Laidiens: 08.08.2016., Nr. 151

Izsoles

OP 2016/151.IZ1

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Strižko, prakses vieta Rīgā, Rūpniecības ielā 19-11, pirmajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu - Asteru iela 14, Dreiliņi, Stopiņu novads, kadastra Nr. 8096 002 0992. Īpašniece - Aļona Golubova. Piedzinējs - AS "Reverta", Brīvības iela 148A-1, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 0,132 ha platībā, uz kura atrodas ekspluatācijā nenodota dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 8096 002 0992 001), kas atrodas Asteru ielā 14, Dreiliņos, Stopiņu novads. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 71 700,00 (septiņdesmit viens tūkstotis septiņi simti euro un 00 centi). Pirmās izsoles sākumcena: EUR 71 700,00 (septiņdesmit viens tūkstotis septiņi simti euro un 00 centi). Izsoles solis: EUR 3000,00 ( trīs tūkstoši euro un 00 centi). Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2016.gada 10.augusts plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2016.gada 9.septembris plkst. 13.00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016. gada 30.augustam, zvērinātam tiesu izpildītājam Jānim Strižko jālūdz autorizācija izsolei un jāiemaksā tiesu izpildītāja Jāņa Strižko, reģ. Nr.02108311070, depozīta kontā Valsts kasē, konta Nr. LV84TREL9199094001000, TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 7170,00 (septiņi tūkstoši viens simts septiņdesmit euro un 00 centi) apmērā. Tālr. uzziņām 67271344. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/151.IZ2

Nekustamā īpašuma izsole

Jelgavas novada pašvaldība 2016.gada 8.septembrī plkst. 10.00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam "Pūpolu iela 4-4" Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54569000425, kas sastāv no dzīvokļa 23,3 m² platībā, kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Izsoles nosacītā sākumcena 300 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 8.septembrim plkst. 9.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26109253.


OP 2016/151.IZ3

Nekustamā īpašuma izsole

Jelgavas novada pašvaldība 2016.gada 20.septembrī plkst. 9.00 Vilces pagasta pārvaldē, "Ausmas", Vilce, Vilces pag., Jelgavas nov., rīko atkārtotu atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam "Priedītes" Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5490 003 0261, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības 0,586 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5490 003 0261 un uz tā esošas dzīvojamās ēkas (kopējā platība 69,7 m²). Izsoles nosacītā sākumcena 2480 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vilces pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 19.septembrim plkst. 17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26430730.


OP 2016/151.IZ4

Nekustamā īpašuma izsole

Jelgavas novada pašvaldība 2016.gada 22.septembrī plkst. 10.00 Vircavas pagasta pārvaldē "Kamenēs", Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku otro izsoli nekustamajam īpašumam "Gusti"-1 Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5492 900 0218, kas sastāv no dzīvokļa 70,7 m² platībā, kopīpašuma 707/1894 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas un zemes. Izsoles nosacītā sākumcena 500 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vircavas pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vircavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 15.septembrim plkst. 17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26261569.


OP 2016/151.IZ5

Nekustamā īpašuma izsole

Jelgavas novada pašvaldība 2016.gada 22.septembrī plkst. 10.30 Vircavas pagasta pārvaldē "Kamenēs", Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku otro izsoli nekustamajam īpašumam "Gusti"-2 Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5492 900 0219, kas sastāv no dzīvokļa 25,6 m² platībā, kopīpašuma 256/1894 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas un zemes. Izsoles nosacītā sākumcena 250 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vircavas pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vircavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 15.septembrim plkst. 17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26261569.


OP 2016/151.IZ6

Nekustamā īpašuma izsole

Jelgavas novada pašvaldība 2016.gada 22.septembrī plkst. 10.00 Lielplatones pagasta pārvaldē, "Lielplatones muiža", Lielplatone, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku otro izsoli nekustamajam īpašumam "Tīsu krogs"-3 Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5460 900 0183, kas sastāv no dzīvokļa 16,4 m² platībā, kopīpašuma 172/1213 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas un zemes. Izsoles nosacītā sākumcena 150 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Lielplatones pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Lielplatones pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 15.septembrim plkst. 17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29469223.


