Laidiens: 05.09.2016., Nr. 171

Izsoles

OP 2016/171.IZ1

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.80 zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Kantmane, prakses vieta: K.Barona iela 32, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Lāsmai Vilkai. Piedzinējs - SIA ZEIFERTI, "Zeiferti", Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.4 un 464/7764 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra numurs 8080 008 0353), kadastra numurs: 8080 900 1061 -, kas atrodas Baznīcas iela 7-4, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā, un nostiprināts Olaines pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4023-4 (nekustamajam īpašumam reģistrēta atzīme - dzīvokļa tiesība līdz mūža galam, tiesības ieguvēja: Ligita Vilka). Nekustamā īpašuma novērtējums: 3500,00 EUR. Izsoles sākumcena: 3500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: 150,00 EUR. Izsoles sākuma datums: 06.09.2016. Izsoles noslēguma datums: 06.10.2016. pulksten 13.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma summu 10% (350,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē līdz 26.09.2016. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Kantmane (reģ. Nr. LV27048211668), depozīta konts Nr. LV82TREL9199063001000, Valsts kase, kods: TRELLV22. Tālrunis uzziņām 67333391. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/171.IZ2

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 58.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, prakses vieta: Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko nekustamā īpašuma - Kvēles iela 15, k-7-1, Rīga, kadastra Nr.0100 905 3197 - pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 44,51 kv.m, un 4451/261349 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Andris Onužāns. Piedzinējs - SIA LANGES PILS, Dzirnavu iela 31-1, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) - 18 800,00 EUR. Izsoles solis - 300,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 26.septembrim ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV09TREL9199047001000, saņēmējs - Jānis Stepanovs, reģ. Nr.18037312362, Valsts kase, kods TRELLV22 nodrošinājuma summa 1880,00 EUR apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 6.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 6.oktobris plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/171.IZ3

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 58.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, prakses vieta Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko nekustamā īpašuma - Rīgas iela 12-45, Salaspils, Salaspils novads, kadastra Nr.8011 900 0672 - pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 59,7 kv.m un 597/26774 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala. Nekustamā īpašuma īpašniece - Jekaterina Proškina. Piedzinējs - Swedbank AS; Balasta dambis 15, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) - 19 500,00 EUR. Izsoles solis - 300,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 26.septembrim ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV09TREL9199047001000, saņēmējs - Jānis Stepanovs, reģ. Nr.18037312362, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 1950,00 EUR apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 6.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 6.oktobris plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/171.IZ4

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, amata vieta Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr.41, prakses vieta Tērbatas iela 53-4, Rīga, rīko Harpal Singh piederošā nekustamā īpašuma - dzīvoklis Nr.1 un 2024/6127 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra numurs 8076 007 1614), ar kopējo platību 202,4 m2 - Lielā ielā 123, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra numurs 8076 900 2214, ierakstīts Mārupes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000145418 1, otro labprātīgo izsoli. Izsoles sākumcena - 98 250,00 EUR. Izsoles solis - 6550,00 EUR. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 6.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 6.oktobris plkst. 13.00.

Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 26.septembrim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 13 100,00 EUR apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores reģ. Nr.30017311006 depozīta kontā LV33TREL9199031001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "izsole" un nekustamā īpašuma adresi, kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Prasītājs - AS "NORVIK BANKA", Elizabetes iela 15-2, Rīga. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 396. un 397.pantu izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar ko zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums. 

1. Pārdodamā nekustamā īpašuma sastāvs: HARPAL SINGH, dzim.21.06.1980., piederošais nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.1 ar kopējo platību 202,40 m2. Kopīpašuma 2024/6127 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 8076 007 1614). Pamats: 2014.gada 5.augusta pirkuma līgums par īpašuma Mārupē, Lielajā ielā 123-1, iegādi.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi.

2.1. Atzīmes par piedziņas vēršanu un aizliegumiem:

Atzīme - noteikts aizliegums bez AS "NORVIK BANKA", nodokļu maksātāja kods 40003072918, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu vai tā daļu ieķīlāt, atsavināt, dāvināt, iznomāt, izīrēt un jebkādā veidā apgrūtināt. Pamats: 2014.gada 12. augusta Ķīlas līgums Nr.03463 pie 2014.gada 12.augusta Aizdevuma līguma Nr.03463.

2.2. Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu. Nav.

2.3. Ķīlas tiesības. 5.1. Nostiprināta hipotēka EUR 150 000,00. Hipotēka nodrošina aizdevumu EUR 100 000,00. Procentu likme: LIBOR 6 (sešu) mēnešu gada procentu likme euro + 6 (seši) % gadā no faktiski izmantojamās kredīta summas. Līgumsods: 0,15% apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru maksājuma kavējuma dienu, ja tiek pārkāpti 12.08.2014. Aizdevuma līguma Nr.03463 2.2.1., 2.2.2. un 2.2.5.punktā noteiktie nosacījumi; 1% no aizdevuma pamatsummas par katru gadījumu, ja tiek pārkāpti 12.08.2014. Aizdevuma līguma Nr.03463 2.2.3.-2.2.6.punkta noteikumi, vai pieļauti 2.2.1.-2..2.2.punktā paredzēto maksājumu kavējumi ilgāk par 30 dienām; 1500 euro, ja tiek pārkāpti 12.08.2014. Ķīlas līguma Nr.03463 2.1.1.-2..1.7.punkta noteikumi; 0,5% apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, ja tiek pārkāpti 12.08.2014. Ķīlas līguma Nr.034863 2.1.2.punkta un/vai 2.1.6.punkta noteikumi. Procentu samaksas termiņš - katra mēneša 15.daturnā, sākot ar nākamo mēnesi pēc kredīta vai tā daļas izsniegšanas dienas. Kreditors: AS "NORVIK BANKA", nodokļu maksātāja kods 40003072918. 5.2. Pamats: 2014.gada 12.augusta aizdevuma līgums Nr.03463, 2014.gada 12.augusta ķīlas līgums Nr.03463 pie 2014.gada 12.augusta aizdevuma līguma Nr.03463.

