Laidiens: 23.03.2015., Nr. 58 (5376)

Izsoles

OP 2015/58.IZ1

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods, amata vieta Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 44, prakses vieta: Rīga, Lāčplēša iela 75, otrajā izsolē pārdod Gintam Muskaram piederošo nekustamo īpašumu - trīsistabu dzīvokli ar kopējo platību 77,90 m2 un pie dzīvokļa piederošās 779/11476 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Adrese: Sējas novads, Pabaži, "Madaras"-1, kadastra numurs 8092 900 0301. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 5500,00. Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinēji - AS "Capitalia", Krišjāņa Barona iela 13/15-51, Rīga, PSIA "Garkalnes inženiertīkli", Brīvības gatve 455, Rīga, Saulkrastu novada dome, Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015. gada 29. aprīlī plkst. 11.00 Rīgā, Lāčplēša ielā 75, 3. stāvā. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāieskaita nodrošinājumu EUR 550,00 apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda, reģ. Nr. 21077510117, depozīta kontā Nr. LV77 TREL 9199 0340 0100 0 Valsts kasē, kods TRELLV22. Tālrunis uzziņām 67467179.


OP 2015/58.IZ2

Izsole

Latgales apgabaltiesas 28. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Kuprijanova, prakses vieta Atbrīvošanas alejā 93a, Rēzeknē, pārdod pirmajā izsolē Jurijam Borinam piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr. 34, kadastra numurs 0500 903 1203, kas atrodas Ventspils ielā 19, Daugavpilī, ar kopējo platību 46,2 m², kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 4574/229344 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 0500 003 3013), reģistrēts Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4008 34. Piedzinējs: PAS "Daugavpils siltumtīkli", reģistrācijas Nr. 41503002945, juridiskā adrese: 18. Novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401. Parādnieks - Jurijs Borins. Nekustamais īpašums - divistabu dzīvoklis piecstāvu ēkas 5. stāvā. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - EUR 3700,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kam uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015. gada 29. aprīlī pulksten 10.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93a, zvērinātas tiesu izpildītājas A. Kuprijanovas prakses vietā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas ALĪNAS KUPRIJANOVAS, LV22095811436, depozīta kontā Nr. LV48 TREL 91 990 2100 1000 Valsts kasē, bankas kods TRELLV22 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma summas (nodrošinājums 370,00 euro). Tālrunis uzziņām 64622210, 26555195.


OP 2015/58.IZ3

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 39.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dana Galzone 2015.gada 24.aprīlī plkst. 13.00 Pērses ielā 9/11, 2.st., Rīgā, pirmajā publiskajā izsolē pārdod Kristīnei Briedītei piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas "Mežgravās", Sējas novadā. Piedzinējs: VAS "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum", juridiskā adrese: Doma laukums 4, Rīga, Sējas novada dome, juridiskā adrese: "Jēņi", p/n Murjāņi, Sējas novads. Nekustamā īpašuma īss apraksts: īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1964 m2 un dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 8092 004 0485 001) ar kopējo platību 211,9 m2 (platība saskaņā ar būves kadastrālās uzmērīšanas lietas datiem). Īpašums reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas nodalījumā Nr.100000145285, ar kadastra Nr.8092 004 0485. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 35 700 apmērā. Izsoles sākumcena EUR 35 700 un izsoles cena nav apliekama ar PVN.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē līdz izsoles dienai, zvērinātas tiesu izpildītājas Danas Galzones, reģ. Nr.25087411372, depozīta kontā Nr. LV72TREL9199102001000 Valsts kasē, TRELLV22, jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 3570 apmērā. Tālrunis uzziņām 67133106.


OP 2015/58.IZ4

Izsole

Latgales apgabaltiesas 28. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Kuprijanova, prakses vieta Atbrīvošanas alejā 93a, Rēzeknē, pārdod pirmajā izsolē Aināram Aišpuram piederošo nekustamo īpašumu Nākotne Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā ar kadastra numuru 7862 008 0139, reģistrēts Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļa Kaunatas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000152530. Piedzinēji: Sarmīte Kljama. Parādnieks - Ainārs Aišpurs. Nekustamais īpašums - zemes gabals ar kopējo platību 3,3 ha - no tiem lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,10 ha, mežs - 3,2 ha. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - EUR 4100,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kam uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015. gada 29. aprīlī pulksten 11.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93a, zvērinātas tiesu izpildītājas A. Kuprijanovas prakses vietā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas ALĪNAS KUPRIJANOVAS, LV22095811436, depozīta kontā Nr. LV48 TREL 91 990 2100 1000 Valsts kasē, bankas kods TRELLV22 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma summas (nodrošinājums 410,00 eiro). Tālrunis uzziņām 64622210, 26555195.


OP 2015/58.IZ5

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Tērbatas iela 14, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Valentīnai Pleskačovai. Piedzinējs - SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", Mārtiņa ielā 7, Rīga, LV-1007. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.18 un pie tā piederošās kopīpašuma 3672/300311 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala -, kas atrodas Dolomīta ielā 4, Rīgā, kadastra Nr.0100 915 8300, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000004942 18. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 10 900,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.  Pirmās izsoles sākumcena: EUR 10 900,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2015.gada 29.aprīlī pulksten 10.00 Rīgā, Tērbatas ielā 14. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000 Valsts kasē, kods TRELLV2X, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67224409. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas.


OP 2015/58.IZ6

Izsole

Amatas novada pašvaldība izsludina atkārtotu nekustamo īpašumu izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamais īpašums "Ķīļi", kopplatībā 2,9 ha, mežs un meža zeme, kadastra Nr. 42460070186, Drabešu pagasts, Amatas novads. Objekta nosacītā cena - 19 440 euro, nodrošinājums - 1944 euro. Izsole notiks 18.05.2015. plkst. 10.00.

Nekustamais īpašums "Pie Legzdiņiem", kopplatībā 10,6 ha, mežs un meža zeme, kadastra Nr. 42780060118, Skujenes pagasts, Amatas novads. Objekta nosacītā cena - 21 741,48 euro, nodrošinājums - 2174,15 euro. Izsole notiks 18.05.2015. plkst. 12.00.

