Laidiens: 16.03.2015., Nr. 53 (5371)

Izsoles

OP 2015/53.IZ1

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras iela 12, Liepāja, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Inetai Betherei piederošo nekustamo īpašumu "Senču ligzda", kas atrodas Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, reģistrēts Vērgales pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000099812, kadastra Nr.6496 005 0075, ar izsoles sākumcenu EUR 6500,00 (seši tūkstoši pieci simti euro un 00 centi) apmērā. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek AS ''Swedbank'', reģistrācijas numurs 40003074764, adrese: Balasta dambis 1a, Rīga, labā.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6496 005 0075, kopā aptver 4,9 ha. Nekustamais īpašums atrodas "Senču ligzda" Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kas reģistrēts Vērgales pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000099812.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Atzīme - noteikts aizliegums bez AS "Swedbank" (AS "Hansabanka"), nodokļu maksātāja kods 40003074764 rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2004.gada 7.septembra kredītlīnijas līgums Nr.04-059731-OV, 2004.gada 7.septembra hipotēkas līgums Nr.04-059731-OV/4.

2.2. Atzīme - ierīkotas ūdensnotekas aizsargjosla - 0,58 ha;

2.3. Atzīme - zemes gabals atrodas Baltijas jūras ierobežotas saimnieciskās darbības 5 km joslā.

2.4. Nostiprināta kā pirmā hipotēka. Procentu likme: par aizdevuma (kredītlīnijas) līdzekļu izmantošanu jāmaksā procentu likme, kas tiek veidota no eiro sešu mēnešu EURIBOR, pieskaitot aizdevēja papildus likmi 4% gadā no izmantojamo (saņemto un neatmaksāto) aizdevuma līdzekļu summas par faktisko izmantošanas laiku; par aizdevuma (kredītlīnijas) līdzekļu izmantošanu pēc grafikā paredzētā atmaksas termiņa papildus jāmaksā 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; līgumsods 5% no aizdevuma summas. Līgumsods: par aizdevuma (kredītlīnijas) procentu samaksas nokavējumu-0,16 % no nokavētās summas par katru nokavēto dienu. Samaksas termiņš - līdz pilnīgai nodrošināto prasījumu dzēšanai. Kreditors: AS "Swedbank" (AS "Hansabanka"), nodokļu maksātāja kods 40003074764.

Pamats: 2004. gada 7. septembra kredītlīnijas līgums Nr.04-059731-OV, 2004. gada 7. septembra hipotēkas līgums Nr.04-059731-OV/4. Grozīts

2.5. Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300000860918, 08.09.2004) - daļā par summu un procentu likmi: - summa: Ls 216464,00 (EUR 308000,52) - procentu likme - 3 mēnešu EURIBOR+ 3% gadā: nokavējuma procenti - 0,16% dienā. gada 6. septembra grozījumi 07.09.2004. kredītlīnijas līguma Nr.04-059731-OV, 2006. gada 6. septembra grozījumi 07.09.2004. hipotēkas līguma Nr.04-059731-OV/4.

3. Izsoles sākumcena - EUR 6500,00 (seši tūkstoši pieci simti euro 00 centi).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1. nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas, uz zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontu LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts Kase, kods TRELLV22.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki patur sev:

5.1. nekustamā īpašuma īpašniece Ineta Bethere nepatur sev nekādas tiesības.

6. Citi pārdošanas noteikumi.

6.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - Euro;

6.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas EUR 650,00 (seši simti piecdesmit eiro un 00 centi) zvērināta tiesu izpildītāja Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22.

6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu un ne lielāku par desmit procentiem no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā, pārējiem izsoles dalībniekiem iemaksāto nodrošinājumu pēc izsoles izsniedz atpakaļ;

6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 399. un 613.pantā paredzētajā kārtībā;

6.9. ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas, noteiktā termiņā, šo noteikumu 4.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

6.10. Izsoles uzskatāma par nenotikušu saskaņā ar Civilprocesa likuma 614.panta noteikumiem. Šādā gadījumā ir piemērojamas Civilprocesa likuma 615.pantā noteiktās nenotikušas izsoles sekas.

Nekustamā īpašuma pirmā izsole notiks 2015.gada 17.aprīlī pulksten 12.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes prakses vietā Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pretendenti pirms izsoles uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvniecības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.


