Laidiens: 28.04.2015., Nr. 82

Izsoles

OP 2015/82.IZ1

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 46. iecirkņa ZTI Jānis Tunnis prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-8, pirmajā izsolē pārdod Annai Kotļarei piederošo nekustamo īpašumu. Piedzinējs: AS "ABLV Bank", reģ. Nr. 50003149401, Elizabetes iela 23, Rīga. Nekustamā īpašuma īss apraksts: dzīvoklis Nr. 71, kas atrodas Dammes ielā 25, Rīgā, ar kopējo platību 61,34 m2, kā arī pie dzīvokļa piederošā kopīpašuma 11/1000 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, kadastra Nr.0100 916 8358. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 28 800,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas neatļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole tiek rīkota 2015. gada 29. maijā pulksten 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ZTI Jāņa Tuņņa, reģ. kods 11057612950, depozīta kontā Nr. LV74TREL9199036001000 Valsts kasē ir jāieskaita nodrošinājuma summu 10 % apmērā no novērtējuma (EUR 2880,00). Tālr. uzziņām 67294607, 29789219.


OP 2015/82.IZ2

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 104 zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, prakses vieta Bauskā, Dārza ielā 12a, pirmajā izsolē pārdod Dzintaram Ješkevicam piederošo nekustamo īpašumu - Dārza iela 26, k1-41, Bauska, kadastra Nr. 4001 900 2523. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 38,3 kv.m un 361/19263 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu ēkas un zemes. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 7000,00. Cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga; Sanita Graudiņa.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Trasūnes, reģ. Nr. 24068012056, depozīta kontā Nr. LV08TREL9199080001000 nodrošinājums EUR 700,00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015. gada 1. jūnijā pulksten 13.00 Bauskā, Dārza ielā 12a. Telefons uzziņām 63924694, 22010110.


OP 2015/82.IZ3

Nekustamā īpašuma pirmā izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Lindas Eisakas-Vaganovas, pers. kods 200480-12368, maksātnespējas procesa administrators Pāvels Kravčenko (sertifikāta Nr. 00366), prakses vieta: Ģertrūdes iela 4-2a, Rīga, LV-1010, izziņo pirmo izsoli ar augšupejošu soli parādniecei Lindai Eisakai-Vaganovai, pers. kods 200480-12368, piederošajam nekustamajam īpašumam - dzīvokļa īpašumam Nr.35 Parka ielā 12, Olainē, Olaines novadā, kadastra numurs 8009 900 1536, 50,3 kv.m platībā, ar pie dzīvokļa piederošajām 503/20314 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas. Izsole notiks 2015. gada 29. maijā plkst. 14.00 Elizabetes ielā 63-5, Rīgā, LV-1050 (ceturtajā stāvā). Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 10 000,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Piedzinēji - Airas Dēdeles kreditori, nodrošinātais kreditors Nordea Bank AB Latvijas filiāle. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 62, Rīga, LV-2114. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, ne vēlāk kā līdz izsolei ir jāiemaksā administratora Pāvela Kravčenko, pers. kods 091280-10728, bankas kontā Nr.LV98RIKO0002221039836 AS "DNB banka" nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, t. i., EUR 1000,00. Tālr. uzziņām 22422421.


OP 2015/82.IZ4

Izsole

Maksātnespējas procesa administrators Leonīds Mohovikovs (sertifikāts Nr. 00422), prakses vieta: m. "Kastaņas", Griķi, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, paziņo, ka pārdod izsolē Ivanam Stepanovam piederošo un uz zemnieku saimniecības "SID-92" vārda reģistrēto nekustamo īpašumu "Elektra", adrese: "Elektra", Jaudzemos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, kadastra numurs 7666 508 0001, ierakstīts Preiļu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas nodalījumā Nr.2923. Nekustamā īpašuma īss apraksts: "Elektra", nekustamais īpašums atbilstoši 01.08.2007. veiktajai kadastrālajai uzmērīšanai sastāv no plastmasas apstrādes ceha ar kopējo platību 402,9 kv.m, katlumājas ar kopējo platību 119,3 kv.m, darbnīcas ar kopējo platību 34,2 kv.m, šķūņa ar kopējo platību 159,3 kv.m, šķūņa ar kopējo platību 27,5 kv.m, sūkņu un kompresoru stacijas ēkas ar kopējo platību 2,8 kv.m. Nekustamais īpašums "Elektra" ir piesaistīts zemesgabalam ar kadastra numuru 7666 505 0001 ar kopējo platību 0,9 ha, zemesgabals pieder trešajai personai. Iepriekš nekustamais īpašums tika izmantots kā darbnīca un noliktava. Hipotekārais kreditors ir SIA "Hiponia". Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība (izsoles sākuma cena) - EUR 2200 (divi tūkstoši divi simti euro). Pēc kārtas tā ir otrā izsole ar lejupejošo soli. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Otrā izsole notiks 2015. gada 5. jūnijā plkst. 10.30 Vienības gatvē 87A-7, Rīgā. Izsoles dalībniekam ir jāiemaksā dalības maksa EUR 50 un izsoles nodrošinājuma summa EUR 220 administratora kontā līdz izsoles dienai. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Īpašums tiek pārdots saskaņā ar Civilprocesa likuma un Maksātnespējas likuma noteikumiem. Pretendentiem izsoles nodrošinājuma summa jāiemaksā administratora Leonīda Mohovikova, NMR kods 28097312304, kontā Nr. LV36NDEA0000083888414, Nordea Bank AB Latvijas filiāle, SWIFT kods NDEALV22. Tālrunis informācijai 26529924.