3. Izsoles sākumcena. Izsole ar augšupejošu soli sākas no sākumcenas EUR 131 000,00 (viens simts trīsdesmit viens tūkstotis euro un 00 centi).  

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība.

4.1. nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu;

4.2. mēneša laikā pēc izsoles dienas pircējam jāsamaksā arī pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki patur sev: nekustamā īpašuma īpašnieks HARPAL SINGH, dzim.21.06.1980., nepatur sev nekādas tiesības.

6. Citi pārdošanas nosacījumi:

6.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procentu) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā, maksājuma mērķī norādot - "izsole" un nekustamā īpašuma adresi, kā arī jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē;

6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli, izsoles solis noteikts - EUR 6550,00 (seši tūkstoši pieci simti piecdesmit euro un 00 centi);

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja izsolei reģistrējies tikai viens pretendents, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

6.9. ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 4.1. un 4.2.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu, un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

7. Kreditoru prasījumi tiks apmierināti Civilprocesa likuma 75.nodaļā noteiktajā kārtībā.  

8. Nenotikusi izsole un tās sekas:

8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1.1. izsolei nav reģistrējies neviens solītājs;

8.1.2. neviens no tiem, kas ir reģistrējušies izsolei, nepārsola sākumcenu;

8.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, šo cenu nesamaksā šajos nosacījumos paredzētajā. termiņā;

8.2. ja izsole atzīta par nenotikušu, tam ir Civilprocesa likuma 614. un 615.pantā noteiktās sekas;

8.3. ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad tiesu izpildītājs rīko otro izsoli, ievērojot pirmās izsoles noteikumus, tomēr otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem;

8.4. visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/171.IZ5

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, amata vieta Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr.58, prakses vieta: Brīvības gatve 226/4, Rīga, rīko Jūlijai Burbo piederošā nekustamā īpašuma - Sarkandaugavas iela 3-115, Rīga, (iepriekšējā adrese Sarkandaugavas iela 5/7-115, Rīga) kadastra Nr.0100 912 5036 - pirmo labprātīgo izsoli. Izsoles sākumcena - 34 000,00 EUR. Izsoles solis - 500,00 EUR. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 6.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 6.oktobris plkst. 13.00. Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē līdz 2016.gada 26.septembrim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 3400,00 EUR apmērā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV09TREL9199047001000, saņēmējs - Jānis Stepanovs, reģ. Nr.18037312362, Valsts kase, kods TRELLV22 (maksājuma mērķī norādot - "izsole" un nekustamā īpašuma adresi), kā arī jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Prasītājs - Swedbank AS, Balasta dambis 15, Rīga. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 396. un 397.pantu izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar ko zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums. 

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: dzīvokļa īpašums Nr. 115 ar kopējo platību 59,2 m2. Kopīpašuma 592/72858 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala. Adrese: Sarkandaugavas iela 5/7-115, Rīga. Nekustamais īpašums ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 15838 115 (kadastra numurs 0100 912 5036)

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Atzīme - noteikts aizliegums bez "Swedbank" AS (iepriekš AS "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2004.gada 2.jūnija ķīlas/hipotēkas/ieķīlājuma līgums Nr.04-036150-PK/1.

2.2. Atzīme: dzīvokļa īpašuma kopējā lietošana aprobežota ar inženiertehniskajām komunikācijām. Pamats: 22.10.2001. pirkuma līguma 3.punkts.

2.3. Nostiprināta kā pirmā hipotēka (tajā skaitā aizdevuma summa Ls 51 081,61). Procentu likme: Aizdevuma līguma Nr.04-036150-PK grozījumu (28.12.2006.) I daļas 1 sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. punktā noteiktā. Par aizdevuma līdzekļu izmantošanu, nokavējot kādu no aizdevuma summas atmaksas grafikā paredzētajiem termiņiem - papildus 0,16% dienā no savlaicīgi neatmaksātās summas par nokavējuma laiku. Līgumsods: 5% no aizdevuma summas. Par aizdevuma procentu samaksas nokavējumu - 0,16%dienā no nokavētās summas par katru nokavēto dienu. Samaksas termiņš - Līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: "Swedbank" AS (iepriekš AS "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2004. gada 2. jūnija aizdevuma/kredīta līgums Nr.04-036150-PK, 2004. gada 2. jūnija ķīlas/hipotēkas/ieķīlājuma līgums Nr.04-036150-PK/1, 2006. gada 13. marta 02.06.2004. Aizdevuma līguma Nr. 04-036150-PK grozījumi, 2006. gada 13. marta 02.06.2004. Hipotēkas līguma Nr. 04-036150-PK/1 grozījumi, 2006. gada 28. decembra 02.06.2004. Aizdevuma līguma Nr. 04-036150-PK, grozījumi, 2006. gada 28.decembra 02.06.2004. Hipotēkas līguma Nr. 04-036150-P/1, grozījumi. Nodrošināmais prasījums: 71 515,00 LVL (101 756,68 EUR)

3. Izsoles sākumcena: 34 000,00 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši euro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: visa summa, ko nosolītājs nosolījis, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, nosolītājam jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašniece JŪLIJA BURBO patur sev.

6. Citi pārdošanas nosacījumi:

6.1. izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.4. persona, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē;

6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja izsolē piedalās tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/171.IZ6

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.74 zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa, prakses vieta Rīgā, Antonijas ielā 4-2A, rīko otro izsoli parādniecei Helēnai Smirnovai piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinēji: Jūrmalas pilsētas dome, Jomas iela 1/5, Jūrmala, AS Reverta, Brīvības iela 148A-1, Rīga. Tiks izsolīts Helēnai Smirnovai piederošais nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.2, Mangaļu iela 17, Jūrmala, kadastra numurs 1300 901 0152, platība 18,52 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 1852/9188 domājamā daļa no dzīvojamās ēkas 001, palīgceltnēm 002, 003 un zemes, ierakstīts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5906 2. Pēc kārtas tā ir otrā izsole. Nekustamā īpašuma novērtējums: 5200,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena: 3900,00 EUR. Izsoles solis: 200,00 EUR. Izsoles sākuma datums: 06.09.2016. plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 06.10.2016. plkst. 13.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Persona, kuras vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma summu 10% (520,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē līdz 26.09.2016. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa, reģ. Nr. LV22105210600, depozīta konta Nr. LV88TREL9199059001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālrunis informācijai 67331863, 29544487. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/171.IZ7