OP 2015/53.IZ2

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras iela 12, Liepājā, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Inetai Betherei piederošo nekustamo īpašumu "Priedītes", kas atrodas Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, reģistrēts Vērgales pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000106363, kadastra Nr.6496 005 0071, ar izsoles sākumcenu EUR 3100,00 (trīs tūkstoši viens simts euro un 00 centi) apmērā. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek AS ''Swedbank'', reģistrācijas numurs 40003074764, adrese: Balasta dambis 1a, Rīga, labā.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6496 005 0071 aptver kopā 2,01 ha. Izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes kopplatība var tikt precizēta. Nekustamais īpašums atrodas "Priedītēs", Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kas reģistrēts Vērgales pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000106363.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Atzīme - noteikts aizliegums bez AS "Swedbank" (AS "Hansabanka"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2004. gada 7. septembra kredītlīnijas līgums Nr.04-059731-OV, 2004. gada 7. septembra hipotēkas līgums Nr.04-059731-OV/3.

2.2. Atzīme - Baltijas jūras ierobežotas saimnieciskās darbības josla - 2,01 ha;

2.3. Atzīme - Kārklupītes aizsargjosla - 0,04 ha;

2.4. Atzīme - regulētas ūdensnotekas aizsargjosla - 0,04 ha;

2.5. Atzīme - ceļa servitūts - 0,02 ha;

2.6. Nostiprināta kā pirmā hipotēka. Procentu likme: par aizdevuma (kredītlīnijas) līdzekļu izmantošanu jāmaksā procentu likme, kas tiek veidota no eiro sešu mēnešu EURIBOR, pieskaitot aizdevēja papildus likmi 4% gadā no izmantojamo (saņemto un neatmaksāto) aizdevuma līdzekļu summas par faktisko izmantošanas laiku; par aizdevuma (kredītlīnijas) līdzekļu izmantošanu pēc grafikā paredzētā atmaksas termiņa papildus jāmaksā 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; līgumsods 5% no aizdevuma summas.

Līgumsods: par aizdevuma (kredītlīnijas) procentu samaksas nokavējumu - 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu. Samaksas termiņš - līdz pilnīgai nodrošināto prasījumu dzēšanai.

Kreditors: AS "Swedbank" (AS "Hansabanka"), nodokļu maksātāja kods 40003074764.

Pamats: 2004.gada 7.septembra kredītlīnijas līgums Nr.04-059731-OV, 2004.gada 7.septembra hipotēkas līgums Nr.04-059731-OV/3.

Grozīts 2.7.Grozīts 1. un 2.iedaļas ieraksts Nr.1.1 (žurnāla Nr. 300000860889, 08.09.2004.) - daļā par summu un procentu likmi: - summa: Ls 216 464 (EUR 308000,52) - procentu likme - 3 mēnešu EURIBOR+ 3% gadā ;nokavējuma procenti - 0,16% dienā. Pamats: 2006. gada 30. augusta grozījumi 07.09.2004. kredītlīnijas līguma Nr.04-059731-OV, 2006. gada 6. septembra grozījumi 07.09.2004.G. kredītlīnijas līguma Nr.04-059731-OV, 2006. gada 6. septembra grozījumi 07.09.2004. hipotēkas līguma Nr.04-059731-OV/3.

3. Izsoles sākumcena - EUR 3100,00 (trīs tūkstoši viens simts euro un 00 centi).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1.Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas, uz zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917 depozīta kontu LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki patur sev:

5.1. nekustamā īpašuma īpašniece Ineta Bethere nepatur sev nekādas tiesības.

6. Citi pārdošanas noteikumi:

6.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - eiro;

6.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas EUR 310,0 (trīs simti desmit eiro un 00 centi) zvērināta tiesu izpildītāja Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22.

6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu un ne lielāku par desmit procentiem no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā, pārējiem izsoles dalībniekiem iemaksāto nodrošinājumu pēc izsoles izsniedz atpakaļ;

6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 399. un 613.pantā paredzētajā kārtībā;

6.9. ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas, noteiktā termiņā, šo noteikumu 4.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

6.10. Izsoles uzskatāma par nenotikušu saskaņā ar Civilprocesa likuma 614.panta noteikumiem. Šādā gadījumā ir piemērojamas Civilprocesa likuma 615.pantā noteiktās nenotikušas izsoles sekas.

Nekustamā īpašuma pirmā izsole notiks 2015.gada 17.aprīlī pulksten 11.30 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes prakses vietā Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pretendenti pirms izsoles uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvniecības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.