OP 2015/82.IZ5

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 104 zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, prakses vieta Bauskā, Dārza ielā 12a, pirmajā izsolē pārdod Viesturam Brigmanim-Bruģim piederošo nekustamo īpašumu - Zirgu iela 7-44, Jelgava, kadastra Nr. 0900 900 2982, - ar šādiem nosacījumiem:

1. Pārdodamais nekustamais īpašums:

1.1. Sastāvs: dzīvokļa īpašums Nr. 44 Zirgu ielā 7, Jelgavā, ar kopējo platību 35,8 kv.m un 358/19166 pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa.

1.2. Nekustamā īpašuma īpašnieks: Viesturs Brigmanis-Briģis.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Atzīme - noteikts aizliegums bez Nordea Bank AB rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2008. gada 4. marta hipotēkas līgums un 2014. gada 9. jūlija Vienošanās Nr. 582 par ķīlas tiesības pāreju.

2.2. Nostiprināta hipotēka LVL 38462,60 (EUR 54727,35) apmērā par labu Nordea Bank AB, reģistrācijas Nr. 516406-0120. Pamats: 2008. gada 4. marta aizdevuma (kredīta) līgums Nr. 2008/603/HK un tā grozījumi, 2008. gada 4. marta hipotēkas līgums un tā grozījumi, 2014. gada 9. jūlija Vienošanās Nr. 582 par ķīlas tiesības pāreju.

3. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki patur sev: nekustamā īpašuma īpašnieki nepatur sev nekādas tiesības Nekustamajā īpašumā.

4. Izsoles sākumcena: izsoles sākumcena ir EUR 8800,00 (astoņi tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi).

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: nosolītā augstākā cena pircējam jāsamaksā saskaņā ar Civilprocesa 611. panta otrās daļas noteikumiem.

6. Citi pārdošanas nosacījumi, kurus pārdevējs atzīst par nepieciešamiem:

6.1. Izsole notiek ar augšupejošu soli EUR 500,00.

6.2. Visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

Cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Trasūnes, reģ. Nr. 24068012056, depozīta kontā Nr. LV08TREL9199080001000 nodrošinājums EUR 880,00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015. gada 1. jūnijā pulksten 14.00 Bauskā, Dārza ielā 12a. Telefons uzziņām 63924694, 22010110.


OP 2015/82.IZ6

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Tērbatas iela 14, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Jeļenai Aleksanai. Piedzinējs - SIA FZ CAPITAL, Blaumaņa ielā 28-3, Rīga, LV-1011. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr. 50 un pie tā piederošās kopīpašuma 5584/255150 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 01000632053001), kas atrodas Daugavgrīvas ielā 70, k-4, Rīgā, kadastra numurs 01009055231, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.19526-50. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 23 800,00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pirmās izsoles sākumcena - EUR 23 800,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsole notiks 2015. gada 1. jūnijā pulksten 13.30 Rīgā, Tērbatas ielā 14. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV2X, nodrošinājums 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67224409. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas.


OP 2015/82.IZ7

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Tērbatas iela 14, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Marinai Činnovai. Piedzinējs - SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", Mārtiņa ielā 7, Rīga, LV-1007. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr. 45 un pie tā piederošās kopīpašuma 5986/266893 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Staiceles ielā 17, Rīgā, kadastra Nr. 01009139940, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 15443 45. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 23 300,00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pirmās izsoles sākumcena: EUR 23 300,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsole notiks 2015. gada 1. jūnijā pulksten 14.00 Rīgā, Tērbatas ielā 14. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000 Valsts kasē, kods TRELLV2X, nodrošinājums 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67224409. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas.


OP 2015/82.IZ8

Nekustamā īpašuma izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 24 zvērināta tiesu izpildītāja Kristīne Meldere, prakses vieta: Rēzeknes iela 33A, Krāslava, pārdod pirmajā izsolē Rozālijai Čubrevičai piederošo nekustamo īpašumu - zemes gabalu (kopā 250 kv.m), uz zemes gabala atrodas viena dzīvojamā ēka un viena saimniecības ēka, adrese: Jaunā iela 10, Krāslava, kadastra Nr. 6001 001 0285. Pamats: zvērināta notāra akts par mantojuma lietas izbeigšanu. Kreditors: AS "Lombards Moda", adrese: Ganību dambis 40A-34, Rīga; SIA "Lattelekom", adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 6200,00. Nekustamā īpašuma sākumcena pirmajā izsolē - EUR 6200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Nekustamais īpašums tiek pārdots pirmajā izsolē, kas notiks 2015. gada 3. jūnijā plkst. 11.00 Krāslavā, Rēzeknes ielā 33A, 2.stāvā, 3.kab., zvērinātas tiesu izpildītājas K.Melderes biroja telpās. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Kristīnes Melderes, reģistrācijas Nr. 26117712403, depozīta kontā Nr. LV51TREL9199019001000, saņēmēja banka: Valsts kase, bankas kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma (uz izsoles brīdi dotajam nodrošinājumam ir jābūt ieskaitītam tiesu izpildītāja depozītu kontā), kā arī uz izsoli līdzi ir jāņem personu un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un jāiesniedz šo dokumentu norakstus. Tālr. 65623511.


