Laidiens: 15.05.2015., Nr. 94

Paziņojumi par teritoriālo plānošanu

OP 2015/94.TP1

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta apstiprināšanu Garkalnes novadā

Detālplānojuma "Upmales" 2.zemesgabals teritorija atrodas Sunīšu ciemā starp Sunīšu ezeru, Ezerkrasta ielu un autoceļu A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers-Saulkalne). Garkalnes novada domes 2015.gada 31.marta sēdē (protokols Nr.3,14.§) apstiprināja detālplānojuma "Upmales" 2.zemesgabals grozījumu projektu. Ar detālplānojuma grozījumu projektu var iepazīties http://www.garkalne.lv/buvvalde/dp/ vai Garkalnes novada būvvaldē apmeklētāju pieņemšanas laikā: pirmdienās no plkst. 11.00 līdz 19.00, ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00. Tālr. informācijai 67800915.


OP 2015/94.TP2

Paziņojums par detālplānojumu

Saskaņā ar Latvijas Republikas Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka 2015.gada 7.maijā ir pieņemts lēmums Nr.202 "Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Iecavas ielā 2, Jūrmalā, apstiprināšanu".

Ar detālplānojuma paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un ar detālplānojuma pilnu dokumentāciju var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas arhīvā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.


OP 2015/94.TP3

Paziņojums

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka 2015.gada 7.maijā ir pieņemts lēmums Nr.203 "Par Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmuma Nr.65 "Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali galīgās redakcijas apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu".

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)