Laidiens: 31.08.2016., Nr. 168

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2016/168.US1

Paziņojums par pienākumu izpildīt nolēmumu

BAIBA KALNIŅA, dzim. 15.11.1969.! Uzaicinu jūs samaksāt parādu 120,96 EUR un saskaņā ar CPL 568.p. 1.d. 97,94 EUR - sprieduma izpildes izdevumus -, kas izveidojušies līdz sludinājuma publicēšanai, kopā 218,90 EUR, pamatojoties uz Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes 2016. gada 15. marta lēmumu-izpildrīkojumu Nr. PIP-16-2017-lsi/7-15-3/1734-PL par parāda piedziņu 120,96 EUR apmērā no Baibas Kalniņas par labu Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldei, reģistrācijas Nr.90001999188. Norādītās summas jāsamaksā ne vēlāk kā desmit dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas zvērināta tiesu izpildītāja Sanda Tomsona, reģ. Nr.05057210029, depozīta kontā Nr. LV68TREL9199040001000 Valsts kasē, kods TRELLV22. Ja minētajā termiņā jūs nenokārtosiet šīs saistības, nolēmums tiks izpildīts piespiedu kārtā un jums saskaņā ar CPL 566.-568.p. būs jāsedz papildus ar tā izpildi saistītie izdevumi.

S.Tomsons, tālr. 67312401.


OP 2016/168.US2

Strenču novada dome brīdina LUDMILU POĻETELOVU, dzim. 1959. gada 17.jūlijā, SERGEJU POĻETELOVU, dzim. 1987.gada 7.augustā, par to, ka uz 2016.gada 1.augustu ir nesamaksāts parāds par dzīvojamo telpu Tirgus ielā 3-6, Sedā, īres maksa un ar to saistīto maksājumu parāds. Ja viena mēneša laikā netiks nomaksāts parāds par dzīvojamo telpu Tirgus ielā 3-6, Sedā, un ar to saistīto maksājumu parāds, tiks sniegta prasība tiesā par parāda piedziņu.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)