Laidiens: 15.05.2015., Nr. 94 (5412)

Dažādi sludinājumi

OP 2015/94.DA1

Paziņojums

Kultūras ministrija saskaņā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49.panta pirmo daļu (pamatojoties uz ārējo normatīvo aktu - Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums" 5.3.1. apakšpunktu), Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.317 "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu" un Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums" 4.7.1., 5.1.6. un 5.3.1. apakšpunktu, 2015.gada 5.maijā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu "Par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu sabiedrības integrācijas un starpkultūru dialoga attīstības jomā" ar biedrību "I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo Kultūras biedrību asociācija". Līdzdarbības līguma pilns teksts pieejams Kultūras ministrijas mājaslapā www.km.gov.lv sadaļā "Valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšana".


OP 2015/94.DA2

Paziņojums

Kultūras ministrija saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49.panta pirmo daļu (pamatojoties uz ārējo normatīvo aktu - Latvijas Okupācijas muzeja likuma 3.panta pirmās daļas 6.punktu), Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.317 "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu" un Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums" 4.5., 4.7.1. un 5.1.6. apakšpunktu, 2015.gada 14.aprīlī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu "Par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu sabiedrības integrācijas un starpkultūru dialoga attīstības jomā" ar Latvijas Okupācijas muzeja biedrību. Līdzdarbības līguma pilns teksts pieejams Kultūras ministrijas mājaslapā www.km.gov.lv sadaļā "Valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšana".


OP 2015/94.DA3

Izsludināta pieteikšanās dalībai Latvijas vides aizsardzības fonda Konsultatīvajā padomē

Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk - Fonds) administrācija atbilstoši Fonda konsultatīvās padomes nolikuma (apstiprināts ar Vides ministra 2007.gada 17.aprīļa rīkojumu Nr. 245) 7.punktam izsludina iesniegumu iesniegšanu darbam Fonda Konsultatīvajā padomē laika posmā no 2015.gada 18. jūlija līdz 2017.gada 17.jūlijam.

Darbam Latvijas vides aizsardzības fonda Konsultatīvajā padomē var pieteikties biedrības un nodibinājumi, kuru mērķis saskaņā ar to statūtiem ir vides aizsardzība, kā arī ar vides izglītības un vides zinātnes attīstību saistītas institūcijas.

Iesniegumu iesniegšanas termiņš tiek noteikts no 2015.gada 1.jūnija līdz 2015.gada 15.jūnijam (ieskaitot).

Biedrībām, nodibinājumiem un institūcijām, kuras vēlas deleģēt pārstāvi darbam Fonda konsultatīvajā padomē, Fonda administrācijā jāiesniedz šādi dokumenti:

1) Iesniegums par pārstāvja deleģēšanu padomē, norādot pārstāvja un tā vietnieka kontaktinformāciju (adrese, telefona numurs, e-pasta adrese);

2) organizācijas lēmums, ar kuru uz diviem gadiem tiek deleģēts pārstāvis un tā vietnieks dalībai padomē, norādot personu vārdus un uzvārdus;

3) organizācijas statūtu kopija.

Iesniegumi, kas iesniegti vai izsūtīti pa pastu (pasta zīmogs) pēc 2015.gada 15.jūnija vai kuriem nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, netiek pieņemti un tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

Fonda administrācijas adrese: Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010, tālr. 67503322, fakss 67503304, e-pasta adrese: lvafa@lvafa.gov.lv, mājaslapa www.lvafa.gov.lv.


OP 2015/94.DA4

Paziņojums

Vaidotas Raišis, pamatojoties uz Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas 2015. gada 30. janvārī izdoto izpildu rakstu lietā Nr.C31388713, paziņoju, ka Jānim Lubiņam, pers. kods 240182-10054, piederošā nekustamā īpašuma - kopīpašuma 15667/1631716 domājamās daļas no zemes gabala 8787 kv.m platībā, kas atrodas Jelgavas ielā 63, Rīgā, kadastra numurs 0100 054 0018, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000051331, pirmā izsole ar izsoles sākumcenu EUR 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro, 00 centi) notiks 2015.gada 16.jūnijā plkst.10.30 tiesu izpildītāja A. Šusta prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18.


OP 2015/94.DA5

Paziņojums

Mušeg Mamikonjan, Joseph Bluett, pamatojoties uz Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas 2014. gada 7. maijā izdoto izpildu rakstu lietā Nr.C28449813, paziņoju, ka Jūlijai Moisejenko, pers.kods 180175-14100, piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.30, ar platību 86,6 kv.m, kopīpašuma 866/54338 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Vīksnes ielā 21-30, Rīgā, kadastra numurs 0100 920 5074, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000193076 30; kopīpašuma 866/54338 domājamo daļu no zemes gabala 5265 kv.m platībā, kas atrodas Vīksnes ielā 19, Rīgā, kadastra numurs 0100 117 2016, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.8835, pirmā izsole ar izsoles sākumcenu EUR 66 000,00 (sešdesmit seši tūkstoši euro, 00 centi) notiks 2015.gada 15.jūnijā plkst.12.30 tiesu izpildītāja A.Šusta prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18.


OP 2015/94.DA6

Paziņojums

Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumiem Nr.723 "Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību" Labklājības ministrija paziņo, ka kompetentās institūcijas darba aizsardzības jautājumos statusu ir ieguvis šāds komersants:

Nosaukums

Adrese

Kontaktinformācija

SIA "HZQ Darba aizsardzība un ugunsdrošība"

Zemgales iela 40, Iecava, LV-3913

Tālr. 27842568, e-pasts: ruta_priede@inbox.lv


OP 2015/94.DA7

Paziņojums

Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumiem Nr.723 "Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību" Labklājības ministrija paziņo, ka kompetentās institūcijas darba aizsardzības jautājumos statusu ir ieguvuši šādi komersanti:

Nosaukums

Adrese

Kontaktinformācija

SIA "GUSTOS"

Saulgožu iela 32-4, Rīga, LV-1055

Tālr. 28379959, e-pasts: siagustos@yahoo.com

SIA "Darba aizsardzības sistēma"

"Puķītes", Brocēnu novads, Remtes pagasts, LV-3871

Tālr. 29263316, e-pasts: janis.varpa@dasistema.lv


OP 2015/94.DA8

Paziņojums

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs informē, ka sakarā ar prakses vietas maiņu 2015.gada 20.maijā, 2015.gada 27.maijā, 2015.gada 1.jūnijā, 2015.gada 10.jūnijā, 2015.gada 11.jūnijā, 2015.gada 17.jūnijā, izsludinātās izsoles notiks Elizabetes ielā 51-10, Rīgā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)