Laidiens: 10.04.2015., Nr. 70 (5388)

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2015/70.US1

Pēc "Swedbank" AS, vienotais reģistrācijas numurs 40003074764, lūguma zvērināta notāre Loreta Balode publicē šādu paziņojumu:

Paziņojums par no aizdevuma līguma izrietošā parāda piedziņu

"Swedbank" AS, pamatojoties uz Sergeja Mihailova (dzim.1973.gada 24.martā) no 12.07.2006. noslēgtā aizdevuma līguma Nr.06-073656-PK izrietošo saistību neizpildi kopš 2009.gada 28.februāra, nokavējot aizdevuma līgumā noteiktos aizdevuma atmaksas un procentu samaksas termiņus, pamatojoties uz aizdevuma līguma II daļas 5.4.1.punktu ir paziņojusi par atkāpšanos no aizdevuma līguma, un pieprasījusi pirms termiņa nekavējoties atmaksāt visu, saskaņā ar aizdevuma līgumu saņemto un neatmaksāto aizdevuma summu, kā arī procentus un līgumsodus tādā apmērā, kādu tie sastādīs uz naudas līdzekļu atmaksas dienu. No aizdevuma līguma izrietošās pamatsummas parāda apmērs uz šī paziņojuma sagatavošanas dienu ir EUR 154 564,10.

"Swedbank" AS brīdina MARINU MIHAILOVU (dzim.1979.gada 16.septembrī), ka tā vērsīsies tiesā ar pieteikumu par ieķīlātā nekustamā īpašuma Progresa ielā 6-3, Tetelē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, kas reģistrēts Cenu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.451 03, labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)