Laidiens: 15.07.2016., Nr. 135

Darbības pārskati

OP 2016/135.DP1

Saīsinātais valsts fondēto pensiju shēmas 2015. gada darbības pārskats

VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU PĀRSKATS

31.12.2015.

EUR

31.12.2014.

EUR

I. AKTĪVI

 

 

Līdzekļu pārvaldītāju pārvaldījumā esošie shēmas līdzekļi (neto aktīvi)

 

 

Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte"

225 495 267

186 993 204

Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika"

747 754 947

647 730 306

SEB sabalansētais plāns

103 426 523

87 287 688

SEB aktīvais plāns

260 030 015

216 662 444

SEB Latvijas plāns

139 841 675

121 150 805

SEB Eiropas plāns

37 956 243

31 489 581

SEB konservatīvais plāns

14 988 094

13 821 478

CBL Universālais ieguldījumu plāns

93 483 522

86 783 789

CBL Aktīvais ieguldījumu plāns

238 790 646

208 713 106

NORVIK ieguldījumu plāns "Daugava"

23 242 014

22 035 941

NORVIK ieguldījumu plāns "Gauja"

35 358 359

30 387 652

NORVIK ieguldījumu plāns "Venta"

27 729 359

25 346 785

Ieguldījumu plāns "INVL Konservatīvais 58+"

18 513 442

17 928 712

Ieguldījumu plāns "INVL Ekstra 16+"

14 843 954

12 257 171

Ieguldījumu plāns "INVL Komforts 47+"

12 317 138

10 283 393

DNB Konservatīvais ieguldījumu plāns

64 374 386

60 341 756

DNB Sabalansētais ieguldījumu plāns

87 479 811

77 355 429

DNB Aktīvais ieguldījumu plāns

75 972 114

63 314 877

Nordea konservatīvais ieguldījumu plāns

26 387 128

22 448 636

Nordea aktīvais ieguldījumu plāns

88 027 731

66 616 254

Shēmas līdzekļi ieguldījumu plānos kopā

2 336 012 368

2 008 949 007

VSAA rīcībā esošie shēmas līdzekļi

1 072 777

377 627

AKTĪVI KOPĀ

2 337 085 145

2 009 326 634

II. SHĒMAS SAISTĪBAS

(1 008 998)

(326 301)

III. SHĒMAS NETO AKTĪVI

2 336 076 147

2 009 000 333

IV. SHĒMAS DALĪBNIEKU PENSIJAS KAPITĀLS

2 336 076 147

2 009 000 333

1. pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa

Inese Šmitiņa, VSAA direktore

Rīgā 2016. gada 30. jūnijā

Apstiprināts 2016. gada 8. jūlijā: Jānis Reirs, labklājības ministrs

VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU KUSTĪBAS PĀRSKATS

I. LĪDZEKĻU IEMAKSAS UN IZMAKSĀTAIS PENSIJAS KAPITĀLS

2015

EUR

2014

EUR

Līdzekļu iemaksas shēmā

320 230 113

254 768 776

VSAA izdevumi shēmas administrēšanai

(820 105)

(772 986)

Neto līdzekļu iemaksas shēmā pārskata periodā

319 410 008

253 995 790

Izmaksātais pensijas kapitāls

(28 959 625)

(20 355 459)

Neto shēmas līdzekļu iemaksas un izmaksātais pensijas kapitāls

290 450 383

233 640 331

II. SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪŠANA

 

 

Ieguldījumu ieņēmumi

38 659 021

39 718 695

Ieguldījumu pārvaldes izdevumi

(31 862 830)

(28 478 194)

Nodokļi un nodevas

-

-

Ieguldījumu pārvērtēšanas rezultāts (neto)

29 829 240

82 963 315

Shēmas līdzekļu ieguldīšanas rezultāts

36 625 431

94 203 816

Neto ieņēmumi pārskata periodā

327 075 814

327 844 147

III. SHĒMAS LĪDZEKĻI PĀRSKATA PERIODA SĀKUMĀ

2 009 000 333

1 681 156 186

IV. SHĒMAS LĪDZEKĻI PĀRSKATA PERIODA BEIGĀS

2 336 076 147

2 009 000 333

1. pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa

Inese Šmitiņa, VSAA direktore

Rīgā 2016. gada 30. jūnijā

Apstiprināts 2016. gada 8. jūlijā: Jānis Reirs, labklājības ministrs

 

 1. PIELIKUMS: SAĪSINĀTĀ PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS PAMATS

Saīsinātais finanšu pārskats ietver 2015. gada valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārskatu un valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu kustības pārskatu. Pilns pārbaudītais finanšu pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas darbību 2015. gadā, kuru 2016. gada 30. jūnijā ir parakstījusi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vārdā (turpmāk tekstā - Aģentūra) tās direktore Inese Šmitiņa, ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts fondēto pensiju likumu un Ministra kabineta 2003.gada 11.marta noteikumiem Nr. 107 "Noteikumi par valsts fondēto pensijas shēmas darbības pārskatu" un ir pieejams Aģentūras oficiālajā mājas lapā www.vsaa.lv.