Nekustamais īpašums "Jaundreimaņi", zeme 0,2646 ha, dzīvojamā māja 97,5 m2 un palīgēka, kadastra Nr. 42960070087, Zaubes pagasts, Amatas novads. Objekta nosacītā cena - 3150 euro, nodrošinājums - 315 euro. Izsole notiks 18.05.2015. plkst. 14.00.

Nekustamais īpašums "Lāčkalns", dz. Nr.3, kopplatība 44,1 m2, kadastra Nr. 42468900110, Nītaures pagasts, Amatas novads. Objekta nosacītā cena - 300 euro, nodrošinājums - 30 euro. Izsole notiks 18.05.2015. plkst. 16.00.

Izsoles notiks Amatas novada domē, "Ausmas", Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada pašvaldības mājaslapā www.amatasnovads.lv vai Amatas novada domē. Tālrunis informācijai 29266314 (Māris Timermanis), e-pasta adrese: maris.timermanis@and.lv.


OP 2015/58.IZ7

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Tērbatas iela 14, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Kristinai Kovaļčukai. Piedzinēji - SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", Mārtiņa ielā 7, Rīga, LV-1007; Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.46 un pie tā piederošās kopīpašuma 4958/311880 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas -, kas atrodas Slokas ielā 193, Rīgā, kadastra Nr.01009033650, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.13991 - 46. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 17 800,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pirmās izsoles sākumcena - EUR 17 800,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2015.gada 29.aprīlī pulksten 10.30 Rīgā, Tērbatas ielā 14. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000 Valsts kasē, kods TRELLV2X, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67224409. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas.


OP 2015/58.IZ8

Izsoles atsaukums

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 79 zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Paegle paziņo, ka 2015. gada 9. aprīlī plkst. 13.00 paredzētā izsole (paziņojums publicēts 06.03.2015.), adrese: Viršu iela 7-6, Tīraine, Mārupes nov., nenotiks sakarā ar parāda nomaksu.


OP 2015/58.IZ9

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod Mārtiņam Ertneram piederošu nekustamo īpašumu - zemes gabalu 0,94 ha platībā - "Lingas", Avotos, Baldones pag., Baldones nov., kadastra Nr. 8025 009 0078. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - 2300 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Piedzinējs - AS SEB banka, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas nov.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 30.aprīlī plkst. 16.00 Rīgā, Tērbatas ielā 53-8. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (230 EUR) zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kase, obligāti norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67292466. Ar nekustamo īpašumu novērtējumu var iepazīties: http://failiem.lv/u/ibebzeg.


OP 2015/58.IZ10

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod Valentīnai Kleščenko piederošu nekustamo īpašumu - dzīvokli 75,34 kv.m platībā - Zemes ielā 4-16, Rīgā, kadastra Nr.0100 921 7908. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - 32 700 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Piedzinējs - AS SEB banka, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas nov.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 30.aprīlī plkst. 15.30 Rīgā, Tērbatas iela 53-8. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (3270 EUR) zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kase, obligāti norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67292466. Ar nekustamo īpašumu novērtējumu var iepazīties: http://failiem.lv/u/shylacu.


OP 2015/58.IZ11

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod Janai Kivlenikai piederošu nekustamo īpašumu - neapdzīvojamās telpas 49,2 kv.m platībā Stabu ielā 83/85-13, Rīgā, kadastra Nr. 0100 329 0303. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - 21 000 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Piedzinējs - AS SEB banka, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas nov.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 30.aprīlī plkst. 15.00 Rīgā, Tērbatas ielā 53-8. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summu 10% apmērā no novērtējuma (2100 EUR) zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kase, obligāti norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67292466. Ar nekustamo īpašumu novērtējumu var iepazīties: http://failiem.lv/u/jchwpah.


OP 2015/58.IZ12

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) otrajā izsolē pārdod Inārai Uzulai - Petrovskai piederošu nekustamo īpašumu - zemes gabalu 1176 kv.m un uz tā esošu dzīvojamo ēku un septiņas palīgceltnes - Priežu ielā 7, Ķegumā, Ķeguma novadā, kadastra Nr.7409 006 0058. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - 25 000 EUR. Otrās izsoles sākumcena - 18 750 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Piedzinējs - AS SEB banka, Meistaru 1, Valdlauči, Ķekavas novads.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 30.aprīlī plkst. 14.30 Rīgā, Tērbatas ielā 53-8. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (2500 EUR) zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kase, obligāti norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67292466. Ar nekustamo īpašumu novērtējumu var iepazīties: http://failiem.lv/u/biswvhf.


OP 2015/58.IZ13

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) otrajā izsolē pārdod Gatim Birģelim piederošu nekustamo īpašumu - dzīvokli 48,2 kv.m platībā - "Dālderi 1"-16, Krapes pag., Ogres nov., kadastra Nr.7452 900 0028. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - 700 EUR. Otrās izsoles sākumcena - 525 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Piedzinējs - AS SEB banka, Meistaru 1, Valdlauči, Ķekavas novads.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 30.aprīlī plkst. 13.30 Rīgā, Tērbatas ielā 53-8. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (70 EUR) zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kase, obligāti norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67292466. Ar nekustamo īpašumu novērtējumu var iepazīties: http://failiem.lv/u/hxwrrvc.


OP 2015/58.IZ14

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod Vandai Tkačenko piederošu nekustamo īpašumu - dzīvokli 44,1 kv.m platībā - Stirnu iela 53-10, Rīga, kadastra Nr.0100 915 9275. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - 21 000 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Piedzinējs - SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", Mārtiņa iela 7, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 30.aprīlī plkst. 11.30 Rīgā, Tērbatas ielā 53-8. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (2100 EUR) zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kase, obligāti norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67292466. Ar nekustamo īpašumu novērtējumu var iepazīties: http://failiem.lv/u/plqbddk.


