Laidiens: 20.03.2015., Nr. 57

Izsoles

OP 2015/57.IZ1

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.16 ZTI Anita Kalniņa, prakses vieta: Bērzpils ielā 2, Balvos, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu MEŽSALAS, kadastra Nr.4472 002 0094, kas atrodas Mežsalās, Medumu pagastā, Daugavpils novadā. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 2,91 ha. Īpašnieks - SIA Smiltskalns, Maskavas iela 421-56, Rīga. Piedzinējs un hipotekārais kreditors: AS REVERTA, Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena EUR 2700,00, kas nav apliekama ar PVN.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 21.aprīlī plkst. 14.30 Bērzpils ielā 2, 2.stāvā, Balvos, ZTI birojā. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā ZTI A.Kalniņas, reģ. Nr. LV11025911956, depozīta kontā Nr. LV63TREL9199011001000 Valsts kasē nodrošinājums 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 270,00). Tālr. uzziņām 64521195.


OP 2015/57.IZ2

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.83 ZTI Jānis Jonas, prakses vieta: Brīvības iela 68-15, Rīga, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder AS "ILEDA". Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 1020 kv.m platībā, adrese: Čiekurkalna 5.šķērslīnija 5, Rīga. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 8557 ar kadastra Nr. 0100 088 0021. Novērtējums/pirmās izsoles sākuma cena - 15 000 euro. Nekustamā īpašuma cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 22.04.2015. pulksten 15.30 Brīvības ielā 68-15, Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonas, reģ. Nr.15108111506, depozīta kontā LV79TREL9199065001000 Valsts kasē, SWIFT TRELLV22, jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālr. uzziņām 67220166.


OP 2015/57.IZ3

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.83 ZTI Jānis Jonas, prakses vieta: Brīvības iela 68-15, Rīgā, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Lainei Zauerei. Piedzinējs: Dzīks "Nams Brīvības 129", hipotekārais kreditors - Nordea Bank AB Latvijas filiāle. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar 5586/441434 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas Brīvības ielā 129-42, Rīgā. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2280542 ar kadastra Nr.0100 908 7487. Dzīvokļa kopējā platība 55,80 kv.m. Nekustamajam īpašumam nodibināts personālservitūts par labu uztura ņēmējam-lietojuma tiesība uz nekustamo īpašumu līdz viņa mūža beigām. Novērtējums/pirmās izsoles sākuma cena - 8000 (astoņi tūkstoši) euro. Nekustamā īpašuma cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 22.04.2015. pulksten 13.30 Brīvības ielā 68-15, Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonas, reģ. Nr.15108111506, depozīta kontā LV79TREL9199065001000 Valsts kasē, SWIFT TRELLV22, jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālr. uzziņām 67220166.


OP 2015/57.IZ4

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 71.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Oskars Muižnieks, prakses vieta: Brīvības iela 58-503, Rīga, pirmajā izsolē pārdod SIA "AVENTA BŪVE", juridiskā adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 86F, Rīga, piederošo nekustamo īpašumu "Stariņi", Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., ar kadastra numuru 7405 002 0002, vērtējamais objekts - zemes gabals ar kopējo platību 5900 m2. Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, juridiskā adrese: Talejas iela 1, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 17 700,00 (septiņpadsmit tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Saskaņā ar CPL 607.1 pantu pirmās izsoles sākumcena ir EUR 17 700,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2015.gada 22.aprīlī plkst. 10.00 Brīvības ielā 58-503, Rīgā, zvērināta tiesu izpildītāja Oskara Muižnieka prakses vietā. Pretendentiem līdz izsoles dienai zvērināta tiesu izpildītāja Oskara Muižnieka, reģ. Nr. LV20046112971, depozīta kontā Nr. LV41TREL9199058001000 Valsts kasē ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma EUR 1770,00 (maksājuma uzdevumā norādīt - iemaksa par izsoli izpildu lietā Nr. 1048/2011). Uz izsoli jābūt līdzi pasei/ID kartei un bankas apstiprinātam maksājuma uzdevumam.


OP 2015/57.IZ5

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Kaspars Seleckis, prakses vieta: Rīgā, Blaumaņa iela 29-1, rīko SIA "RD NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI", juridiskā adrese: Bruņinieku iela 104-6, Rīga, piederošā nekustamā īpašuma Bruņinieku ielā 104, Rīgā, kadastra numurs 0100 032 0118, kas sastāv no zemes gabala 1056 kv.m platībā, uz kura atrodas viena piecstāvu dzīvojamā ēka, viena četrstāvu dzīvojamā ēka un garāža, 20/250 domājamo daļu (atsevišķā lietošanā dzīvoklis Nr.6., Nr.12, Nr.13, Nr.25, Nr.26 un bēniņu telpas virs dzīvokļiem Nr.9, Nr.11, Nr.22, Nr.24), pirmo izsoli. Piedzinējs: Valsts kase, Smilšu iela 1, Rīga; Rīgas pašvaldība, Terēzes iela 5, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība: EUR 80 392,26. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 23.aprīlī plkst. 13.00 Rīgā, Blaumaņa ielā 29-1. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā tiesu izpildītāja Kaspara Selecka, reģ. Nr. LV12127513056, depozīta kontā Nr. LV15TREL9199043001000 Valsts kasē nodrošinājums 10% no novērtējuma summas (EUR 8039,23). Informācija pa tālr. 67699105.


OP 2015/57.IZ6

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.92 zvērināta tiesu izpildītāja Līga Krima, prakses vieta: Cēsu iela 22, Limbaži, Limbažu novads, rīko Tatjanai Grebeņukai piederošā nekustamā īpašuma Vidzemes ielā 66 A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, kadastra numurs 6615 008 0020, reģistrēts Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000213724, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6615 008 0020, platība 1,2104 ha (t.sk. 1,1697 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme). Parādnieks: Tatjana Bespalova. Piedzinējs: AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076. Nekustamā īpašuma novērtējums (pirmās izsoles sākumcena) - EUR 2500. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 12.maijā plkst. 10.00 Limbažos, Cēsu ielā 22. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājums 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas (EUR 250) Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.92 zvērinātas tiesu izpildītājas Līgas Krimas, reģ. Nr. LV05047112003, depozīta kontā Nr. LV34TREL9199095001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Tālrunis uzziņām 64022601, mob. tālr. 26335272.


OP 2015/57.IZ7

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.92 zvērināta tiesu izpildītāja Līga Krima, prakses vieta: Cēsu iela 22, Limbaži, Limbažu novads, rīko Tamārai Neverovai piederošā nekustamā īpašuma "Šalkas"-2, Ainažu pagasts, Salacgrīvas novads, kadastra numurs 6625 900 0030, reģistrēts Ainažu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.404 2, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.2 115,3 m2 platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 1153/2407 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkas un zemes. Piedzinējs: AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076. Nekustamā īpašuma novērtējums (pirmās izsoles sākumcena) - EUR 800. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 12.maijā plkst. 11.00 Limbažos, Cēsu ielā 22. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājums 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas (EUR 80) Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.92 zvērinātas tiesu izpildītājas Līgas Krimas, reģ. Nr.LV05047112003, depozīta kontā Nr. LV34TREL9199095001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Tālrunis uzziņām 64022601, mob. tālr. 26335272.