OP 2015/82.IZ9

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 61 ZTI Inta Kešāne (prakses vieta: Blaumaņa iela 32-8, Rīga) rīko otro izsoli Andim Aizpuram piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs: Valsts zemes dienests, juridiskā adrese: Puškina iela 14, Rīga; Valsts aģentūra Maksātnespējas administrācija, juridiskā adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga; VAS "Privatizācijas aģentūra", juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no noliktavas, kadastra apzīmējums 13000240130001, un garāžas, kadastra apzīmējums 13000240130002, dabā ēku drupas, kas atrodas Kaņiera ielā 11, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 024 0130, noliktava - 2733,6 m2, garāža - 513,6 m2. Ēkas demontētas līdz pamatiem, būvgruži daļēji atrodas uz ēkas pamatiem. Nekustamā īpašuma novērtējums ir 1,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākumcena saskaņā ar Civilprocesa likuma 616.panta pirmo daļu - 0,75 EUR.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015. gada 4. jūnijā plkst. 11.00 Rīgā, Blaumaņa ielā 32-8. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita ZTI Intas Kešānes, pers. kods 280982-11425, depozīta kontā Nr. LV53TREL9199050001000 Valsts kasē 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma jeb 0,10 EUR. Tālr. uzziņām 67331439.


OP 2015/82.IZ10

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 102 zvērināta tiesu izpildītāja Aelita Triba, prakses vieta Bauskā, Dārza ielā 12a, pārdod pirmajā izsolē Mihailam Jakubovam piederošo nekustamo īpašumu - Kalna iela 4-24, Stelpe, Stelpes pagasts, Vecumnieku novads, kadastra Nr. 4084 900 0061. Nekustamais īpašums sastāv no trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 65,9 m2 ar pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 659/18083 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un sākumcena ir EUR 1900,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015. gada 28. maijā plkst. 14.00 Bauskā, Dārza ielā 12a, zvērinātas tiesu izpildītājas birojā. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Aelitas Tribas, reģ. Nr. 10097012082, depozīta kontā Nr. LV58TREL9199079001000 Valsts kasē nodrošinājumu EUR 190,00 apmērā. Tālr. uzziņām 63923414.


OP 2015/82.IZ11

Nekustamā īpašuma izsole

Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Sergejam Veselovam piederošo nekustamo īpašumu "Veselovi", Veselovos, Sakstagala pag., Rēzeknes novadā, kas reģistrēts Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr.7886 001 0159. Nekustamais īpašums sastāv no trim zemes gabaliem kopplatībā 5,5 ha, uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7886 001 0159, atrodas dzīvojamā māja un divas palīgēkas. Parādnieks: Sergejs Veselovs. Piedzinējs: AS "NORVIK BANKA", E.Birznieka-Upīša iela 21, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir EUR 7500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām ir tiesības uz nekustamo īpašumu, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015. gada 2. jūnijā pulksten 14.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Lilijas Solovjovas prakses vietā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93a. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsolei jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Lilijas Solovjovas, reģ. Nr. 08046611453, depozītu kontā LV69TREL9199104001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājuma summu 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma, t. i., EUR 750. Tālr. uzziņām 64624889, 26111586.


OP 2015/82.IZ12

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējīgās SIA "INETA ANCE", reģistrācijas numurs 40002069874, juridiskā adrese: Jelgavas iela 1, Kandava, Kandavas novads, LV-3120, administrators Ingus Strautmanis, sertifikāts Nr.00082, prakses vieta: Brīvības iela 165-3, Rīga, LV-1012, paziņo, ka 2015. gada 4. jūnijā plkst. 12.00 Rīgā, Brīvības ielā 165-3, notiks MSIA "INETA ANCE" piederošā nekustamā īpašuma Jelgavas iela 1I, kas atrodas Kandavā, Kandavas novadā, kadastra numurs 9011 501 0062, ierakstīts Kandavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000004510, pirmā izsole ar augšupejošo soli. Nekustamais īpašums sastāv no ēku (būvju) nekustamā īpašuma (vienas nedzīvojamās ēkas gatavās produkcijas noliktavas ar kadastra apzīmējumu 9011 001 0062 014 un nedzīvojamās ēkas svaru ēka ar kadastra apzīmējumu 90110010439015). Ēkas saistītas ar zemesgabalu Jelgavas iela 1I Kandavā, Kandavas novadā, kadastra apzīmējums 9011 001 0795. Zemes īpašniece Inetaa Feldmane, pers. kods 021162-11088. Uz nekustamo īpašumu reģistrēta hipotēka AS "Swedbank", reģ. Nr. 40003074764, Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048, un LR Valsts ieņēmumu dienests, 90000069281, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība (novērtējums) - EUR 37 300,00 (trīsdesmit septiņi tūkstoši trīs simti euro un 00 centi). Izsoles sākumcena - EUR 37 300,00 (trīsdesmit septiņi tūkstoši trīs simti euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Nodrošinājuma summa 10 % (desmit procentu) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma jāiemaksā maksātnespējīgās SIA "INETA ANCE" norēķinu kontā LV24UNLA0050012926639, kas atvērts AS "SEB banka", līdz izsolei. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Līdz 2015. gada 3. jūnijam (ieskaitot) interesenti var iepazīties ar izsoles objektu, iepriekš saskaņojot tikšanās laiku ar administratoru pa tālruni 67485276.