OP 2016/151.IZ7

Nekustamā īpašuma izsole

Jelgavas novada pašvaldība 2016.gada 22.septembrī plkst. 10.00 Zaļenieku pagasta pārvaldē Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku otro izsoli nekustamajam īpašumam "Veckupčas"-2 Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5496 900 0256, kas sastāv no dzīvokļa 40,3 m² platībā, kopīpašuma 406/3377 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām un zemes. Izsoles nosacītā sākumcena 400 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Zaļenieku pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Zaļenieku pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 15.septembrim plkst. 17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 63074441.


OP 2016/151.IZ8

Nekustamā īpašuma izsole

Jelgavas novada pašvaldība 2016.gada 22.septembrī plkst. 10.30 Zaļenieku pagasta pārvaldē Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku otro izsoli nekustamajam īpašumam "Veckupčas"-3 Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5496 900 0254, kas sastāv no dzīvokļa 71,7 m² platībā, kopīpašuma 717/3377 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām un zemes. Izsoles nosacītā sākumcena 600 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Zaļenieku pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Zaļenieku pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 15.septembrim plkst. 17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 63074441.


OP 2016/151.IZ9

Nekustamā īpašuma izsole

Jelgavas novada pašvaldība 2016.gada 22.septembrī plkst. 11.00 Zaļenieku pagasta pārvaldē Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku otro izsoli nekustamajam īpašumam "Veckupčas"-4 Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5496 900 0255, kas sastāv no dzīvokļa 15,1 m² platībā, kopīpašuma 151/3377 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām un zemes. Izsoles nosacītā sākumcena 200 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Zaļenieku pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Zaļenieku pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 15.septembrim plkst. 17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 63074441.


OP 2016/151.IZ10

Nekustamā īpašuma izsole

Jelgavas novada pašvaldība 2016.gada 22.septembrī plkst. 11.30 Zaļenieku pagasta pārvaldē Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku otro izsoli nekustamajam īpašumam "Avēni"-1 Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5496 900 0253, kas sastāv no dzīvokļa 42,6 m² platībā, kopīpašuma 426/1690 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas un zemes. Izsoles nosacītā sākumcena 500 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Zaļenieku pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Zaļenieku pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 15.septembrim plkst. 17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 63074441.


OP 2016/151.IZ11

Izsole

LAS "TRASTA KOMERCBANKA", reģ. Nr.40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, LV-1050, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē ar augšupejošu soli prasījuma tiesību lietu kopību pret LSEZU SIA "Kolumbija", reģ. Nr.40003564065, LSEZU SIA "PK INVEST", reģ. Nr.40003617771, SIA "Liepājas Zvejas Osta", reģ. Nr.42103031952, SIA "BALTĀ ZIVĪTE", reģ. Nr.40003381824, SIA "ROŅU 6", reģ.Nr.42103030266, kompāniju "Nirtolex limited", reģistrēta Kiprā, Arch Makariou III, 69 Tlais Tower, 3 floor - flat/office 301, Nicosia P.C.1070, Cyprus. Tirgus vērtība un izsoles sākuma cena 6 230 699 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar PVN. Izsole notiks 23.08.2016. plkst.10.00 Rīgā, Palasta ielā 1.

Pretendentiem ne vēlāk kā 3 darba dienas līdz izsoles dienai jāieskaita LAS "TRASTA KOMERCBANKA" norēķinu kontā Nr.LV28HABA0551041492621, "Swedbank" AS, kods HABALV22, pirkuma nodrošinājums 10% apmērā (623 069,90EUR) no izsoles sākuma cenas (maksājuma mērķī norādot prasījuma tiesību lietu kopības izsole) un dalības maksa 100 EUR (maksājuma mērķī norādot prasījuma tiesību lietu kopības izsole). Izsoles noteikumi ir publicēti interneta vietnē www.tkb.lv. Ar vērtējumu var iepazīties Rīgā, Palasta ielā 1, 1.stāvā, iepriekš sazinoties pa tālruni 67027777 no plkst.10.00 līdz 17.00.


OP 2016/151.IZ12

Nekustamā īpašuma izsole

Jelgavas novada pašvaldība 2016.gada 22.septembrī plkst. 13.30 Zaļenieku pagasta pārvaldē Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku otro izsoli nekustamajam īpašumam Milleru ceļš 2-11 Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5496 900 0259, kas sastāv no dzīvokļa 38,2 m² platībā, kopīpašuma 382/16206 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas un zemes. Izsoles nosacītā sākumcena 2200 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Zaļenieku pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Zaļenieku pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 15.septembrim plkst. 17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 63074441.


