Laidiens: 07.04.2015., Nr. 67

Dažādi sludinājumi

OP 2015/67.DA1

Paziņojums

GATI KAJĀNI un SANDRA KAJĀNE! Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.107 zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas lietvedībā atrodas Dobeles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2015.gada 5.martā izsniegtais izpildu raksts Nr. C47000514 par SIA Pillar 3 ievešanu nekustamā īpašuma 71/306 domājamajās daļās no Krišjāņa Barona ielas 7 Dobelē, Dobeles nov., kadastra Nr.4601 008 3104, valdījumā. Pamatojoties uz minēto izpildu dokumentu un Civilprocesa likuma 620.5 panta pirmo daļu, jums ir pienākums izpildīt nolēmumu, atbrīvot 71/306 domājamo daļu no nekustamā īpašuma, kas atrodas Krišjāņa Barona ielā 7, Dobelē, Dobeles nov., nodot to ieguvējam SIA Pillar 3, reģistrācijas Nr.40103193067, ne vēlāk kā līdz 2015. gada 26.maijam. Ja minētajā termiņā jūs neizpildīsiet tiesas nolēmumu, tad 2015.gada 27.maijā plkst. 11.00 notiks ieguvēja ievešana nekustamā īpašuma valdījumā. Minētajā laikā jums ir jābūt iepriekš minētajās telpās. Ja ievešanai nekustamā īpašuma valdījumā noteiktajā laikā ne parādnieks, ne kāds no pilngadīgiem viņa ģimenes locekļiem neierodas un nav ziņu par viņu neierašanās iemeslu vai arī viņi nav ieradušies attaisnojoša iemesla dēļ, tiesu izpildītājs ievešanu valdījumā atliek. Ja ne parādnieks, ne kāds no pilngadīgiem viņa ģimenes locekļiem nav ieradies ievešanai nekustamā īpašuma valdījumā atkārtoti noteiktajā laikā un nav ziņu par viņu neierašanās iemeslu vai arī viņi nav ieradušies tāda iemesla dēļ, kuru tiesu izpildītājs neatzīst par attaisnojošu, telpas tiek atvērtas piespiedu kārtā, klātesot policijas pārstāvim un diviem lieciniekiem. Telpā esošās mantas tiks aprakstītas un novērtētas atbilstoši Civilprocesa likuma 577.p. un 578.p., nodotas glabāšanā un aizvestas. Jums ir tiesības mēneša laikā saņemt glabāšanā nodoto mantu, samaksājot sprieduma izpildes izdevumus. Ja jūs atsakāties maksāt sprieduma izpildes izdevumus, tad lai tos segtu, tiesu izpildītājs aiztur un pārdod jums piederošo mantu. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 568.p. 1.d. sprieduma izpilde notiek uz parādnieka rēķina.


OP 2015/67.DA2

Paziņojums par līdzdarbības līguma noslēgšanu

Slimību profilakses un kontroles centrs saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu, Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.317 "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu" un Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumu Nr.241 "Slimību profilakses un kontroles centra nolikums" 3.4. un 4.11.punktu 2015.gada 16.martā ir noslēdzis līdzdarbības līgumu par profilakses pasākumiem cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas un AIDS, vīrushepatītu B, C un sifilisa, kā arī citu ar asinīm un seksuālās transmisijas ceļā pārnesamu infekciju un tuberkulozes izplatības starp vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem ar biedrību "Baltijas HIV asociācija".

Līdzdarbības līguma pilns teksts pieejams Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā www.spkc.gov.lv sadaļā "Sabiedrības līdzdalība".


OP 2015/67.DA3

Aleksandra Demčenko paziņojums

Grāmatas "1991.janvāris LATVIJA" 22. un 23. lappusē, kā arī 40. un 41. lappusē, ko 1991. gadā Rīgā izdeva "Latvijas Kultūras fonds", ir ieviesusies kļūda. Ar šo paziņojumu tā tiek labota. Grāmatas 22. un 23., 40. un 41. lappusē uz Pētera Korsaka veidotajiem plakātiem ir redzami stop kadri no dokumentālās filmas "Poskriptum", 1991". Redzamo kadru autors ir Aleksandrs Demčenko.


OP 2015/67.DA4

Publikācijas atsaukums

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija atsauc oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2015.gada 2.aprīlī, Nr.66 (5384), publicēto paziņojumu par atkārtotu konsultāciju dokumentu par radiofrekvenču spektra joslas 3410 MHz - 3800 MHz viena bloka lietošanas tiesību izsoli.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)