OP 2015/53.IZ3

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Jūras iela 12, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē Leonīdam Abramovam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Ģenerāļa Baloža ielā 11-61, Liepājā. Piedzinējs: AS "Swedbank", adrese: Balasta dambis 1a, Rīga. Nekustamais īpašums ir trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 63,2 m2, kopīpašuma domājamā daļa (632/35931) no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 1700 002 0505), atrodas pirmajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000131478 61, kadastra Nr. 1700 902 3884. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena EUR 2800,00 (divi tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2015.gada 17.aprīlī pulksten 15.00 Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 280,00 (divi simti astoņdesmit euro un 00 centi). Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pretendenti pirms izsoles uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvniecības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.


OP 2015/53.IZ4

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras iela 12, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Aleksandram Gaidajenko piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Grīzupes ielā 95-47, Liepājā. Piedzinējs: AS "Swedbank", adrese: Balasta dambis 1a, Rīga. Nekustamais īpašums ir trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 71,2 m2, kopīpašuma domājamā daļa (712/30340) no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra numurs 1700 015 0048), atrodas otrajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4122 47, kadastra Nr. 1700 901 4379. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena EUR 3100,00 (trīs tūkstoši viens simts euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2015.gada 17.aprīlī pulksten 15.30 Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 310,00 (trīs simti desmit euro un 00 centi). Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pretendenti pirms izsoles uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvniecības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.


OP 2015/53.IZ5

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras iela 12, Liepāja, pārdod otrajā izsolē Ingai Gorodiskai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Latgales ielā 3, Liepājā. Piedzinējs: AS "Swedbank", adrese:Balasta dambis 1a, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 26047 m2, sadzīves - ražošanas ēkas, katlumājas, transformatora apakšstacijas, noliktavas - garāžas ēkas, sūkņu stacijas, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4129, kadastra Nr. 1700 002 0012. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība EUR 62 890,93 (sešdesmit divi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit euro un 93 centi). Otrās izsoles sākumcena EUR 47168,20 (četrdesmit septiņi tūkstoši viens simts sešdesmit astoņi eiro un 20 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2015.gada 17.aprīlī pulksten 11.00 Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 6289,10 (seši tūkstoši divi simti astoņdesmit deviņi euro un 10 centi). Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pretendenti pirms izsoles uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvniecības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.


OP 2015/53.IZ6

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Tērbatas iela 14, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Olgai Korolei. Piedzinējs - AS Latvijas Gāze Vagonu ielā 20, Rīgā, LV-1009. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.1 un pie tā piederošās kopīpašuma 5430/69357 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala, kas atrodas Sabiles ielā 11, Rīgā, ar kadastra numuru 0100 903 6769, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.16142-1. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 15 100,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pirmās izsoles sākumcena: EUR 15 100,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2015.gada 22.aprīlī pulksten 10.30 Rīgā, Tērbatas ielā 14. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV2X, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67224409. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas.


OP 2015/53.IZ7

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras iela 12, Liepāja, pārdod otrajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Jonnai Boļuhai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Piltenes ielā 26, Liepājā, ierakstīts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2868, kadastra Nr.1700 011 0218, ar izsoles sākumcenu EUR 8323,80 (astoņi tūkstoši trīs simti divdesmit trīs euro un 80 centi) apmērā. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek akciju sabiedrības ''Swedbank'', reģistrācijas numurs 40003074764, adrese: Balasta dambis 1a, Rīga, labā.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi

1. Nekustamā īpašuma ar adresi Piltenes iela 26, Liepāja, kas ierakstīts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2868, sastāvs ir:

1.1. Zemes gabals ar kadastra numuru 17000110218, platība - 1087 m².

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi.

2.1. Noteikts aizliegums bez AS "Swedbank" (AS "Hansabanka"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2008.gada 18. janvāra hipotēkas līgums Nr. 08-008678-KR/1

2.2. Nostiprināta hipotēka. Procentu likme: 8,6% gadā; nokavējuma procenti - 0,16% dienā. Līgumsods: 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 10% no kredītlīnijas limita. Samaksas termiņš - līdz saistību izpildei. Kreditors: AS "Swedbank" (AS "Hansabanka"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2008.gada 18. janvāra kredītlīnijas līgums Nr. 08-008678-KR, 2008.gada 18. janvāra hipotēkas līgums Nr. 08-008678-KR/1.

