Laidiens: 05.08.2016., Nr. 150

Izsoles

OP 2016/150.IZ1

Izsole

SIA "VTU Valmiera" pārdod atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Valmieras ielā 4, Alojā, Alojas novadā, kadastra Nr.6607 003 0091, kas sastāv no:

1) zemes, kadastra apzīmējums 6607 003 0091, kopējā platība 5895 m²;

2) ēkas: autoostas ēka, kadastra apzīmējums 6607 003 0091 001, kopēja platība 222,5 m².

Nekustamā īpašuma sākumcena ir 19 000,00 EUR (deviņpadsmit tūkstoši euro 00 centi). Izsoles nodrošinājums - 10% apmērā no nosacītās cenas. Samaksa par Nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 2 (divu) nedēļu laikā no izsoles dienas. Dokumentu pieņemšana un izsoles dalībnieku reģistrācija notiks 2016.gada 5.oktobrī no plkst. 9.00 līdz 11.00 SIA "VTU Valmiera", "Brandeļi", Brandeļos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, 301.kabinetā. Izsole norises vieta: SIA "VTU Valmiera" administrācijas ēkas 3.stāva Mazā zāle (307.kab.), "Brandeļi", Brandeļos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā 2016.gada 5.oktobrī plkst. 15.00. Izsole noteikumi pieejami SIA "VTU Valmiera" interneta vietnē www.vtu-valmiera.lv sadaļā "Iepirkumi". Nekustamā īpašuma apskates laiks iepriekš jāsaskaņo pa tālr. 29278799.


OP 2016/150.IZ2

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Ilzei Kazakai. Piedzinējs - SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011.Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvokli Nr.11 -, kas atrodas Ķekavas ielā 11, Rīgā, ar kadastra numuru 01003730332, reģistrēts VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 19 300,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena: EUR 19 300,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 500,00. Izsoles sākums: 2016.gada 10. augustā. Izsoles noslēgums: 2016.gada 9. septembrī pulksten 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr.LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV2X, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē līdz 2016.gada 30. augustam. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/150.IZ3

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.116 zvērināta tiesu izpildītāja Andžela Vaitovska, prakses vieta: Pils iela 14, Tukums, pārdod  pirmajā izsolē Maijai Rozītei piederošo nekustamo īpašumu "Liepzariņi", kas atrodas Engures pagastā, Engures novadā, kadastra Nr.9050 005 1100. Piedzinējs: AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Nekustamais īpašums sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kopējo platību 3180 m2. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena 2300 EUR. Izsoles solis - 230 EUR.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākums: 2016.gada 10.augustā. Izsoles noslēgums: 2016.gada 9.septembrī pulksten 13.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 30.augustam ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Andželas Vaitovskas, reģ. Nr. LV12077211075, depozīta kontā Nr. LV52TREL9199083001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 230 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Tālrunis uzziņām 63122568, mob. tālr. 29628009.  Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/150.IZ4

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Marijai Šeluhinai. Piedzinējs - SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011.Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.8 un pie tā piederošās kopīpašuma 4503/261212 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas -, kas atrodas Maskavas ielā 268, k-4, Rīgā, ar kadastra numuru 01009122939, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumāNr.100000002229 - 8, un 4503/261212 domājamās daļas no zemes gabala, kas atrodas Maskavas ielā 268 k-4, Rīgā, ar kadastra numuru 01000782359, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000380719. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 21 500,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena: EUR 21 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 500,00. Izsoles sākums: 2016.gada 10. augustā. Izsoles noslēgums: 2016.gada 9. septembrī pulksten 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr.LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV2X, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē līdz 2016.gada 30. augustam. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/150.IZ5

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.116 zvērināta tiesu izpildītāja Andžela Vaitovska, prakses vieta: Pils iela 14, Tukums, pārdod pirmajā izsolē Vitoldam Pumpītim piederošo 11/14 domājamo daļu no nekustamā īpašuma, kas atrodas Sabiles ielā 1, Kandavā, Kandavas novadā, kadastra Nr.9011 001 0323. Piedzinēji: AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads; Kandavas novada dome, Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads. Zemesgrāmatā uz 11/14 V.Pumpītim piederošajām domājamām daļām nostiprinātas atsevišķās lietošanas tiesības uz 11/14 domājamām daļām atbilstošo daļu no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9011 001 0323, un daļas kopējo platību 602 m2, dzīvojamo māju ar kadastra apzīmējumu 9011 001 0323 002, ar kopējo platību 363,6 m2, 11/14 domājamām daļām atbilstošo daļu no šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 9011 001 0323 003, daļu ar kopējo platību 92,53 m2. Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena 6600 EUR. Izsoles solis - 660 EUR.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākums: 2016.gada 10.augustā. Izsoles noslēgums: 2016.gada 9.septembrī pulksten 13.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 30.augustam ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Andželas Vaitovskas, reģ.Nr.LV12077211075, depozīta kontā Nr.LV52TREL9199083001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 660 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē. Tālrunis uzziņām 63122568. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/150.IZ6

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.67 zvērināta tiesu izpildītāja Nataļja Bekasova, prakses vietā Rīgā, Kalnciema ielā 39b, pārdod pirmajā izsolē Irinai Volinai piederošo nekustamo īpašumu Dienvidu ielā 5, k-1-18, Salaspilī, Salaspils novadā, kadastra numurs 80119002625, iereģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā ar zemesgrāmatas nodalījuma Nr.122618. Nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 38,04 kv.m un 3804/291466 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala. Kreditori: SIA SALASPILS CELTNIEKS - DZĪVOKĻU PĀRVALDE, juridiskā adrese: Dienvidu iela 3/1-50, Salaspils, Salaspils nov. Nekustamā īpašuma novērtējums / sākumcena - EUR 9100.00. Izsoles solis - EUR 900.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz 2016.gada 30.augustam jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Nataļjas Bekasovas, 06047111814, Valsts kase, kontā Nr. LV47TREL9199054001000, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 910,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 10.augusts. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 9.septembris plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 67618342. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/150.IZ7

Izsole

Latgales apgabaltiesas 28. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Zaķe, prakses vieta Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 93a, rīko 1/2 domājamās daļas no nekustamā īpašuma, Bauskas iela 86, Daugavpils, kadastra Nr. 0500 503 0015, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvojamās mājas ar orientējošo platību 69 m² un šķūņa ar kopējo platību 21,2 m². Zemes īpašnieks: Latvijas valsts, Finanšu ministrija. Parādniece - Valentīna Grišāne Piedzinējs - AS Latgales finanšu kompānija, Dārzu iela 18, Rēzekne Nekustamā īpašuma 1/2 domājamās daļas novērtējums - 2800,00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena - 2800,00 EUR. Izsoles solis - 280,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 30. augustam  ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV48TREL9199021001000, saņēmēja - Alīna Zaķe, reģ. Nr. 22095811436, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 280,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 10. augusts. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 9. septembris plkst.13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/150.IZ8

Izsole

Latgales apgabaltiesas 28. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Zaķe, prakses vieta: Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 93a, rīko nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr. 40 -, kas atrodas Daugavpilī, 18. novembra ielā 319, kadastra Nr.0500 903 2446, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 40 ar kopējo platību 82,2 m², 7680/307330 kopīpašuma domājamām daļām no būves un zemes. Parādnieki - Marina Golovko, Jeļena Dimitrijeva. Piedzinējs - SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums, Liepājas iela 21, Daugavpils. Nekustamā īpašuma novērtējums - 4600,00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena - 4600,00 EUR. Izsoles solis - 460,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 30.augustam  ir jāiemaksā tiesu izpildītājas depozīta kontā Nr. LV48TREL9199021001000, saņēmēja - Alīna Zaķe, reģ. Nr.22095811436, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 460,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 10.augusts. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 9.septembris plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/150.IZ9

