmu institūts

Informācijas tehnoloģiju sistēmu analīzes nozare, Modelēšanas un projektēšanas apakšnozare

- zinātniskais asistents - 1 amata vieta

Prasības: maģistra grāds sociālās zinātnēs; inženierzinātnēs

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļā Rīgā, Kaļķu ielā 1, 213. kabinetā, ir jāiesniedz vai jāiesūta elektroniski parakstīti ar drošu elektronisko parakstu - rektoram adresēts iesniegums un dokumentu noraksti, kas apliecina augstāko izglītību un nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus (ja pretendents konkursā darbam RTU piedalās pirmo reizi, jāuzrāda dokumentu oriģināli), aktuāls dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kur norādīta zinātniskā, pedagoģiskā, organizatoriskā darba pieredze un publicēto zinātnisko darbu saraksts, kā arī citi dokumenti, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju.

Konkursa termiņš ir viens mēnesis no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Papildu informācija pa tālr. 67089183.


OP 2016/193.AKK7

Dabas aizsardzības pārvalde pagarina pieteikšanos uz Īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja/-as ierēdņa amatu uz nenoteiktu laiku (pilna darba slodze)

Prasības pretendentiem:

- 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (juridiskā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību)

- pieredze vadošā amatā valsts pārvaldes vai pašvaldības iestādēs ne mazāk kā gadu (par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze īpašuma apsaimniekošanā un pārvaldīšanā)

- veiksmīga iepriekšējā pieredze komandas vadīšanā

- vēlama iepriekšēja pieredze iepirkumu organizēšanā

- dabas aizsardzību, administratīvo procesu, dokumentu pārvaldību, valsts pārvaldi un civildienestu regulējošo normatīvo aktu pārzināšana, prasme tos piemērot

- precizitāte darba uzdevumu izpildē, iniciatīva un atbildība par sasniegtajiem rezultātiem

- spēja efektīvi strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

- teicamas valsts valodas, krievu un angļu valodas zināšanas

- teicamas prasmes darbam ar biroja tehniku, MS Office programmatūru un citām mūsdienu saziņas tehnoloģijām

- B kategorijas autovadītāja apliecība

Galvenie darba pienākumi:

- vadīt Īpašuma pārvaldības nodaļas darbu, nodrošināt funkciju un uzdevumu izpildi

- pārvaldīt iestādes valdījumā un lietošanā nodoto kustamo un nekustamo valsts īpašumu un autoparku

- nodrošināt, nodaļas darba ietvaros, atbalsta funkcijas pārējām iestādes struktūrvienībām

- uzturēt labas attiecības ar sadarbības partneriem, pakalpojumu un preču piegādātājiem

- izstrādāt valsts nekustamā īpašuma apsaimniekošanas plānus, organizēt un vadīt to izpildi

- veikt izpildāmo darbu plānošanu, izmaksu noteikšanu, uzskaiti, kā arī sagatavot atskaites par paveikto

- vadīt, motivēt darbiniekus

- konsultēt iestādes vadību un darbiniekus īpašuma pārvaldības jautājumos

Piedāvājam:

- veselības apdrošināšanas polisi

- ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darbadienām atbilstoši amata pienākumu izpildes novērtējuma rezultātiem

- amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu

- iespēju izmantot dienesta autotransportu amata pienākumu veikšanai

- kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus

- ērtu un komfortablu darba vidi draudzīgā kolektīvā

- iespēju iegūt unikālu pieredzi vadošajā dabas aizsardzības iestādē valstī

Mēnešalga: 855 līdz 1068 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai.

Pārbaudes laiks: 4 mēneši.

Darbavieta: Sigulda

Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 12.10.2016.) Dabas aizsardzības pārvaldei Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV-2150, vai nosūtīt elektroniski ar norādi "Īpašuma pārvaldības nodaļas vadītājs" uz e-pasta adresi daba@daba.gov.lv līdz 12.10.2016.


OP 2016/193.AKK8

Valsts robežsardzes koledža izsludina atklātu konkursu uz akadēmiskā personāla amatiem ar pilnu slodzi

Informācija par pretendentiem nepieciešamo izglītības līmeni un kvalifikācijas pakāpi pieejama mājaslapā www.vrk.rs.gov.lv sadaļā "Akadēmiskā personāla vēlēšanas 2016".