3. Otrās izsoles sākumcena - EUR 8 323,80 (astoņi tūkstoši trīs simti divdesmit trīs eiro un 80 centi) apmērā. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1. Nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917 depozīta kontu LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22.

5.1. nekustamā īpašuma īpašniece Jonna Boļuha nepatur sev nekādas tiesības.

6. Citi pārdošanas noteikumi:

6.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas (pirmajā izsolē) EUR 1109,84 (viens tūkstotis viens simts deviņi euro un 84 centi) zvērināta tiesu izpildītāja Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: VALSTS KASE, kods TRELLV22.

6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

6.9. ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

7. Nenotikusi izsole:

7.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

7.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

7.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

7.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, šo cenu nesamaksā šajos nosacījumos paredzētajā termiņā.

8. Nenotikušas izsoles sekas:

8.1. Ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā paredzēto iemeslu dēļ, minētās personas nekustamo īpašumu var paturēt sev par sākumcenu. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētā iemesla dēļ, pārsolītais pircējs var paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu.

8.2. Ja vairākas personas saskaņā ar šo nosacījumu 8.1.punktu vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama atkārtota pirmā izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas. Par izsoles laiku un vietu zvērināts tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par tās atteikšanos no tiesībām paturēt šo nekustamo īpašumu sev. Ja uz izsoli ierodas viena persona, kura vēlas paturēt šo nekustamo īpašumu sev, šī persona var to paturēt sev par izsoles sākumcenu bez solīšanas. Ja uz izsoli neierodas neviens, zvērināts tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otro izsoli.

8.3. Persona, kura patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā šo nosacījumu 8.1.punktā vai 8.2.punktā norādīto summu kopā ar Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteikto valsts nodevu par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, papildus ņemot vērā Civilprocesa likuma 612.panta noteikumus.

8.4. Pēc šo nosacījumu 8.3.punktā minētās summas samaksas zvērināts tiesu izpildītājs iesniedz tiesā pieteikumu par izsoles akta apstiprināšanu, kura pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda un zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu un aizlieguma atzīmju dzēšanu (Civilprocesa likuma 613.pants).

8.5. ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, nākamās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

Nekustamā īpašuma otrā izsole notiks 2015.gada 17.aprīlī pulksten 10.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes prakses vietā Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pretendenti pirms izsoles uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvniecības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.


OP 2015/53.IZ8

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras iela 12, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādnieka Kaspara Ledāja (1/2 domājamo daļu) laulāto kopmantas - nekustamo īpašumu "Ratnieki", kas atrodas Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā, zemesgrāmatā reģistrēts uz Lienes Ledājas vārda. Piedzinēji: MSIA "LK Dixi", adrese: Sabiles iela 10, Liepāja un SIA "Hiponia", adrese: Elizabetes iela 41/43, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 6,0 ha, tajā skaitā meža zeme 2,3 ha, dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 99,1 m2, kūts ēkas un šķūņa ēkas, reģistrēts Grobiņas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 331, kadastra Nr. 6460 014 0094. Nekustamā īpašuma (1/2 domājamā daļa) piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena EUR 5100,00 (pieci tūkstoši viens simts euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2015.gada 20.aprīlī pulksten 11.30 Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 510,00 (pieci simti desmit eiro un 00 centi). Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pretendenti pirms izsoles uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvniecības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.


OP 2015/53.IZ9

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras iela 12, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Raimondai Tintei piederošo nekustamo īpašumu (3/20 domājamās daļas), kas atrodas Emīlijas ielā 5, Liepājā. Piedzinējs: AS "Swedbank", adrese: Balasta dambis 1a, Rīga. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 430 m2, dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 312,9 m2, dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 132,4 m2 un šķūņa ēkas, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2730, kadastra Nr. 1700 021 0003. Nekustamā īpašuma (3/20 domājamās daļas) piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena EUR 6000,00 (seši tūkstoši euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2015.gada 20.aprīlī pulksten 11.00 Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 600,00 (seši simti euro un 00 centi). Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pretendenti pirms izsoles uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvniecības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.