OP 2016/151.IZ13

Nekustamā īpašuma izsole

Jelgavas novada pašvaldība 2016.gada 8.septembrī plkst. 10.00 Platones pagasta pārvaldē, "Atspulgi", Platones pagasts, Jelgavas novads, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Kazāku iela 21-2, Lielvircava, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54709000233, kas sastāv no dzīvokļa 47,0 m2 platībā, kopīpašuma 470/1424 domājamās daļas no daudzdzīvokļu ēkas un zemes. Izsoles nosacītā sākumcena 600 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Platones pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Platones pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 8.septembrim plkst. 9.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29254629.


OP 2016/151.IZ14

Nekustamā īpašuma izsole

Jelgavas novada pašvaldība 2016.gada 8.septembrī plkst. 10.30 Platones pagasta pārvaldē, "Atspulgi", Platones pagasts, Jelgavas novads, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam - Kazāku iela 21-3, Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54709000234, sastāv no dzīvokļa 22,0 m2 platībā, kopīpašuma 220/1424 domājamās daļas no daudzdzīvokļu ēkas un zemes. Izsoles nosacītā sākumcena 300 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Platones pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Platones pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 8.septembrim plkst. 9.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29254629.


OP 2016/151.IZ15

Nekustamā īpašuma izsole

Jelgavas novada pašvaldība 2016.gada 8.septembrī plkst. 11.00 Platones pagasta pārvaldē, "Atspulgi", Platones pagasts, Jelgavas novads, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam - Kazāku iela 21-4, Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54709000234, sastāv no dzīvokļa 33,3 m2 platībā, kopīpašuma 333/1424 domājamās daļas no daudzdzīvokļu ēkas un zemes. Izsoles nosacītā sākumcena 500 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Platones pagasta pārvaldē, interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Platones pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 8.septembrim plkst. 9.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29254629.


OP 2016/151.IZ16

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Strižko, prakses vieta Rīgā, Rūpniecības ielā 19-11, pirmajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu Priedaine 2210, Jūrmala, kadastra Nr. 13005052201. Īpašnieks - Jānis Loze. Piedzinējs - AS "REVERTA", Brīvības iela 148A-1, Rīga. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta sniegto informāciju nekustamais īpašums ir reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā uz Jāņa Lozes vārda un sastāv no būves - atpūtas mītnes-, nojumēm un tualetes. Dabā konstatēti tikai pamati. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 250,00 (divi simti piecdesmit euro un 00 centi). Pirmās izsoles sākumcena: EUR 250,00 (divi simti piecdesmit euro un 00 centi). Izsoles solis: EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi). Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2016.gada 10.augusts plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2016.gada 9.septembris plkst. 13.00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016. gada 30.augustam, zvērinātam tiesu izpildītājam Jānim Strižko jālūdz autorizācija izsolei un jāiemaksā tiesu izpildītāja Jāņa Strižko, reģ. Nr.02108311070, depozīta kontā Valsts kasē, konta Nr. LV84TREL9199094001000, TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi) apmērā. Tālr. uzziņām 67271344. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/151.IZ17

Kustamās mantas izsole

Ieslodzījuma vietu pārvalde mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina autotransportu un lauksaimniecības tehniku. Autotransports un lauksaimniecības tehnika atrodas (un to var apskatīties) Latvijas ieslodzījuma vietās. Izsoles priekšmets sastāv no vienas daļas (lietu kopums) - autotransports un lauksaimniecības tehnika kopā. Ja izsoles pirmajā kārtā kustamā manta kopā netiks nosolīta, ka lietu kopums, izsoles otrajā kārtā tiks izsolīts katra autotransporta un lauksaimniecības tehnikas vienība atsevišķi. Nosacītā cena (sākumcena) EUR 31 780; nodrošinājums 3178 EUR (vai 10% no konkrētas autotransporta un/vai lauksaimniecības tehnikas vienībās nosacītās cenas).