OP 2015/57.IZ8

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.92 zvērināta tiesu izpildītāja Līga Krima, prakses vieta: Cēsu iela 22, Limbaži, Limbažu novads, rīko Tamārai Neverovai piederošā nekustamā īpašuma "Šalkas", Ainažu pagasts, Salacgrīvas novads, kadastra numurs 6625 002 0251, reģistrēts Ainažu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000138447, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6625 002 0251, platība 3,7 ha (t.sk. 0,9 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme; 1,7 ha mežs; 1,1 ha pārējās zemes). Izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes kopplatība var tikt precizēta. Piedzinējs: AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076. Nekustamā īpašuma novērtējums (pirmās izsoles sākumcena) - EUR 1500. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 12.maijā plkst. 11.30 Limbažos, Cēsu ielā 22. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājums 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas (EUR 150) Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.92 zvērinātas tiesu izpildītājas Līgas Krimas, reģ. Nr. LV05047112003, depozīta kontā Nr. LV34TREL9199095001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Tālrunis uzziņām 64022601, mob. tālr. 26335272.


OP 2015/57.IZ9

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.74 zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa: prakses vieta Rīgā, Antonijas ielā 4-2A, rīko pirmo izsoli parādniekam Jūrmalas pilsētas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai, juridiskā adrese: Rīgas iela 41, Jūrmala, piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs: Jūrmalas pilsētas dome, Jomas iela 1/5, Jūrmala. Pārdodamais nekustamais īpašums - garāža, kadastra apzīmējums 13000142010002 (platība 32,7 kv.m), Mellužu prospektā 31, Jūrmalā, un saimniecības ēka, kadastra apzīmējums 13000142010003 (platība 56,2 kv.m), Mellužu prospekts 31, Jūrmala, reģistrēts Nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmā. Būves ir saistītas ar zemesgabalu Mellužu prospektā 31, Jūrmalā, ar kadastra numuru 13000142010, platība - 916 kv.m, zemes īpašnieks - Latvijas Republikas Finanšu ministrija. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējuma summa ir EUR 10 800,00 (desmit tūkstoši astoņi simti euro).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Pirmās izsoles sākumcena saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu ir EUR 10 800,00 (desmit tūkstoši astoņi simti euro). Izsole notiks 2015.gada 22.aprīlī plkst. 12.00 Rīgā, Antonijas ielā 4, 2A. kabinetā. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Aijas Kalniņas, LV22105210600, depozīta kontā Nr. LV88TREL9199059001000 Valsts kasē nodrošinājums 10% apmērā no novērtējuma, t.i., 1080,00 EUR, maksājuma mērķī norādīt - par izsoli izpildu lietā Nr.01084/074/2014, Mellužu prospekts 31, Jūrmala. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālrunis informācijai 67331863, 29544487.


OP 2015/57.IZ10

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Tērbatas iela 14, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Dainai Zaikovskai. Piedzinējs - PA "Ogres namsaimnieks", Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5003; Ogres novada pašvaldība, Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.26 un pie tā piederošās kopīpašuma 4429/256860 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra numurs 74010030358) -, kas atrodas Mālkalnes prospektā 22, Ogrē, Ogres nov., ar kadastra Nr.7401 900 4124, reģistrēts Ogres pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1057-26. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 10 200,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pirmās izsoles sākumcena: EUR 10 200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2015.gada 22.aprīlī pulksten 15.00 Rīgā, Tērbatas ielā 14. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV2X, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67224409. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas.


OP 2015/57.IZ11

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, paziņo, ka 2015.gada 28.aprīlī pulksten 14.30 tiek rīkota pirmā labprātīgā izsole Sanitai Prancānei piederošajam nekustamajam īpašumam "Medņi" Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5496 004 0090.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: zemes gabals aptver kopā 2,0 ha, no tā 1,4 ha lauksaimniecībai, izpildot instrumentālo uzmērīšanu, zemes īpašuma kopplatība var tikt precizēta. Uz zemes gabala atrodas ēkas un būves (lit.1, lit.2), ierakstīts Zaļenieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.181. Adrese: "Medņi", Zaļenieku pag., Jelgavas nov. (kadastra numurs 5496 004 0090).

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Noteikts aizliegums bez "Swedbank" AS (iepriekš AS "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 25.jūnija hipotēkas līgums Nr.07-072833- PK/1.

2.2. Atzīme: Dienvidu elektrisko tīklu 0,4 kV elektropārvades līnija - 0,1 ha.

2.3. Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa LVL 44 979,46. Procentu likme: 25.06.2007. aizdevuma līguma Nr.07-072833-PK I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un 1.9.punktā noteiktā procentu likme. Līgumsods: 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu;5% no aizdevuma. Samaksas termiņš: līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: "Swedbank" AS (iepriekš AS "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2007.gada 25.jūnija aizdevuma līgums Nr.07-072833-PK, 2007.gada 25.jūnija hipotēkas līgums Nr.07-072833-PK/1.

Nodrošinātais prasījums: nodrošinātais prasījums ir 62972,00 LVL (EUR 89 601,08)

3. Izsoles sākumcena ir EUR 11 300,00 (vienpadsmit tūkstoši trīs simti euro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visus maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašniece SANITA PRANCĀNE patur sev.

6. Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:

6.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

6.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

6.3. pircējs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, par kuru viņš nopircis nekustamo īpašumu.

7. Nenotikušas izsoles sekas:

7.1. ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev.

7.2. persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā pirkuma summu vai izmanto Civilprocesa likuma 612.pantā paredzētās tiesības.

7.3. ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

8. Citi pārdošanas nosacījumi:

8.1. izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

8.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

8.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

8.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

8.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

8.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

8.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

8.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

8.9. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to saskaņā ar Civilprocesa likuma 611.pantu, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr.12037810014, depozīta konts nodrošinājuma maksas ieskaitam Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka ielā 16, 2.st., 220.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruņiem 63026030, 63026075.


OP 2015/57.IZ12

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.80 zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Kantmane, prakses vieta: K.Barona iela 32, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Aleksejam Gogunovam. Piedzinējs - AS DNB banka, Skanstes iela 12, Rīga. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.43 un 4521/266605 kopīpašuma domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 74010020020017), kadastra numurs 7401 900 6684 -, kas atrodas Mālkalnes prospektā 33-43, Ogrē, Ogres novadā, un kas nostiprināts Ogres pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 750-43. Nekustamā īpašuma novērtējums: 11 700,00 EUR.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu izsoles sākumcena ir 11 700,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2015.gada 22.aprīlī pulksten 10.30 Rīgā, K.Barona ielā 32, ieeja no Pērses ielas, 6.stāvs. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Baibas Kantmanes (reģ. Nr. LV27048211668) depozīta kontā Nr. LV82TREL9199063001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 67333391.


OP 2015/57.IZ13

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.80 zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Kantmane, prakses vieta: K.Barona iela 32, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Aleksejam Gogunovam. Piedzinējs - AS DNB banka, Skanstes iela 12, Rīga. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.14 un 1325/26415 kopīpašuma domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 74010020047001), kadastra numurs 7401 900 2091 -, kas atrodas Ausekļa prospektā 9-14, Ogrē, Ogres novadā, un kas nostiprināts Ogres pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1510-14. Nekustamā īpašuma novērtējums: 30 000,00 EUR.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu izsoles sākumcena ir 30 000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2015.gada 22.aprīlī pulksten 11.15 Rīgā, K.Barona ielā 32, ieeja no Pērses ielas, 6.stāvs. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Baibas Kantmanes (reģ. Nr. LV27048211668) depozīta kontā Nr. LV82TREL9199063001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 67333391.