OP 2015/53.IZ10

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras iela 12, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Sergejam Gordijenko piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Šķēdes ielā 3-54, Liepājā. Piedzinēji: AS "SEB banka", adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, un SIA "Julianus Inkasso Latvija", adrese: Brīvības iela 149, Rīga. Nekustamais īpašums ir divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 52,0 m2, kopīpašuma domājamā daļa (17/1000) no daudzdzīvokļu mājas, atrodas piektajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2625 54, kadastra Nr.1700 900 4298. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena EUR 4600,00 (četri tūkstoši seši simti euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2015.gada 20.aprīlī pulksten 14.30 Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 460,00 (četri simti sešdesmit euro un 00 centi). Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pretendenti pirms izsoles uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvniecības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.


OP 2015/53.IZ11

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Tērbatas iela 14, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Andrejam Omeļusikam. Piedzinējs - AS Rietumu Banka, Vesetas ielā 7, Rīga, LV-1013. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - 1/16 domājamā daļa no neapdzīvojamās telpas Nr.25 (lietošanā autostāvvieta Nr.5), un pie tās piederošās kopīpašuma 4573/19043 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas -, kas atrodas Graudu ielā 29A, Rīgā, ar kadastra numuru 0100 920 5094, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000179053 25. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 4900,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pirmās izsoles sākumcena: EUR 4900,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2015.gada 22.aprīlī pulksten 12.00 Rīgā, Tērbatas ielā 14. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (eeģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV2X, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi.Tālrunis uzziņām 67224409. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas.


OP 2015/53.IZ12

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras iela 12, Liepāja, pārdod otrajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Dacei Mirbahai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Sporta ielā 3-25, Skrundā, Skrundas novadā, reģistrēts Skrundas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.272 25, kadastra Nr.6209 900 0284, ar izsoles sākumcenu EUR 3300,00 (trīs tūkstoši trīs simti euro un 00 centi) apmērā. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek AS ''Swedbank'', reģistrācijas numurs 40003074764, adrese: Balasta dambis 1a, Rīga, labā.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: dzīvokļa īpašums Nr.25 ar kopējo platību 46,5 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošās 465/11930 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, (kadastra numurs 6209 503 0003). Nekustamais īpašums atrodas Sporta ielā 3, Skrundā, Skrundas novadā, reģistrēts Skrundas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 272 25

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Noteikts aizliegums bez valsts akciju sabiedrība "Latvijas Hipotēku un zemes banka", nodokļu maksātāja kods 40003132437, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, pārdot, sadalīt, iznomāt un citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 26.oktobra aizdevuma līgums (HBD) Nr.151. Aizstāts.

2.2. Ierakstu Nr.2.1 (žurnāla Nr. 300002280505, 29.10.2007) aizstāt un izteikt jaunā redakcijā: Noteikts aizliegums bez AS "Swedbank", nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, pārdot, sadalīt, iznomāt un citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 26.oktobra aizdevuma līgums (HBD) Nr. 151. Pamats ieraksta aizstāšanai: 2012.gada 13.decembra vienošanās Nr. 3 par hipotēku un citu zemesgrāmatā nostiprināto tiesību nodošanu (pāreju) pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 3.decembra rīkojumu Nr.820 un Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" un AS "Swedbank" 2012.gada 21.jūnijā noslēgto "Līgumu par Uzņēmuma pāreju".

2.3. Nostiprināta hipotēka. Procentu likme: 0,9% + 6 mēnešu Euribor likme gadā. Līgumsods: 7% gadā par termiņā neveiktu procentu un/vai pamatsummas maksājumu. Samaksas termiņš - 2032.gada 1.oktobris. Kreditors: Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Hipotēku un zemes banka", nodokļu maksātāja kods 40003132437. Pamats: 2007.gada 26.oktobra aizdevuma līgums (HBD) Nr.151. Grozīts.

2.4. Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 2.1 (žurnāla Nr. 300002280505, 29.10.2007.) - kreditors. Kreditors: AS "Swedbank", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2012.gada 13.decembra vienošanās Nr.3 par hipotēku un citu zemesgrāmatā nostiprināto tiesību nodošanu (pāreju), pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 3.decembra rīkojumu Nr.820 un Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" un AS "Swedbank" 2012.gada 21.jūnijā noslēgto "Līgumu par Uzņēmuma pāreju".

3. Otrās izsoles sākumcena - EUR 3300,00 (trīs tūkstoši trīs simti euro un 00 centi).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917 depozīta kontu LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki patur sev:

5.1. nekustamā īpašuma īpašniece Dace Mirbaha nepatur sev nekādas tiesības.