Izsole

Latgales apgabaltiesas 31.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska, reģistrācijas Nr.LV15055811479, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod otrajā izsolē Mutalipam Halipajevam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Blaumaņa ielā 4B, Rēzeknē, kadastra Nr.2100 003 0451. Piedzinējs: Rēzeknes pilsētas dome, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 3202 kv.m. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - 8000 EUR un izsoles sākumcena - 6000 EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 200 EUR.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 29.septembrim jāieskaita tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas, reģ. Nr. LV15055811479, depozīta kontā Nr. LV30TREL9199020003000 Valsts kasē nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 9.septembris plkst. 13.00; izsoles noslēguma datums - 2016.gada 10.oktobris plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 64624889, mob. tālr. 26806595. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/171.IZ8

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Helga Rūtena, amata vieta Nr. 42, prakses vieta Rīgā, Miera ielā 36, rīko Silvijai Tkačenko piederošā nekustamā īpašuma Satezeles ielā 11-28, Siguldā, Siguldas novadā, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 28 ar kopējo platību 36,8  kv.m un kopīpašuma 3680/123230 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas. Kadastra numurs 8015 900 0944. Īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā.  Piedzinējs: SIA CDzP, Gaujas iela 7, Cēsis. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 11 700. Izsoles sākumcena EUR 11 700. Izsoles solis EUR 1000. Izsoles sākuma datums 09.09.2016. plkst. 13:00. Izsoles noslēguma datums 10.10.2016. plkst. 13.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 29.09.2016. jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Helgas Rūtenas, LV16017312315, depozīta kontā Valsts kasē, Nr. LV80TREL9199032001000, nodrošinājums EUR 1170 apmērā un jāiesniedz lūgums par autorizāciju izsolei. Tālrunis informācijai 67813503. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/171.IZ9

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Helga Rūtena, amata vieta Nr.42, prakses vieta Rīgā, Miera ielā 36, pirmajā izsolē pārdod SIA CONRAD HOLDING GROUP piederošo kustamo mantu - 3800 SIA "PRO CAPITAL", reģ. Nr.40003649033, kapitāldaļas. Vienas kapitāldaļas vērtība EUR 2,00. Kopējais kapitāldaļu novērtējums EUR 7600,00. Kustamā manta tiks pārdota izsolē kā viens izsoles priekšmets. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties kustamās mantas izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Helgas Rūtenas, LV16017312315, depozīta kontā Valsts kasē, Nr. LV80TREL9199032001000, nodrošinājums EUR 760 apmērā. Izsole notiks 2016.gada 15.septembrī plkst. 13.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Helgas Rūtenas prakses vietā Rīgā, Miera ielā 36. Tālrunis informācijai 67813503.


OP 2016/171.IZ10

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Helga Rūtena, amata vieta Nr.42, prakses vieta Rīgā, Miera ielā 36, otrajā izsolē pārdod Denisam Aleksejevam piederošo kustamo mantu - 30 SIA "DENYO", reģ. Nr.44103098515, kapitāldaļas. Vienas kapitāldaļas vērtība 30,00 euro. Kopējais kapitāldaļu novērtējums 3000,00 euro. Kustamā manta tiks pārdota izsolē kā viens izsoles priekšmets. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties kustamās mantas izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Helgas Rūtenas, LV16017312315, depozīta kontā Valsts kasē, Nr. LV80TREL9199032001000, nodrošinājums 300,00 euro apmērā. Izsole notiks 2016.gada 15.septembrī plkst. 14.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Helgas Rūtenas prakses vietā Rīgā, Miera ielā 36. Tālrunis informācijai 67813503.


OP 2016/171.IZ11

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.22 zvērināta tiesu izpildītāja Janīna Kairāne, prakses vietā Imantas ielā 35A, Daugavpilī, pārdod otrajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Valijai Zenkovai. Piedzinējs - SIA Naujenes pakalpojumu serviss, Daugavas 29a, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr.63 ar kopējo 31,1 kv.m platību un kopīpašuma 313/35093 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes, kas atrodas Vienības ielā 4-63, Locikos, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā.  Nekustamais īpašums  reģistrēts Naujenes  pagasta zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr.4474 900 15070. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 800,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena - EUR 600,00. Izsoles solis - EUR 50,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotas vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlās piedalīties nekustamā īpašumā izsolē, līdz 2016.gada 29.septembrim jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Janīnas Kairānes, reģ.Nr.27015012400, depozīta kontā Nr. LV54TREL9199017001000, Valsts kase, kods TRELLV22 nodrošinājuma summu 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 80,00), maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.425/22-10. Izsoles sākums - 2016.gada 9.septembrī plkst. 13.00. Izsoles noslēgums - 2016.gada 10.oktobrī plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/171.IZ12

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Rudīte Slivjuka, prakses vieta Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-311, Jelgavā, rīko Ēvijai Teilānei piederošā nekustamā īpašuma "Miezīši", Zaļenieku pag., Jelgavas nov., kadastra Nr.5496 007 0166, pirmo izsoli. Piedzinējs - AS Reverta, Brīvības iela 148A-1 Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 5,31 ha, tajā skaitā meža zeme 1,36 ha, dzīvojamās mājas ar kopējo platību 79,2 kv.m un saimniecības ēkas ar kopējo platību 46,1 kv.m. Uz zemes gabala atrodas zemesgrāmatas nodalījumā nereģistrētas koka konstrukcijas palīgēkas. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 5800,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena - EUR 5800,00. Izsoles solis - EUR 580,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2016.gada 6.septembrī; izsoles noslēgums - 2016.gada 6.oktobrī plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 26.septembrim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 580,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas, reģ. Nr. LV05046610019, depozīta kontā Valsts kasē, konta Nr. LV78TREL9199098001000, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.00738/107/2016 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/171.IZ13

