Laidiens: 31.08.2016., Nr. 168

Dažādi sludinājumi

OP 2016/168.DA1

Paziņojums

Kultūras ministrija saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumiem Nr. 317 "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu" un Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumu Nr. 241 "Kultūras ministrijas nolikums" 4.1. un 4.2. punktu, ievērojot Kultūrpolitikas pamatnostādņu 2014.-2020. gadam "Radošā Latvija" (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2014. gada 29. jūlija rīkojumu Nr. 401) 5.3. nodaļas "Konkurētspējīgas kultūras un radošās industrijas" 5.3.6. apakšnodaļas "Prioritātes rīcības virzienu ietvaros veicamie uzdevumi un aktivitātes" 2. rīcības virziena "Radošo industriju sektora konkurētspēja un eksports" 2.1. uzdevuma "Sekmēt Latvijas dizaina kvalitāti un dizaina zīmola attīstību" ietvaros noteikto 2.1.2. pasākumu "Izveidot Latvijas dizaina kvalitātes atbilstības sistēmu un attīstīt Gada balvu dizainā, paaugstinot balvas atpazīstamību un prestižu starp profesionāļiem un plašākā sabiedrībā", ņemot vērā Kultūras ministrijas izsludinātā konkursa "Par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma - kvalitātes novērtējuma dizaina jomā veikšanu" rezultātus, 2016. gada 23. augustā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu "Par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma - kvalitātes novērtējuma dizaina jomā veikšanu" ar SIA "H2E". Līguma pilns teksts pieejams Kultūras ministrijas mājaslapas www.km.gov.lv sadaļā "Valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšana".

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)