OP 2015/82.IZ13

Nekustamā īpašuma un kustamās mantas kā lietu kopības izsole

Maksātnespējas administrators Vents Lamsteris, sertifikāts Nr. 00409, prakses vieta: Mārupe, Liliju iela 20, LV-2167, pirmajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod šādu maksātnespējīgajai SIA "GIJA" (reģ. Nr. 43903000257, juridiskā adrese: Valka, Rūjienas iela 3a) piederošo nekustamo īpašumu un kustamo mantu kā lietu kopību.

Lietu kopības sastāvā ietilpst:

1) nekustamais īpašums Valkā, Rūjienas ielā 3a, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 4917 kv.m un divām ēkām:

- noliktava 705 kv.m platībā (kadastra apzīmējums 9401 008 0305 001),

- autoservisa remonta cehs 810,5 kv.m (kadastra apzīmējums 9401 008 0305 002).

Īpašums reģistrēts Valkas ZG nodalījumā Nr. 145 ar kadastra Nr. 9401 008 0305;

2) kustamā manta - pamatlīdzekļi, autoremonta darbnīcas aprīkojums.

Nekustamais īpašums un kustamā manta kā lietu kopība ir ieķīlāta par labu nodrošinātajam kreditoram VAS "Latvijas Attīstības finanšu institūcijas Altum". Lietu kopības novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 150 952,00 (nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena - EUR 125 400,00 kustamās mantas novērtējums un sākumcena - EUR 25 552,00). Lietu kopības izsoles cenā ietilpstošās kustamās mantas izsoles cena un nosolītā summa proporcionāli kopējai lietu kopības nosolītajai summai apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2015. gada 5. jūnijā plkst. 12.00 Mārupē, Liliju ielā 20, LV-2167. Par dalību izsolē nomaksājamā nodrošinājuma nauda ir EUR 15 095,20.

Dalībniekiem, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā MSIA "GIJA" kontā AS SEB banka, konta Nr. LV78UNLA0017000467818, iepriekš paziņojuma tekstā norādītā nodrošinājuma nauda. Visām personām, kurām uz īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Īpašnieks nepatur nekustamajā īpašumā nekādas tiesības. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma prasībām. Papildu informāciju, kā arī informāciju par kustamās mantas sastāvu var iegūt pie administratora pa tālr. 20398775.


OP 2015/82.IZ14

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējas administrators Vents Lamsteris, sertifikāts Nr. 00409, prakses vieta: Mārupe, Liliju iela 20, LV-2167, pirmajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod maksātnespējīgajai SIA "GIJA" (reģ. Nr. 43903000257, juridiskā adrese: Valka, Rūjienas iela 3a) piederošo nekustamo īpašumu Valkā, Rūjienas ielā 5a, kas sastāv no neapbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 7740 kv.m. Īpašums reģistrēts Valkas ZG nodalījumā Nr. 100000184756 ar kadastra Nr. 9401 008 0394. Nekustamais īpašums ir ieķīlāts par labu nodrošinātajam kreditoram VAS "Latvijas Attīstības finanšu institūcijas Altum". Nekustamā novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 20 000. Nekustamā īpašuma nosolītā summa ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsole notiks 2015. gada 5. jūnijā plkst. 12.30 Mārupē, Liliju ielā 20, LV-2167. Par dalību izsolē nomaksājamā nodrošinājuma nauda ir EUR 2000. Dalībniekiem, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā MSIA "GIJA" kontā AS SEB banka, konta Nr. LV78UNLA0017000467818, iepriekš paziņojuma tekstā norādītā nodrošinājuma nauda par izsolāmo objektu. Visām personām, kurām uz īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Īpašnieks nepatur nekustamajā īpašumā nekādas tiesības. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma prasībām. Papildu informāciju var iegūt pie administratora pa tālr. 20398775.


OP 2015/82.IZ15

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Andra Sirsniņa maksātnespējas procesa administratore Diāna Laizāne, prakses vieta: Slokas iela 37, Rīga, pārdod pirmajā izsolē Solvitai Anmanei piederošo nekustamo īpašumu - Kalēju iela 3, Jūrmala, kadastra Nr. 1300 014 3701, - kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 2050 kv.m, uz kura atrodas divas dzīvojamās ēkas un palīgceltne. Hipotekārais kreditors - AS "SEB banka". Īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - EUR 67 000. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Īpašuma izsole notiks 2015. gada 2. jūnijā plkst. 11.00 Rīgā, Slokas ielā 37 (2.stāvā). Izsoles nodrošinājums EUR 6700 līdz izsolei iemaksājams Diānas Laizānes, pers. kods 080980-10422, norēķinu kontā AS Swedbank, konta Nr. LV77HABA0551030767710. Tālrunis uzziņām 67668361.


OP 2015/82.IZ16

Izsole

Maksātnespējīgās SIA "UG un PARTNERI", vienotais reģ.Nr.40003428580, juridiskā adrese: Jelgavas iela 18-9, Olaine, Olaines novads, LV-2114, administrators Edgars Dupats, sertifikāta Nr.00547, prakses vieta: Lielirbes iela 17A-14, Rīga, LV-1046, paziņo par nekustamā īpašuma izsoli. Tiek izsolīts nekustamais īpašums Ezernieku pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējums 60560070059) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 60560090074) ar kopējo platību 9,7 ha. Nekustamais īpašums ierakstīts Daugavpils tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Ezernieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.232 ar kadastra Nr.6056 009 0074. Nekustamā īpašuma īpašnieks: MSIA "UG un PARTNERI", juridiskā adrese: Jelgavas iela 18-9, Olaine, Olaines novads, LV-2114. Nekustamā īpašuma piedzinējs: kreditoru kopums. Nekustamā īpašuma sākumcena: nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība un izsoles sākumcena ir EUR 1797 (viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit septiņi euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas šī ir pirmā izsole.