OP 2015/57.IZ14

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.80 zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Kantmane, prakses vieta: K.Barona iela 32, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Aleksejam Gogunovam. Piedzinējs - AS DNB banka, Skanstes iela 12, Rīga. Tiks izsolīts nekustamais īpašums saskaņā ar ierakstiem zemesgrāmatas nodalījumā: zemes gabals ar kadastra numuru 7480 002 0208, kas atrodas Dārziņu 8.līnijā 5, Ogresgalā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā (iepriekšējā adrese: d/s "Ogre" Nr.205, Ogresgala pagastā, Ogres novadā) un kas nostiprināts Ogresgala pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1589, saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja novērtējumu: uz zemesgabala atrodas zemesgrāmatā nereģistrēta ēka - dārza māja (reģistrēta Valsts zemes dienestā). Nekustamā īpašuma novērtējums: 3000,00 EUR.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu izsoles sākumcena ir 3000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2015.gada 23.aprīlī pulksten 10.30 Rīgā, K.Barona ielā 32, ieeja no Pērses ielas, 6.stāvs. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Baibas Kantmanes (reģ. Nr. LV27048211668) depozīta kontā Nr. LV82TREL9199063001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 67333391.


OP 2015/57.IZ15

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.80 zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Kantmane, prakses vieta: K.Barona iela 32, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Aleksejam Gogunovam. Piedzinējs - AS DNB banka, Skanstes iela 12, Rīga. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - zemes vienība (kadastra apzīmējums 74800020241), būve (kadastra apzīmējums 74800020241001), būve (kadastra apzīmējums 74800020241002), būve (kadastra apzīmējums 74800020241003), kadastra numurs 7480 002 0241 -, kas atrodas Dārziņu 8.līnijā 10, Ogresgalā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā (iepriekšējā adrese: "d/s Ogre dārzs Nr.296", Ogresgala pagastā, Ogres novadā) un kas nostiprināts Ogresgala pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1395. Nekustamā īpašuma novērtējums: 12 000,00 EUR.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu izsoles sākumcena ir 12 000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2015.gada 23.aprīlī pulksten 11.00 Rīgā, K.Barona ielā 32, ieeja no Pērses ielas, 6.stāvs. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Baibas Kantmanes (reģ. Nr. LV27048211668) depozīta kontā Nr. LV82TREL9199063001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 67333391.


OP 2015/57.IZ16

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.80 zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Kantmane, prakses vieta: K.Barona iela 32, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Aleksejam Gogunovam. Piedzinējs - AS DNB banka, Skanstes iela 12, Rīga. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7480 005 0083 -, kas atrodas "Gatvēs", Ogresgala pagastā, Ogres novadā, un kas nostiprināts Ogresgala pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 296. Nekustamā īpašuma novērtējums: 18 600,00 EUR.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu izsoles sākumcena ir 18 600,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2015.gada 23.aprīlī pulksten 11.30 Rīgā, K.Barona ielā 32, ieeja no Pērses ielas, 6.stāvs. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Baibas Kantmanes (reģ. Nr. LV27048211668) depozīta kontā Nr. LV82TREL9199063001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 67333391.


OP 2015/57.IZ17

Izsole

Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu cirsmu kā atsevišķu izsoles objektu atklātu izsoli ar augšupejošu soli.

- Viesītes novada Viesītes pagasta ''Meža Dambrāni'' ar apzīmējumu kadastrā 56350070061 kailcirtes (1.kvartāla 01, 02 nogabali) 2,00 ha platībā, krāja 489,65 (četri simti astoņdesmit deviņi komats sešdesmit pieci) kubikmetri; sākuma cena - EUR 7344,00;

- Viesītes novada Viesītes pagasta ''Vecromulīši" ar apzīmējumu kadastrā 56350160038 kailcirtes (1.kvartāla 01, 03, 08, nogabali) 1,5 ha platībā, (2.kvartāla 08 nogabals) 0,2 ha platībā, izlases cirte (1.kvartāla 07 nogabals) 0,7 ha platībā, krāja 376,69 (trīs simti septiņdesmit seši komats sešdesmit deviņi) kubikmetri; sākuma cena - EUR 10 084,00;

- Viesītes novada Viesītes pagasta ''Jaunnnomalnieki'' ar apzīmējumu kadastrā 56350160037 kailcirtes (1.kvartāla 07, 08, 11, 12, 19, 20 nogabali) 5,0 ha platībā, (2.kvartāla 05,07 nogabali) 2 ha platībā, krāja 1669,58 (viens tūkstotis seši simti piecdesmit deviņi, 58) kubikmetri; sākuma cena - EUR 43 409,00;

- Viesītes novada Viesītes pagasta ''Jaunmucenieki'' ar apzīmējumu kadastrā 56350070083 kailcirtes (1.kvartāla 16 nogabals) 0,1 ha platībā (saglabāt egļu paaugu), izlases cirte (1.kvartāla 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 15 nogabali) 9,2 ha platībā, krāja 469,34 (četri simti sešdesmit deviņi komats trīsdesmit četri) kubikmetri, sākuma cena - EUR 11 264,00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, cirsmām, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2015.gada 9.aprīlim plkst. 12.00 Viesītes novada pašvaldībā Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novadā.

Izsoles laiks un vieta: Viesītes novadā, Viesītē, Brīvības ielā 10, pašvaldības sēžu zālē 2015.gada 10.aprīlī plkst. 10.00. Pirkuma summa samaksājama 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc izsoles. Uzziņas pa tālr. 65245374 vai mob. tālr. 26424109.


OP 2015/57.IZ18

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Kaspars Seleckis, prakses vieta: Rīgā, Blaumaņa ielā 29-1, rīko Pēterim Abrickim piederošā nekustamā īpašuma Strēlnieku ielā 5-60, Sauriešos, Stopiņu nov., kadastra Nr.8096 900 2091, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no neapdzīvojamās telpas ar kopējo platību 114,6 kv.m ar pie neapdzīvojamās telpas piederošajām kopīpašuma 1146/35678 domājamām daļām no būves un zemes gabala, kadastra apzīmējums 8096 008 0414 001 060. Nekustamais īpašums izvietots "individuālā" projekta sešstāvu daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā. Īpašuma tiesības zemesgrāmatā nav nostiprinātas. Piedzinēji: AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga; Stopiņu novada dome, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, VAS "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum", Doma laukums 4, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība: EUR 2200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 23.aprīlī plkst.16.00 Rīgā, Blaumaņa ielā 29-1. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā tiesu izpildītāja Kaspara Selecka, reģ.Nr.LV12127513056, depozīta kontā Nr.LV15TREL9199043001000, Valsts kase, nodrošinājums 10% no novērtējuma summas - EUR 220,00. Informācija pa tālr. 67699105.