Izsole

Latgales apgabaltiesas 28.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Zaķe, prakses vieta Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 93a, rīko nekustamā īpašuma - Rēzeknes iela 38-46, Preiļi, Preiļu nov., kadastra Nr.7601 900 1635 - pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.46 ar kopējo platību 58,1 m², 581/26556 kopīpašuma domājamām daļas no daudzdzīvokļu mājas. Parādnieki - Inga Krotova, Jānis Piļāns Piedzinējs - SIA Hiponia, Elizabetes iela 41/43, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - 3800,00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena - 3800,00 EUR. Izsoles solis - 380,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 30.augustam ir jāiemaksā tiesu izpildītājas depozīta kontā Nr. LV48TREL9199021001000, saņēmēja -Alīna Zaķe, reģ. Nr. 22095811436, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 380,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 10.augusts. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 9.septembris plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/150.IZ10

Izsole

Latgales apgabaltiesas 28.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Zaķe, prakses vieta: Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 93a, rīko nekustamā īpašuma - 18.novembra iela 16-4, Ludza, Ludzas nov., kadastra Nr.6801 900 1550 - pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 34,66 m², 3466/294106 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas. Dzīvoklis atrodas piecstāvu ēkas 2.stāvā. Zemes īpašuma tiesības nostiprinātas uz Ludzas novada pašvaldības vārda. Parādniece - Gaļina Ņikitina. Piedzinējs - SIA Hiponia, Elizabetes iela 41/43, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - 1700,00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena - 1700,00 EUR. Izsoles solis - 170,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 30.augustam ir jāiemaksā tiesu izpildītājas depozīta kontā Nr. LV48TREL9199021001000, saņēmēja - Alīna Zaķe, reģ. Nr. 22095811436, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 170,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 10.augusts. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 9.septembris plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/150.IZ11

Izsole

Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Sergejam Fjodorovam piederošo nekustamo īpašumu Bauskas ielā 109-43, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 901 5445. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma  kopplatībā 44,4 m2, un kopīpašuma 4435/267082 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 05000060513001) un zemes (kadastra apzīmējums 05000060513). Piedzinējs: Aivars Smans. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena  4900,00 EUR. Izsoles solis 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma 1.izsolē, jāiemaksā līdz 2016.gada 30.augustam ZTI L.Solovjovas, reģ. Nr.08046611453, depozītu kontā LV69TREL9199104001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma sākumcenas, t. i., 490,00 EUR, un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 10.augusts plkst.13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 9.septembris plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 64624889, 26111586. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/150.IZ12

Izsole

Latgales apgabaltiesas 29.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Nikolaja Maņkovska laulāto mantas kopību - 1/2 dom. daļu no nekustamā īpašuma -, kas atrodas Rēzeknes ielā 9-3, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 902 0224, reģistrētu uz Marijas Maņkovskas vārda. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma kopplatībā 54,6 m2, un kopīpašuma 527/37639 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 05000080602001) un zemes (kadastra apzīmējums 05000080602). Piedzinējs: SIA "AM finances", Vienības iela 4-11, Daugavpils. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 2390,00 EUR. Izsoles solis 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma 1.izsolē, jāiemaksā līdz 2016.gada 30.augustam ZTI L.Solovjovas, reģ. Nr.08046611453, depozītu kontā LV69TREL9199104001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma sākumcenas, t. i., 239,00 EUR, un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 10.augusts plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 9.septembris plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 64624889, 26111586. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/150.IZ13

Izsole

LAS "Trasta komercbanka", reģ. Nr.40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, LV-1050, pārdod 2.labprātīgajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.0100 075 0483, kas sastāv no zemes gabala 4241 m2 un atrodas Rīgā, Astras ielā b/n. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.11329. Nekustamā īpašuma izsoles tirgus cena ir EUR 126 000 un sākumcena ir EUR 94 500, kas nav apliekama ar PVN. Izsole notiks 12.09.2016. plkst. 11.00. Izsoles norises vieta Rīga, Palasta iela 1. Nosolītājam būs jākompensē samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis par tiem mēnešiem, par kuriem pēc izsoles pirkuma līguma noslēgšanas ir samaksājusi LAS "Trasta komercbanka".

Pretendentiem ne vēlāk kā 5 darbadienas līdz izsolei jāieskaita LAS "Trasta komercbanka" norēķinu kontā LV28HABA0551041492621 AS "Swedbank" nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no izsoles tirgus cenas - 12 600 EUR (maksājuma mērķis: "Nodrošinājums, Rīga, Astras iela b/n") - un dalības maksa 100 EUR (maksājuma mērķis: "Dalības maksa, Rīga, Astras iela b/n"). Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Rīgā, Palasta ielā 1, 1.stāvā, iepriekš sazinoties pa tālruni 67027999 no plkst. 10.00 līdz 17.00.


OP 2016/150.IZ14

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, pārdod nekustamo īpašumu, kas atrodas Dzintaru prospektā 72, Jūrmalā, un pieder Marinai Mihelsonei-Kermanei. Izsole tiek rīkota AS Rietumu Banka, adrese: Vesetas iela 7, Rīga, labā.  

1.1. Nekustamā īpašuma sastāvs: nekustamais īpašums - 545/1000 domājamās daļas no zemes gabala, kas aptver kopā 3129 kv.m platību, adrese: Dzintaru prospektā 72, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 008 2002, ierakstīts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.992.

1.1.1. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

• Atzīme - MARINAI MIHELSONEI-KERMANEI, dzim. 02.08.1964., noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības RIETUMU BANKA, nodokļu maksātāja kods 40003074497 rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, ieķīlāt, jebkādā veidā apgrūtināt, iznomāt (izīrēt) vai nodot patapinājumā. Pamats: 2007. gada 1. februāra Hipotēkas līgums Nr.024/2007.

• Atzīme - MARINAI MIHELSONEI-KERMANEI, dzim. 02.08.1964., noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības RIETUMU BANKA, nodokļu maksātāja kods 40003074497 rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, ieķīlāt, jebkādā veidā apgrūtināt, iznomāt (izīrēt) vai nodot patapinājumā. Pamats: 2007.gada 1. augusta Hipotēkas līgums Nr.021-3/2007.

• Noteikta kopīpašnieku nekustama īpašuma lietošanas kārtība. Pamats: 2011.gada 6.oktobra Koplietošanas līgums.

• MARINAS MIHELSONES-KERMANES, dzim. 02.08.1964., lietošanā pāriet zemes gabals "B" 1705 kv.m platībā. Pamats: 2011.gada 6.oktobra Koplietošanas līgums.

• Nostiprināta kā pirmā hipotēka. Nodrošināmais prasījums - Ls 1 507 514,58, tajā skaitā aizdevuma pamatsumma - Ls 1 054 206,00. Procentu likme: 3 mēnešu EUR LIBOR + 3%. Līgumsods: 0,2% no nokavētā maksājuma dienā. Samaksas termiņš - 2008. gada 1. februāris. Kreditors: Akciju sabiedrība RIETUMU BANKA, nodokļu maksātāja kods 40003074497. Ķīlas devēja: MARINA MIHELSONE-KERMANE, dzim. 02.08.1964. Pamats: 2007. gada 1. februāra Kredīta līgums Nr.024/2007, 2007. gada 1. februāra Hipotēkas līgums Nr.024/2007. (Grozīts). Saistīts ar ierakstiem: IV daļas 3.iedaļa 2.1 (300002543070), 4.1 (300002737784).