Izsole notiks 2015.gada 18.jūnijā plkst.11.00 Rīgā, Lielirbes ielā 17A-14 (biroju kompleksa "Panorama Plaza" "a" ieeja, 2.stāvs). Izsoles nodrošinājums EUR 179,7 (viens simts septiņdesmit deviņi euro un 70 centi) iemaksājams MSIA "UG un PARTNERI" AS "PrivatBank" norēķinu kontā LV15PRTT0260021569700, kods PRTTLV22, līdz izsoles dienai. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālrunis uzziņām 29408454.


OP 2015/82.IZ17

Nekustamā īpašuma un kustamās mantas kā lietu kopības izsole

Maksātnespējas procesa administrators Georgijs Orlovs (sertifikāts Nr.00179) pārdod pirmajā atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli MSIA "JUNIONS", reģ. Nr. 46803003396, piederošos un par labu AS "Latvijas pasta banka", Valsts ieņēmumu dienestam un SIA "Baibiņas" ieķīlāto nekustamo īpašumu un par labu AS "Latvijas pasta banka" ieķīlāto kustamo mantu kā lietu kopību ar šādiem noteikumiem:

1. Nekustamo īpašumu un kustamās mantas kā lietu kopības sastāvā ietilpst:

1.1. Šāds ieķīlāts nekustamais īpašums:

Nekustamais īpašums Raiņa iela 64, Ludzā, kadastra Nr. 6801 003 0110

Novērtējums 52000,00 EUR

1.2. Šāda ieķīlāta kustamā manta:

Iekārta

Novērtējums

Metāla skapis

60,00 EUR

Koka skapis

50,00 EUR

Koka statne

30,00 EUR

Mitruma mērītājs. Ražotājs - Brookhuis Micro - Electronics BV, sērijas Nr. 06 - 158

350,00 EUR

Zāģlentu asināšanas darbgalds Wood Mizer, sērijas Nr. 097032. Jauda 0,42 kW

900,00 EUR

Pneimatiskā naglu pistole CN - 55 MAX

350,00 EUR

Pneimatiskā naglu pistole BOSITITCH

200,00 EUR

Pneimatiskā naglu pistole Bizon 800DC

150,00 EUR

Pneimatiskā naglu pistole CN - 80 MAX

400,00 EUR

Koksnes žāvēšanas aprīkojums ar ventilatoriem, siltummaiņiem un apsiltinātiem sienu sānu paneļiem. Lietderīgais žāvēšanas tilpums 70-80 m3

14000,00 EUR

Apkures katls U22 10D (jauda 50 kW)

700,00 EUR

Katlu mājas apkures sistēmas mezgli

4000,00 EUR

Kompresors ABAC 400 W

300,00 EUR

Piecgalvu horizontālais lentzāģis ZLHT - 4.25

13000,00 EUR

Horizontālais lentzāģis Wood Mizer LT20B3

7000,00 EUR

Baļķu apmalotājs BL 3 - 4.25

6000,00 EUR

Kokmateriāla padošanas galds

2000,00 EUR

Lentzāģis bez nosaukuma

4000,00 EUR

Metāla galdi (5 gab.)

700,00 EUR

Daudzzāģis Nr. 27133

3000,00 EUR

Atgriezenisko transportieru komplekts

800,00 EUR

Autoiekrāvējs

1000,00 EUR

Divripu garinātājgalds GR2 - 500

4500,00 EUR

Malkas skaldāmā iekārta ar baļķu padeves sistēmu PALAX POWER 50 S. Nr. 5605-201

15000,00 EUR

Malkas skaldāmā iekārta

4000,00 EUR

Motorzāģis HUSQVARNA

250,00 EUR

Motorzāģis HUSQVARNA

250,00 EUR

Vibroprese PT - 11 (atlieku vērtība)

800,00 EUR

Krāsas pigmenta padeves iekārta (atlieku vērtība)

300,00 EUR

Autoiekrāvējs

1000,00 EUR

KOPĀ:

85090,00 EUR

2. Nekustamo īpašumu un kustamās mantas kā lietu kopības izsoles sākumcena ir 137090,00 EUR.

3. Izsoles nodrošinājums - 13 709,00 EUR.

4. Par nekustamiem īpašumiem nosolītā izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli; par kustamo mantu nosolītā cena, kas pārsniedz 75000,00 EUR, apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

5. Izsole notiks 2015. gada 29. maijā plkst. 11.00 Rēzeknē, Rīgas ielā 16-3 (2. stāvs), saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem.

6. Izsolei nodrošinājums iemaksājams MSIA "JUNIONS" norēķinu kontā Nr. LV48NDEA0000083684304 AS "NORDEA".

7. Visām personām, kurām uz nekustamiem īpašumiem ir tiesības, kas nepieļauj to pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā un administratoram līdz izsoles dienai.