OP 2015/57.IZ19

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Kaspars Seleckis, prakses vieta: Rīgā, Blaumaņa ielā 29-1, rīko Didzim Kalniņam piederošā nekustamā īpašuma Krēmeru ielā 12, Rīgā, kadastra Nr.0100 097 0008, kas sastāv no zemes gabala 6520 kv.m platībā, uz kura atrodas namīpašums: dzīvojamā ēka (liters Nr.001) ar kopējo platību 146,7 kv.m un 5 palīgceltnes (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem liters Nr.003, Nr.006, Nr.007, Nr.008, Nr.009) - pagrabs 24,3 kv.m platībā, šķūnis 23,4 kv.m platībā, saimniecības ēka 21,8 kv.m platībā, šķūnis 29,6 kv.m platībā un ateja 1,7 kv.m platībā, 1/5 domājamās daļas otro izsoli. Piedzinējs: AS "Reverta", Republikas laukums 2a, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība: EUR 9000,00. Otrās izsoles sākumcena: EUR 6750,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 23.aprīlī plkst.11.00 Rīgā, Blaumaņa ielā 29-1. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā tiesu izpildītāja Kaspara Selecka, reģ.Nr.LV12127513056, depozīta kontā Nr.LV15TREL9199043001000, Valsts kase, nodrošinājums 10% no novērtējuma summas - EUR 900,00. Informācija pa tālr. 67699105.


OP 2015/57.IZ20

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 78. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš 2015. gada 23. aprīlī plkst. 11.00 Baznīcas ielā 37-11, Rīgā, rīko nekustamā īpašuma Tēraudu iela 32, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. 8076 003 0810, pirmo izsoli.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs:

1.1. Nekustamais īpašums, kas atrodas Tēraudu ielā 32, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8076 003 0810), un sastāv no zemes gabala 0,2069 ha platībā un dzīvojamās mājas (nepabeigta celtniecība) (būves kadastra apzīmējums 8076 003 0810 001). Atdalīts no nekustamā īpašuma "Gaujas", Mārupes pag., Rīgas raj. (Mārupes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1165).

1.2. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Mārtiņš Bukšs.

2. Nekustamajam īpašumam ir šādi apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Atzīme - noteikts aizliegums bez Nordea Bank Finland Plc rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt, izīrēt, iznomāt, apgrūtināt ar citām lietu tiesībām, samazināt nekustamā īpašuma vērtību un mainīt tā sastāvu. Pamats: 2012. gada 13. jūlija hipotēkas līgums.

2.2. Atzīme - 110kv elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla.

2.3. Atzīme - Tēraudu ielas aizsargjosla - sarkanā līnija.

2.4. Atzīme - ceļa servitūts. Pamats: 2003. gada 25. aprīļa Andreja Peršina un Ivetas Kalveršas nostiprinājuma lūgums, zemes robežu plāns.

2.5. Aizsargjoslas teritorija gar a/s "Latvijas Gāze" gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4MPa. Pamats: 2007. gada 2. jūlija līgums Nr. 575/07 par gāzapgādes objekta aizsargjoslu noteikšanu caur fiziskajai personai piederošu zemesgabalu.

2.6. Nostiprināta hipotēka LVL 182 729,04 (EUR 260 000,00) apmērā par labu Nordea Bank Finland Plc. Pamats: 2012. gada 13. jūlija aizdevuma (kredīta) līgums Nr. 2012-233-HK, 2012. gada 13. jūlija hipotēkas līgums.

3. Izsoles sākumcena: Izsoles sākumcena ir EUR 123 000,00 (viens simts divdesmit trīs tūkstoši euro un 00 centi).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: Nosolītā augstākā cena pircējam ir jāsamaksā atbilstoši Civilprocesa likuma 611. panta noteikumiem.

5. Tiesības Nekustamajos īpašumos, kuras īpašnieks patur sev: Nekustamā īpašuma īpašnieks nepatur sev nekādas tiesības Nekustamajā īpašumā.

6. Citi pārdošanas nosacījumi, kurus pārdevējs atzīst par nepieciešamiem:

6.1. Izsoles solis: EUR 6000,00 (seši tūkstoši euro un 00 centi).

6.2. Izsole notiek saskaņā ar šiem pārdošanas nosacījumiem un Civilprocesa likuma normām.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita Rīgas apgabaltiesas 78.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja R.Mežiņa, reģ. Nr.LV15057013120, kontā LV85TREL9199061001000, Valsts kase, nodrošinājuma summa EUR 12 300,00 apmērā. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu, pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālrunis informācijai 29336336.


OP 2015/57.IZ21

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas pilsētas pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neapbūvētu zemesgabalu Vienības gatvē 192C, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 107 2227). Izsoles sākumcena - EUR 49 600. Izsole notiks 15.05.2015. plkst.11.00 Rātslaukumā 1 (511. telpā), Rīgā. Pirmpirkuma tiesību pieteikumus var iesniegt līdz 24.04.2015., pieteikties dalībai izsolē - līdz 06.05.2015. plkst.16.00 Riharda Vāgnera ielā 5 (227. telpā), Rīgā. Vairāk informācijas mājaslapā www.rdid.lv sadaļā "Pārdod/Izsludinātās izsoles". Tālrunis uzziņām 67181969.


OP 2015/57.IZ22

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.66 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus, prakses vieta: Rīga, Blaumaņa iela 32-8, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Ludmilai Rjabkovai (1/2 domājamā daļa) un Iļdaram Maksutovam (1/2 domājamā daļa). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvojamās ēkas ar kad. apz.0100 081 0262 001 (58,10 kv.m platībā) un dzīvojamās ēkas ar kad. apz.0100 081 0262 002 (130,10 kv.m platībā), kas atrodas Šampētera ielā 111, Rīgā. Ēkas saistītas ar zemes gabalu Šampētera ielā 111, Rīga (834kv.m platībā), kad.Nr. 0100 081 0262, īpašnieks - Jānis Upmanis. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr.0100 581 0047. Nekustamā īpašuma novērtējums 64 000 EUR.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - 64 000 EUR. Izsole notiks 2015.gada 23.aprīlī plkst. 13.00 Rīgā, Blaumaņa ielā 32-8. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Jura Vildaus, reģ. Nr.22127810025, depozīta kontā Valsts kasē, konts LV97TREL9199053001000,1550 EUR, kas sastāda 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 67331439.


OP 2015/57.IZ23

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.66 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus, prakses vieta: Rīga, Blaumaņa iela 32-8 pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder parādniekam SIA TEIKAS GAISMA, Pudiķa iela 20-1, Rīga. Piedzinējs, hipotekārais kreditors - AS PrivatBank, Muitas iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.12 (27,4 kv.m) un 274/10950 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Daugavpils ielā 24-12, Rīgā. Nekustamais īpašums reģistrēts Valsts zemes dienestā ar kadastra Nr.01009200458. Nekustamā īpašuma novērtējums 9300 EUR.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir otrā izsole. Izsoles sākumcena 6975,00 EUR Izsole notiks 2015.gada 23.aprīlī plkst. 13.30 Rīgā, Blaumaņa ielā 32-8. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Jura Vildaus, reģ. Nr.22127810025, depozīta kontā Valsts kasē, konts LV97TREL9199053001000, EUR 930, kas sastāda 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 67331439.


OP 2015/57.IZ24

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.66 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus, prakses vieta: Rīga, Blaumaņa iela 32-8, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder parādniekam SIA TEIKAS GAISMA, Pudiķa iela 20-1, Rīga. Piedzinējs, hipotekārais kreditors - AS PrivatBank, Muitas iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.39 (30 kv.m) un 300/10950 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Daugavpils ielā 24-39, Rīgā. Nekustamais īpašums reģistrēts Valsts zemes dienestā ar kadastra Nr.01009200442. Nekustamā īpašuma novērtējums 8000 EUR.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir otrā izsole. Izsoles sākumcena 6000 EUR Izsole notiks 2015.gada 23.aprīlī plkst. 14.00 Rīgā, Blaumaņa ielā 32-8. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Jura Vildaus, reģ. Nr.22127810025, depozīta kontā Valsts kasē, konts LV97TREL9199053001000, EUR 800, kas sastāda 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 67331439.