• Nostiprināta kā otrā hipotēka. Nodrošināmais prasījums - Ls 1 608 015,55, tajā skaitā aizdevuma pamatsumma - Ls 1 124 486,40. Procentu likme: 3 mēnešu EUR LIBOR + 3%. Līgumsods: 0,2% dienā no nokavētā maksājuma summas. Samaksas termiņš - 2010.gada 29. janvāris (ieskaitot). Kreditors: Akciju sabiedrība RIETUMU BANKA, nodokļu maksātāja kods 40003074497. Ķīlas devēja: MARINA MIHELSONE-KERMANE, dzim. 02.08.1964. Pamats: 2007.gada 29. janvāra Kredīta līgums Nr.021/2007, 2007.gada 9. marta Kredīta līguma Nr.021/2007 grozījumi Nr.1, 2007.gada 1. augusta Kredīta līguma Nr.021/2007 grozījumi Nr.2, 2007.gada 1. augusta Hipotēkas līgums Nr.021-3/2007. (Grozīts).  Saistīts ar ierakstiem: IV daļas 3.iedaļa 1.1 (300002543048), 3.1 (300002737777).

• Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 2.1 (žurnāla Nr. 300002245138, 01.10.2007.). Nodrošināmais prasījums noteikts LVL 2 110 520,41. Aizdevuma summa palielināta par LVL 351 402,00 un noteikta LVL 1 475 888,40. Pamats: 2008.gada 26. augusta 2007. gada 29. janvāra Kredīta līguma Nr.021/2007 Grozījumi Nr.4; 2008.gada 26. augusta 2007. gada 1. augusta Hipotēkas līguma Nr.021-3/2007 Grozījumi Nr.1.

• Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300001949514, 27.02.2007.). - Procentu likme - 8%. Samaksas termiņš - 2009. gada 28. augusts. Pamats: 2008.gada 27. augusta 2007. gada 1. februāra Kredīta līguma Nr.024/2007 grozījumi Nr.2.

• Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 2.1 (žurnāla Nr. 300002245138, 01.10.2007.) - Kredīta atmaksāšanas beigu termiņš: 2010. gada 1.jūnijs. Pamats: 2009.gada 21. jūlija 2007.gada 29.janvāra Kredīta līguma Nr.021/2007 grozījumi Nr.5, 2009.gada 21. jūlija 2007.gada 1.augusta Hipotēkas līguma Nr.021-3/2007 grozījumi Nr.2.

• Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300001949514, 27.02.2007.) - Kredīta atmaksāšanas beigu termiņš: 2010. gada 1.jūnijs. Pamats: 2009.gada 21. jūlija 2007.gada 1.februāra Kredīta līguma Nr.024/2007 grozījumi Nr.3, 2009.gada 21. jūlija 2007.gada 1.februāra Hipotēkas līguma Nr.024/2007 grozījumi Nr.1. Citu apgrūtinājumu attiecībā uz Marinai Mihelsonei-Kermanei, dzim. 02.08.1964., piederošo Nekustamo īpašumu nav.

1.2. Nekustamā īpašuma sastāvs. Nekustamais īpašums - nekustamais īpašums, kas sastāv no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 1300 008 2002 001) un terases (kadastra apzīmējums 1300 008 2002 003), adrese: Dzintaru prospektā 72, Jūrmalā, kadastra numuru 1300 508 2006, ierakstīts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000041392.

1.2.1. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

• Atzīme - noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības "RIETUMU BANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074497, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, ieķīlāt, jebkādā veidā apgrūtināt, iznomāt (izīrēt) vai nodot patapinājumā. Pamats: 2008.gada 1. jūnija Hipotēkas līgums Nr.024-2/2007.

• Atzīme - noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības "RIETUMU BANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074497 rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, ieķīlāt, jebkādā veidā apgrūtināt, iznomāt (izīrēt) vai nodot patapinājumā. Pamats: 2008.gada 1. jūnija Hipotēkas līgums Nr.021-4/2007.

• Nostiprināta kā pirmā hipotēka. Nodrošināmais prasījums - Ls 1 507 514,58, tajā skaitā aizdevuma pamatsumma - Ls 1 054 206,00. Procentu likme: 3 mēnešu EUR LIBOR + 3%. Līgumsods: 0,2% dienā no nokavētā maksājuma summas. Samaksas termiņš - 2008.gada 31. augusts. Kreditors: Akciju sabiedrība "RIETUMU BANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074497. Pamats: 2007.gada 1. februāra Kredīta līgums Nr.024/2007, 2008.gada 1. jūnija 2007. gada 1. februāra Kredīta līguma Nr.024/2007 grozījumi Nr.1, 2008.gada 1. jūnija Hipotēkas līgums Nr.024/2007. Šī hipotēka pilnā apjomā ierakstīta arī nekustamam īpašumam Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 992. (Grozīts) Saistīts ar ierakstiem: IV daļas 3.iedaļa 2.1 (300002543063), 3.1 (300002737771).

• Nostiprināta kā otrā hipotēka. Nodrošināmais prasījums - Ls 1 608 015,55, tajā skaitā aizdevuma pamatsumma - Ls 1 124 486,40. Procentu likme: 3 mēnešu EUR LIBOR + 3%. Līgumsods: 0,2% dienā no nokavētā maksājuma summas. Samaksas termiņš - 2010.gada 28. janvāris (ieskaitot). Kreditors: Akciju sabiedrība "RIETUMU BANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074497. Pamats: 2007.gada 29. janvāra Kredīta līgums Nr.021/2007, 2007.gada 9. marta Kredīta līguma Nr.021/2007 grozījumi Nr.1, 2007.gada 1. augusta Kredīta līguma Nr.021/2007 grozījumi Nr.2, 2008.gada 1. jūlija Kredīta līguma Nr.021/2007 grozījumi Nr.3, 2008.gada 1. jūnija Hipotēkas līgums Nr.021-4/2007. Šī hipotēka pilnā apjomā ierakstīta arī nekustamam īpašumam Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 992. (Grozīts). Saistīts ar ierakstiem: IV daļas 3.iedaļa 1.1 (300002543057), 4.1 (300002737776).

• Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 2.1 (žurnāla Nr. 300002492833, 21.07.2008.) - Nodrošināmais prasījums noteikts LVL 2 110 520,41. Aizdevuma summa palielināta par LVL 351 402,00 un noteikta LVL 1 475 888,40. Pamats: 2008.gada 26. augusta 2007. gada 29. janvāra Kredīta līguma Nr.021/2007 Grozījumi Nr.4; 2008.gada 26. augusta 2008. gada 1. jūnija Hipotēkas līguma Nr.021-4/2007 Grozījumi Nr.1.

• Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300002492811, 21.07.2008.) - Procentu likme - 8%. Samaksas termiņš - 2009. gada 28. augusts. Pamats: 2008.gada 27. augusta 2007. gada 1. februāra Kredīta līguma Nr.024/2007 grozījumi Nr.2.

• Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300002492811, 21.07.2008.) - Kredīta atmaksāšanas beigu termiņš: 2010. gada 1.jūnijs. Pamats: 2009.gada 21. jūlija 2007.gada 1.februāra Kredīta līguma Nr.024/2007 grozījumi Nr.3, 2009.gada 21. jūlija 2008.gada 1.jūnija Hipotēkas līguma Nr.024-2/2007 grozījumi Nr.1.

• Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 2.1 (žurnāla Nr. 300002492833, 21.07.2008.) - Kredīta atmaksāšanas beigu termiņš: 2010. gada 1.jūnijs. Pamats: 2009.gada 21. jūlija 2007.gada 29.janvāra Kredīta līguma Nr.021/2007 grozījumi Nr.5, 2009.gada 21. jūlija 2008.gada 1.jūnija Hipotēkas līguma Nr.021-4/2007 grozījumi Nr.2. Citu apgrūtinājumu attiecībā uz Marinai Mihelsonei - Kermanei, dzim. 02.08.1964., piederošo Nekustamo īpašumu nav. Abi iepriekš minētie nekustamie īpašumi turpmāk kopā - Nekustamais īpašums.

2. Izsoles sākuma cena:

2.1. Nekustamā īpašuma pirmās izsoles sākuma cena EUR 1 190 000,00 (viens miljons viens simts deviņdesmit tūkstoši euro).

3. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

3.1. Nosolītājam (izsoles uzvarētājam) viena mēneša laikā pēc izsoles zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā jāsamaksā visa summa, ko viņš nosolījis, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda un valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.

3.2. Nodrošinājumu, ko iemaksājusi persona, kura izsolē nopirkusi Nekustamo īpašumu, ieskaita pirkuma maksā.  

4. Tiesības nekustamā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:

4.1. Nav šādu tiesību.  

5. Citi pārdošanas noteikumi:

5.1. Izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

5.2. Persona, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma.

5.3. Izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu un ne lielāku par 10 procentiem no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas. Izsoles solis 61 000,00 EUR.

5.4. Izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja dalībai izsolē autorizēts tikai viens izsoles dalībnieks.

5.5. Ja nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu no viņa pienākošos summu, iemaksātais nodrošinājums pievienojams pie kopējās par īpašumu saņemtās summas un sadalāms tādā pašā kārtībā kā šī summa. Iemaksātais nodrošinājums pievienojams pie kopējās summas arī tad, ja tiek konstatēts, ka nosolītājam nebija tiesību piedalīties izsolē.

5.6. Izsole uzskatāma par nenotikušu Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

5.7. Pārējie izsoles noteikumi - atbilstoši Civilprocesa likuma noteikumiem.

5.8. Izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.panta paredzētajā kārtībā. Nekustamā īpašuma pārdošanas veids - labprātīga pārdošana izsolē tiesas ceļā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles noslēguma dienai.

Nekustamā īpašuma pirmās izsoles sākuma datums - 2016.gada 11.augusts, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 12.septembris plkst. 13.00. Pretendentiem līdz 2016.gada 31.augustam jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 119 000,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītājam autorizēt dalību izsolē. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi/.


OP 2016/150.IZ15

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Jevgeņijam Semjonovam. Piedzinējs - SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.73 -, kas atrodas Morica ielā 16, Rīgā, ar kadastra numuru 01003640667, reģistrēts VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 18 200,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena: EUR 18 200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli .Izsoles solis: EUR 500,00. Izsoles sākums: 2016.gada 11. augustā. Izsoles noslēgums: 2016.gada 12. septembrī pulksten 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr.LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV2X, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē līdz 2016.gada 31. augustam. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/150.IZ16

Kustamās mantas izsole

Ludzas novada pašvaldība rīko kustamā īpašuma atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli:

Kustamā īpašuma nosaukums

Kustamā īpašuma nosacītā cena, EUR

Nodrošinājuma nauda, EUR

Izsoles norises laiks

Autobuss MERCEDES BENZ 711, reģ. Nr. GM9907

3735,00

373,50

31.08.2016.

plkst. 15.00

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības norēķinu kontā Nr. LV49HABA0551036353377, kods HABALV22, AS Swedbank. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbadienu no pulksten 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 Ludzas novada pašvaldībā Ludzā, Raiņa ielā 16, 415.kabinetā. Kustamo mantu var apskatīt darbdienās, iepriekš piezvanot pa tālr. 65707410. Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" līdz 2016.gada 30.augustam pulksten 14.00 (Ludzā, Raiņa ielā 16, 415.kab.). Izsoles norises vieta - Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novada pašvaldībā (3.stāvs, mazā zāle). Tālrunis uzziņām 65707410.


OP 2016/150.IZ17

Izsole

Grobiņas novada dome izsludina nekustamā īpašuma, adrese: Priežu iela 5-19, Medzes pagasts, Grobiņas novads, izsoli. Objekts sastāv no dzīvokļa ar kopējo (55,9 m²) un kopīpašuma 505/13540 domājamām daļām no dzīvojamās mājas, zemes. Objekta nosacītā cena EUR 1687,00. Nodrošinājuma apmērs - EUR 168,70, dalības maksa - EUR 10,00. Izsoles datums - 2016.gada 13.septembrī plkst. 11.30. Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2016.gada 12.septembrim plkst. 12.00. Izsoles vieta - Grobiņas novada dome, Lielā iela 76, Grobiņa, Grobiņas novads. Izsoles noteikumi pieejami www.grobinasnovads.lv.


OP 2016/150.IZ18

Izsole

Grobiņas novada dome izsludina nekustamā īpašuma, adrese: Sporta iela 2-2, Cimdenieki, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, izsoli. Objekts sastāv no dzīvokļa ar kopējo (45 m²) un kopīpašuma 442/6315 domājamām daļām no dzīvojamās mājas, zemes. Objekta nosacītā cena EUR 2970,00. Nodrošinājuma apmērs - EUR 297,00, dalības maksa - EUR 10,00. Izsoles datums - 2016.gada 13.septembrī plkst. 11.00. Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2016.gada 12. septembrim plkst. 12.00. Izsoles vieta - Grobiņas novada dome, Lielā iela 76, Grobiņa, Grobiņas novads. Izsoles noteikumi pieejami www.grobinasnovads.lv.


OP 2016/150.IZ19

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.80 zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Kantmane, prakses vieta: K.Barona iela 32, Rīga, pārdod otrajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Mārtiņam Baumanim. Piedzinēji - AS DNB banka, Skanstes iela 12, Rīga, un Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - zemes gabals, uz kura atrodas dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 0100 127 0010 001) un (kadastra apzīmējums 0100 127 0010 002), kadastra numurs: 0100 127 0010 -, kas atrodas Kaktusu ielā 6, Rīgā, un kas nostiprināts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 9492. Nekustamā īpašuma novērtējums: 136 675,00 EUR. Izsoles sākumcena: 102 506,25 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: 4000,00 EUR. Izsoles sākuma datums: 08.08.2016. Izsoles noslēguma datums: 07.09.2016. pulksten 13.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma summu 10% (13 667,50 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē līdz 28.08.2016. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Kantmane (reģ.Nr. LV27048211668), depozīta konta Nr. LV82TREL9199063001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Tālrunis uzziņām 67333391. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/150.IZ20

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis (prakses vieta Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, LV-1011) rīko 2.izsoli Eināram Beltiņam piederošajam nekustamajam īpašumam "Atmodas"-6, Madlienas pagasts, Ogres novads, kad. Nr.74689000224. Piedzinējs: SIA Rīgas Namu Pārvaldnieks (A. Čaka iela 42, Rīga). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.6, kas atrodas "Atmodās", Madlienas pagastā, Ogres novadā, ar kopējo platību 59,6 m2 un 596/4236 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 700,00. Otrās izsoles sākumcena- EUR 525,00 Izsoles solis EUR 30.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Izsole sāksies 09.08.2016. un noslēgsies 08.09.2016. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 29.08.2016. jāiemaksā nodrošinājuma summa 70,00 EUR ZTI Gintera Hmeļevska, reģ. Nr.06017211005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē. Tālr. uzziņām 67285737, 20388850. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/150.IZ21