OP 2015/58.IZ15

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod Jurim Brīnumam piederošu nekustamo īpašumu - dzīvokli 42,2 kv.m platībā - Sesku iela 10, k-2-45, Rīga, kadastra Nr.0100 925 0508. Īpašuma tiesības reģistrētas Valsts zemes dienestā, nav nostiprinātas Zemesgrāmatā. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - 15 500 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Piedzinējs - SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", Mārtiņa iela 7, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 30.aprīlī plkst. 11.00 Rīgā, Tērbatas ielā 53-8. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (1550 EUR) zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0 Valsts kasē, obligāti norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67292466. Ar nekustamo īpašumu novērtējumu var iepazīties: http://failiem.lv/u/qjmqzwj.


OP 2015/58.IZ16

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) otrajā izsolē pārdod Arnitai Policānei piederošu nekustamo īpašumu - dzīvokli 35,5 kv.m platībā - Rencēnu iela 29-47, Rīga, kadastra Nr.0100 922 7058. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - 15 400 EUR. Otrās izsoles sākumcena - 11 550 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Piedzinējs - SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", Mārtiņa iela 7, Rīga. Hipotekārais kreditors - AS "Swedbank", Balasta dambis 1a, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 29.aprīlī plkst. 16.00 Rīgā, Tērbatas ielā 53-8. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (1540 EUR) zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0 Valsts kasē, obligāti norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67292466. Ar nekustamo īpašumu novērtējumu var iepazīties: http://failiem.lv/u/xkkzezg.


OP 2015/58.IZ17

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod bezmantinieka mantu (nekustamo īpašumu) - zemesgabalu 0,0359 ha un uz tā esošu vasarnīcu - "V/k Veselība Nr. 41", Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, kadastra Nr.8033 004 0464. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - 7900 EUR. Kreditors: Saulkrastu novada dome, Raiņa iela 8, Saulkrasti.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 29.aprīlī plkst. 15.30 Rīgā, Tērbatas ielā 53-8. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (790 EUR) zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0 Valsts kasē, obligāti norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67292466. Ar nekustamā īpašuma novērtējumu var iepazīties: http://failiem.lv/u/ozvuyza.


OP 2015/58.IZ18

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod bezmantinieka mantu (nekustamo īpašumu) - zemesgabalu 0,0795 ha un uz tā esošu dārza māju - "d/s Zeme Nr. 94" Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, kadastra Nr.8033 002 0402. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - 6800 EUR. Kreditors: Saulkrastu novada dome, Raiņa iela 8, Saulkrasti.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 29.aprīlī plkst. 15.00 Rīgā, Tērbatas ielā 53-8. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (680 EUR) zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0 Valsts kasē, obligāti norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67292466. Ar nekustamā īpašuma novērtējumu var iepazīties: http://failiem.lv/u/vycfdss.


OP 2015/58.IZ19

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Tērbatas iela 53-8, Rīga) pirmajā labprātīgajā izsolē pārdod Irinai Žukovskai piederošu nekustamo īpašumu Aviācijas ielā 5-2, Rīgā, kadastra Nr.0100 913 9880, saskaņā ar šādiem pārdošanas nosacījumiem.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: dzīvokļa īpašums Nr.2, platība 54,2 kv.m, kas atrodas Aviācijas ielā 5, Rīgā, kadastra Nr.0100 913 9880, Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.29568 2, un 5420/441941 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Īpašums nav apgrūtināts ar lietu tiesībām.

2.2. Spēkā esošas atzīmes un aizliegumi:

2.2.1. Atzīme - noteikts aizliegums bez AS "SEB Latvijas Unibanka", nodokļu maksātāja kods 40003151743, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt, apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 17.aprīlā Ķīlas (hipotēkas) līgums Nr. KT07126/H-1.

2.3. Spēkā esošas ķīlas tiesības un tās pamats:

2.3.1. Nostiprināta pirmā hipotēka. Kreditors: AS "SEB Latvijas Unibanka", nodokļu maksātāja kods 40003151743. Pamats: 2007.gada 17.aprīļa kredīta lūgums Nr. KT07126; 2007.gada 31.maija vienošanās Nr. 1 par grozījumiem 2007.gada 17.aprīļa kredīta līgumā Nr. KT07126; 2008.gada 13.jūnija vienošanās Nr. 2 par grozījumiem 2007.gada 17.aprīļa kredīta līgumā Nr. KT07126; 2009.gada 12.jūnija vienošanās Nr. 3 par grozījumiem 2007.gada 17.aprīļa kredīta līgumā Nr. KT07126; 2010.gada 11.janvāra vienošanās Nr. 4 par grozījumiem 2007.gada 17.aprīļa kredīta līgumā Nr. KT07126; 2007.gada 17.aprīļa Ķīlas (hipotēkas) līgums Nr. KT07126/H-1; 2010.gada 11.janvāra vienošanās Nr. 1 par grozījumiem 2007.gada 17.aprīla Ķīlas (hipotēkas) līgumā Nr. KT07126/H-1; hipotēkas apmērs EUR 43 530,00 vai LVL 30 593,06.

2.3.2. Nostiprināta hipotēka prasības nodrošināšanai. Prasītājs: Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas reģionālās iestādes Latgales priekšpilsētas nodaļa, reģ. Nr. 90001262367. Pamats: 2008.gada 27.jūnija VID Rīgas reģionālās iestādes lēmums par prasības nodrošināšanu Nr. 7.1.4/32259. Hipotēkas apmērs EUR 804,39 vai 565,33 LVL.

3. Izsoles sākumcena: izsoles sākumcena ir 24 000 EUR (divdesmit četri tūkstoši euro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: atbilstoši Civilprocesa likuma 73.nodaļai.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: īpašnieks nepatur nekādas tiesības.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.p. 1.d. nodrošinājuma summa (2400 EUR) ieskaitāma Latvijas Republikas Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.50 zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0 Valsts kasē, obligāti norādot īpašuma adresi. Izsole notiks 2015.gada 29.aprīlī plkst. 14.30 Rīgā, Tērbatas ielā 53-8. Tālr. uzziņām 67292466.