Izsole notiks 2016.gada 7.septembrī plkst. 11.00 (pēc vietējā laika) Pārvaldes telpās Stabu ielā 89, Rīgā, 6.stāva zālē. Reģistrācija Rīgā, Stabu ielā 89, 323.kabinetā vai 319.kabinetā darba laikā (no plkst. 8.30 līdz plkst.12.30 un no plkst. 13.00 līdz plkst.17.00), darbadienās, iepriekš piesakoties pa tālruni 67290302 vai 67290328, vai mob. tālruni +371 29391691 vai +371 22079833. Pirkuma apmaksa: nedēļas laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem, pieteikumu reģistrācijas un izsoles vietu un laiku, izsolāmās mantas apskates vietu un laiku, nodrošinājuma apmēru un iemaksas kārtību, samaksas kārtību var iepazīties Ieslodzījuma vietu pārvaldes mājaslapā www.ievp.gov.lv sadaļā "Sludinājumi".


OP 2016/151.IZ18

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja A.Augustova (Rīga, K.Ulmaņa gatve 2) 2.izsolē pārdod Uģim Stīpniekam piederošās 26/27 d. d. no nekustamā īpašuma - zemes, adrese: Veiksmes iela b/n, Rīga, kadastra Nr.0100 120 1286. Piedzinējs - AS DNB banka, Skanstes iela 12,Rīga. Izsoles sākumcena EUR 118 125. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsoles solis EUR 2000,00. Izsole sāksies 12.08.2016. un noslēgsies 12.09.2016. plkst. 13.00.

Visām personām, kuras nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 01.09.2016. iemaksāt zvērinātas tiesu izpildītājas Aigas Augustovas, reģ. Nr.20037210078, kontā Nr. LV44TREL9199056001000 Valsts kasē nodrošinājumu EUR 15 750,00 un maksājuma mērķī norādīt nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/151.IZ19

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis (prakses vieta: Tērbatas iela 53-4, Rīga, LV-1011) rīko 1.izsoli Henriham Dobelim un Katerinai Moroz piederošajam nekustamajam īpašumam (katram pieder 1/2 domājamā daļa) - Nometņu iela 38-10, Salaspils, Salaspils novads, kadastra Nr.80119006313. Piedzinējs: AS SEB banka (Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas novads). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.10, ar kopējo platību 54,9 kv.m, kopīpašuma 549/52125 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 80110041193001). Nekustamā īpašuma novērtējums, pirmās izsoles sākumcena EUR 28 100,00. Izsoles solis 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Izsole sāksies 10.08.2016. un noslēgsies 09.09.2016. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 30.08.2016. iemaksāt nodrošinājuma summu 2810,00 EUR ZTI Gintera Hmeļevska, reģ. Nr.06017211005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē. Tālr. uzziņām 67285737, 27004252. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/151.IZ20

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 89.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova, prakses vieta: Pļavas iela 5, 2.stāvs, Cēsis, LV-4101, pirmajā izsolē pārdod Jānim Jakovļevam piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli ar kopējo platību 60,2 m2 un piederošo 602/8717 kopīpašuma domājamo daļu no dzīvojamās ēkas (kad. apz. 42960050180001) un no zemes (kad. apz. 42960050180) -, kas atrodas "Gundegās"-2, Zaubē, Zaubes pagastā, Amatas novadā, kadastra Nr.4296 900 0014. Piedzinēji: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga; Jolanta Rigerte; Valsts kase, Smilšu iela 1, Rīga; Tiesu administrācija, Antonijas iela 6, Rīga; Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga; Amatas novada pašvaldība, Ausmas, Drabešu pagasts, Amatas novads. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 1800,00. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu izsole sākas no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības, tas ir, EUR 1800,00. Izsoles solis ir noteikts EUR 90,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2016.gada 10.augusts un noslēguma datums un laiks ir 2016.gada 9.septembris plkst. 13.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 30.augustam iemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas, reģ. Nr.09108412260, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199106001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, EUR 180,00 nodrošinājuma summu, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē. Tālrunis uzziņām 64174884. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/151.IZ21

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 46.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Tunnis, prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8, otrajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā pārdod Allai Entusai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Eglāju ielā 2, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra Nr.8013 005 0106. Izsole tiek rīkota AS "ABLV Bank", reģ. Nr.50003149401, Rīgā, Elizabetes ielā 23, labā.