6. Citi pārdošanas noteikumi:

6.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas (pirmajā izsolē) EUR 440,00 (četri simti četrdesmit eiro un 00 centi) zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22.

6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu un ne lielāku par desmit procentiem no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā, pārējiem izsoles dalībniekiem iemaksāto nodrošinājumu pēc izsoles izsniedz atpakaļ;

6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 399. un 613.pantā paredzētajā kārtībā;

6.9. ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas, noteiktā termiņā, šo noteikumu 4.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņas netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

6.10. Izsole uzskatāma par nenotikušu saskaņā ar Civilprocesa likuma 614.panta noteikumiem. Šādā gadījumā ir piemērojamas Civilprocesa likuma 615.panta noteiktās nenotikušas izsoles sekas.

Nekustamā īpašuma otrā izsole notiks 2015.gada 17.aprīlī pulksten 10.30 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes prakses vietā Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pretendenti pirms izsoles uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvniecības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.


OP 2015/53.IZ13

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras iela 12, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Mārtiņam Grīnfeldam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Šķērsu ielā 6, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Piedzinējs: AS "Swedbank", adrese: Balasta dambis 1a, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 808 m2, dzīvojamās ēkas jaunbūves ar kopējo platību 168,2 m2 un garāžas ēkas jaunbūves, reģistrēts Kuldīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000209990, kadastra Nr. 6201 019 0060. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena EUR 8800,00 (astoņi tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2015.gada 20.aprīlī pulksten 14.00 Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 880,00 (astoņi simti astoņdesmit euro un 00 centi). Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pretendenti pirms izsoles uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvniecības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.


OP 2015/53.IZ14

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod Dmitrijam Griņakinam piederošās 166/75463 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Kleistu ielā 41, Rīgā, kadastra Nr.0100 580 0058, lietošanā garāžas bokss Nr.17 ar kopējo platību 16,60 kv.m. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - 1000 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Piedzinējs - SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", Mārtiņa iela 7, Rīga. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsole notiks 2015.gada 23.aprīlī plkst. 11.00 Rīgā, Tērbatas ielā 53-8. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (100 EUR) zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kase, obligāti norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67292466.

Ar nekustamā īpašuma vērtējumu var iepazīties: http://failiem.lv/u/ebjrwvh.


OP 2015/53.IZ15

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod Igoram Dubrovskim piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli 31,16 kv.m platībā - Mores ielā 3-20, Rīgā, kadastra Nr.0100 917 3483. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - 12 500 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Piedzinējs - SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", Mārtiņa iela 7, Rīga, hipotekārais kreditors - AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas novads.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 23.aprīlī plkst. 11.30 Rīgā, Tērbatas ielā 53-8. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (1250 EUR) zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kase, obligāti norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67292466.

Ar nekustamā īpašuma vērtējumu var iepazīties: http://failiem.lv/u/mtfiivp.


OP 2015/53.IZ16

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras iela 12, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Solveigai Gotlandei piederošo nekustamo īpašumu "Mežgaļi", kas atrodas Jaunmuižā, Popes pagastā, Ventspils novadā. Piedzinējs: AS "SEB banka", adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 16,1 ha, tajā skaitā meža zeme 6,2 ha, dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 85,2 m2, kūts ēkas un šķūņa ēkas, reģistrēts Popes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.11, kadastra Nr. 9856 004 0004. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena EUR 8300,00 (astoņi tūkstoši trīs simti eiro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2015.gada 20.aprīlī pulksten 15.00 Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 830,00 (astoņi simti trīsdesmit euro un 00 centi). Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pretendenti pirms izsoles uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvniecības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.


OP 2015/53.IZ17

Nekustamā īpašuma izsole

Sanda Pakalna maksātnespējas procesa administratore Mirga Priedīte (sertifikāts 00112), 2015.gada 22. aprīlī plkst. 11.00 savā darbības vietā Valmierā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5-4, rīko Sandim Pakalnam piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli ar augšupejošu soli. Izsole notiek saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma normām. Tiek izsolīts nekustamais īpašums Pils ielā 34-31, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 36019000049, sastāvošs no dzīvokļa īpašuma Nr.31 (platība 60,9 kv.m) un 609/39391 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas. Piespiedu pārdošanas novērtējums - EUR 5800,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole tiek rīkota nodrošinātā kreditora AS "Swedbank" labā. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā izsoles nodrošinājums EUR 580,00 administratores Mirgas Priedītes, reģ.Nr.05085511355, kontā Nr. LV60UNLA0050022814559 SEB bankā. Tālrunis informācijai 29249571. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.