OP 2015/58.IZ20

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 79 zvērināts tiesu izpildītājs Sandra Paegle prakses vietā Rīgā, Kuģu ielā 11, 202. kab., rīko pirmo izsoli SIA "Futbola klubs "Arma"" piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs: Freone INC. Nekustamais īpašums sastāv no savstarpēji saistītiem nekustamajiem īpašumiem, kas atrodas Rīgā, Vecāķu prospektā un Emmas ielā. Vērtēšanas objekts sastāv no:

- nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 0100 113 0022, kas atrodas Rīgā, Vecāķu prospektā, un reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1955, sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2146 m2;

- nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 0100 113 2000, kas atrodas Rīgā, Vecāķu prospektā, un reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1954, sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 6920 m2;

- nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 0100 113 2004, kas atrodas Rīgā, Emmas ielā, un reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0003 9252, sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 3238 m2.

Pēc apskates dabā konstatēts, ka zemes gabali atrodas sporta būves - stadiona - teritorijā un ir savstarpēji saistīti īpašumi, tādēļ tiek vērtēti kā vienots īpašums.

Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 158 000,00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015. gada 24. aprīlī plkst. 11.00 Rīgā, Kuģu ielā 11, 202. kabinetā. Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Paegles, LV05126310518, depozīta kontā Valsts kasē, konta Nr. LV98TREL9199062002000, kods TRELLV22 nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma jeb EUR 15 800,00. Tālrunis uzziņām 67463620. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas.


OP 2015/58.IZ21

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.30 zvērināta tiesu izpildītāja Anita Briška, prakses vieta: Rēzekne, Atbrīvošanas alejā 93a, rīko pirmo izsoli parādniekam VITĀLIJAM SMOLICKIM piederošajam nekustamajam īpašumam, kas atrodas Rēzeknē, K.Barona ielā 19-2, kadastra numurs 2100 900 4722. Parādnieks - Vitālijs Smolickis. Piedzinējs: SIA "Rēzeknes Namsaimnieks", Atbrīvošanas aleja 106, Rēzekne. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 2 ar kopējo platību 35,2 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 352/1282 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, zemes un šķūņa (divistabu dzīvoklis). Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 2400. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 28.aprīlī pulksten 13.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Anita Briškas prakses vietā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93a. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Briškas, reģ. Nr. LV22106911433, depozīta kontā LV95TREL9199022001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% nodrošinājums no nekustama īpašuma novērtējuma, kas ir EUR 240, norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 4624699, 22010103.


OP 2015/58.IZ22

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.30 zvērināta tiesu izpildītāja Anita Briška, prakses vieta: Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 93a, rīko pirmo izsoli parādniekam ROMĀNAM DOBRECOVAM piederošajam nekustamajam īpašumam, kas atrodas Rēzeknē, Maskavas ielā 6-76, kadastra numurs 2100 900 0895. Parādnieks - Romāns Dobrecovs. Piedzinējs: SIA "Rēzeknes enerģija", Rīgas iela 1, Rēzekne. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.76 ar kopējo platību 54,03 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 5403/443753 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes (divistabu dzīvoklis, 3.stāvā). Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 6402,92. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 28.aprīlī pulksten 14.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Anita Briškas prakses vietā, Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 93a. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Briškas, reģ. Nr. LV22106911433, depozīta kontā LV95TREL9199022001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% nodrošinājums no nekustama īpašuma novērtējuma, kas ir EUR 640,29, norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 4624699, 22010103.


OP 2015/58.IZ23

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Helga Rūtena, amata vieta Nr.42, prakses vieta Rīgā, Brīvības ielā 85, 3.stāvā, rīko Leldei Caunei piederošās 1/2 domājamās daļas no nekustamā īpašuma "Spārītes" Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra Nr.8094 004 0733, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 6,04 ha. Īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā. Piedzinējs: SIA "Greencredit", reģ. Nr.40103298741, Zemitāna ielā 2B, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 3800. Izsoles sākumcena - EUR 3800. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Helgas Rūtenas, LV16017312315, depozīta kontā Nr. LV80TREL9199032001000 Valsts kasē nodrošinājums EUR 380 apmērā. Izsole notiks 2015.gada 28.aprīlī plkst. 13.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Helgas Rūtenas biroja telpās Rīgā, Brīvības ielā 85, 3.stāvā. Tālr. 67813503, 29179917.


OP 2015/58.IZ24

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) otrajā izsolē pārdod Dmitrijam Tolstovam piederošu nekustamo īpašumu - neapdzīvojamās telpas 240,4 kv.m platībā - Melīdas ielā 2-602, Rīgā, kadastra Nr.0100 921 4137. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - 3900 EUR. Otrās izsoles sākumcena - 2925 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Piedzinējs - AS SEB banka, Meistaru 1, Valdlauči, Ķekavas novads.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 30.aprīlī plkst. 14.00 Rīgā, Tērbatas iela 53-8. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (390 EUR) zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kase, obligāti norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67292466. Ar nekustamo īpašumu novērtējumu var iepazīties: http://failiem.lv/u/vdyzmgv.


OP 2015/58.IZ25

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.30 zvērināta tiesu izpildītāja Anita Briška prakses vieta: Rēzekne, Atbrīvošanas alejā 93a, rīko pirmo izsoli parādniekam IVANAM ŠABANOVAM piederošajam nekustamajam īpašumam, kas atrodas Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 170-24, kadastra numurs 2100 900 2793. Parādnieks: IVANS ŠABANOVS. Piedzinējs: AS DNB banka, Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 24 ar kopējo platību 43,28 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 4328/168430 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 4100. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 28.aprīlī pulksten 12.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Anita Briškas prakses vietā Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 93a. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Briškas, reģ. Nr. LV22106911433, depozīta kontā LV95TREL9199022001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% nodrošinājums no nekustama īpašuma novērtējuma, kas ir EUR 410, norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 4624699, 22010103.


