Laidiens: 29.04.2015., Nr. 83 (5401)

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2015/83.UT1

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa aicina ALEKSANDRU ISAJEVU, dzim. 1969. gada 30. jūlijā, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Rīgā, Ilūkstes ielā 101, k-3-73, un NATAĻJU ISAJEVU, dzim. 1970. gada 15. novembrī, kuras pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Rīgā, Ilūkstes ielā 101, k-3-73, ierasties uz tiesas sēdi 2015. gada 2. septembrī plkst. 10.00 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā Rīgā, Abrenes ielā 3, 4. stāvā, 41. tiesas sēžu zālē, kā atbildētājus civillietā Nr. C30435414 ar prasītāju AS "Swedbank" prasībā par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.


OP 2015/83.UT2

Cēsu rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C11068015 SIA "Latvijas Mobilais Telefons" maza apmēra prasībā pret Intaru Ķinni par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājam INTARAM ĶINNEM, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Gaujas iela 15-16, Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110, ka SIA "Latvijas Mobilais Telefons" prasība tiks izskatīta rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) 2015. gada 9. jūnijā un lietā pieņemtā sprieduma noraksts saņemams Cēsu rajona tiesas kancelejā Raunas ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā, no 2015. gada 10. jūnija. Atbildētājs Intars Ķinne līdz 2015. gada 25. maijam var izmantot šādas procesuālās tiesības - pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu lietas dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei.


OP 2015/83.UT3

Rēzeknes tiesas lietvedībā atrodas civillieta akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum", reģistrācijas numurs 50103744891, juridiskā adrese: Doma laukums 4, Rīgā, LV-1050, kas ir Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum", reģistrācijas numurs 40003132437, tiesību un saistību pārņēmējs, prasībā pret Aiju Judinu un Juriju Vucinu par parāda piedziņu. Tiesa aicina atbildētāju AIJU JUDINU, pers. kods 010162-11422, dzīvesvietas deklarētā adrese anulēta, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: N.Rancāna ielā 23, Rēzeknē, ierasties uz tiesas sēdi 2015. gada 18. jūnijā plkst. 11.00 Rēzeknē, Dārzu ielā 24. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2015/83.UT4

Zemgales apgabaltiesā Jelgavā, Akadēmijas ielā 9, 2. stāvā, 203.zālē, 2015. gada 26. jūnijā plkst. 10.00 tiks izskatīta civillieta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes prasībā pret Juriju Seļavinu par Latvijas pilsonības atņemšanu. Tiesa uzaicina atbildētāju JURIJU SEĻAVINU, dzim. 1986. gada 5. maijā, ierasties uz tiesas sēdi, pretējā gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2015/83.UT5

Limbažu rajona tiesa uzaicina ierasties atbildētāju DAIRU JENERTI, dzim. 1987. gada 10. janvārī, deklarētā dzīvesvietas adrese: "Jaunvīdiņi", Limbažu pagasts, Limbažu novads, LV-4020, uz tiesas sēdi 2015. gada 28. maijā plkst. 10.00 Limbažos, Cēsu ielā 18, 2. stāvā, 2. zālē, civillietā Nr. C21034915 Limbažu, Viļķenes un Pāles pagastu bāriņtiesas prasībā pret Dairu Jenerti par aizgādības tiesību atņemšanu. Atbildētājas neierašanās gadījumā lieta tiks skatīta bez viņas klātbūtnes.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)