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vieta Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod SIA EBK, adrese: Brīvības iela 21, Ogre, piederošo nekustamo īpašumu - zemes gabalu 0,65 ha platībā -, kas atrodas "Rozālijās", Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., kadastra numurs 7494 003 0169, reģistrēts Tīnūžu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000168441. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Brīvības iela 148A-1, Rīga. Novērtējums/izsoles sākumcena: 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro 00 centi). Izsoles solis - 50,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz 2016.gada 29.septembrim jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 150,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītājam autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 9.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 10.oktobris plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Tālrunis uzziņām 67693733. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/171.IZ14

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Strižko, prakses vieta Rīgā, Rūpniecības ielā 19-11, pirmajā izsolē pārdod nekustamos īpašumus - Tirgoņu iela 1, Rīga, kadastra numurs 0100 007 0086, un Tirgoņu iela 5/7, Rīga, kadastra numurs 0100 007 0084 - kā kopību. Īpašnieks - SIA SORTEKS, Lāčplēša iela 20A-2, Rīga. Piedzinējs - AS "Reverta", Brīvības iela 148A-1, Rīga. Nekustamais īpašums Tirgoņu iela 1, Rīga, kadastra numurs 0100 007 0086, sastāv no zemes gabala 1147m2 platībā uz kura atrodas kiosku ēkas (liters Nr. 1 un liters Nr.2) un ir savstarpēji funkcionāli saistīts ar nekustamo īpašumu Tirgoņu iela 5/7, Rīga, kadastra numurs 0100 007 0084, kas sastāv no zemes gabala 527 m2 platībā uz kura atrodas piecstāvu dzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 0100 007 0084 001), piecstāvu dzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 0100 007 0084 002), četrstāvu dzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 0100 007 0084 003) un piecstāvu dzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 0100 007 0084 004). Nekustamā īpašuma kā kopības novērtējums ir EUR 2 842 000,00 (divi miljoni astoņi simti četrdesmit divi tūkstoši euro un 00 centi) Pirmās izsoles sākumcena: EUR 2 842 000,00 (divi miljoni astoņi simti četrdesmit divi tūkstoši euro un 00 centi). Izsoles solis: EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi). Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2016.gada 6.septembris plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2016.gada 6.oktobris plkst. 13.00.

Visām personām, kurām uz Nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 26.septembrim, zvērinātam tiesu izpildītājam Jānim Strižko jālūdz autorizācija izsolei un jāiemaksā tiesu izpildītāja Jāņa Strižko, reģ. Nr.02108311070, depozīta kontā Valsts kasē, konta Nr. LV84TREL9199094001000, TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas - EUR 284 200,00 (divi simti astoņdesmit četri tūkstoši divi simti euro un 00 centi) apmērā. Tālr. uzziņām 67271344. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/171.IZ15

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vieta Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod SIA EBK, adrese: Brīvības iela 21, Ogre, piederošo nekustamo īpašumu - zemes gabalu 0,48 ha platībā -, kas atrodas "Rapušos", Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., kadastra numurs 7494 003 0185, reģistrēts Tīnūžu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000326095. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Brīvības iela 148A-1, Rīga. Novērtējums/izsoles sākumcena: 1200,00 EUR (viens tūkstotis divi simti euro 00 centi). Izsoles solis - 50,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz 2016.gada 29.septembrim jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 120,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītājam autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 9.septembris; izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 10.oktobris plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Tālrunis uzziņām 67693733. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/171.IZ16

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.16 ZTI Anita Kalniņa(prakses vieta Bērzpils ielā 2, Balvi) rīko Aļonai Haitei piederošajam nekustamajam īpašumam Kosmonautu ielā 11-29, Rēzeknē, pirmo labprātīgo izsoli tiesas ceļā par labu AS SWEDBANK, Balasta dambis 15, Rīga, ar šādiem pārdošanas nosacījumiem:

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: dzīvokļa īpašums Nr.29 ar kopējo platību 59,5 m² un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 5942/260951 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Nekustamais īpašums atrodas Kosmonautu ielā 11-29, Rēzeknē, reģistrēts Rēzeknes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1432 29.  

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Atzīme - noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764 rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007. gada 20. marta hipotēkas līgums Nr. 07-033527-PK/1.

2.2. Nostiprināta kā pirmā hipotēka. Aizdevuma pamatsumma Ls 26003,60. Procentu likme: Aizdevuma līguma Nr.07-033527-PK 1.daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un 1.9. punktā noteiktā Procentu likme.

Līgumsods:

1) 0,16 % no nokavētās summas par katru nokavēto dienu;

2) 5 % no Aizdevuma.

Samaksas termiņš - līdz nodrošināta saistību pilnīgai izpildei Kreditors: Akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2007. gada 20. marta hipotēkas līgums Nr. 07-033527-PK/1, 2007. gada 20. marta aizdevuma līgums Nr. 07-033527-PK.  

3. Izsoles sākumcena: EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro).  

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.  

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki patur sev: nekustamā īpašuma īpašniece Aļonu Zeļenko (tagad Haite), nepatur sev nekādas tiesības.  

6. Citi pārdošanas noteikumi:

6.1. izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - EUR;

6.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli pieteicies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā. Īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena 10 000,00EUR, kas nav apliekama ar PVN. Izsoles solis - 1000,00 EUR. Izsoles sākuma datums 09.09.2016 plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 10.10.2016 plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 29.09.2016. iemaksāt nodrošinājuma summu 1000,00 EUR ZTI Anitas Kalniņas reģ. Nr.11025911956, depozīta kontā Valsts kasē, Nr. LV63TREL9199011001000, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē. Tālr. uzziņām 64521195. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/171.IZ17