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis (prakses vieta: Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, LV-1011) rīko 2.izsoli Lidijai Reinsonei piederošajam nekustamajam īpašumam "Dālderi 1"-20, Krapes pagasts, Ogres novads, kadastra Nr. 74529000098. Piedzinējs: Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvalde (Pagastmāja, Madlienas pag., Ogres nov.). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.20, kas atrodas " Dālderi 1", Krapes pagastā, Ogres novadā, ar kopējo platību 31,8 m2 un 318/12986 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kad. apz. 74520040091001) un zemes (kad. Nr. 74520040091). Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 1000,00. Otrās izsoles sākumcena- EUR 750,00. Izsoles solis EUR 50.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Izsole sāksies 09.08.2016. un noslēgsies 08.09.2016. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 29.08.2016. jāiemaksā nodrošinājuma summa 100,00 EUR ZTI Gintera Hmeļevska, reģ. Nr.06017211005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē. Tālr. uzziņām 67285737, 20388850. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/150.IZ22

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.10 zvērināta tiesu izpildītāja Ilze Mālmeistere, prakses vieta Tūristu iela 1 (3.stāvs), Saldus, elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod  Klāvam Kārklim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Krasta ielā 6, Ezerē, Ezeres pag., Saldus nov., kadastra Nr.8448 006 0269. Piedzinējs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", Aleksandra Čaka iela 42, Rīga. Nekustamā īpašuma sastāvs: zemes gabals ar kad. apz. Nr. 8448 006 0269, un kopējo platību 0,3519 ha, būve (dzīvojamā ēka) ar kad. apz. Nr. 8448 006 0269 001, un kopējo platību 70,2 m2, būve (šķūņa ēka) ar kad. apz. Nr. 8448 006 0269 002, un kopējo platību 37,7 m2, būve (saimniecības ēka) ar kad. apz. Nr. 8448 006 0269 003, un kopējo platību 63,7 m2. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena 2400 EUR, izsoles solis - 150 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir otrā izsole. Izsoles sākums - 2016.gada 10.augustā. Izsoles noslēgums - 2016.gada 9.septembrī plkst. 13.00.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 30.augustam (ieskaitot), jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ilzes Mālmeisteres, reģ. Nr. LV24086511000, depozīta kontā Nr. LV22TREL9199006001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma - 320 EUR, maksājuma mērķī norādot izpildu lieta Nr. 01164/010/2015, var lūgt tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/150.IZ23

Izsole

Latgales apgabaltiesas 28.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Zaķe, prakses vieta Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 93a, rīko nekustamā īpašuma - Atbrīvošanas aleja 168A-35, Rēzekne, kadastra Nr.2100 901 1281 - pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 40,5 m², 4050/173401 kopīpašuma domājamām daļām no zemes un būves. Dzīvoklis atrodas piecstāvu ēkas 2. stāvā. Parādnieks - Andrejs Šahurovs. Piedzinējs - SIA Rēzeknes enerģija, Rīgas iela 1, Rēzekne. Nekustamā īpašuma novērtējums - 3500,00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena - 3500,00 EUR. Izsoles solis - 350,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2016.gada 31.augustam ir jāiemaksā tiesu izpildītājas depozīta kontā Nr. LV48TREL9199021001000, saņēmēja - Alīna Zaķe, reģ. Nr.22095811436, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 350,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2016.gada 11.augusts. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 12.septembris plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/150.IZ24

Izsole

SIA "TN HIDROLATS", reģ. Nr.42103024170, maksātnespējas procesa administratore Lelde Lesiņa, sertifikāta Nr.00566, prakses vieta: Čiekurkalna 1.līnija 7-3, Rīga LV-1026, otrajā izsolē 2016.gada 15.augustā plkst. 12.00 Ausekļa ielā 3-16B, ar lejupejošu soli pārdod parādniekam SIA "TN HIDROLATS" piederošo Rīgā, kustamo mantu -

1) hidrocilindri - 236 gab.,

2) blīvējumu gumijas - 15 186 gab.,

3) blīvējumu plastmasas - 19 542 gab.,

4) vāki УДМ.00.02.011-1 - 145 gab.,

5) kāti Ц100x200.003-1A - 3000 gab.,

6) vāki HL-110x200.01.001 - 1600 gab. -

kā lietu kopumu, mantas novērtējums un mantas pārdošanas vērtība saskaņā ar mantas pārdošanas plānā noteikto un izsoles sākumcena EUR 7796,48. Izsoles nodrošinājums EUR 779,65. Cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz izsolāmo kustamo mantu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolēs, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kuras vēlas piedalīties iepriekš minētajās izsolēs, līdz izsoles norises dienai ir jāiemaksā SIA "TN HIDROLATS" norēķinu kontā Nr. LV56HABA0551041553227 AS "SWEDBANK" kustamās mantas pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no kustamās mantas novērtējuma. Kustamās mantas izsoles tiek izziņotas un rīkotas saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Uzziņas pa tālr. +371 26311388.


OP 2016/150.IZ25

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 37.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gunita Gruziņa 2016.gada 7.septembrī plkst. 11.00 savā prakses vietā: Parka ielā 1a-606, Ogrē, Ogres novadā, rīko pirmo izsoli bezmantinieku mantai - zemesgrāmatā nereģistrētām 1/3 domājamām daļām no būvēm - Peldu ielā 11, Ikšķilē, Ikšķiles novadā (saskaņā ar Ikšķiles novada pašvaldības sniegto informāciju: 1/3 no dzīvojamās mājas ar lietderīgo platību 127,64 m2 un vienu saimniecības ēku), ko A. Fjodorova ieguvusi, pamatojoties uz 4.Rīgas valsts notariāta kantorī 19.06.1992. iesniegto apliecību par tiesībām uz mantojumu pēc likuma. Kadastra Nr. 74050010375. Kreditors - Ikšķiles novada pašvaldība, Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles nov. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - 2100,00 EUR.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem, līdz izsoles dienai, jāiemaksā ZTI Gunitas Gruziņas, reģ. Nr. LV19057312276, kontā Nr. LV39TREL9199027001000 Valsts kasē, kods TRELV22, nodrošinājuma summa 210,00 EUR. Tālr. uzziņām 29230603.


OP 2016/150.IZ26

Izsole

Talsu novada pašvaldība rīko atkārtotu izsoli nekustamajam īpašumam - Krišjāņa Valdemāra iela 19A, Valdemārpils, Talsu novadā (kadastra Nr.8817 004 0026), zemes vienībai 0,1595 ha platībā, pirtij 77,7 m², šķūnim 21,9 m², saimniecības ēkai 145,9 m². Sākumcena 7000,00 EUR, solis - 200,00 EUR, drošības nauda 700,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas brīža, par atlikto maksājumu maksājot 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2016.gada 7.septembrim plkst. 12.00. Izsole notiks 2016.gada 9.septembrī plkst. 9.30.

Dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033 AS "SEB banka" līdz 2016.gada 7.septembrim plkst. 12.00. Izsoles norises vieta: Talsu novada domes mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.talsi.lv un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas 108.kabinetā darbadienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 līdz 2016.gada 7.septembrim plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām 27841840, 26514956.


OP 2016/150.IZ27

Izsole

Talsu novada pašvaldība nodod atsavināšanai un rīko izsoli nekustamajam īpašumam "Ciemiņi"-1, Spāre, Ģibuļu pagasts, Talsu nov. (kadastra Nr. 8854 900 0339), dzīvoklis Nr.1 ar kopējo platību 46 m², kopīpašuma 451/4916 domājamās daļas. Sākumcena 2800,00 EUR, solis - 100,00 EUR, drošības nauda 280,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas brīža, par atlikto maksājumu maksājot 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2016.gada 9.septembrim plkst. 12.00. Izsole notiks 2016.gada 9.septembrī plkst. 11.30.

Dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033 AS "SEB banka" līdz 2016.gada 7.septembrim plkst. 12.00. Izsoles norises vieta: Talsu novada domes mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.talsi.lv un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas 108.kabinetā darbadienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 līdz 2016.gada 7.septembrim plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām 27841840, 26514956.


OP 2016/150.IZ28

Izsole

Talsu novada pašvaldība nodod atsavināšanai un rīko izsoli nekustamajam īpašumam "Laukdiļķi", Lubes pagasts, Talsu nov. (kadastra Nr.8874 002 0075), zemes gabals ar kopējo platību 42,56 ha. Sākumcena 102 000,00 EUR, solis - 5000,00 EUR, drošības nauda 10 200,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 1 (viena) gada laikā no pirkuma līguma noslēgšanas brīža. Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2016.gada 7.septembrim plkst. 12.00. Izsole notiks 2016.gada 9.septembrī plkst. 11.00.

Dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033 AS "SEB banka" līdz 2016.gada 7.septembrim plkst. 12.00. Izsoles norises vieta: Talsu novada domes mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.talsi.lv un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas 108.kabinetā darbadienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 līdz 2016.gada 7.septembrim plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām 27841840, 26514956.


OP 2016/150.IZ29

Izsole

Talsu novada pašvaldība nodod atsavināšanai un rīko izsoli nekustamajam īpašumam "Māja Nr.5"-7, Pūņas, Valdgales pagasts, Talsu nov. (kadastra Nr.8892 900 0177), dzīvoklis Nr.7 ar kopējo platību 53,7 m², kopīpašuma 537/9578 domājamās daļas no būves un zemes. Sākumcena 2800,00 EUR, solis - 100,00 EUR, drošības nauda 280,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas brīža, par atlikto maksājumu maksājot 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2016.gada 7.septembrim plkst. 12.00. Izsole notiks 2016.gada 9.septembrī plkst. 10.00.

Dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033 AS "SEB banka" līdz 2016.gada 7.septembrim plkst. 12.00. Izsoles norises vieta: Talsu novada domes mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.talsi.lv un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas 108.kabinetā darbadienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 līdz 2016.gada 7.septembrim plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām 27841840, 26514956.


OP 2016/150.IZ30

Izsole

Talsu novada pašvaldība nodod atsavināšanai un rīko izsoli nekustamajam īpašumam - Nākotnes iela 2-7, Stende, Talsu nov. (kadastra Nr.8815 900 0390), dzīvoklis Nr.7 ar kopējo platību 45 m², kopīpašuma 4300/77776 domājamās daļas no būves un zemes. Sākumcena 3000,00 EUR, solis - 100,00 EUR, drošības nauda 300,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas brīža, par atlikto maksājumu maksājot 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2016.gada 7.septembrim plkst. 12.00. Izsole notiks 2016.gada 9.septembrī plkst. 9.00.

Dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033 AS "SEB banka" līdz 2016.gada 7.septembrim plkst. 12.00. Izsoles norises vieta: Talsu novada domes mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.talsi.lv un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas 108.kabinetā darbadienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 līdz 2016.gada 7.septembrim plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām 27841840, 26514956.


OP 2016/150.IZ31

Izsole

Talsu novada pašvaldība nodod atsavināšanai un rīko izsoli nekustamajam īpašumam "Poprags"-2, Ārlavas pagasts, Talsu nov. (kadastra Nr. 8837 900 0097), dzīvoklis Nr.2 ar kopējo platību 53,7 m², kopīpašuma 537/7127 domājamās daļas no būvēm un zemes. Sākumcena 1200,00 EUR, solis - 100,00 EUR, drošības nauda 120,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas brīža. Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2016.gada 7.septembrim plkst. 12.00. Izsole notiks 2016.gada 9.septembrī plkst. 10.30.

Dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033 AS "SEB banka" līdz 2016.gada 7.septembrim plkst. 12.00. Izsoles norises vieta: Talsu novada domes mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.talsi.lv un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas 108.kabinetā darbadienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 līdz 2016.gada 7.septembrim plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām 27841840, 26514956.


OP 2016/150.IZ32

Izsole

Talsu novada pašvaldība nodod atsavināšanai un rīko izsoli nekustamajam īpašumam "Poprags"-3, Ārlavas pagasts, Talsu nov. (kadastra Nr.8837 900 0098), dzīvoklis Nr.3 ar kopējo platību 65,8 m², kopīpašuma 658/7127 domājamās daļas no būvēm un zemes. Sākumcena 900,00 EUR, solis - 100,00 EUR, drošības nauda 90,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas brīža. Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2016.gada 7.septembrim plkst. 12.00. Izsole notiks 2016.gada 9.septembrī plkst. 10.40.

Dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033 AS "SEB banka" līdz 2016.gada 7.septembrim plkst. 12.00. Izsoles norises vieta: Talsu novada domes mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.talsi.lv un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas 108.kabinetā darbadienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 līdz 2016.gada 7.septembrim plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām 27841840, 26514956.


OP 2016/150.IZ33

Izsole

Beverīnas novada pašvaldība atkārtotā atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu "Motori" Brenguļu pagastā, kadastra Nr.9646 003 0319, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9646 003 0319, platība 0,0962 ha, un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 9646 003 0319 001, platība 73,4 m2. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Beverīnas novada pašvaldībā, "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV-4224, vai mājaslapā www.beverinasnovads.lv. Kontaktpersonas: Zeltīte Munce, tel. 64233423. Pieteikšanās izsolei noteikta līdz 2016.gada 5.septembrim plkst. 17.00 Brenguļu pagasta pārvaldē "Kaimiņi", Brenguļi, Brenguļu pag., Beverīnas nov. Izsole notiks 2016.gada 6.septembrī plkst. 14.00 Brenguļu pagasta pārvaldē, "Kaimiņi", Brenguļi, Brenguļu pag., Beverīnas nov. Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli, sākuma cena EUR 1200,00.

Izsoles dalībniekiem jāpārskaita drošības nauda Beverīnas novada pašvaldības kontā LV71UNLA0050014282726, kods UNLALV2X, AS SEB banka, drošības nauda 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas ar atzīmi ""Motori", Brenguļu pagasts, izsoles drošības nauda". Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, atrēķinot naudā iemaksāto drošības naudu, divu nedēļu laikā no izsoles dienas, jāveic maksājums par Objekta pirkšanu 100% apmērā.


OP 2016/150.IZ34

Izsole

Salaspils novada dome paziņo, ka tiek rīkota atkārtota pašvaldības nekustamā īpašuma (zemesgabala) Budeskalnu ielā 17, Salaspilī, Salaspils novadā, izsole. Salaspils novada dome atkārtoti pārdod izsolē zemesgabalu Budeskalnu ielā 17, Salaspilī, Salaspils novadā, ar kadastra Nr.8011 001 0076 (zemes vienības kadastra apzīmējums 8011 001 0061). Zemesgabala platība - 0,1201 ha. Atkārtota izsoles objekta sākumcena ir 14 200 (četrpadsmit tūkstoši divi simti euro 00 centi). Atkārtotas izsoles nodrošinājums - 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas - 1420,00 EUR (tūkstotis četri simti divdesmit euro 00 centi). Atkārtotas izsoles dalības maksa - 50,00 EUR (piecdesmit euro 00 centi).

