Laidiens: 21.05.2015., Nr. 98 (5416)

Dažādi sludinājumi

OP 2015/98.DA1

Rīgas apgabaltiesas zvērinātai notārei Zanei Ernštreitei, K. Barona iela 32, Rīga, LV-1011,

sabiedrība ar ierobežotu atbildību "G99", vienotais reģ. Nr. 40103869729, K. Barona iela 36 - 15, Rīga, LV-1011,

Iesniegums

(par notariāla paziņojuma nosūtīšanu)

Lūdzam jūs nosūtīt notariāla paziņojuma veidā AGNESEI ANDERSONEI, pers. kods 210494-12763, adrese: Ģertrūdes iela 99-11, Rīga, LV-1009, DANNAI KOKINAI, pers. kods 030779-12600, adrese: Ģertrūdes iela 99-13, Rīga, LV-1009, ŽANAM KOKINAM, pers. kods 030779-12619, adrese: Ģertrūdes iela 99-13, Rīga, LV-1009, ANDRAI MIĶELSONEI, pers. kods 301176-10636, adrese: Ģertrūdes iela 99-18, Rīga, LV-1009, ROMANAM FEDOTOVAM, pers. kods 280479-10912, adrese: Ģertrūdes iela 99-8, Rīga, LV-1009, OLGAI HENKINAI, pers. kods 061179-11826, adrese: Ģertrūdes iela 99-3, Rīga, LV-1009, INGRĪDAI ROŽKALNEI, pers. kods 130661-10337, adrese: Ģertrūdes iela 99-6, Rīga, LV-1009, DANAI MIŠKINAI, pers. kods 290584-10344, adrese: Ģertrūdes iela 99-6, Rīga, LV-1009, un TATJANAI PANOVAI, pers. kods 150476-10028, adrese: Ģertrūdes iela 99-15, Rīga, LV-1009, vēstuli ar šādu tekstu:

Paziņojums

Darām jums zināmu, ka saskaņā ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Baibas Strautas 03.03.2015. lēmumu (žurnāla Nr. 300003810057) īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Rīgā, Ģertrūdes ielā 99, kadastra Nr. 0100 032 0066, ir nostiprinātas SIA "G99", reģ. Nr. 40103869729.

Saskaņā ar Latvijas Republikas IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra departamenta 30.09.2014. izziņu Nr. 24/14-23/7302 jums adresē Ģertrūdes ielā 99, Rīgā, LV-1009, ir deklarēta dzīvesvieta.

Ņemot vērā iepriekš minēto, informējam, ka rēķinus par īri un komunālajiem maksājumiem turpmāk jums izrakstīs SIA "G99" kā jaunais nekustamā īpašuma Rīgā, Ģertrūdes ielā 99, īpašnieks. Darām jums zināmu, ka apmaksu varēsiet veikt tikai ar bankas starpniecību SIA "G99" bankas kontā, kas tiks norādīts jums piestādītajā rēķinā.

Rīgā 2015. gada 7. aprīlī

SIA "G99" vārdā

valdes loceklis Nikolajs Dorofejevs

valdes loceklis Artūrs Palanskis


OP 2015/98.DA2

Paziņojums par lēmumu par saukšanu pie administratīvās atbildības

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) paziņo, ka VID Nodokļu pārvaldes Talsu klientu apkalpošanas centra vadītāja A. Kore 2015. gada 8. aprīlī pieņēma lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. F44 BI 018408/33446 par KASPARA KRĀSONA (NMR kods 17098812518) saukšanu pie administratīvās atbildības, ar kuru nolemts Kasparu Krāsonu sodīt saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 159.9 panta pirmo daļu ar naudas sodu EUR 50 (piecdesmit euro 00 centi) apmērā.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 279. pantu un 281. pantu lēmumu var apstrīdēt VID ģenerāldirektoram 10 darbadienu laika no pilna lēmuma paziņošanas dienas, sūdzību iesniedzot VID Nodokļu pārvaldes Talsu klientu apkalpošanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201.