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 16 ZTI Anita Kalniņa, prakses vieta Bērzpils ielā 2, Balvos, pārdod otrajā izsolē nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.7611 900 1316, kas atrodas Daugavpils ielā 19-23, Līvānos, Līvānu novadā. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.23 (četristabu dzīvoklis ar kopējo platību 76,6 kv.m, kas atrodas piecstāvu paneļu specprojekta" ēkas 1.stāvā) kopīpašuma 7636/217525 d.d. no daudzdzīvokļu mājas. Īpašnieks: Leontīns Volnobajevs (Cīrulis). Piedzinējs: AS SWEDBANK, Balasta dambis 15, Rīga. Īpašuma novērtējums 1700,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena 1275,00EUR, kas nav apliekama ar PVN. Izsoles solis - EUR 100,00. Izsoles sākuma datums 09.09.2016 plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 10.10.2016 plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 29.09.2016. iemaksāt nodrošinājuma summu 170,00 EUR ZTI Anitas Kalniņas, reģ. Nr.11025911956, depozīta kontā Valsts kasē, Nr. LV63TREL9199011001000, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē. Tālr. uzziņām 64521195. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/171.IZ18

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vieta Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod Jūlijai Šļahovai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr.63 39,80 kvm platībā, kopīpašuma 398/50960 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas -, kas atrodas Jasmuižas ielā 18-63, Rīgā, kadastra numurs 0100 914 5381, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.23655 63.Piedzinējs: AS DNB banka, adrese: Skanstes iela 12, Rīga; AS Citadele banka, adrese: Republikas laukums 2A, Rīga. Novērtējums/izsoles sākumcena: 16 800,00 EUR (sešpadsmit tūkstoši astoņi simti euro 00 centi). Izsoles solis - 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz 2016.gada 29.septembrim jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 1680,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītājam autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 9.septembris; izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 10.oktobris plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Tālrunis uzziņām 67693733. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/171.IZ19

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.16 ZTI Anita Kalniņa, prakses vieta Bērzpils ielā 2, Balvos, pārdod otrajā izsolē nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.6801 900 2070, kas atrodas Blaumaņu ielā 2-30, Ludzā, Ludzas novadā. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.30 (divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 47,75 kv.m, kas izvietots Hruščova laika projekta daudzdzīvokļu ēkas 4.stāvā) kopīpašuma 4775/206378 d. d. no būves un 4775/596652 d. d. no zemes. Īpašniece: Lilija Andžāne Piedzinējs: AS REVERTA, Brīvības iela 148A-1, Rīga. Īpašuma novērtējums 2400,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena ir 1800,00, kas nav apliekama ar PVN. Izsoles solis - EUR 150.00. Izsoles sākuma datums 09.09.2016. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 10.10.2016. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 29.09.2016. iemaksāt nodrošinājuma summu 240,00 EUR ZTI Anitas Kalniņas, reģ. Nr.11025911956, depozīta kontā Valsts kasē, Nr. LV63TREL9199011001000, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē. Tālr. uzziņām 64521195. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/171.IZ20

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vieta Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod Jānim Čupānam piederošo nekustamo īpašumu - kopīpašuma ½ domājamo daļu no dzīvokļa Nr.128 63,69 kv.m platībā, kopīpašuma 6369/803311 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas -, kas atrodas Hipokrāta ielā 47-128, Rīgā, kadastra numurs 0100 910 2858, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.9664 128. Piedzinējs: SIA Rīgas namu pārvaldnieks, adrese: Aleksandra Čaka iela 42, Rīga. Novērtējums/izsoles sākumcena: 11 760,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro 00 centi). Izsoles solis - 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz 2016.gada 29.septembrim jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 1176,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītājam autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 9.septembris; izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 10.oktobris, plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Tālrunis uzziņām 67693733. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/171.IZ21

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vieta Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod Jānim Gailītim piederošo nekustamo īpašumu - zemes gabalu 2,15 ha platībā, uz kura atrodas dzīvojamā māja un palīgēka - kūts ar šķūni -, adrese: "Rijnieki", Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kadastra numurs 6656 002 0350, reģistrēts Lēdurgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000431186. Piedzinējs: Evelīna Šutrenkova-Libbo; Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, adrese: Pulkv. Brieža iela 15, Rīga. Novērtējums/izsoles sākumcena: 6600,00 EUR (seši tūkstoši seši simti euro 00 centi). Izsoles solis - 300,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz 2016.gada 29.septembrim jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 660,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītājam autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 9.septembris; izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 10.oktobris plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Tālrunis uzziņām 67693733. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/171.IZ22

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Rudīte Slivjuka, prakses vieta Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-311, Jelgavā, rīko Ainaram Kozlovam piederošā nekustamā īpašuma "Lūsēni", Cenu pag., Ozolnieku nov., kadastra Nr.5444 002 0199, pirmo izsoli. Piedzinējs - SIA Baltics Credit Solutions Latvia, Krišjāņa Valdemāra iela 21-11, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 3,88 ha, tajā skaitā meža zeme 0,35 ha. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 7400,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena - EUR 7400,00. Izsoles solis - EUR 740,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2016.gada 6.septembrī; izsoles noslēgums - 2016.gada 6.oktobrī plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2016.gada 26.septembrim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 740,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas, reģ. Nr. LV05046610019, depozīta kontā Valsts kasē, konta Nr. LV78TREL9199098001000, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.00775/107/2016 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/171.IZ23

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 98.iecirkņa zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas aizvietotāja zvērinātas tiesu izpildītājas palīdze Danuta Žērbele, prakses vieta: Valmiera, Kārļa iela 3, rīko Ilgai Kalnietei piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Nekustamais īpašums - dzīvoklis 55,6 m² platībā, kopīpašuma 520/21358 domājamās daļas no būves un zemes, "Šalkas"-28, Ozolmuiža, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, kadastra numurs 6648 900 0060. Piedzinēji: AS SEB banka, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 1700,00. Izsoles sākumcena - EUR 1700,00. Izsoles solis ir noteikts EUR 150,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2016.gada 6.septembris; noslēguma datums - 2016.gada 6.oktobris plkst. 13.00.

Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016. gada 26. septembrim iemaksā nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma EUR 170,00 zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas, reģistrācijas Nr.27058211418, kontā Nr. LV14TREL9199076001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un lūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Tālrunis uzziņām 64233277. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/171.IZ24

Izsole

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli starp pirmpirkuma tiesīgām personām nekustamos īpašumus.

Nr. p. k.

Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta

Nosacītā cena

Nodrošinājums

Izsoles laiks

1.