Nekustamā īpašuma pārdošanas nosacījumi

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: zemes gabals 1083 kv.m platībā, uz kura atrodas viena divstāvu dzīvojamā ēka, kas atrodas Eglāju ielā 2, Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra Nr.8013 005 0106. Īpašums ierakstīts Saulkrastu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1382.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. II daļas 2.iedaļas 10.1.ieraksts: atzīme - noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "Aizkraukles banka", nodokļu maksātāja kods 50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt, ieķīlāt un apgrūtināt ar citām lietu tiesībām vai citādi samazināt nekustamā īpašuma vērtību, nodot citu personu atlīdzības, kā arī bezatlīdzības lietošanā, nodibināt jebkāda veida servitūtus vai reālnastas. Pamats: 2006.gada 30.maija hipotēkas līgums Nr.20322/01.

2.2. II daļas 2.iedaļas 12.1.ieraksts: atzīme - noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "Aizkraukles banka", nodokļu maksātāja kods 50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt, apgrūtināt ar lietu tiesībām, ieķīlāt trešajām personām vai citādi samazināt nekustamā īpašuma vērtību, nodot citu personu atlīdzības vai bezatlīdzības lietošanā, kā arī nodibināt jebkāda veida servitūtus vai reālnastas. Pamats: 2007.gada 13.aprīļa hipotēkas līgums Nr.07-K-2200/01.

2.3. II daļas 2.iedaļas 13.1.ieraksts: atzīme - vērsta 323,98 LVL piedziņa. Prasītājs: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Inserviss Group", nodokļu maksātāja kods 40003251091. Pamats: zvērinātas tiesu izpildītājas Intas Podniekas 2011.gada 25.jūlija nostiprinājuma lūgums, Rīgas rajona tiesas 2010.gad a08.oktobra lēmums lietā Nr.3-12/4077.

2.4. II daļas 2.iedaļas 15.1.ieraksts: atzīme - vērsta 3979,66 EUR un 6% gadā no 3414,89 EUR piedziņa. Piedzinējs: Swedbank, AS, reģistrācijas numurs 40003074764.

2.5. II daļas 2.iedaļas 15.2.ieraksts: Pamats: zvērināta tiesu izpildītāja Sanda Tomsona 2014.gada 26.maija nostiprinājuma lūgums, Rīgas rajona tiesas 2014.gada 4.martā izsniegtais izpildu raksts lietā Nr.C33308013.

2.6. IV daļas 1., 2.iedaļas 6.1.ieraksts: nostiprināta kā kārtējā hipotēka par summu 298 955,95 LVL, tai skaitā izsniedzamā kredīta summa - 249 129,96LVL. Procentu likme mainīga: sešu mēnešu LIBOR + 1,9% gadā un to samaksa saskaņā ar maksājumu grafiku. Līgumsods: 0,5% apmērā no nesamaksātās summas dienā par katru nokavējuma dienu. Kreditors: Akciju sabiedrība "Aizkraukles banka", nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2006.gada 30.maija hipotekārā kredīta līgums Nr.20322, 2006.gada 30.maija hipotēkas līgums Nr.20322/01.

2.7. IV daļas 1., 2.iedaļas 7.1.ieraksts: nostiprināta hipotēka par summu 242594,72 LVL, tai skaitā aizdevuma summa - 202162,27 LVL. Procentu likme: 6 mēnešu EURIBOR + 1,9% gadā. Līgumsods: 0,5% dienā par katru nokavējuma dienu. Samaksas termiņš - saskaņā ar 2007.gada 13.aprīļa Hipotekārā kredīta līgumu Nr.07-K-2200. Kreditors: Akciju sabiedrība "Aizkraukles banka", nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2007.gada 13.aprīļa Hipotekārā kredīta līgums Nr.07-K-2200, 2007.gada 13.aprīļa Hipotēkas līgums Nr.07-K-2200/01. Grozīts saistīts ar ierakstu: IV daļas 3.iedaļas 5.1 (300002654805).2.8. IV daļas 3.iedaļas 5.1. ieraksts: grozīts 1. un 2.iedaļas ieraksts Nr.7.1 (žurnāla Nr.300002019976, 14.04.2007.) daļā: nodrošināmā prasījuma summa palielināta un noteikta 247 824,57LVL; aizdevuma summa palielināta par 6571,82 LVL un noteikta 206 520,47 LVL; mainīta procentu likme un noteikta mainīgā: 1,69% + 3,4% gadā. Pamats: 2009.gada 30.marta papildvienošanās hipotekārā kredīta līgumam Nr.07-K-2200, 2009.gada 30.marta papildvienošanās hipotēkas līgumam Nr.07-K-2200/01.