8. Tālrunis uzziņām 26599824, 26893793 e-pasta adrese: georg.orlov@inbox.lv.


OP 2015/82.IZ18

Nekustamā īpašuma pirmā izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Eduarda Georga Celitāna administrators Georgijs Orlovs paziņo, ka 2015. gada 29. maijā plkst. 10.00 Rēzeknē, Rīgas ielā 16-3, notiks Eduardam Georgam Celitānam piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.8 Ozolciema ielā 38, Rīgā, kadastra Nr. 0100 919 3834, kopējā platība 39,3 kv.m (VZD - 43,4 kv.m), - pirmā izsole ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi - AS "DNB BANKA" hipotēka. Piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir 17 600,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā un administratoram līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsolei jāiemaksā administratora Georgijs Orlova kontā LV14HABA0551030088389 nodrošinājums 1760,00 EUR. Dokumenti pieejami pie administratora Georgija Orlova prakses vietas adresē: Atbrīvošanas alejā 121-28, Rēzeknē, LV-4600, tālr. uzziņām 26893793, 26599824, e-pasta adrese: georg.orlov@inbox.lv.


OP 2015/82.IZ19

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 104 zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, prakses vieta Bauskā, Dārza ielā 12a, pirmajā izsolē pārdod Oskaram Freimanim piederošo nekustamo īpašumu - Dobeles šoseja 98-11, Jelgava, kadastra Nr. 0900 900 4303, - ar šādiem nosacījumiem:

1. Pārdodamais nekustamais īpašums: dzīvoklis Nr. 11 ar kopējo platību 66 kv.m. Kopīpašuma 660/9549 domājamās daļas no dzīvokļa īpašuma.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Atzīme - noteikts aizliegums bez Nordea Bank Finland Plc, nodokļu maksātāja kods 40003486767, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām.

Pamats: 2007. gada 2. marta hipotēkas līgums.

Grozīts: grozīt ierakstu Nr. 2.1 (žurnāla Nr. 300001970824, 13.03.2007.) un izteikt šādā redakcijā: Noteikts aizliegums bez Nordea Bank AB, reģistrācijas Nr. 516406-0120 Zviedrijā, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2014.gada 9.jūlija vienošanās Nr.521 par ķīlas tiesības pāreju.

2.2. Atzīme - vērsta Ls 2258,73 piedziņa. Piedzinējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATAKKO", nodokļu maksātāja kods 40003219834. Pamats: 2013.gada 25.jūnija Zemgales apgabaltiesas 104.iecirkņa zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Trasūnes nostiprinājuma lūgums, 2013.gada 10.jūnijā izsniegtais Ogres rajona tiesas izpildu raksts lieta Nr.3-12/0016/6.

2.3. Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa LVL 38 021,70. Procentu likme: 12 mēnešu EURIBOR+0,9% gadā. Līgumsods: 0,2% dienā no laikā nenomaksātās summas. Procentu un līgumsoda samaksas termiņš: nokavējuma līgumsodam - pēc bankas pieprasījuma; procentiem - attiecīgā maksājuma perioda pēdējā dienā. Kreditors: Nordea Bank Finland Plc, nodokļu maksātāja kods 40003486767. Pamats: 2007.gada 2.marta aizdevuma/kredīta līgums Nr.2007/587/HK, 2007.gada 2.marta hipotēkas līgums.

Nostiprināta kā pirmā hipotēka, tai skaitā aizdevuma summa LVL 270 579,54. Procentu likme: 6 mēnešu EURIBOR + 0,75% gadā. Līgumsods: 0,2% dienā no laikā nenomaksātās summas. Samaksas termiņš: nokavējuma līgumsodam - pēc bankas pieprasījuma; procentiem - attiecīgā maksājumu perioda pēdējā dienā. Kreditors: Nordea Bank Finland Plc, nodokļu maksātāja kods 40003486767. Pamats: 2006. gada 13. novembra aizdevuma/kredīta līgums Nr.2006/4106/HK, 2006. gada 13. novembra hipotēkas līgums. (grozīts).

Grozīts 1. un 2.iedaļas ieraksts Nr. 2.1 (žurnāla Nr. 300001970824, 13.03.2007.): papildināts pamats: 2012.gada 18.septembra hipotēkas līguma pārjaunojums.

Grozīts 1. un 2.iedaļas ieraksts Nr. 2.1 (žurnāla Nr. 300001970824, 13.03.2007.): Kreditors: Nordea Bank AB, reģistrācijas Nr.516406-0120 Zviedrijā. Pamats: 2014.gada 9.jūlija vienošanās Nr.521 par ķīlas tiesības pāreju.

3. Izsoles sākumcena. Izsoles sākumcena ir EUR 11 300,00 (vienpadsmit tūkstoši trīs simti euro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība. Nosolītā augstākā cena pircējam ir jāsamaksā atbilstoši Latvijas Republikas Civilprocesa likuma 611. panta noteikumiem.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev. Nekustamā īpašuma īpašnieks nepatur sev nekādas tiesības Nekustamajā īpašumā.

6. Citi pārdošanas nosacījumi, kurus pārdevējs atzīst par nepieciešamiem: Izsoles solis: EUR 600,00 (seši simti euro). Cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Trasūnes, reģ. Nr. 24068012056, depozīta kontā Nr. LV08TREL9199080001000 nodrošinājums EUR 1130,00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015. gada 1. jūnijā pulksten 15.00 Bauskā, Dārza ielā 12a. Telefons uzziņām 63924694, 22010110.