OP 2015/58.IZ26

Izsole

Aivara Dimanta, pers. kods 170971-11146, administrators Māris Pomerancis, sertifikāta numurs 00011, prakses vieta: Krišjāņa Barona iela 8-1N, Liepāja, paziņo, ka saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma normām tiek izsludināta Aivaram Dimantam piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 56, kas atrodas Jēkabpilī, Celtnieku ielā 19, kadastra Nr. 5601 900 2970, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma 62,7 kvadrātmetru platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošajām 627/36891 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas, pirmā izsole ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un pirmās izsoles sākuma cena noteikta EUR 4000 apmērā. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma nauda EUR 400 apmērā administratora norēķinu kontā Nordea Bank AB Latvijas filiāle, konta Nr. LV94NDEA0000084367714. Izsole notiks Krišjāņa Barona ielā 8-1N, Liepājā, 2015.gada 28.aprīlī plkst.13.00. Hipotekārais kreditors SIA Hiponia. Ar izsoles dokumentiem iespējams iepazīties, iepriekš saskaņojot laiku ar administratoru pa tālruni 63429167. Visām personām, kurām uz izsolāmo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.


OP 2015/58.IZ27

Izsole

Dagnijas Čippas, pers. kods 170880-11231, administrators Māris Pomerancis, sertifikāta numurs 00011, prakses vieta: Krišjāņa Barona iela 8-1N, Liepāja, paziņo, ka saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma normām tiek izsludināta Dagnijai Čippai piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 13/14, kas atrodas Liepājā, Uliha ielā 77, kadastra Nr. 1700 901 6346, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma 75,8 kvadrātmetru platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošajām 758/7875 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes un palīgēkas, pirmā izsole ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un pirmās izsoles sākuma cena noteikta EUR 10 900 apmērā. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma nauda EUR 1090 apmērā administratora norēķinu kontā Nordea Bank AB Latvijas filiāle, konta Nr. LV18NDEA0000084364717. Izsole notiks Krišjāņa Barona ielā 8-1N, Liepājā, 2015.gada 28.aprīlī plkst.14.00. Hipotekārais kreditors SIA Krājinvestīcijas. Ar izsoles dokumentiem iespējams iepazīties, iepriekš saskaņojot laiku ar administratoru pa tālruni 63429167. Visām personām, kurām uz izsolāmo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.


OP 2015/58.IZ28

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.92 zvērināta tiesu izpildītāja Līga Krima, prakses vieta: Cēsu iela 22, Limbaži, Limbažu novads, rīko Dināram Stāmeram piederošā nekustamā īpašuma Viļņu iela 3-7, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, kadastra numurs 6615 900 0323, reģistrēts Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000083591 7, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.7 45 m2 platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 450/5074 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un palīgēkas. Piedzinējs: AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076. Nekustamā īpašuma novērtējums (pirmās izsoles sākumcena) EUR 8200. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 12.maijā plkst. 14.00 Limbažos, Cēsu ielā 22. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājums 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas (EUR 820) Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.92 zvērinātas tiesu izpildītājas Līgas Krimas, reģ. Nr. LV05047112003, depozīta kontā Nr. LV34TREL9199095001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Tālrunis uzziņām 64022601, mob. tālr. 26335272.


OP 2015/58.IZ29

Izsole

Sertificēta maksātnespējas procesu administratore Kristīne Mergina, sertifikāts Nr.00399, prakses vieta: Rūpniecības ielā 40-71, Valmierā, paziņo, ka pārdod šādu maksātnespējīgās fiziskās personas Natālijas Dumpes piederošo mantu: nekustamais īpašums - saimniecības ēka 247,0 m2 platībā, t.sk. iekštelpu platība 154,5 m2, Rīgā, Priedkalnes ielā 16, kadastra apzīmējums Nr.0100 128 0304 001, un zemesgabals 2119 m2 platībā, Rīgā, Priedkalnes ielā b/nr, kadastra Nr.0100 128 0304. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena: EUR 105 000. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pirmā izsole ar augšupejošu soli notiks 2015.gada 29.aprīlī plkst.10.00 Valmierā, Pleskavas ielā 9. Lai piedalītos izsolē ir nepieciešams iemaksāt izsoles nodrošinājuma summu EUR 10 500 apmērā līdz izsoles dienai.

Visām personām, kurām uz īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles nodrošinājuma summa ir iemaksājama administratores Kristīnes Merginas, pers. kods: XXXXX-XXXXX, norēķinu kontā Nr. Nr.LV64PRTT0262018200910, AS "Privatbank". Izsole tiek rīkota nodrošināto kreditoru AS "Reverta", AS "Norvik Banka" labā. Tālrunis informācijai 26488527.


OP 2015/58.IZ30

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Ineta Kaktiņa, prakses vieta: Linarda Laicena iela 9-113, Valmiera, labprātīgi pārdod izsolē tiesas ceļā Tatjanai Kļučicai piederošo nekustamo īpašumu Imanta iela 12-8, Zilaiskalns, Zilākalna pag., Kocēnu nov., kas ierakstīts Zilākalna pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.50 8, ar kadastra Nr. 9696 900 0128, un sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 56,3 kv.m.

1. Pārdodamais nekustamais īpašums: īpašuma adrese: Imantas ielā 12-8, Zilaiskalns, Zilākalna pagastā, Kocēnu novads. Īpašuma sastāvs - dzīvoklis Nr.8 56,3 kv.m platībā, kopīpašuma 5630/191270 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 9696 001 0097). Kadastra numurs 9696 900 0128. Zemesgrāmata - Zilākalna pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.50 8.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi: apgrūtinājumi - noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "Mateks Credit", nodokļu maksātāja kods 40003270389, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2005.gada 29.decembra ķīlas līgums Nr.V50712/1.

Ieķīlājumi - nostiprināta hipotēka Ls 6896,18 apmērā, kreditors: akciju sabiedrība "Mateks Credit", nodokļu maksātāja kods 40003270389. Pamats: 2005.gada 7.decembra aizdevuma līgums Nr.V50712/1, 2005.gada 29.decembra ķīlas līgums Nr.V50712/1.