"Nomas zeme", adrese: "Nomas zeme", Apes pagasts, Apes novads, LV-4337, īpašuma kadastra Nr.3625 003 0153, kas sastāv no viena zemesgabala (starpgabala) 1,35 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3625 001 0159

2100,00 EUR

210,00 EUR

11.10.2016. plkst. 10.00

2.

Smilšu iela 3A, kadastra Nr.3605 001 0005, adrese: Smilšu iela 3A, Ape, Apes novads, LV-4337, kas sastāv no zemesgabala (starpgabala) 0,0641 ha platība ar kadastra apzīmējumu 3605 001 0004

1650,00 EUR

165,00 EUR

11.10.2016. plkst. 10.00

Pieteikumi iesniedzami līdz 2016.gada 11.oktobrim plkst. 9.30 Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337.

Nodrošinājumam un reģistrācijas maksai EUR 10,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2016.gada 11.oktobrim plkst. 9.30. Maksājuma rekvizīti: saņēmējs -Apes novada dome, banka - AS Swedbank, kods HABALV22, konta Nr. LV28 HABA 0551 0258 33523. Veicot iemaksu, norādīt īpašumu un iemaksas veidu.

Visa pirkuma maksa jāsamaksā viena mēneša laikā no dienas, kad izsniegta izziņa par maksājumiem par izsolē iegūto īpašumu.

Izsoles vieta - Stacijas iela 2, Ape, Apes novads. Izsolāmos īpašumus var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 26521637. Sīkāka informācija: http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/izsoles/.


OP 2016/171.IZ25

Nekustamā īpašuma izsole

Tukuma novada dome 2016.gada 4.oktobrī plkst. 15.00 Tukuma novada pašvaldības sēžu zālē Talsu ielā 4, Tukumā, rīko nekustamā īpašuma "Pienavas sākumskola" Pienavā, Džūkstes pagastā, Tukuma novadā (kadastra Nr.90480050134), atklātu mutisku otro izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena - 6080,00 euro. Apskate, iepriekš zvanot uz mob. tālr. 29230323 (Dace Pole).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē. Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada domes 315.kabinetā darba laikā līdz 2016.gada 4.oktobrim plkst. 12.00. Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 608,00 euro apmērā un dalības maksa 15,00 euro.


OP 2016/171.IZ26

Izsole

Ikšķiles novada pašvaldība pārdod otrajā atklātajā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Celtnieks 143 Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā (kadastra Nr.74940020019), neapbūvētu zemesgabalu ar kopējo platību 0,0727 ha. Izsoles sākumcena ir 2622 euro. Nodrošinājums 262,2 euro apmērā iemaksājams līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim ar pārskaitījumu uz Ikšķiles novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000013714, bankas kontu Nr. LV16UNLA0033300130005, AS "SEB banka", kods UNLALV2X. Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa pilnā apmērā jāveic divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2016.gada 7.oktobrim plkst. 14.00 Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3.stāvā, 302.kabinetā, darbadienās - pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00.

Izsole notiks 2016.gada 14.oktobrī plkst. 16.30 Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3.stāvā, 302.kabinetā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos, kā arī pašvaldības mājaslapā www.ikskile.lv. Izsolāmo nekustamo īpašumu dabā uzrādīs Ikšķiles novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Biruta Groza iepriekš pa tālr. 65036118 saskaņotā laikā.


OP 2016/171.IZ27

Izsole

Ikšķiles novada pašvaldība pārdod pirmajā atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Celtnieks 104 Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā (kadastra Nr. 74940020124), zemesgabalu ar kopējo platību 0,1203 ha. Izsoles sākumcena ir 4370 euro. Nodrošinājums 437 euro apmērā iesniedzams līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim ar pārskaitījumu uz Ikšķiles novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000013714, bankas kontu Nr. LV16UNLA0033300130005, AS "SEB banka", kods UNLALV2X. Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa pilnā apmērā jāveic divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2016.gada 14.oktobrim plkst. 14.00 Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3.stāvā, 302.kabinetā, darbadienās - pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 19.00; otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00.

Izsole notiks 2016.gada 21.oktobrī plkst. 16.30 Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3.stāvā, 302.kabinetā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos, kā arī pašvaldības mājaslapā www.ikskile.lv. Izsolāmo nekustamo īpašumu dabā uzrādīs Ikšķiles novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Biruta Groza iepriekš pa tālr. 65036118 saskaņotā laikā.


OP 2016/171.IZ28

Izsole

Ikšķiles novada pašvaldība pārdod pirmajā atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Celtnieks 37 starpgabals, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā (kadastra Nr. 74940020337), zemesgabalu ar kopējo platību 0,0562 ha. Izsoles sākumcena ir 2020 euro. Nodrošinājums 202 euro apmērā iemaksājams līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim ar pārskaitījumu uz Ikšķiles novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000013714, bankas kontu Nr. LV16UNLA0033300130005, AS "SEB banka", kods UNLALV2X. Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa pilnā apmērā jāveic divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2016.gada 14.oktobrim plkst. 14.00 Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3.stāvā, 302.kabinetā, darbadienās - pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00.

Izsole notiks 2016.gada 21.oktobrī plkst. 16.45 Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3.stāvā, 302.kabinetā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos, kā arī pašvaldības mājaslapā www.ikskile.lv. Izsolāmo nekustamo īpašumu dabā uzrādīs Ikšķiles novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Biruta Groza iepriekš pa tālr. 65036118 saskaņotā laikā.


OP 2016/171.IZ29

Izsole

Burtnieku novada pašvaldība rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Draudzības ielā 19, kadastra Nr.9690 008 0623, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 008 05557), kopējā platība 1441 m², izsoles sākumcena - 5800,00 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi). Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% no nekustamā īpašuma sākumcenas (ar norādi - Objekta nosaukums) un reģistrācijas maksa 15,00 EUR Burtnieku novada pašvaldības kontā Nr. LV98 UNLA 0050 0142 7409 2, SEB banka, kods UNLALV2X.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, 2016. gada 6.oktobrī plkst. 10.00.

Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2016.gada 5.oktobrim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašumu izsoles komisijā) Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā.