OP 2015/82.IZ20

Izsole

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr. 15 Kartupeļu ielā 6, Rīgā, kadastra Nr. 0100 918 8688, sākumcena EUR 4700,00, nodrošinājums - EUR 470,00. Izsole notiks 12.06.2015. plkst. 14.00. Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiks Privatizācijas aģentūrā K. Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Iesniegt pieteikumu dalībai izsolē var līdz 29.05.2015. plkst. 16.00 K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021374, 67021348.


OP 2015/82.IZ21

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Tērbatas iela 14, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Lianai Korolai. Piedzinējs - AS Latvijas Gāze, Vagonu ielā 20, Rīga, LV-1009. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.47 un pie tā piederošās kopīpašuma 4951/787499 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 01000782116) -, kas atrodas Maskavas ielā 427, Rīgā, ar kadastra Nr.0100 915 1283, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.25012-47. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 19 600,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pirmās izsoles sākumcena: EUR 19 600,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2015.gada 1.jūnijā pulksten 11.30 Rīgā, Tērbatas ielā 14.Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV2X, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67224409. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas.


OP 2015/82.IZ22

Prasījuma tiesību izsole

Maksātnespējīgās SIA "Namu apsaimniekošana", reģ. Nr. 40003383134, administratore Evita Ostrovska, sertifikāta Nr.00074, prakses vieta: Antonijas iela 5-8, Rīga, LV-1010, rīko MSIA "Namu apsaimniekošana" piederošu prasījuma tiesību izsoli ar augšupejošu soli, kura notiks 2015. gada 6. maijā plkst. 15.00. Prasījuma tiesības pret Ganu ielas 2/Dzirnavu ielas 9, Rīgā, Pūces ielas 47, Rīgā, un Pūces ielas 43, Rīgā, dzīvokļu īpašumu īpašniekiem par kopējo summu EUR 87 990,05 apmērā. Prasījuma tiesību pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena noteikta EUR 14 750,00. Izsoles nodrošinājuma summa - EUR 1475,00. Nodrošinātais kreditors - AS "Swedbank", vienotais reģistrācijas Nr.40003074764. Izsoles cena netiek aplikta ar PVN. Pēc kārtas šī ir pirmā izsole. Izsoles nodrošinājums 10 % apmērā no prasījuma tiesību izsoles sākumcenas iemaksājama parādnieka norēķinu kontā (SIA "Namu apsaimniekošana", reģ. Nr. 40003383134, AS DNB banka, konta Nr. LV70RIKO0002013139949) līdz izsoles dienai. Ar prasījuma tiesību novērtējumu var iepazīties administratores prakses vietā, tālrunis uzziņām 29298272.


OP 2015/82.IZ23

Izsole

Maksātnespējas procesa administrators Kaspars Oļehnovičs, sertifikāta numurs 00178, paziņo, ka tiek izsolīta maksātnespējīgās SIA "OCTAGON design studio", VRN 40003984281, (turpmāk - Komercsabiedrība), kustamā manta:

- prasījuma tiesības pret Juri Dzeni, pers. kods 200576-12728, EUR 63 998,88 + likumiskie 6 % gadā no pamatparāda (EUR 52 074,53) līdz sprieduma izpildes dienai apmērā, pamatotas ar Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas 13.02.2014. spriedumu lietā Nr. C28474612;

- prasījuma tiesības pret Jūliju Dzeni, pers. kods 100780-12714, EUR 481,86 apmērā, pamatotas ar 01.06.2012. Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas spriedumu lietā Nr. C28450811, un EUR 36 802,15 + likumiskie 6 % gadā no pamatparāda (EUR 36 802,15) līdz sprieduma izpildes dienai apmērā, pamatotas ar Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas 13.02.2014. spriedumu lietā Nr. C28474612.

Ar prasījumu pamatojošiem dokumentiem var iepazīties pie administratora. Pirmā izsole notiks 29.05.2015. plkst. 13.00. Kustamās mantas novērtējums un pirmās izsoles sākumcena ir EUR 17125,00, izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no sākumcenas iemaksājams maksātnespējīgās SIA "OCTAGON design studio" bankas kontā Nr. LV86RIKO0002013200092, banka - AS "DNB banka". Izsoles norises vieta - Pulkveža Brieža ielā 8-3, Rīgā, LV-1010, Latvija. Kustamās mantas izsoles veic Komercsabiedrības administrators K. Oļehnovičs, sertifikāta numurs 00178, prakses vietas adrese - Pulkveža Brieža iela 8-3, 1.kab., Rīga, LV-1010, Latvija, tālr. 29246611, fakss 67358342, e-pasta adrese: kaspars_olehnovics@inbox.lv. Kustamā manta izsolēs tiek pārdota saskaņā ar Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 5.punktu, 01.11.2007. Maksātnespējas likumu un Civilprocesa likumu.