3. Izsoles sākumcena: Izsoles sākumcena EUR 6200,00 (seši tūkstoši divi simti euro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: samaksas veids - nosolītā augstākā cena un Civilprocesa likuma 611.panta otrajā daļā citus paredzētos maksājumus nosolītājam jāmaksā viena mēneša laikā pēc izsoles. Samaksas kārtība - nosolīto augstāko cenu un Civilprocesa likuma 611.panta otrajā daļa citus paredzētos maksājumus iemaksā izsoles sludinājumā norādītajā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: īpašniece Tatjana Kļučica nepatur sev nekādas tiesības nekustamajā īpašumā.

6. Nenotikusi izsole: Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

1) izsolē nav ieradies neviens solītājs;

2) neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

3) nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas (Civilprocesa likuma 611.panta otrā daļa).

6. Citi pārdošanas noteikumi. Noteikumi:

1) izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

2) personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu EUR 620,00 apmērā (10% no izsoles sākumcenas);

3) izsole notiek ar augšupejošu soli EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro);

4) izsole ir notikusi arī tad, ja izsolē ir ieradies tikai viens solītājs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

5) pircējs var izmantot Civilprocesa likuma 612.pantā noteiktās tiesības;

6) izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7) nenotikušai izsolei ir Civilprocesa likuma 614.un 615.pantā noteiktās sekas.

Nekustamais īpašums tiks pārdots pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā, kas notiks 2015.gada 28.aprīlī pulksten 11.00 Valmierā, Linarda Laicena ielā 9-113. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 620,00 ZTI Inetas Kaktiņas, reģ. Nr.05066012657, depozīta kontā LV86TREL9199070002000 Valsts kasē, kods TRELLV22. Uzziņas pa tālruni 64250165.


OP 2015/58.IZ31

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Ineta Kaktiņa, prakses vieta: Linarda Laicena iela 9-113, Valmiera, labprātīgi pārdod izsolē tiesas ceļā Ramonai Krustiņai piederošo nekustamo īpašumu Stacijas ielā 18-22, Limbažos, Limbažu nov., kas ierakstīts Limbažu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.358 22 ar kadastra Nr.6601 900 0917, un sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 49,55 kv.m.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs:

1.1. Dzīvokļa īpašums Nr.22 ar kopējo platību 49,55 kv.m. Pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa (4955/158269) no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kas atrodas Stacijas ielā 18, Limbažos, Limbažu nov., Latvijā, un ir ierakstīts Limbažu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.358 22, kadastra numurs 6601 900 0917.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1. Noteikts aizliegums bez "Swedbank" AS (iepriekšējais nosaukums - akciju sabiedrība "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764 rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006.gada 17. augusta hipotēkas līgums Nr. 06-090882-PK/1;

2.2. Noteikts aizliegums bez "Swedbank" AS (iepriekšējais nosaukums - akciju sabiedrība "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764 rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006.gada 17. augusta hipotēkas līgums Nr. 06-091423-PK/1;

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi:

3.1. Nostiprināta hipotēka. (aizdevuma summa LVL 2501,98). Procentu likme: 5,1%+3 mēnešu EURIBOR gadā; nokavējuma procenti - 0,16% dienā. Līgumsods: 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: "Swedbank" AS (iepriekšējais nosaukums - akciju sabiedrība "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2006.gada 17.augusta aizdevuma līgums Nr. 06-090882-PK, 2006.gada 17.augusta hipotēkas līgums Nr. 06-090882-PK/1. Nodrošināmā prasījuma summa: LVL 3503,00.

3.2. Nostiprināta hipotēka (aizdevuma summa LVL 21 252,79).Procentu likme: 1,1%+3 mēnešu EURIBOR gadā; nokavējuma procenti - 0,16% dienā. Līgumsods: 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Swedbank" AS (iepriekšējais nosaukums - akciju sabiedrība "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2006.gada 17.augusta aizdevuma līgums Nr.06-091423-PK, 2006.gada 17.augusta hipotēkas līgums Nr.06-091423-PK/1. Nodrošināmā prasījuma summa: LVL 29 754,00.

4. Izsoles sākumcena - EUR 7683,51 (septiņi tūkstoši seši simti astoņdesmit trīs euro un 51 centi) (LVL 5 400,00). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki patur sev: nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašniece Ramona Krustiņa, patur sev.

7. Citi pārdošanas noteikumi.

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā visu no viņa pienākošos summu, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

8. Nenotikusi izsole:

8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

8.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

8.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas.

9. Nenotikušas izsoles sekas.

9.1. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā (šo noteikumu 8.1.1.un 8.1.2.punktā) paredzēto iemeslu dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to visiem kreditoriem un parādnieka līdzīpašniekiem, uzaicinot viņus paturēt nekustamo īpašumu sev par nenotikušās izsoles sākumcenu. Katram kreditoram un parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev.

9.2. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 3.punktā (šo noteikumu 8.1.3.punktā) paredzētā iemesla dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to pēdējam pārsolītajam solītājam, uzaicinot viņu paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu. Pēdējam pārsolītajam solītājam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja pēdējais pārsolītais solītājs nav likumā noteiktajā termiņā paziņojis par nekustamā īpašuma paturēšanu vai atteicies paturēt nekustamo īpašumu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot par nekustamā īpašuma paturēšanu sev par rīkotās izsoles sākumcenu.

9.3. Ja vairākas personas vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas. Par izsoles laiku un vietu tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par atteikšanos no tiesībām piedalīties solīšanā. Ja uz izsoli ierodas viena persona, tā var paturēt sev nekustamo īpašumu par rīkotās izsoles sākumcenu. Ja uz izsoli neierodas neviens, tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otru izsoli.

9.4. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteikto valsts nodevu par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī šo noteikumu 9.1., 9.2., vai 9.3.punktos norādīto summu un pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam (Civilprocesa likuma 631.panta trešā daļa) un ņemot vērā Civilprocesa likuma 612.panta noteikumus.