Atkārtota izsole notiks 2016.gada 6.septembrī plkst. 12.00 Salaspils novada domes sēžu zālē 3.stāvā, 314.kabinetā. Atkārtotas izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2016.gada 6.septembrī plkst. 9.00. Iepazīties ar atkārtotas izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada domes Nekustamā īpašuma daļas informācijas stenda (pie 201.kab.). Papildu informācija pa tālr. 67981014.


OP 2016/150.IZ35

Izsole

Salaspils novada dome paziņo, ka tiek rīkota atkārtota pašvaldības nekustamā īpašuma (zemesgabala) Budeskalnu ielā 15B, Salaspilī, Salaspils novadā, izsole. Salaspils novada dome atkārtoti pārdod izsolē zemesgabalu Budeskalnu ielā 15B, Salaspilī, Salaspils novadā, ar kadastra Nr.8011 001 0071 (zemes vienības kadastra apzīmējums 8011 001 0066). Zemesgabala platība - 0,1201 ha. Atkārtota izsoles objekta sākumcena ir 14 200 (četrpadsmit tūkstoši divi simti euro, 00 centi). Atkārtotas izsoles nodrošinājums - 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas - 1420,00 EUR (tūkstotis četri simti divdesmit euro 00 centi). Atkārtotas izsoles dalības maksa - 50,00 EUR (piecdesmit euro 00 centi).

Atkārtota izsole notiks 2016.gada 6.septembrī plkst. 15.30 Salaspils novada domes sēžu zālē 3.stāvā, 314.kabinetā. Atkārtotas izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2016.gada 6.septembrī plkst. 9.00. Iepazīties ar atkārtotas izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada domes Nekustamā īpašuma daļas informācijas stenda (pie 201.kab.). Papildu informācija pa tālr. 67981014.


OP 2016/150.IZ36

Izsole

Salaspils novada dome paziņo, ka tiek rīkota atkārtota pašvaldības nekustamā īpašuma (zemesgabala) Budeskalnu ielā 15A, Salaspilī, Salaspils novadā, izsole. Salaspils novada dome atkārtoti pārdod izsolē zemesgabalu Budeskalnu ielā 15A, Salaspilī, Salaspils novadā, ar kadastra Nr.8011 001 0070 (zemes vienības kadastra apzīmējums 8011 001 0067). Zemesgabala platība - 0,1351 ha. Atkārtota izsoles objekta sākumcena ir 14 200 (četrpadsmit tūkstoši divi simti euro, 00 centi). Atkārtotas izsoles nodrošinājums - 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas - 1420,00 EUR (tūkstotis četri simti divdesmit euro 00 centi). Atkārtotas izsoles dalības maksa - 50,00 EUR (piecdesmit euro 00 centi).

Atkārtota izsole notiks 2016.gada 6.septembrī plkst. 14.30 Salaspils novada domes sēžu zālē 3.stāvā, 314.kabinetā. Atkārtotas izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2016.gada 6.septembrī plkst. 9.00. Iepazīties ar atkārtotas izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada domes Nekustamā īpašuma daļas informācijas stenda (pie 201.kab.). Papildu informācija pa tālr. 67981014.


OP 2016/150.IZ37

Izsole

Salaspils novada dome paziņo, ka tiek rīkota atkārtota pašvaldības nekustamā īpašuma (zemesgabala) Budeskalnu ielā 15F, Salaspilī, Salaspils novadā, izsole. Salaspils novada dome atkārtoti pārdod izsolē zemesgabalu Budeskalnu ielā 15F, Salaspilī, Salaspils novadā, ar kadastra Nr.8011 001 0075 (zemes vienības kadastra apzīmējums 8011 001 0062). Zemesgabala platība - 0,1211 ha. Atkārtota izsoles objekta sākumcena ir 14 200 (četrpadsmit tūkstoši divi simti euro 00 centi). Atkārtotas izsoles nodrošinājums - 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas - 1420,00 EUR (tūkstotis četri simti divdesmit euro 00 centi). Atkārtotas izsoles dalības maksa - 50,00 EUR (piecdesmit euro 00 centi).

Atkārtota izsole notiks 2016.gada 7.septembrī plkst. 14.30 Salaspils novada domes sēžu zālē 3.stāvā, 314.kabinetā. Atkārtotas izsoles dalībnieku reģistrācija beidzās 2016.gada 7.septembrī plkst. 9.00. Iepazīties ar atkārtotas izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada domes Nekustamā īpašuma daļas informācijas stenda (pie 201.kab.). Papildu informācija pa tālr. 67981014.


OP 2016/150.IZ38

Izsole

Salaspils novada dome paziņo, ka tiek rīkota atkārtota pašvaldības nekustamā īpašuma (zemesgabala) Budeskalnu ielā 15C, Salaspilī, Salaspils novadā, izsole. Salaspils novada dome atkārtoti pārdod izsolē zemesgabalu Budeskalnu ielā 15C, Salaspilī, Salaspils novadā, ar kadastra Nr.8011 001 0072 (zemes vienības kadastra apzīmējums 8011 001 0065). Zemesgabala platība - 0,1201 ha. Atkārtota izsoles objekta sākumcena ir 14 200,- (četrpadsmit tūkstoši divi simti euro 00 centi). Atkārtotas izsoles nodrošinājums - 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas - 1420,00 EUR (tūkstotis četri simti divdesmit euro 00 centi). Atkārtotas izsoles dalības maksa - 50,00 EUR (piecdesmit euro 00 centi).

Atkārtota izsole notiks 2016.gada 7.septembrī plkst. 12.00 Salaspils novada domes sēžu zālē 3.stāvā, 314.kabinetā. Atkārtotas izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2016.gada 7.septembrī plkst. 9.00. Iepazīties ar atkārtotas izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada domes Nekustamā īpašuma daļas informācijas stenda (pie 201.kab.). Papildu informācija pa tālr. 67981014.


OP 2016/150.IZ39

Izsole

Maksātnespējīgās juridiskās personas Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Repa-Ring", reģ.Nr.40003067866, administratore Jana Ruģele, prakses vieta: Rīgā, Antonijas ielā 5-5, rīko Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Repa-Ring" piederošā nekustamā īpašuma Aleksandra Čaka iela 63, neapdzīvojamo telpu Nr.601 (2820/240001 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas), Rīga, kadastra numurs 0100 902 5602 (nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3595 601), nekustamais īpašums sastāv no neapdzīvojamām telpām Nr.601 (2820/240001 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas), 28,2 m² platībā, pie neapdzīvojamām telpām piederošā kopīpašuma 2820/240051 domājamās daļas no dzīvojamās mājas un kopīpašuma 2820/240051 domājamās daļas no zemes Aleksandra Čaka iela 63, Rīga, ar kadastra apzīmējumu Nr.01000330075 pirmo izsoli. Zemesgrāmatā 23.09.2004. reģistrēta aizlieguma atzīme, ķīlas atzīme prasības nodrošināšanai par labu SIA "REKOPS", reģ.Nr.40103824409 (reģistrēts 20.09.2004.). (Zemesgrāmatā bija reģistrēta hipotēkas atzīme par labu valstij. Piedzinējs Valsts ieņēmumu dienests, reģ.Nr.90000069281. Atzīme dzēsta 10.03.2015.) Nekustamā īpašuma novērtējums: EUR 26400,00 (divdesmit seši tūkstoši četri simti eiro un 00 centi). Izsoles sākumcena: EUR 26 400,00. Izsoles solis: EUR 2640,00 (divi tūkstoši seši simti četrdesmit eiro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākuma datums: 2016.gada 23.augusts. Izsoles noslēguma datums: 2016.gada 22.septembris plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016.gada 12.septembrim maksātnespējas procesa administratorei Janai Ruģelei jālūdz autorizācija izsolei un jāiemaksā maksātnespējas administratores Janas Ruģeles, reģ.Nr.LV25067212368, atvērtajā norēķinu kontā AS "Nordea Banka", konta Nr. LV76NDEA0000083782934, EUR, nodrošinājums 10% no novērtējuma summas - EUR 2640,00. Informācija pa tālr. 25137070. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama: https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2016/150.IZ40

Izsoles

Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus:

1) zemes īpašumu Otrajā ielā 38, VEF Biķerniekos, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr.8033 003 1428, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0,056 ha, nosacītā cena - EUR 5700,00, nodrošinājuma nauda - EUR 570,00;

2) zemes īpašumu Septītajā ielā 4, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr.8033 003 1577, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0,0489 ha, nosacītā cena - EUR 4500,00, nodrošinājuma nauda - EUR 450,00;

3) zemes īpašumu "Jaunbuši", Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr.8033 001 1463, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0,47 ha, nosacītā cena - EUR 27 000,00, nodrošinājuma nauda - EUR 2700,00.