OP 2015/82.IZ24

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējas procesa administrators Jānis Kumsārs (sertifikāta Nr. 00271), prakses vieta: Antonijas iela 5-5, Rīga, LV-1010, paziņo, ka pirmajā izsolē, kas notiks 2015. gada 29. maijā plkst. 10.00 Antonijas ielā 5-5, Rīgā, tiks izsolīti SIA "MONALD - METĀLS", reģistrācijas Nr. 40003207784, juridiskā adrese: Antonijas iela 5, Rīga, nekustamie īpašumi - ražošanas ēku komplekss -, kas atrodas:

- Katlakalna ielā 11, k-13, Rīgā, kadastra numurs 0100 121 2423. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 25951. Uz nekustamo īpašumu nostiprināti aizliegumi bez AS "Latvijas pasta banka", reģ. Nr. 50103189561, un Mihaila Uļmana rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām. Uz nekustamo īpašumu nostiprinātas hipotēkas par labu kreditoriem/piedzinējiem: 1) Mihails Uļmans; 2) AS "Latvijas pasta banka", reģ. Nr. 50103189561; 3) Valsts ieņēmumu dienests, nodokļu maksātāja kods 90000069281.

- Katlakalna ielā 11, k-15, Rīgā, kadastra numurs 0100 121 2421. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 25952. Uz nekustamo īpašumu nostiprināti aizliegumi bez Žannas Mazurovas, Mihaila Uļmana un AS "Latvijas pasta banka", reģ. Nr. 50103189561, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām. Uz nekustamo īpašumu nostiprināta nomas tiesība, nomnieks: SIA "BALDONES 1", reģistrācijas Nr. 40003698240. Uz nekustamo īpašumu nostiprinātas hipotēkas par labu kreditoriem/piedzinējiem: 1) Žannai Mazurovai, 2) Mihailam Uļmanam, 3) AS "Latvijas pasta banka", reģ. Nr. 50103189561, 4) Valsts ieņēmumu dienests, nodokļu maksātāja kods 90000069281.

- Katlakalna ielā 11, k-3, Rīgā, kadastra numurs 0100 121 2420. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 25950. Uz nekustamo īpašumu nostiprināti aizliegumi bez Žannas Mazurovas, Mihaila Uļmana un AS "Latvijas pasta banka", reģ. Nr. 50103189561, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām. Uz nekustamo īpašumu nostiprinātas hipotēkas par labu kreditoriem/piedzinējiem: 1) Žannai Mazurovai, 2) Mihailam Uļmanam, 3) AS "Latvijas pasta banka", reģ. Nr. 50103189561; 4) Valsts ieņēmumu dienests, nodokļu maksātāja kods 90000069281.

- Katlakalna ielā, Rīgā, kadastra numurs 0100 121 4010. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000301139. Apgrūtināts nekustamais īpašums: īpašumam noteikts braucamā ceļa servitūts par labu nekustamiem īpašumiem ar kadastra Nr.0100 121 0117 un Nr.0100 121 4011, Nr.0100121 4013 (koplietošanas ceļš). Uz nekustamo īpašumu nostiprināti aizliegumi bez Mihaila Uļmana un AS "Latvijas pasta banka", reģ. Nr. 50103189561, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām. Uz nekustamo īpašumu nostiprinātas hipotēkas par labu kreditoriem/piedzinējiem: 1) Mihailam Uļmanam, 2) AS "Latvijas pasta banka", reģ. Nr. 50103189561; 3) Valsts ieņēmumu dienests, nodokļu maksātāja kods 90000069281.

- Katlakalna ielā, Rīgā, kadastra numurs 0100 121 4012. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000301158. Apgrūtināts nekustamais īpašums: īpašumam noteikts braucamā ceļa servitūts par labu nekustamiem īpašumiem ar kadastra Nr. 0100 121 0117, Nr. 0100 121 4011, Nr. 0100 121 4013 (koplietošanas ceļš). Uz nekustamo īpašumu nostiprināti aizliegumi bez Mihaila Uļmana un AS "Latvijas pasta banka", reģ. Nr. 50103189561, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām. Uz nekustamo īpašumu nostiprinātas hipotēkas par labu kreditoriem/piedzinējiem: 1) Mihails Uļmans; 2) AS "Latvijas pasta banka", reģ. Nr. 50103189561; 3) Valsts ieņēmumu dienests, nodokļu maksātāja kods 90000069281.

- Katlakalna ielā 11, k-3, Rīgā, kadastra numurs 0100 621 0266. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 18666. Uz nekustamo īpašumu nostiprināta nomas tiesība. Nomnieks: SIA "BALDONES 1", reģ. Nr. 40003698240. Uz nekustamo īpašumu nostiprināti aizliegumi bez AS "Latvijas pasta banka", reģ. Nr. 50103189561, Žannas Mazurovas un Mihaila Uļmana rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām. Uz nekustamo īpašumu nostiprinātas hipotēkas par labu kreditoriem/piedzinējiem: 1) AS "Latvijas pasta banka", reģ. Nr. 50103189561, 2) Žanna Mazurova, 3) Mihails Uļmans, 4) Valsts ieņēmumu dienests, nodokļu maksātāja kods 90000069281.

Minētos nekustamos īpašumus pārdot kā vienotu ražošanas ēku kompleksu. Nekustamā īpašuma novērtējumu un izsoles sākumcena ir 1 950 000 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā Jāņa Kumsāra atvērtajā SIA "MONALD-METĀLS" bankas kontā AS "LATVIJAS PASTA BANKA", konta Nr. LV52LAPB0000006053024, nodrošinājuma summa 10 % apmērā no izsoles sākuma cenas, t. i., 195 000 EUR. Visām personām, kurām uz nekustamiem īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likumu un Civilprocesa likumu. Tālrunis uzziņām 67216270.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)