Izsoles noteikumi publicēti pašvaldības interneta vietnē mājaslapā www.burtniekunovads.lv sadaļā "Izsoles", tālr. uzziņām 26536174.


OP 2016/171.IZ30

Kustamās mantas izsole

Lielvārdes novada pašvaldība atsavina kustamo mantu.

Kustamā manta

Vieta

Sākumcena, EUR

Solis, EUR

Drošības nauda, EUR

Izsole

Autobuss MAN FRH 422, valsts Nr.FP7873

Lielvārde

15 040

50

1504

21.09.2016. plkst. 10.00

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv vai Lielvārdes novada pašvaldībā (KAC), Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, darbadienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, tālr.29338112, e-pasta adrese: dome@lielvarde.lv.

Izsoles dalībnieku reģistrācija Lielvārdes novada pašvaldībā (300.kabinetā) no paziņojuma publicēšanas dienas līdz 2016.gada 20.septembrim plkst. 15.00.


OP 2016/171.IZ31

Izsole

Lielvārdes novada pašvaldība atsavina ar pretendentu atlasi (pirmpirkuma tiesības) nekustamā īpašuma "Garāžas", Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads, garāžu telpas Nr.74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 22, 32. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv. Izsoles dalībnieku reģistrācija Lielvārdes novada pašvaldībā (300.kabinetā) no paziņojuma publicēšanas dienas līdz 2016.gada 10.oktobrim plkst. 15.00.


OP 2016/171.IZ32

Izsole

Lielvārdes novada pašvaldība atsavina ar pretendentu atlasi (pirmpirkuma tiesības) nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, garāžu telpas Nr.8, 11, 12, 13, 17, 19, 22, 31, 36, 38, 45, 56, 66, 75, 76, 77, 83, 92, 93, 102, 104, 107, 108, 116, 119, 126. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv. Izsoles dalībnieku reģistrācija Lielvārdes novada pašvaldībā (300.kabinetā) no paziņojuma publicēšanas dienas līdz 2016.gada 10.oktobrim plkst.15.00.


OP 2016/171.IZ33

Atcelta izsole

Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 31.08.2016. lēmumu tiek atcelta 2016.gada 9.septembrī plkst. 12.00 paredzētā pašvaldības zemes īpašuma "Jaunbuši", Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 001 1463, mutiskā izsole.


OP 2016/171.IZ34

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, amata vieta Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr.58, prakses vieta: Brīvības gatve 226/4, Rīga, rīko SIA REVERSE, Miera iela 33-6, Rīga, piederošā nekustamā īpašuma Centrāltirgus iela 3, Rīga, kadastra Nr.0100 504 0006, un Centrāltirgus iela 5, Rīga, kadastra Nr.0100 504 0017, pirmo labprātīgo izsoli. Izsoles sākumcena - 2 085 930,07 EUR. Izsoles solis - 25 000,00 EUR. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 5.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 5.oktobris plkst. 13.00.

Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 25.septembrim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 208 593,01 EUR apmērā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr.LV09TREL9199047001000, saņēmējs - Jānis Stepanovs, reģ. Nr.18037312362, Valsts kase, kods TRELLV22 (maksājuma mērķī norādot - "izsole" un nekustamā īpašuma adresi), kā arī jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli pilnā apmērā. Prasītājs - Swedbank AS, Balasta dambis 15, Rīga. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 396. un 397.pantu izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar ko zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums. 

1. Nekustamā īpašuma sastāvs:

1.1. Nekustamais īpašums - Centrāltirgus iela 3, Rīga, kadastra Nr.0100 504 0006, kas ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.13255, kas sastāv no tirdzniecības paviljona (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem liters Nr.1), pieder SIA "Reverse", nodokļu maksātāja kods 40003491128.

1.2. Nekustamais īpašums - Centrāltirgus iela 5, Rīga, kadastra Nr.0100 504 0017, kas ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.30754, kas sastāv no tirdzniecības kompleksa ēkas (būves kadastra apzīmējums Nr. 01000040071122), pieder SIA "Reverse", nodokļu maksātāja kods 40003491128.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1. Nekustamais īpašums Centrāltirgus iela 3, Rīga, kadastra Nr.0100 504 0006, kas ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.13255.

2.1.1. Noteikts aizliegums bez "Swedbank" AS (iepriekšējais nosaukums AS "Hansabanka"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2008.gada 13.jūnija hipotēkas/ieķīlājuma līgums Nr. 08-070366-PK/1.

2.1.2. Nostiprināta nomas tiesība līdz 2014.gada 1.februārim. Nomnieks: SIA "EIRIDĪKE", nodokļu maksātāja kods 40003518935. Pamats: 2005. gada 7. novembra līgums Nr.1/k, 2005. gada 1. februāra Nomas līguma pielikums Nr.1.

2.2. Nekustamais īpašums - Centrāltirgus iela 5, Rīga, kadastra Nr.0100 504 0017, kas ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.30754.

2.2.1. Noteikts aizliegums bez "Swedbank" AS (iepriekšējais nosaukums AS "Hansabanka"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2008.gada 13. jūnija hipotēkas/ieķīlājuma līgums Nr. 08-070366-PK/2.

2.2.2. Nostiprināta nomas tiesība SIA "MAXIMA Latvija", reģistrācijas Nr.40003520643; nomas tiesība nostiprināta līdz 2015.gada 31.decembrim uz nedzīvojamām telpām ēkas pirmajā stāvā 446,85 kv.m platībā un noliktavas telpām ēkas pagrabstāvā 265,60 kv.m platībā. Pamats: 2006. gada 15. decembra Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmums, 2007. gada 8. februāra 2001.gada 25.jūlija nomas līguma Nr.8 grozījumi.

2.2.3. Nostiprināta nomas tiesība uz neapdzīvojamo telpu līdz 2014. gada 30. aprīlim Nomnieks: SIA "APTIEKA ARNIKA", nodokļu maksātāja kods 40003512627. Pamats: 2004. gada 11. novembra nomas līgums Nr. 1/A, 2005. gada 1. marta Nomas līguma Nr. 1/A par tirdzniecības vietas nomu tirdzniecības kompleksā ABAVA, slēgta 2005. gada 1.martā, pielikums Nr.1.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi:

3.1. Nekustamais īpašums - Centrāltirgus iela 3, Rīga, kadastra Nr.0100 504 0006, kas ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.13255.