3. Izsoles sākumcena: 90 400 EUR (deviņdesmit tūkstoši četri simti euro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: pircējam (izsoles uzvarētājam) viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, ar pārskaitījumu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu, jāsamaksā:

1) visa summa, ko viņš nosolījis;

2) Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda;

3) valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: nav šādu tiesību.

6. Citi pārdošanas noteikumi:

6.1. izsoles izziņošana un turpmākā norise notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu un šiem nosacījumiem;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - EUR;

6.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā izsoles nodrošinājums 9040 EUR apmērā, kas veido 10% (desmit procenti) no nekustamā īpašuma novērtējuma;

6.5. izsoles solis 2000 EUR;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli pieteicies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē vai apgrūtina nekustamo īpašumu ar saistībām, ir jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 29.08.2016. iemaksāt nodrošinājuma summu 9040,00 EUR ZTI Jāņa Tuņņa, reģ. kods 11057612950, depozīta kontā Nr. LV74TREL9199036001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē. Sakarā ar to, ka tiek rīkota labprātīga pārdošana otrajā izsolē tiesas ceļā, un, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 616.panta pirmo daļu, otrās izsoles sākumcena tiek noteikta 75% no sākumcenas pirmajā izsolē -  67 800,00 EUR. Izsole sāksies 09.08.2016. plkst. 13.00 un noslēgsies 08.09.2016. plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/151.IZ22

Izsole

Latgales apgabaltiesas 29.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Ernestam Jurkānam piederošo 1/3 dom. daļu no nekustamā īpašuma Dārzu ielā 65-20, Rēzeknē (īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā), kadastra Nr.2100 901 0421. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma kopplatībā 64,8 m2, un kopīpašuma 648/60289 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 21000050105001), un no zemes (kadastra apzīmējums 21000050105),  Piedzinējs: SIA "Rēzeknes enerģija", Rīgas ielā 1, Rēzeknē. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena  2500,00 EUR. Izsoles solis 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma 1.izsolē, jāiemaksā līdz 2016.gada 1.septembrim ZTI L.Solovjovas, reģ. Nr.08046611453, depozītu kontā LV69TREL9199104001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma sākumcenas, t.i., 250,00 EUR, un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 12.augusts plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 12.septembris plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 64624889, 26111586. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/151.IZ23

Izsole

Latgales apgabaltiesas 29.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod otrajā izsolē Valērijam Luhmirinam piederošo nekustamo īpašumu Maskavas ielā 32-65, Rēzeknē, kadastra numurs 2100 900 8822. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma kopplatībā 38,1 m2, dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma domājamā daļa 381/30100. Piedzinējs: AS "ERGO LATVIJA", Skanstes iela 50, Rīga. LV-1013. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība ir 3000,00 EUR un izsoles sākumcena 2250,00 EUR. Izsoles solis 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma 2.izsolē, jāiemaksā līdz 2016.gada 1.septembrim ZTI L.Solovjovas, reģ. Nr.08046611453, depozītu kontā LV69TREL9199104001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma sākumcenas, t.i., 300,00 EUR, un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 12.augusts plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 12.septembris plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 64624889, 26111586 Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/151.IZ24