OP 2015/57.IZ25

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.66 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus, prakses vieta: Rīga, Blaumaņa iela 32-8 pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder parādniekam SIA Ziepniekkalna nami, Lubānas iela 78, Rīga. Piedzinējs - Rīgas domes Īpašuma departaments, Vāgnera iela 5, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no 93/100 domājamās daļas no zemes gabala 2893 kv.m platībā Jāņa Čakstes gatvē, Rīgā, un apbūves, ko veido daļēji saglabājušies ēkas pamati pēc adreses Jāņa Čakstes gatvē 10, Rīgā. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļā ar kad. Nr.0100 079 2059 un kad. Nr.0100 579 0102. Nekustamā īpašuma novērtējums - 54 900 EUR.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena 54 900,00 EUR Izsole notiks 2015.gada 23.aprīlī plkst. 14.30 Rīgā, Blaumaņa ielā 32-8. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Zvērināta tiesu izpildītāja Jura Vildaus reģ. Nr.22127810025, depozīta kontā Valsts kasē, konts LV97TREL9199053001000, 5490 EUR, kas sastāda 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 67331439.


OP 2015/57.IZ26

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.55 zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele, prakses vieta: Tērbatas iela 39-2, Rīga, rīko Arturam Bumbergam, pers. kods 200382-10635, piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.18, kas ir kopīpašuma 516/31960 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes, - Ludzas ielā 56A, Rīgā, kadastra numurs 0100 924 5522, labprātīgo izsoli tiesas ceļā par labu SIA "VITA CREDIT", juridiskā adrese: Brīvības gatve 445-7, Rīga.

1. Pārdodamā nekustamā īpašuma sastāvs: dzīvokļa īpašums Nr.18 (astoņpadsmit), kas atrodas Ludzas ielā 56A (piecdesmit seši A), Rīgā, un pie tā piederošās 516/31960 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kas reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 9674 18.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi.

2.1. II daļas 2.iedaļas ieraksts Nr. 5.1. Noteikts aizliegums bez VITA CREDIT, SIA, nodokļu maksātāja kods 40103463544, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām.

2.2. II daļas 2.iedaļas ieraksts Nr. 5.2. Pamats: 2013.gada 23.maija ķīlas (hipotēkas) līgums Nr.KL61/2013.

2.3. IV daļas 1-2.iedaļas ieraksts Nr.4.1. Nostiprināta hipotēka (tajā skaitā aizdevuma summa Ls 11078,00). Procentu likme: 20% gadā no neatmaksātās aizdevuma pamatsummas. Līgumsods: 0,2% no termiņā nesamaksātās aizdevuma pamatsummas un termiņā nesamaksātajiem procentiem par katru nokavējuma kalendāro dienu, bet kopumā līgumsoda summa nevar pārsniegt kavēto maksājumu kopsummu. Procentu un līgumsoda samaksas termiņš: Līdz pilnīgai saistību izpildei. Kreditors: VITA CREDIT, SIA, nodokļu maksātāja kods 40103463544.

2.4. IV daļas 1-2.iedaļas ieraksts Nr. 5.2. Pamats: 2013.gada 23.maija kreditēšanas līgums, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku Nr.KHL61/2013, 2013.gada 23.maija ķīlas (hipotēkas) līgums Nr.KL61/2013.

Summa: LVL 22 156,60, kas atbilst EUR 31 526,00.

3. Izsoles sākumcena - EUR 21 000,00 (divdesmit viens tūkstotis euro un 0 centi).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība. Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot naudas līdzekļus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Nav tādu tiesību Nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks Arturs Bumbergs, pers. kods 200382-10635, patur sev.

6. Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:

6.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

6.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

6.3. pircējs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas saskaņā ar Civilprocesa likuma 611.panta otrās daļas noteikumiem.

7. Nenotikušas izsoles sekas:

7.1. Ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.1. vai 6.2. paredzēto iemeslu dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to visiem kreditoriem un parādnieka līdzīpašniekiem, uzaicinot viņus paturēt nekustamo īpašumu sev par nenotikušās izsoles sākumcenu. Katram kreditoram un parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev.

7.2. Ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.3. paredzētā iemesla dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to pēdējam pārsolītajam solītājam, uzaicinot viņu paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu. Pēdējam pārsolītajam solītājam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja pēdējais pārsolītais solītājs nav likumā noteiktajā termiņā paziņojis par nekustamā īpašuma paturēšanu vai atteicies paturēt nekustamo īpašumu, katram kreditoram vai parādnieka kopīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot par nekustamā īpašuma paturēšanu sev par rīkotās izsoles sākumcenu.

7.3. Ja vairākas personas vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas. Par izsoles laiku un vietu tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par atteikšanos no tiesībām piedalīties solīšanā. Ja uz izsoli ierodas viena persona, tā var paturēt sev nekustamo īpašumu par rīkotās izsoles sākumcenu. Ja uz izsoli neierodas neviens, tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otru izsoli.

7.4. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā naudas summu, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam (Civilprocesa likuma 631.panta trešā daļa) un ņemot vērā Civilprocesa likuma 612.panta noteikumus.

7.5. Ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots un neviens nav pieteicies paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama otrā izsole.

8. Citi pārdošanas nosacījumi:

8.1 visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

8.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

8.3. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā 10% (desmit procentu) apmērā no izsoles sākumcenas;

8.4. ja pretendents (solītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 4.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (solītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas;

8.5. izsole notiek ar augšupejošu soli, izsoles solis - EUR 850,00 (astoņi simti piecdesmit eiro un 0 centi);

8.6. pircējam (izsoles uzvarētājam) tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā, pārējiem izsoles dalībniekiem iemaksāto nodrošinājumu pēc izsoles nekavējoties izsniedz atpakaļ.

9. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2015.gada 23.aprīlī plkst. 11.00 Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.55 zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Rundeles prakses vietā: Tērbatas ielā 39-2, Rīga. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Rundeles, reģ. Nr.05086610080, depozīta kontā Nr. LV31TREL9199097001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums EUR 2100,00 apmērā. Tālrunis informācijai 67279844.


OP 2015/57.IZ27

Izsole

MSIA "AGeno" administratore Svetlana Aleksejeva izziņo MSIA "AGeno" piederoša nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Tiks izsolīts šāds nekustamais īpašums: nedzīvojamā telpa Oskara Kalpaka ielā 72-NT6, Liepājā, kadastra numurs 1700 902 3401, reģistrēta Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5229 NT6. Nekustamā īpašuma novērtējums: 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro un 00 centi). Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles laiks un vieta: izsole notiks 2015.gada 22.aprīlī plkst. 11.00 Antonijas ielā 7-2, Rīgā. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā maksātnespējīgās SIA "AGeno", reģ. Nr.42103042335, norēķinu kontā Nr. LV50RIKO0002930198776 AS "DNB banka" nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 300,00 EUR (trīs simti euro 00 centi) apmērā. Nekustamā īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Nekustamā īpašuma izsoli rīko MSIA "AGeno" administratore Svetlana Aleksejeva, sertifikāts Nr. 00578, prakses vieta: K.Barona iela 133-17, Rīga, tālr. 22451238.