3.1.1. Nostiprināta hipotēka. Tajā skaitā parāda pamatsumma Ls. 2 459 814. Procentu likme: saskaņā ar 2008.gada 13. jūnija aizdevuma/kredīta līgums Nr. 08-070366-PK Līgumsods: saskaņā ar 2008.gada 13. jūnija aizdevuma/kredīta līgums Nr. 08-070366-PK. Samaksas termiņš - līdz saistību izpildei. "Swedbank" AS (iepriekšējais nosaukums AS "Hansabanka"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2008.gada 13. jūnija aizdevuma/kredīta līgums Nr. 08-070366-PK, 2008.gada 13. jūnija hipotēkas/ieķīlājuma līgums Nr. 08-070366-PK/1. Maksimālā prasījuma summa LVL 3 443 740,00.

3.2. Nekustamais īpašums Centrāltirgus iela 5, Rīga, kadastra Nr.0100 504 0017, kas ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.30754.

3.2.1. Nostiprināta hipotēka. Tajā skaitā parāda pamatsumma Ls.2 459 814. Procentu likme: saskaņā ar 2008.gada 13. jūnija aizdevuma/kredīta līgums Nr. 08-070366-PK. Līgumsods: saskaņā ar 2008.gada 13. jūnija aizdevuma/kredīta līgums Nr. 08-070366-PK. Samaksas termiņš - līdz saistību izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2008.gada 13. jūnija aizdevuma/kredīta līgums Nr. 08-070366-PK, 2008.gada 13. jūnija ķīlas/hipotēkas/ieķīlājuma līgums Nr. 08-070366-PK/2. Maksimālā prasījuma summa LVL 3 443 740,00.

4. Izsoles sākumcena: EUR 2 085 930,07 (divi miljoni astoņdesmit pieci tūkstoši deviņi simti trīsdesmit euro 7 centi).

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:

6.1. nekustamā īpašuma īpašnieks SIA "REVERSE", reģ. Nr.40003491128, nepatur sev nekādas tiesības.

7. Citi pārdošanas noteikumi:

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 25.septembrim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

8. Nenotikusi izsole:

8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

8.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

8.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, šo cenu nesamaksā šajos nosacījumos paredzētajā termiņā.

9. Nenotikušas izsoles sekas:

9.1. Ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā paredzēto iemeslu dēļ, minētās personas nekustamo īpašumu var paturēt sev par sākumcenu. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētā iemesla dēļ, pārsolītais pircējs var paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu.

9.2. Ja vairākas personas saskaņā ar šo nosacījumu 9.1.punktu vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama atkārtota pirmā izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no cenas, par kuru personas var paturēt nekustamo īpašumu sev. Par izsoles laiku un vietu zvērināts tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par tās atteikšanos no tiesībām piedalīties solīšanā. Ja uz izsoli ierodas viena persona, kura vēlas paturēt šo nekustamo īpašumu sev, šī persona var to paturēt sev par izsoles sākumcenu bez solīšanas. Ja uz izsoli neierodas neviens, zvērināts tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otro izsoli.

9.3. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā šo nosacījumu 9.1.punktā vai 9.2.punktā norādīto summu, ņemot vērā Civilprocesa likuma 612.panta noteikumus.

9.4. Pēc šo nosacījumu 9.3.punktā minētās summas samaksas zvērināts tiesu izpildītājs iesniedz ziņojumu un izsoles aktu apstiprināšanai tiesā, kura pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz pircēja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (Civilprocesa likuma 613.pants).

9.5. ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, nākamās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/171.IZ35

Izsole

Salacgrīvas novada pašvaldības pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu - zemesgabalu - Salacgrīvā, Jūrmalas ielā 11A, kadastra Nr.6615 007 0218, zemes vienības kadastra apzīmējums 6615 007 0212 (564 kv.m platībā). Izsolāmā zemesgabala sākumcena - EUR 3550 (trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit euro). Izsoles solis - EUR 355 (trīs simti piecdesmit pieci euro). Izsolei jāpiesakās līdz 2016.gada 31.oktobrim plkst.17.00, tā notiks 2016.gada 1.novembrī plkst.15.00 Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, 106.telpā.

Izsoles dalībniekiem jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71 UNLA 0013 0131 3084 8, dalības maksa EUR 10,00 (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no zemes gabala sākumcenas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv sadaļā "Izsoles", saņemt informāciju un reģistrēties izsolei Salacgrīvas novada domē Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, 207.kabinetā, tālr. 64071986.


OP 2016/171.IZ36

Izsole

Salacgrīvas novada pašvaldības pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli cirsmu Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā, ceļa posmā "Baznīca-Pidas-pagasta padome", zemes vienības kadastra apzīmējums 6660 008 0127. Izsolāmās cirsmas sākumcena - EUR 6170,00 (seši tūkstoši viens simts septiņdesmit euro). Izsoles solis - EUR 50,00 (piecdesmit euro). Izsolei jāpiesakās līdz 2016.gada 4.oktobrim plkst. 17.00, tā notiks 2016.gada 5.oktobrī plkst. 10.00 Liepupes pagasta padomē "Mežgravās".

Izsoles dalībniekiem jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71 UNLA 0013 0131 3084 8, dalības maksa EUR 10,00 (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsolāmās cirsmas sākumcenas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv sadaļā "Izsoles", saņemt sīkāku informāciju un reģistrēties izsolei Liepupes pagasta pārvaldē. Informācija pa tālr. 64023931, 64020118.


OP 2016/171.IZ37

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atsauc paziņojumu par neizīrēta dzīvokļa izsoli.

Adrese

Platība, kv.m

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Plēksnes iela 12-4

32,20

5500,00 EUR

300,00 EUR

550,00 EUR

100,00 EUR

06.09.2016. plkst. 11.00

Pieteikšanās uz objektu Plēksnes ielā 12-4, Rīgā, noteikta līdz 25.08.2016. plkst. 15.00.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)