Naudas sods EUR 50 jāiemaksā: saņēmējs: Valsts kase, reģ. Nr. 90000050138; saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22; konts LV91TREL1060001012100.

Saskaņā ar Paziņošanas likuma 11. panta piektajā daļā noteiktajam dokuments uzskatāms par paziņotu nākamajā dienā pēc tā publiskas paziņošanas.


OP 2015/98.DA3

Paziņojums

Paziņojam, ka 15.05.2015. Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde pieņēma SIA "Latvi Dan Agro", reģ. Nr. 50003572581, iesniegumu grozījumiem A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.JE11IA0002 cūkkopības kompleksa "Ošlejas" darbībai Dobeles novadā, Jaunbērzes pagastā, "Ošlejās" - izmaiņām esošā piesārņojošā darbībā sakarā ar jauno cūku novietņu Nr. 5C un Nr. 5BII izbūvi (kopējais cūku skaits kompleksā, cūku skaits pa grupām, kā arī saražoto kūtsmēslu apjoms gadā paliks nemainīgi).

Ar iesniegumā ietverto informāciju iespējams iepazīties:

1) SIA "Latvi Dan Agro" "Ošlejās", Jaunbērzes pagastā, no plkst. 9.00 līdz 16.00;

2) Jaunbērzes pagasta pārvaldē Ceriņu ielā 2, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā;

3) Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē Atļauju daļā Kazarmes ielā 17A, Jelgavā, tālrunis 63023228, darbadienās no 8.00 līdz 17.00, izņemot piektdienās no 8.00 līdz 16.00, pārtraukums no 12.00 līdz 12.40;

4) Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē http://www.is.vvd.gov.lv/sabiedribas-lidzdaliba/iesniegumi-un-informativie-pazinojumi-/a-un-b-atlauju-iesniegumi/.

A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanas atbildīgā iestāde - VVD Jelgavas reģionālā vides pārvalde Kazarmes ielā 17a, Jelgavā, LV-3007.

Rakstiskus priekšlikumus par atļaujas izsniegšanu var iesniegt VVD Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē līdz 15.06.2015.

Pārvalde atļauj operatoram nerīkot sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, jo tā jau ir notikusi 11.12.2014. (pirms biogāzes stacijas un lagūnas tipa krātuves ar tilpumu 10000 m3 izbūves kompleksa "Ošlejas" teritorijā), kā arī, izvērtējot iesniegumu, nav atklāta jauna negatīva ietekme uz cilvēka veselību vai vidi atbilstoši MK noteikumu Nr. 1082 42. punktam.


OP 2015/98.DA4

Paziņojums par tarifa projektu

SIA "Salacgrīvas ūdens", reģistrācijas Nr. 54103072471, Ganību iela 4a, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, 05.05.2015. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010. gada 12. maija padomes lēmumu Nr. 1/8 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika".

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs* (bez PVN)**

Piedāvātais tarifs (bez PVN)**

Tarifa palielinājums/samazinājums* (%)

Ūdensapgāde

0,81

0,99

+ 22%

Kanalizācija

1,08

1,46

+ 35%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā no 01.07.2015. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar ES projektu realizāciju, ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu pieaugumu.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības tarifa projektu lietotājs var Rīgas ielā 2, Salacgrīvā, darbadienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, piektdienās no 9.00 līdz 15.00, iepriekš sazinoties ar SIA "Salacgrīvas ūdens" valdes locekli Kasparu Krūmiņu, tālr. 64071575, mob. tālr. 29916952.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Salacgrīvā, Rīgas ielā 2, e-pasta adrese: salacgrivas.udens@salacgriva.lv; fakss 64071575, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē Cēsīs, Bērzaines ielā 15, LV-4101, tālr. 67873190), e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

* Aili aizpilda, ja iepriekš jau apstiprināts tarifs.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)