Dokumentus iesniegt mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas datuma Valsts robežsardzes koledžas Administratīvajā dienestā (227.kabinetā) Rēzeknē, Zavoloko ielā 8. Sīkāka informācija pa tālr. 64603676.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2016/193.AKR1

Valsts vides dienests informē, ka konkursa kārtībā 2016.gada 3.oktobrī Juridiskā departamenta Administratīvo sodu piemērošanas daļas vecākā inspektora amatā iecelts JURIS VĒVERIS.


OP 2016/193.AKR2

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra paziņo, ka konkursa kārtībā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Programmu vadības un uzraudzības departamenta Programmu uzraudzības un stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākās referentes amatā uz nenoteiktu laiku no 2016.gada 3.oktobra iecelta ALITE GROBIŅA.


OP 2016/193.AKR3

Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka atklāta konkursa kārtībā no 2016.gada 3.oktobra Piesārņojuma novērtēšanas daļas vecākās ekspertes ierēdnes amatā ir iecelta ANCE ANSONE.


OP 2016/193.AKR4

Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departaments paziņo, ka Latgales reģionālās Valsts darba inspekcijas Jēkabpils biroja inspektores valsts civildienesta ierēdnes amatā uz nenoteiktu laiku konkursa kārtībā iecelta LĀSMA BARONA.


OP 2016/193.AKR5

Valsts probācijas dienests paziņo, ka Tukuma teritoriālās struktūrvienības vecākās referentes amatā uz noteiktu laiku no 2016.gada 3.oktobra iecelta EVA JURČENKO.


OP 2016/193.AKR6

Valsts probācijas dienests paziņo, ka Rīgas teritoriālās struktūrvienības Ziemeļu rajona filiāles vecākās referentes amatā uz nenoteiktu laiku no 2016.gada 3.oktobra iecelta ILUTA BĒRZIŅA.


OP 2016/193.AKR7

Valsts probācijas dienests paziņo, ka Rīgas teritoriālās struktūrvienības Izvērtēšanas ziņojumu un izlīguma daļas vecākā referenta amata konkurss (1 vakance uz nenoteiktu laiku) noslēdzies bez rezultāta.


OP 2016/193.AKR8

Valsts probācijas dienests paziņo, ka Administratīvās vadības departamenta Personālvadības nodaļas vadītāja amata konkurss noslēdzies bez rezultāta.


OP 2016/193.AKR9

Valsts probācijas dienests paziņo, ka Administratīvās vadības departamenta Nodrošinājuma nodaļas informācijas vadības speciālista amata konkurss noslēdzies bez rezultāta.


OP 2016/193.AKR10

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija paziņo, ka konkursa kārtībā Publisko pakalpojumu departamenta Vienas pieturas aģentūras nodaļas vecākā eksperta valsts civildienesta ierēdņa amatā no 2016.gada 3.oktobra iecelts RENĀRS FELCIS.


OP 2016/193.AKR11

Nodrošinājuma valsts aģentūra paziņo, ka Nekustamo īpašumu nodaļas Apsaimniekošanas un būvniecības daļas projekta vadītāja valsts civildienesta ierēdņa amatā uz nenoteiktu laiku konkursa kārtībā 2016.gada 4.oktobrī iecelts RENĀRS DIŠLERS.


OP 2016/193.AKR12

Izglītības un zinātnes ministrija paziņo, ka konkursa kārtībā 2016.gada 3.oktobrī Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākās referentes valsts civildienesta ierēdnes amatā uz nenoteiktu laiku iecelta ZANITA AVOTNIECE.


OP 2016/193.AKR13

Izglītības un zinātnes ministrija paziņo, ka konkursa kārtībā 2016.gada 3.oktobrī Profesionālās izglītības kompetences centra "Saldus tehnikums" direktores amatā pieņemta IVETA BĒRZIŅA.


OP 2016/193.AKR14

Izglītības un zinātnes ministrija paziņo, ka konkursa kārtībā 2016.gada 3.oktobrī Profesionālās izglītības kompetences centra "Valmieras tehnikums" direktores amatā pieņemta VINETA MELNGĀRŠA.


OP 2016/193.AKR15

Izglītības un zinātnes ministrija paziņo, ka 2016.gada 16.augustā izsludinātais personāla atlases konkurss uz vakanto Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā referenta valsts civildienesta ierēdņa amatu uz noteiktu laiku ir beidzies bez rezultāta.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)