9.5. Pēc šo noteikumu 9.4.punktā minētās summas samaksas tiesu izpildītājs iesniedz apgabaltiesā, kuras darbības teritorijā atrodas nekustamais īpašums, pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz nosolītāja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un par zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (Civilprocesa likuma 613.pants).

9.6. Ja neviens nav pieteicies paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama otrā izsole.

Nekustamais īpašums tiks pārdots otrajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā, kas notiks 2015.gada 28.aprīlī pulksten 10.30 Valmierā, Linarda Laicena ielā 9-113. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 768,35 ZTI Inetas Kaktiņas, reģ. Nr.05066012657, depozīta kontā LV86TREL9199070002000, Valsts kase, kods TRELLV22. Uzziņas pa tālruni 64250165.


OP 2015/58.IZ32

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.92 zvērināta tiesu izpildītāja Līga Krima, prakses vieta: Cēsu iela 22, Limbaži, Limbažu novads, rīko Druvim Melkurtam piederošā nekustamā īpašuma Ezera iela 7-2, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, kadastra numurs 9648 900 0099, reģistrēts Burtnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000122880 2, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.2 34,6 m2 platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 346/1492 kopīpašuma domājamām daļām no būves un zemes. Piedzinējs: AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076. Nekustamā īpašuma novērtējums (pirmās izsoles sākumcena) EUR 1900. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 13.maijā plkst. 10.00 Limbažos, Cēsu ielā 22. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājums 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 190 Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.92 zvērinātas tiesu izpildītājas Līgas Krimas, reģ. Nr. LV05047112003, depozīta kontā Nr. LV34TREL9199095001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Tālrunis uzziņām 64022601, mob. tālr. 26335272.


OP 2015/58.IZ33

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.92 zvērināta tiesu izpildītāja Līga Krima, prakses vieta: Cēsu iela 22, Limbaži, Limbažu novads, rīko Druvim Melkurtam piederošā nekustamā īpašuma Ezera iela 7-3, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, kadastra numurs 9648 900 0117, reģistrēts Burtnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000122880 3, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.3 38,5 m2 platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 385/1492 kopīpašuma domājamām daļām no būves un zemes. Piedzinējs: AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076. Nekustamā īpašuma novērtējums (pirmās izsoles sākumcena) EUR 2200. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 13.maijā plkst. 10.30 Limbažos, Cēsu ielā 22. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājums 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 220 Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.92 zvērinātas tiesu izpildītājas Līgas Krimas, reģ. Nr. LV05047112003, depozīta kontā Nr. LV34TREL9199095001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Tālrunis uzziņām 64022601, mob. tālr. 26335272.


OP 2015/58.IZ34

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 114.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, pirmajā izsolē pārdod Oksanai Ržiščevai piederošo nekustamo īpašumu - Stiebru iela 29, Jelgava, kadastra Nr.0900 008 0196. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 576 m2, dzīvojamās ēkas - jaunbūves - ar kadastra apzīmējumu 0900 008 0196 001, un kopējo platību 368,5 m2. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 13 800. Izsoles sākumcena - EUR 13 800. Cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Reverta" (iepriekšējais nosaukums - AS "Parex banka"), reģ. Nr.40003074590.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no īpašuma novērtējuma summas, zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas, reģistrācijas Nr.06117511080, depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000 Valsts kasē, kods TRELLV22. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 5.maijā pulksten 11.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas birojā Tukumā, Pils ielā 14, otrajā stāvā. Tālrunis uzziņām 63123573, 26445485.


OP 2015/58.IZ35

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 43. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Miks Kozlovskis, prakses vieta: Rīga, Dzirnavu iela 16, rīko Verai Vidjajevai piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.83 Gobas ielā 24, Rīgā, kadastra numurs 0100 918 5295, platība 46,6 kv.m, kopīpašuma 9/1000 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 11 500,00. Īpašniece - Vera Vidjajeva. Piedzinējs - Lignums, DzĪKS, juridiskā adrese: Lemešu iela 11-3, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 27.aprīlī plkst. 12.00 zvērināta tiesu izpildītāja Mika Kozlovska prakses vietā Rīgā, Dzirnavu ielā 16. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 1150,00) zvērināta tiesu izpildītāja Mika Kozlovska, reģistrācijas Nr.24106110707, kontā Nr. LV30TREL9199033001000 Valsts kasē, kods TRELLV22. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.


OP 2015/58.IZ36

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.38 zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Baltiņa 2015. gada 30. aprīlī plkst. 12.00 Brīvības ielā 68-15, Rīgā, pirmajā izsolē pārdod Julianai Svitņickai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr.29 ar kopējo platību 26,39 m2 un 2639/259375 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas -, kas atrodas Daugavgrīvas ielā 70 k-3, Rīgā, kadastra numurs 0100 906 5272. Piedzinējs: SIA "Hiponia", adrese: Elizabetes iela 41/43, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 12 900 (divpadsmit tūkstoši deviņi simti euro). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsolei jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i., EUR 1290,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Baibas Baltiņas, reģ.Nr.11088112334, depozīta kontā Nr. LV86TREL9199028001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67274581.


OP 2015/58.IZ37

Izsole

Latgales apgabaltiesas 28.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Kuprijanova, prakses vieta Atbrīvošanas alejā 93a, Rēzeknē, pārdod otrajā izsolē Ludmilai Stecenko piederošo nekustamo īpašumu Niko, Rubeniški, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4470 003 0071, reģistrētu Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļas Maļinovas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000270865. Piedzinējs: AKF Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr. 40003486767, juridiskā adrese K. Valdemāra iela 62, Rīga, LV-1013. Parādniece Ludmila Stecenko. Nekustamais īpašums - trīs zemes gabali ar kopējo platību 4,9 ha un dzīvojamā māja ar platību 29,7 kv.m, 4 palīgēkas. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - EUR 1500,00. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 616.pantu pirmo daļu otrajā izsolē nekustamā īpašuma izsoles sākumcena sākas no summas, kas atbilst 75% no sākumcenas pirmajā izsolē, tas ir, EUR 1125,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kam uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015. gada 29. aprīlī pulksten 12.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93a, zvērinātas tiesu izpildītājas A.Kuprijanovas prakses vietā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas ALĪNAS KUPRIJANOVAS, LV22095811436, depozīta kontā Nr. LV48 TREL 91 990 2100 1000, Valsts kase, bankas kods TRELLV22 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma summas (nodrošinājums 150,00 euro). Tālrunis uzziņām 64622210, 26555195.