Objektu izsoles notiks 2016.gada 9.septembrī plkst. 10.00, 11.00 un 12.00 Saulkrastu novada domes otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā. Dalībnieku reģistrācija Saulkrastu novada domē 107. kabinetā domes darba laikā, sākot no nākamās darbadienas no paziņojuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī" līdz 2016.gada 9.septembrim plkst. 9.00. Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes, reģ. Nr.90000068680, bankas kontā Nr. LV 78UNLA0050008528948 AS "SEB banka", līdz reģistrācijai izsolei. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.saulkrasti.lv un Saulkrastu novada domē 102.kabinetā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, darba laikā.


OP 2016/150.IZ41

Izsole

Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu - Liepājas iela 5A-11, Priekule, Priekules novads -, kas notiks 2016.gada 5.septembrī plkst.10.00 Saules ielā 1, Priekulē. Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darbadienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 12.45 līdz 17.00 (piektdienās līdz plkst. 16.00) Priekules novada pašvaldībā Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2016.gada 2.septembrim plkst. 15.00. Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājaslapā www.priekulesnovads.lv sadaļā "Izsoles".

Izsoles sākumcena 2175 EUR, nodrošinājuma nauda - 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 217,50 EUR, līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451, vai pašvaldības kasē. Norēķināšanās par nosolītu objektu - 3 mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas. Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanas jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā. Tālrunis informācijai par izsoli 63497910.


OP 2016/150.IZ42

Izsole

Priekules novada pašvaldība otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu "Jaundāmas", Dāma, Gramzdas pag., Priekules nov., kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64580020059, 1,1301 ha platībā un uz zemes gabala atrodošām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 64580020059001 un 64580020059002, kas notiks 2016.gada 6.septembrī plkst.10.00, Saules ielā 1, Priekulē. Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darbadienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 12.45 līdz 17.00 (piektdienās līdz plkst. 16.00) Priekules novada pašvaldībā Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2016.gada 5.septembrim plkst. 15.00. Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājaslapā www.priekulesnovads.lv sadaļā "Izsoles".

Izsoles sākumcena 1736 EUR, nodrošinājuma nauda - 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 173,60 EUR, līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451, vai pašvaldības kasē. Norēķināšanās par nosolītu objektu - saskaņā ar izsoles noteikumiem. Īpašuma lietošanas veids - īpašums atrodas mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā. Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanas jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā. Tālrunis informācijai par izsoli 63497910.


OP 2016/150.IZ43

Izsole

Priekules novada pašvaldība otrajā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu - Paplakas iela 16A, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 64150010087 -, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64150010066, ar kopējo platību 2530 m2 un būves ar kadastra apzīmējumu 64150010075012. Izsole notiks 2016.gada 7.septembrī plkst. 10.00 Saules ielā 1, Priekulē. Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darbadienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 12.45 līdz 17.00 (piektdienās līdz plkst. 16.00) Priekules novada pašvaldībā Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2016.gada 6.septembrim plkst. 15.00. Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājaslapā www.priekulesnovads.lv sadaļā "Izsoles".

Izsoles sākumcena 3214,38 EUR, nodrošinājuma nauda - 10% apmērā no izsoles sākumcenas -, t.i., 321,44 EUR, līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451 vai iemaksājama pašvaldības kasē. Norēķināšanās par nosolītu objektu - trīs mēnešu laikā no izsoles norises dienas. Atsavināmā īpašuma turpmākās izmantošanas mērķis un veids - īpašums atrodas tehniskās apbūves teritorijā. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, tās var izmantot rakstveidā iesniedzot pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu līdz izsludinātā reģistrācijas termiņa beigām. Tālr. informācijai par izsoli 63497910.


OP 2016/150.IZ44

Izsole

Priekules novada pašvaldība otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu - Upes iela 4, Priekule, Priekules novads -, kas sastāv no vienas zemes vienības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64150050045, 8613 m2 platībā un uz zemes gabala atrodošās būves ar kadastra apzīmējumu 64150050045001, kas notiks 2016.gada 8.septembrī plkst. 10.00 Saules ielā 1, Priekulē. Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darbadienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 12.45 līdz 17.00 (piektdienās līdz plkst. 16.00) Priekules novada pašvaldībā Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2016.gada 7.septembrim plkst. 15.00. Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājaslapā www.priekulesnovads.lv sadaļā "Izsoles".

Izsoles sākumcena 2368 EUR, nodrošinājuma nauda - 10% apmērā no izsoles sākumcenas -, t.i., 236,80 EUR, līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451, vai pašvaldības kasē. Norēķināšanās par nosolītu objektu - saskaņā ar izsoles noteikumiem. Atsavināmā īpašuma turpmākās izmantošanas veids - racionāla plānojuma un platības ražošanas/noliktavas ēka ar zemes gabalu. Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanas jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā. Tālrunis informācijai par izsoli 63497910.


OP 2016/150.IZ45

Kustamās mantas izsole

SIA "Jūrmalas siltums" paziņo, ka tiek atsavināta, pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli SIA "Jūrmalas siltums" piederoša kustamā manta - saimnieciskajā darbībā neizmantotais kravas autoceltnis MAZ 5337 (valsts reģ. Nr. AV 636; izlaiduma gads 1990.g.; šasijas numurs XTM53370000007464; degvielas tips - dīzeļdegviela, pašmasa - 15 600 kg; pilna masa - 15600 kg; kravas autoceltņa krāsa - zila; tehniskā apskate - ir). Kustamās mantas nosacītā cena (izsoles sākumcena) - 5000,00 EUR (pieci tūkstoši euro 00 centi), ieskaitot PVN 21%. Izsoles solis - 100 EUR (viens simts euro). Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas - 500,00 EUR (pieci simti euro 00 centi) - jāiemaksā SIA "Jūrmalas siltums", reģistrācijas Nr. 42803008058, kontā LV57RIKO0002930169550 AS "DNB banka". Norēķini par kustamās mantas pirkumu veicami septiņu dienu laikā no Pirkuma līguma parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

Izsole noteikta 2016.gada 14.septembrī plkst. 10.00 SIA "Jūrmalas siltums" valdes priekšsēdētāja kabinetā Slokas ielā 47A, Jūrmalā. Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija - SIA "Jūrmalas siltums" administrācijā Jūrmalā, Slokas ielā 47A, personāla speciālistes/biroja administratores kabinetā SIA "Jūrmalas siltums" darba laikā līdz 2016.gada 13.septembrim plkst. 10.00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.jurmalassiltums.lv sadaļā "Jaunumi". Tālrunis uzziņām 67760800.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)