OP 2015/57.IZ28

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējas procesa administratore Sanda Laicēna, sertifikāts Nr. 00273, prakses vieta: Rīgā, Pērnavas ielā 10-13, paziņo, ka 24.04.2015. plkst. 10.00 Rīgā, K.Valdemāra ielā 21, apspriežu telpā "Lielupe" pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts maksātnespējīgajai fiziskajai personai Mārai Jakubovskai piederošs nekustamais īpašums "Sapņi" Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā, kadastra Nr.7433 002 0854, un ir reģistrēts Ogres zemesgrāmatu nodaļas Lielvārdes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000224965. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 2,0 ha platībā un uz tās esošas jaunbūves. Nekustamā īpašuma izsoles sākuma cena: EUR 8200. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Hipotekārais kreditors: AS "DnB banka", Skanstes iela 12, Rīga. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem.

Visām personām, kurām uz izsolāmo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā Sandas Laicēnas, pers. kods 040172-11823, norēķinu kontā LV79RIKO0002220951229 AS "DNB banka" nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākuma cenas. Tālr. uzziņām 29263233.


OP 2015/57.IZ29

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 74 zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa: prakses vieta Rīgā, Antonijas ielā 4-2A, rīko pirmo izsoli parādniekam SIA Bērzu nami, juridiskā adrese: Vīlandes iela 5-13, Rīga, piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs: SIA SIA MAK-3, Rīgas iela 160-6, Līvāni, LV-5316. Pārdodamais nekustamais īpašums - Bērzciema iela 11, Tilderi, Salaspils pagasts, Salaspils novads, kadastra numurs 8031 009 0259 -, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 8031 009 0259, platība 0,3248 ha, ierakstīts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Salaspils pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000275528. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējuma summa ir 5000,00 EUR (pieci tūkstoši euro). Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Pirmās izsoles sākumcena saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu ir 5000,00 EUR (pieci tūkstoši euro).

Izsole notiks 2015.gada 22.aprīlī plkst. 13.00 Rīgā, Antonijas ielā 4, 2A. kabinetā. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Aijas Kalniņas, LV22105210600, depozīta kontā Valsts kasē, Nr. LV88TREL9199059001000, nodrošinājums 10% apmērā no novērtējuma, t.i., 500,00 EUR, maksājuma mērķī norādīt - par izsoli izpildu lietā Nr.00068/074/2014, Bērzciema iela 11, Salaspils pagasts. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālrunis informācijai 67331863, 29544487.


OP 2015/57.IZ30

AS "Latvenergo" izsludina izsoles ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu pārdošanai

Izsoles objekts - nekustamais īpašums Blaževiča ielā 26, Indrā, Indras pagastā, Krāslavas novadā, kadastra numurs 6062 004 0852, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6062 004 0852, 1876 m² platībā un ēkas ar kadastra apzīmējumu 6062 004 0852 003, ar platību 192,70 m². Izsoles sākuma cena ir 1285 EUR. Izsoles norises laiks - 2015.gada 9.aprīlis plkst. 10.00. Papildu informācija www.latvenergo.lv sadaļā "Konkursi un piedāvājumi", tālr. 67728806, mob. tālr. 29298833.

Izsoles objekts - nekustamais īpašums Mednieku ielā 1, Aizkrauklē, kadastra numurs 3201 001 0217, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3201 001 0217, 1259 m² platībā un ēkas ar kadastra apzīmējumu 3201 001 0217 003, ar lietderīgo platību 228,8 m². Izsoles sākuma cena ir 26 500 EUR. Izsoles norises laiks - 2015.gada 9.aprīlis plkst. 12.00. Papildu informācija www.latvenergo.lv sadaļā "Konkursi un piedāvājumi", tālr. 67728801, mob. tālr. 28626308.

Izsoles objekts - nekustamais īpašums Veselības ielā 2B, Olainē, kadastra numurs 8009 004 1928, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8009 004 1928, 432 m² platībā un ēkas ar kadastra apzīmējumu 8009 004 1928 001, ar lietderīgo platību 120,10 m². Izsoles sākuma cena ir 15 400 EUR. Izsoles norises laiks - 2015.gada 9.aprīlis plkst. 14.00. Papildu informācija www.latvenergo.lv sadaļā "Konkursi un piedāvājumi", tālr. 67728801, mob. tālr. 28626308.

Izsoles objekts - nekustamais īpašums Skrundas ielā 4C, Saldū, kadastra numurs 8401 009 0079, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8401 009 0079, 593 m² platībā, ēkas ar kadastra apzīmējumu 8401 009 0079 001, ar lietderīgo platību 69,3 m² un ēkas ar kadastra apzīmējumu 8401 009 0079 002, ar lietderīgo platību 39,2 m². Izsoles sākuma cena ir 4200 EUR. Izsoles norises laiks - 2015.gada 9.aprīlis plkst. 16.00. Papildu informācija www.latvenergo.lv sadaļā "Konkursi un piedāvājumi", tālr. 67728801, mob. tālr. 28626308.


OP 2015/57.IZ31

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod parādniekam Petrovam Sergejam piederošo nekustamo īpašumu - zemesgabalu 0,1347 ha platībā -, kas atrodas Vēju ielā 17, Dzilnuciemā, Babītes novadā, kadastra numurs 8048 007 0749, reģistrēts Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000214804. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums/izsoles sākumcena: EUR 3800,00 (trīs tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2015.gada 22.aprīlī plkst. 15.00 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2015/57.IZ32

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod parādniekam Sergejam Petrovam piederošo nekustamo īpašumu - zemesgabalu 0,1359 ha platībā -, kas atrodas Vēju ielā 15, Dzilnuciemā, Babītes novadā, kadastra numurs 8048 007 0748, reģistrēts Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000215847. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums/izsoles sākumcena: EUR 3800,00 (trīs tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2015.gada 22.aprīlī plkst. 14.30 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2015/57.IZ33

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod parādniekam Sergejam Petrovam piederošo nekustamo īpašumu - zemesgabalu 0,1371 ha platībā -, kas atrodas Vēju ielā 12, Dzilnuciemā, Babītes novads, kadastra numurs 8048 007 0774, reģistrēts Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000211007. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums/izsoles sākumcena: EUR 8 200,00 (astoņi tūkstoši divi simti euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2015.gada 22.aprīlī plkst. 14.00 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2015/57.IZ34

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod parādniekam Sergejam Petrovam piederošo nekustamo īpašumu - zemesgabalu 0,1304 ha platībā -, kas atrodas Vēju ielā 10, Dzilnuciemā, Babītes novadā, kadastra numurs 8048 007 0775, reģistrēts Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000211005. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums/izsoles sākumcena: EUR 7800,00 (septiņi tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2015.gada 22.aprīlī plkst. 12.30 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2015/57.IZ35

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod parādniekam Sergejam Petrovam piederošo nekustamo īpašumu - zemesgabalu 0,1306 ha platībā -, kas atrodas Vēju ielā 9, Dzilnuciemā, Babītes novadā, kadastra numurs 8048 007 0745, reģistrēts Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000216121. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums/izsoles sākumcena: EUR 3700,00 (trīs tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2015.gada 22.aprīlī plkst.12.00 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2015/57.IZ36

