Laidiens: 21.04.2015., Nr. 77

Tiesu nolēmumi

OP 2015/77.TS1

2015.gada 11.martā Aizkraukles rajona tiesa ar spriedumu pārskatīja Edgaram Ģērmanim noteikto rīcībspējas ierobežojumu apjomu un nosprieda:

Grozīt ar Aizkraukles rajona tiesas 2003. gada 3.septembra spriedumu civillietā Nr.C070743/03 Edgaram Ģērmanim noteikto rīcībspējas ierobežojumu apjomu un ierobežot EDGARA ĢĒRMAŅA, pers. kods 120681-12761, rīcībspēju šādās jomās:

- maksājumu izdarīšanā un saņemšanā,

- darījumu slēgšanā,

- rīcībā ar mantu un tās pārvaldībā,

- nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām,

- komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā,

- pārstāvībā valsts un pašvaldības iestādēs, tiesās, izņemot pārstāvību tiesību un likumisko interešu aizstāvēšanai iestādēs un tiesā saistībā ar Edgara Ģērmaņa rīcībspējas un brīvības ierobežojumiem, domstarpībām un strīdiem ar aizgādni un aizgādņa iecelšanu un atcelšanu un personiskajās nemantiskajās tiesībās.

Noteikt, ka aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Edgaram Ģērmanim ierobežota rīcībspēja.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2015.gada 14.aprīlī.


OP 2015/77.TS2

Ar Latgales apgabaltiesas 2015.gada 17.februāra spriedumu civillietā Nr.C12142614 ierobežota rīcībspēja VLADIMIRAM KLIMENTJEVAM, pers.kods 310554-11424, šādās jomās:

1) invaliditātes un citu pabalstu saņemšanā un rīcībā ar tiem Vladimira Klimentjeva interesēs;

2) maksājumu izdarīšanā Vladimira Klimentjeva vārdā;

3) Vladimira Klimentjeva pārstāvībā valsts un pašvaldības institūcijās, tostarp, izlemjot jautājumu par Vladimira Klimentjeva ievietošanu ārstniecības, rehabilitācijas un sociālās aprūpes iestādēs, neierobežojot viņa personiskās un mantiskās tiesības.

Nodibināt aizgādnību Vladimiram Klimetjevam, pers.kods 310554-11424.

Noteikt, ka visā noteiktajā rīcībspējas ierobežojuma apjomā aizgādnis rīkojas pastāvīgi.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2015.gada 3.aprīlī.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)