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 110.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Indra Andrejeva, prakses vieta Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, rīko Nikolajam Čistjakovam (½ domājamā daļa) un Initai Čistjakovai (½ domājamā daļa) piederošajam nekustamajam īpašumam - Vītiņu iela 45, Auce, Auces nov., kadastra Nr.4605 041 4129 - pirmo izsoli. Piedzinējs - AS DNB banka, Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2192 kv.m un apbūves: dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 118,5 kv.m (saskaņā ar būvprojektu), pagraba ar kopējo platību 14,3 kv.m un šķūņa ar kopējo platību 34,9 kv.m. Uz zemesgabala atrodas Zemesgrāmatas nodalījumā nereģistrēta palīgēka - saimniecības ēka/garāža. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 18 700,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena - EUR 18 700,00. Izsoles solis - EUR 1870,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2016.gada 9.augustā; izsoles noslēgums - 2016.gada 8.septembrī plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 29.augustam ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 1870,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas, reģ. Nr. LV25116610021, depozīta kontā Valsts kasē, konta Nr. LV68TREL9199082002000, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.00540/110/2016 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/151.IZ25

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras iela 12, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Jevgeņijam Hivukam piederošo nekustamo īpašumu "Dzintars 209", kas atrodas Akmeņdzirnās, Tārgales pagastā, Ventspils novadā. Piedzinēji: AS "Swedbank", adrese: Balasta dambis 15, Rīga, un AS "Attīstības finanšu institūcija Altum", adrese: Doma laukums 4, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,0589 ha, reģistrēts Tārgales pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000303104, kadastra Nr. 9866 008 2409. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena EUR 400,00 (četri simti euro un 00 centi). Izsoles solis EUR 20,00 (divdesmit euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 29.augustam jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 40,00 (četrdesmit euro un 00 centi) apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz zvērināta tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 9.augusts, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 8.septembris plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/151.IZ26

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras iela 12, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Sergejam Kononovičam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Turaidas ielā 14-18, Liepājā. Piedzinējs: AS "Swedbank", adrese: Balasta dambis 15, Rīga. Nekustamais īpašums ir trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 53,6 m2, kopīpašuma domājamā daļa (536/20661) no būves (kadastra apzīmējums 17000020111002) un zemes (kadastra apzīmējums 17000020584), atrodas pirmajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000136257 18, kadastra Nr. 1700 902 0106. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena EUR 2100,00 (divi tūkstoši viens simts euro un 00 centi). Izsoles solis EUR 100,00 (viens simts euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 29.augustam jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 210,00 (divi simti desmit euro un 00 centi) apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz zvērināta tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 9.augusts, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 8.septembris plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/151.IZ27

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras iela 12, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Laurai Vītoliņai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Skrundas ielā 11-5, Saldū, Saldus novadā. Piedzinēji: SIA "Saldus komunālserviss", adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, un SIA "Saldus namu pārvalde", adrese: Peldu iela 3, Saldus, Saldus novads. Nekustamais īpašums ir vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 29,4 m2, kopīpašuma domājamā daļa (294/2046) no četrām būvēm un zemes, atrodas pirmajā stāvā, reģistrēts Saldus pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1102 5, kadastra Nr. 8401 900 1430. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena EUR 2200,00 (divi tūkstoši divi simti euro un 00 centi). Izsoles solis EUR 100,00 (viens simts euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 29.augustam jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 220,00 (divi simti divdesmit euro un 00 centi) apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz zvērināta tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 9.augusts, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 8.septembris plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/151.IZ28

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras iela 12, Liepāja, pārdod otrajā izsolē nekustamo īpašumu, kas atrodas Siļķu ielā 18-2, Liepājā. Nekustamais īpašums pieder parādniekiem Irinai Seņko (2/3 domājamās daļas), Maksimam Seņko (1/6 domājamā daļa) un Denisam Seņko (1/6 domājamā daļa). Piedzinējs: AS "PrivatBank", adrese: Muitas iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums ir divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 40,0 m2, kopīpašuma domājamā daļa (14/1000) no būves (kadastra apzīmējums 17000110079001) un zemes (kadastra apzīmējums 17000110079), atrodas pirmajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2009 2, kadastra Nr. 1700 901 8577. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība EUR 4800,00 (četri tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi). Otrās izsoles sākumcena EUR 3600,00 (trīs tūkstoši seši simti euro un 00 centi). Izsoles solis EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 29.augustam jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 480,00 (četri simti astoņdesmit euro un 00 centi) apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz zvērināta tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 9.augusts, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 8.septembris plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/151.IZ29