NEATKARĪGA REVIDENTA PĀRBAUDES ZIŅOJUMS PAR SAĪSINĀTO FINANŠU PĀRSKATU Valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem

Pievienotais saīsinātais pārskats, kas ietver Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārskatu un Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu kustības pārskatu, ir sagatavots balstoties uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk tekstā "Aģentūra") sagatavoto pārskatu par Valsts fondēto pensiju shēmas (turpmāk tekstā "Shēma") darbību 2015. gadā.

Mēs esam veikuši šī pārskata pārbaudi saskaņā ar Starptautisko Pārbaudes uzdevumu standartu (SPUS) 2400 (Pārskatītais), "Uzdevumi veikt vēsturiskās finanšu informācijas pārbaudi", un 2016. gada 30. jūnijā izsniedzām pārbaudes ziņojumu, ka mūsu uzmanības lokā nav nonākuši tādi apstākļi vai fakti, kas liktu mums uzskatīt, ka pievienotais Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sagatavotais finanšu pārskats par Shēmas darbību 2015. gadā visos būtiskajos aspektos nesniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Shēmas pārvaldi, tās finansiālo stāvokli, ieņēmumiem un izdevumiem, veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām un līdzekļu pārskaitījumiem, shēmas dalībnieku kustību, kā arī par shēmas dalībnieku kontu uzskaites atbilstību normatīvo aktu prasībām saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts fondēto pensiju likumu un Ministru kabineta 2003. gada 11. marta noteikumiem Nr. 107 "Noteikumi par valsts fondēto pensijas shēmas darbības pārskatu".

Saīsinātajā pārskatā nav uzrādīta visa informācija, ko nepieciešams uzrādīt saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts fondēto pensiju likumu un Ministru kabineta 2003. gada 11. marta noteikumiem Nr. 107 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbības pārskatu". Tāpēc saīsinātais pārskats neaizvieto pilnu pārskatu par Shēmas darbību 2015. gadā.

Vadības atbildība par saīsinātajiem finanšu pārskatiem

Vadība ir atbildīga par saīsinātā pārskata sagatavošanu, kas sagatavots balstoties uz Valsts fondēto pensiju shēmas pilnu pārskatu, saskaņā ar saīsinātā pārskata 1. pielikumā minētajiem principiem.

Revidentu atbildība

Mēs esam atbildīgi par pārbaudes ziņojuma sniegšanu par šiem saīsinātajiem finanšu pārskatiem, pamatojoties uz veikto pārbaudi.

Pārbaudes apjoms

Pārbaude tika veikta saskaņā ar Starptautisko Pārbaudes uzdevumu standartu (SPUS) 2400 (Pārskatītais), "Uzdevumi veikt vēsturiskās finanšu informācijas pārbaudi". Šis standarts nosaka, ka mums ir pārbaude jāplāno un jāveic tā, lai iegūtu vidējas pakāpes pārliecību, ka finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību. Pārbaudes apjoms ir ierobežots un ietver, galvenokārt, Sabiedrības personāla intervijas un analītiskās procedūras, kas tiek piemērotas finanšu datiem, tādējādi pārbaude sniedz mazāku pārliecību kā revīzija. Mēs neesam veikuši revīziju un tāpēc neizsakām revidentu atzinumu.

Secinājums

Pamatojoties uz veikto pārbaudi, mūsu uzmanības lokā nav nākuši tādi apstākļi vai fakti, kas liktu uzskatīt, ka saīsinātais pārskats, kas sagatavots, balstoties uz Valsts fondēto pensiju shēmas pilnu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2015. gada 31. decembrī, saskaņā ar 1. pielikumā minētajiem principiem, visos būtiskajos aspektos neatbilst Valsts fondēto pensiju shēmas pilnam pārskatam.

KPMG Baltics SIA, licence Nr. 55

Armine Movsisjana, valdes locekle

Rīga, Latvija, 2016. gada 30. jūnijs

Inga Lipšāne, zvērināta revidente, sertifikāta Nr. 112

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)