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod parādniekam Sergejam Petrovam piederošo nekustamo īpašumu - zemesgabalu 0,1282 ha platībā -, kas atrodas Vēju ielā 8, Dzilnuciemā, Babītes novadā, kadastra numurs 8048 007 0776, reģistrēts Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000211002. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums/izsoles sākumcena: EUR 7800,00 (septiņi tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2015.gada 22.aprīlī plkst. 11.30 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2015/57.IZ37

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod parādniekam Sergejam Petrovam piederošo nekustamo īpašumu - zemesgabalu 0,14 ha platībā -, kas atrodas Vēju ielā 7, Dzilnuciems, Babītes novadā, kadastra numurs 8048 007 0744, reģistrēts Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000216567. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums/izsoles sākumcena: EUR 3800,00 (trīs tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2015.gada 22.aprīlī plkst. 11.00 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2015/57.IZ38

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod parādniekam Sergejam Petrovam piederošo nekustamo īpašumu - zemesgabalu 0,1388 ha platībā -, kas atrodas Vēju ielā 4, Dzilnuciemā, Babītes novadā, kadastra numurs 8048 007 0778, reģistrēts Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000210984. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums/izsoles sākumcena: EUR 3900,00 (trīs tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2015.gada 22.aprīlī plkst. 10.30 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2015/57.IZ39

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod parādniekam Sergejam Petrovam piederošo nekustamo īpašumu - zemesgabalu 0,6975 ha platībā -, kas atrodas Vēju ielā, Dzilnuciemā, Babītes novadā, kadastra numurs 8048 007 0795, reģistrēts Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000216589. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums/izsoles sākumcena: EUR 5200,00 (pieci tūkstoši divi simti euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2015.gada 22.aprīlī plkst. 10.00 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2015/57.IZ40

Izsole

Bauskas novada dome 2015.gada 29.aprīlī plkst. 14.00 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma "Medņu lauks", Īslīces pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr. 4068 001 0170, kas sastāv no zemes vienības ar platību 1,97 ha, kadastra apzīmējums 4068 001 0068, atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena - EUR 9100,00 (deviņi tūkstoši viens simts euro). Maksāšanas līdzekļi: 100% euro. Nodrošinājuma nauda - 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģistrācijas Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, ar atzīmi "Nekustamā īpašuma "Medņu lauks", Īslīces pagasts, Bauskas novads, izsoles nodrošinājuma summa". Reģistrācijas maksa ir EUR 20,00 (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģistrācijas Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, ar atzīmi "Nekustamā īpašuma "Medņu lauks", Īslīces pagasts, Bauskas novads, izsoles reģistrācijas maksa". Bauskas novada domē ir reģistrēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā minētās personas atsavināšanas ierosinājums un kurai ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu. Pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājaslapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tālr. 63922238, 29168555.


OP 2015/57.IZ41

Izsole

Bauskas novada dome 2015.gada 29.aprīlī plkst. 13.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.5 Bauskas ielā 1, Dāviņu pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr. 4056 900 0173, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa ar platību 36,0 m², kopīpašuma 360/19092 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4056 005 0143 001, zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0143, - atklātu mutisku otro atkārtoto izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena - EUR 1150,00 (viens tūkstotis viens simts piecdesmit euro). Maksāšanas līdzekļi: 100% euro. Nodrošinājuma nauda - 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas - līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģistrācijas Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, ar atzīmi "Nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.5, Bauska iela 1, Dāviņu pagasts, Bauskas novads, - izsoles nodrošinājuma summa". Reģistrācijas maksa ir EUR 20,00 (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģistrācijas Nr.90009116223, bankas kontā Nr.LV06UNLA0050014355676, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, ar atzīmi " Nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.5, Bauska iela 1, Dāviņu pagasts, Bauskas novads, - izsoles reģistrācijas maksa". Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājaslapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tālr. 63922238, 29168555.


OP 2015/57.IZ42

Izsole

Bauskas novada dome 2015.gada 29.aprīlī plkst. 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - zemesgabala - Rīgas ielā 52, Bauskā, Bauskas novadā, kadastra Nr.4001 005 0219, kas sastāv no zemes vienības ar platību 495 m², kadastra apzīmējums 4001 005 0219, atklātu mutisku otro atkārtoto izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena - EUR 3150,00 (trīs tūkstoši viens simts piecdesmit euro). Maksāšanas līdzekļi: 100% euro. Nodrošinājuma nauda - 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas - līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģistrācijas Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, ar atzīmi " Nekustamā īpašuma - Rīgas iela 52, Bauska, Bauskas novads, - izsoles nodrošinājuma summa". Reģistrācijas maksa ir EUR 20,00 (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģistrācijas Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS "SEB banka", kods UNLALV2X ar atzīmi "Nekustamā īpašuma - Rīgas iela 52, Bauska, Bauskas novads, - izsoles reģistrācijas maksa". Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājaslapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tālr. 63922238, 29168555.


OP 2015/57.IZ43

Izsole

Bauskas novada dome 2015.gada 29.aprīlī plkst. 14.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma "Mazmunču lauks", Codes pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr. 4052 004 0627, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,56 ha, kadastra apzīmējums 4052 004 0422, atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena - EUR 2000,00 (divi tūkstoši euro). Maksāšanas līdzekļi: 100% euro. Nodrošinājuma nauda - 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas - līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģistrācijas Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, ar atzīmi "Nekustamā īpašuma "Mazmunču lauks", Codes pagasts, Bauskas novads, izsoles nodrošinājuma summa". Reģistrācijas maksa ir EUR 20 (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģistrācijas Nr.90009116223, bankas kontā Nr.LV06UNLA0050014355676, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, ar atzīmi "Nekustamā īpašuma "Mazmunču lauks", Codes pagasts, Bauskas novads, izsoles reģistrācijas maksa". Bauskas novada domē ir reģistrēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā minētās personas atsavināšanas ierosinājums un kurai ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu. Pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājaslapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tālr. 63922238, 29168555.


OP 2015/57.IZ44

Izsole

Bauskas novada dome 2015.gada 29.aprīlī plkst. 14.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma "Jaunziedi", Īslīces pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr.4068 009 0101, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,6957 ha, kadastra apzīmējums 4068 009 0101, atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena - EUR 1900,00 (viens tūkstotis deviņi simti euro). Maksāšanas līdzekļi: 100% euro. Nodrošinājuma nauda - 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas - līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, ar atzīmi "Nekustamā īpašuma "Jaunziedi", Īslīces pagasts, Bauskas novads, izsoles nodrošinājuma summa". Reģistrācijas maksa ir EUR 20,00 (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģistrācijas Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, ar atzīmi "Nekustamā īpašuma "Jaunziedi", Īslīces pagasts, Bauskas novads, izsoles reģistrācijas maksa". Bauskas novada domē ir reģistrēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā minētās personas atsavināšanas ierosinājums un kurai ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu. Pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājaslapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tālr. 63922238, 29168555.