OP 2015/58.IZ38

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.104 zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, prakses vieta Bauskā, Dārza ielā 12a, pirmajā izsolē pārdod Sergejam Ivanovam piederošo nekustamo īpašumu Rudumi 12, Grenctāle, Brunavas pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr.4046 900 0057. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 41,4 kv.m un 414/5343 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu ēkas un zemes. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 1200,00. Cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, Gita Muceniece.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Trasūnes, reģ. Nr.24068012056, depozīta kontā Nr. LV08TREL9199080001000 nodrošinājums EUR 120,00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 24.aprīlī pulksten 10.00 Bauskā, Dārza ielā 12a. Telefons uzziņām 63924694, 22010110.


OP 2015/58.IZ39

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina nekustamā īpašuma - dzīvojamās ēkas un palīgceltņu - 5/6 domājamās daļas:

Adrese

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Imantas 8.līnija 4, Rīga, dzīvojamās ēkas un palīgceltņu 5/6 domājamās daļas

EUR 20000,00

 

EUR 500,00

EUR 2000,00

EUR 350,00

 

13.05.2015. plkst. 13.00

Pieteikšanās uz nekustamā īpašuma - dzīvojamās ēkas un palīgceltņu - Imantas 8.līnijā 4, Rīgā, 5/6 domājamām daļām noteikta līdz 28.04.2015. plkst. 15.00. Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzams Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk - Komisija) Rīgā, Pērses ielā 10/12, 37.kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 15.00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā Rīgā, Pērses ielā 10/12, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā euro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsoles dalībniekiem savus rakstiskos piedāvājumus, kurus veido objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti objektam, norādot objekta adresi) jāiesniedz Komisijā Rīgā, Pērses ielā 10/12, 37.kabinetā, līdz norādītajai objekta izsoles dienai un stundai.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājaslapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājaslapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā Rīgā, Pērses ielā 10/12, 1.stāvā.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām lūdzam vērsties Komisijā Rīgā, Pērses ielā 10/12, 22.kabinetā, vai pa tālruni 67012007.


OP 2015/58.IZ40

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Strižko, prakses vieta Rīgā, Rūpniecības ielā 19-11, pirmajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu - Viestura prospekts 31-58, Rīga, kadastra Nr.0100 901 4994. Īpašniece - Natālija Zaiceva. Piedzinējs - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.58 ar kopējo platību 46,89 m² un kopīpašuma 4689/309713 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Viestura prospektā 31, Rīgā. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 17 600,00 (septiņpadsmit tūkstoši seši simti euro un 00 centi). Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Nekustamais īpašums tiks pārdots pirmajā izsolē, kas notiks 2015.gada 28.aprīlī plkst. 12.00 Rīgā, Rūpniecības ielā 19-11, trešajā stāvā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personas, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Strižko, reģ. Nr. 02108311070, depozīta kontā Valsts kasē, konta Nr. LV84TREL9199094001000, TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 1760,00 (viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit euro un 00 centi). Tālr. uzziņām 67271344.


OP 2015/58.IZ41

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Arta Galeja administrators Mārtiņš Grīnbergs, sertifikāta Nr. 00550, trešajā izsolē ar lejupejošu soli pārdod Artim Galejam piederošu nekustamo īpašumu - zemesgabalu - "Sēniņi", Dundagas pagasts, Dundagas novads, kadastra numurs 8850 006 0051, platība 4,47 ha. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 8300,00 (astoņi tūkstoši trīs simti euro). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2015.gada 24.aprīlī plkst. 11.00 administratora prakses vietas adresē Ģertrūdes ielā 20-9A, Rīgā, tālrunis uzziņām 27087700.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita Arta Galeja administratora Mārtiņa Grīnberga bankas kontā Nr. LV66HABA0551032433592, AS "Swedbank", nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.


OP 2015/58.IZ42

Izsole

SIA "Rīgas ūdens" atklātā izsolē pārdod nekustamo īpašumu. Īpašuma adrese: Lēpju ielā 1A, Rīgā, kadastra numurs 0100 103 0005, nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala, mehāniskās darbnīcas, šķūņa, garāžas un pagalma izbūvēm. Izsoles sākumcena: EUR 62 000,00 (sešdesmit divi tūkstoši euro). Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašuma dokumentāciju un iesniegt nepieciešamos dokumentus, lai reģistrētos izsolei, interesenti var no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 10.00 līdz 16.00, piektdienās no plkst. 10.00 līdz 15.00 izsoles komisijas atrašanās vietā (SIA "Rīgas ūdens", Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, Rīgā, LV-1495, 3.korpusā, 3.stāvā, 331.kabinetā), iepriekš sazinoties ar izsoles komisijas sekretāru pa tālruni 67088365, e-pasta adrese: inga.lutere@rigasudens.lv. Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 2015.gada 21.aprīlim plkst. 14.00.

Izsoles laiks: izsole notiks 2015.gada 29.aprīlī plkst. 11.00 SIA "Rīgas ūdens" telpās Lielajā zālē Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā, 1.stāvā. Īpašuma pārdošanas paņēmiens: mutiska izsole ar augšupejošu soli. Nodrošinājums: 20% (divdesmit procentu) apmērā no īpašuma izsoles sākumcenas. Dalības maksa - EUR 70,00 (septiņdesmit euro un 00 centi) apmērā. Nodrošinājums un dalības maksa jāiemaksā SIA "Rīgas ūdens" kontā AS Swedbank, LV38HABA0551023750365, kods HABALV22. Samaksas kārtība: 1 (viena) mēneša laikā no izsoles dienas. Izsoles noteikumi publicēti: https://www.rigasudens.lv/sludinajumi/izsoles/. Kontakttālrunis 67088365.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)