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras iela 12, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniecei Lindai Okuidegbei (Ašmei) piederošo nekustamo īpašumu "Tulpes"-14, kas atrodas Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā. Piedzinējs: SIA "Gelvora", adrese: Cēsu iela 31/3, Rīga. Nekustamais īpašums ir vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 24,8 m2, kopīpašuma domājamā daļa (248/12686) no būves (kadastra apzīmējums 88540090342001) un zemes (kadastra apzīmējums 88540090342), atrodas otrajā stāvā, reģistrēts Ģibuļu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000009630 14, kadastra Nr. 8854 900 0236. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība EUR 2100,00 (divi tūkstoši viens simts euro un 00 centi). Otrās izsoles sākumcena EUR 1575,00 (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit pieci euro un 00 centi). Izsoles solis EUR 70,00 (septiņdesmit euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 29.augustam jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 210,00 (divi simti desmit euro un 00 centi) apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz zvērināta tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 9.augusts, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 8.septembris plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/151.IZ30

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras iela 12, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Sergejam Kovšarjovam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Grīzupes ielā 13-11, Liepājā. Piedzinēji: Nadežda Azarova un Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga. Nekustamais īpašums ir divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 47,5 m2, kopīpašuma domājamā daļa (475/5365) no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 1700 014 0158) un divām palīgēkām, atrodas trešajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2706 11, kadastra Nr. 1700 902 2285. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība EUR 2900,00 (divi tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi). Otrās izsoles sākumcena EUR 2175,00 (divi tūkstoši viens simts septiņdesmit pieci euro un 00 centi). Izsoles solis EUR 100,00 (viens simts euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 29.augustam jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 290,00 (divi simti deviņdesmit euro un 00 centi) apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz zvērināta tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 9.augusts, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 8.septembris plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/151.IZ31

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras iela 12, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniecei Natālijai Aleksandrovai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Ģenerāļa Baloža ielā 19 - 5, Liepājā. Piedzinējs: AS "Norvik Banka", adrese: Raiņa bulvāris 11, Rīga. Nekustamais īpašums ir divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 51,2 m2, kopīpašuma domājamā daļa (508/21387) no būves (kadastra apzīmējums 17000020093009) un zemes (kadastra apzīmējums 17000020500), atrodas otrajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000131891 5, kadastra Nr. 1700 902 7390. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība EUR 3100,00 (trīs tūkstoši viens simts euro un 00 centi). Otrās izsoles sākumcena EUR 2325,00 (divi tūkstoši trīs simti divdesmit pieci euro un 00 centi). Izsoles solis EUR 100,00 (viens simts euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 29.augustam jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 310,00 (trīs simti desmit euro un 00 centi) apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz zvērināta tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 9.augusts, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 8.septembris plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/151.IZ32

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras iela 12, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Ģirtam Skābardim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Lāčplēša ielā 39-8, Liepājā. Piedzinēji: Agnese Rumka un Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga. Nekustamais īpašums ir vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 29,2 m2, kopīpašuma domājamā daļa (292/4509) no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 1700 020 0261) un trīs palīgēkām, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3571 8, kadastra Nr. 1700 901 7100. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība EUR 2100,00 (divi tūkstoši viens simts euro un 00 centi). Otrās izsoles sākumcena EUR 1575,00 (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit pieci euro un 00 centi). Izsoles solis EUR 70,00 (septiņdesmit euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 29.augustam jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 210,00 (divi simti desmit euro un 00 centi) apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz zvērināta tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 9.augusts, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 8.septembris plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/151.IZ33

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras iela 12, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Agrim Sļisarenko piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Lielcieceres ielā 15-11, Brocēnos, Brocēnu novadā. Piedzinējs: SIA "Gelvora", adrese: Cēsu iela 31/3, Rīga. Nekustamais īpašums ir vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 34,2 m2, kopīpašuma domājamā daļa (342/5834) no būves (kadastra apzīmējums 84050040109001) un zemes (kadastra apzīmējums 84050040109), atrodas otrajā stāvā, reģistrēts Brocēnu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 280 11, kadastra Nr. 8405 900 0121. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena EUR 3700,00 (trīs tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi). Izsoles solis EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 29.augustam jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 370,00 (trīs simti septiņdesmit euro un 00 centi) apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz zvērināta tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 9.augusts, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 8.septembris plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)