OP 2015/57.IZ45

Izsole

Bauskas novada dome 2015.gada 29.aprīlī plkst. 14.15 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma "Bulūži 1", Īslīces pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr. 4068 007 0056, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,54 ha, kadastra apzīmējums 4068 007 0056, atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena - EUR 1800,00 (viens tūkstotis astoņi simti euro). Maksāšanas līdzekļi: 100% euro. Nodrošinājuma nauda - 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas - līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģistrācijas Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, ar atzīmi "Nekustamā īpašuma "Bulūži 1", Īslīces pagasts, Bauskas novads, izsoles nodrošinājuma summa". Reģistrācijas maksa ir EUR 20,00 (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģistrācijas Nr.90009116223, bankas kontā Nr.LV06UNLA0050014355676, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, ar atzīmi "Nekustamā īpašuma "Bulūži 1", Īslīces pagasts, Bauskas novads, izsoles reģistrācijas maksa". Bauskas novada domē ir reģistrēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā minētās personas atsavināšanas ierosinājums un kurai ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu. Pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājaslapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tālr. 63922238, 29168555.


OP 2015/57.IZ46

Izsole

Maksātnespējīgās SIA "SVENTE HOLDING" administrators Jānis Bērziņš izziņo šādas maksātnespējīgajai SIA "SVENTE HOLDING", reģ. Nr.41503035804, juridiskā adrese: Motoru iela 4L, Daugavpils, LV-5401, piederošu atsevišķu nekustamo īpašumu 3 izsoles.

2015.gada 21.aprīlī Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 33A-6A, notiks šādu atsevišķu nekustamo īpašumu pirmās izsoles:

- plkst. 12.00 - Silmaļu iela 29-14, Tilderi, Salaspils pagasts, Salaspils novads. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.14 ar kopējo platību 108,3 kv.m un pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 1083/27150 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes, reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Salaspils pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000163812 14 ar kadastra Nr.8031 900 1399, novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 24 200,00, kas nav apliekama ar PVN;

- plkst. 12.30 - Silmaļu iela 29-21, Tilderi, Salaspils pagasts, Salaspils novads. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.21 ar kopējo platību 54,4 kv.m un pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 544/27150 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes, reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Salaspils pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000163812 21 ar kadastra Nr.8031 900 1406, novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 19 500,00, kas nav apliekama ar PVN;

- plkst. 13.00 - Silmaļu iela 27-18, Tilderi, Salaspils pagasts, Salaspils novads. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.18 ar kopējo platību 54,1 kv.m un pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 541/27017 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes, reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Salaspils pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000163816 18 ar kadastra Nr.8031 900 1317, novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 19 400,00, kas nav apliekama ar PVN.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā MSIA "SVENTE HOLDING", reģ.Nr.41503035804, AS "Swedbank" norēķinu kontā Nr.LV49HABA0551035064926 nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no attiecīgā nekustamā īpašuma novērtējuma. Nekustamā īpašuma izsoli rīko maksātnespējīgās SIA "SVENTE HOLDING" administrators Jānis Bērziņš, sertifikāts Nr.00436, prakses vieta: Krišjāņa Valdemāra iela 33A-6A, Rīga, tālr. uzziņām 67278302.


OP 2015/57.IZ47

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Kaspars Seleckis, prakses vieta: Rīgā, Blaumaņa ielā 29-1, rīko Zigurdam Lazdam piederošā nekustamā īpašuma Aleksandra Čaka ielā 158-36, Rīgā, kadastra Nr.0100 923 2284, kas sastāv no divistabu dzīvokļa īpašuma 34,8 kv.m platībā ar pie dzīvokļa īpašuma piederošām 3480/82394 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes un palīgēkām - šķūnis lit.007, šķūnis lit.009, pirmo izsoli. Dzīvoklis izvietots divstāvu "pirmskara" laika daudzdzīvokļu ēkas 2.stāvā. Piedzinējs: AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība: EUR 8600,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 23.aprīlī plkst.11.30 Rīgā, Blaumaņa ielā 29-1. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā tiesu izpildītāja Kaspara Selecka, reģ.Nr.LV12127513056, depozīta kontā Nr.LV15TREL9199043001000, Valsts kase, nodrošinājums 10% no novērtējuma summas - EUR 860,00. Informācija pa tālr. 67699105.


OP 2015/57.IZ48

Precizējot iepriekš publicēto

Maksātnespējas procesa administratore Sigita Krūzkopa, sertifikāts Nr.00168, prakses vieta: Rīga, Elizabetes iela 69-9, 2015.gada 4.martā izdevuma laidienā Nr.45 (5363) publicēja maksātnespējīgajai SIA "DSCO", reģistrācijas numurs 40003041778, juridiskā adrese: 18. novembra iela 361a, Daugavpils, LV-5413, piederošā nekustamā īpašuma, kas ierakstīts Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļas Naujenes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000093413 un kas sastāv no vienpadsmit ēkām (kadastra apzīmējums 4474 005 0002 001, 4474 005 0002 002, 4474 005 0372 001, 4474 005 0372 003,4474 005 0372 007, 4474 005 0372 008, 4474 005 0372 009, 4474 005 0372 010, 4474 005 0351 003, 4474 005 0351 004, 4474 005 0225 005), un kas atrodas 18.novembra ielā 361A, Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads (saīsināti saukts Nekustamais īpašums), pirmās izsoles paziņojumu.

Administratore precizē izsoles paziņojumu, nosakot, ka pirmās izsoles paziņojuma pirmā rindkopa pareizi lasāma šādi:

Maksātnespējas procesa administratore Sigita Krūzkopa, sertifikāts Nr.00168, prakses vieta: Elizabetes iela 69-9, Rīga, paziņo, ka 2015.gada 7.aprīlī plkst.13.00, Elizabetes ielā 69-9, Rīgā, pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts maksātnespējīgajai SIA "DSCO", reģistrācijas numurs 40003041778, juridiskā adrese: 18. novembra iela 361a, Daugavpils, LV-5413, piederošs nekustamais īpašums, kas ierakstīts Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļas Naujenes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000093413 un kas sastāv no vienpadsmit ēkām (kadastra apzīmējums 4474 005 0002 001, 4474 005 0002 002, 4474 005 0372 001, 4474 005 0372 003,4474 005 0372 007, 4474 005 0372 008, 4474 005 0372 009, 4474 005 0372 010, 4474 005 0351 003, 4474 005 0351 004, 4474 005 0225 005), un kas atrodas 18.novembra ielā 361A, Vecstropi, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā (saīsināti saukts Nekustamais īpašums). Nekustamais īpašums (ēku nekustamais īpašums) atrodas uz citai personai piederošas zemes. Nekustamā īpašuma novērtējums (piespiedu pārdošanas vērtība) ir EUR 28 900,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena EUR 28 900. Nekustamā īpašuma izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli.


OP 2015/57.IZ49

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.16 ZTI Anita Kalniņa, prakses vieta: Bērzpils ielā 2, Balvos, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu MEŽSALAS ar kadastra Nr.4472 502 0001, kas atrodas Mežsalās, Medumu pagastā, Daugavpils novadā. Nekustamais īpašums sastāv no astoņām jaunbūvēm (kadastra apzīmējums 4472 002 0094 001; 002; 003; 004; 005; 006; 007; 008. Ēkas saistītas ar zemes gabalu ar kadastra numuru 4472 002 0094) Īpašniece - Daiga Burmeistare. Piedzinējs un hipotekārais kreditors: AS REVERTA, Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena ir EUR 700,00, kas nav apliekama ar PVN.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 21.aprīlī plkst. 15.30 Bērzpils ielā 2, 2.stāvā Balvos, ZTI birojā. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā ZTI A.Kalniņas reģ. Nr. LV11025911956, depozīta kontā Nr. LV63TREL9199011001000 Valsts kasē nodrošinājums 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 70,00). Tālr. uzziņām 64521195.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)