OP 2015/53.IZ18

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod bezmantinieka mantu (nekustamo īpašumu) - zemes gabalu 0,0607 ha un uz tā esošu dārza mājas jaunbūvi - "d/s Saulīte Nr. 54", Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 002 1521. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - 4100 EUR. Kreditors: Saulkrastu novada dome, Raiņa iela 8, Saulkrasti.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 23.aprīlī plkst. 13.30 Rīgā, Tērbatas ielā 53-8. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (410 EUR) zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kase, obligāti norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67292466.

Ar nekustamā īpašuma novērtējumu var iepazīties: http://failiem.lv/u/hfthhnt.


OP 2015/53.IZ19

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod bezmantinieka mantu (nekustamo īpašumu) - zemes gabalu 0,06 ha un uz tā esošu dārza ekspluatācijā nenodotu dārza māju - "d/s Silamala Nr.111", Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 002 0734. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - 4400 EUR. Kreditors: Saulkrastu novada dome, Raiņa iela 8, Saulkrasti.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 23.aprīlī plkst. 14.00 Rīgā, Tērbatas ielā 53-8. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (440 EUR) zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kase, obligāti norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67292466.

Ar nekustamā īpašuma novērtējumu var iepazīties: http://failiem.lv/u/zhfsynd.


OP 2015/53.IZ20

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas 53-8) pirmajā izsolē pārdod bezmantinieka mantu (nekustamo īpašumu) - zemes gabalu 0,062 ha un uz tā esošu dārza mājas jaunbūvi - "d/s Silamala Nr.164", Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr.8033 002 0185. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - 8700 EUR. Kreditors: Saulkrastu novada dome, Raiņa iela 8, Saulkrasti.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 23.aprīlī plkst. 14.30 Rīgā, Tērbatas ielā 53-8. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (870 EUR) zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kase, obligāti norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67292466.

Ar nekustamā īpašuma novērtējumu var iepazīties: http://failiem.lv/u/zyknhpo.


OP 2015/53.IZ21

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 69.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja A.Augustova (Rīga, K.Ulmaņa gatve 2) pirmajā izsolē pārdod SIA "Friga", reģ. Nr.40003822562, piederošu nekustamo īpašumu - zemi - Vienības gatve 200, k 1, Rīga, kadastra Nr.0100 107 2130. Platība - 13 177 kv.m. Piedzinējs - Valsts ieņēmumu dienests, Rīga, Talejas iela 1. Izsoles sākumcena - EUR 41 300. Izsoles cena netiek aplikta ar PVN. Visām personām, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 22.aprīlī plkst. 11.00 Rīgā, Ulmaņa gatvē 2, zvērinātas tiesu izpildītājas A.Augustovas prakses vietā. Pretendentiem līdz izsoles dienai ZTI A.Augustovas, reģ. Nr.20037210078, kontā Nr. LV44TREL9199056001000 Valsts kasē jāiemaksā nodrošinājums EUR 4130.


OP 2015/53.IZ22

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod Nataļjai Rešetņikovai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli 36,23 kv.m platībā - Dammes ielā 25-86, Rīgā, kadastra Nr.0100 906 3226. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - 21 000 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Piedzinējs - Aivars Liepa.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 23.aprīlī plkst. 15.00 Rīgā, Tērbatas ielā 53-8. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (2100 EUR) zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kase, obligāti norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67292466.

Ar nekustamā īpašuma vērtējumu var iepazīties: http://failiem.lv/u/vbffxwv.


OP 2015/53.IZ23

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 69.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja A.Augustova (Rīga, K.Ulmaņa gatve 2) pirmajā izsolē pārdod SIA "Friga", reģ. Nr.40003822562, piederošu nekustamo īpašumu - zemi - Rītausmas ielā, Rīgā, kadastra Nr.0100 107 0540. Platība - 14 654 kv.m. Piedzinējs - Valsts ieņēmumu dienests, Rīga, Talejas iela 1. Izsoles sākumcena - EUR 43 100. Izsoles cena netiek aplikta ar PVN. Visām personām, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 22.aprīlī plkst. 11.15 Rīgā, Ulmaņa gatvē 2, zvērinātas tiesu izpildītājas A.Augustovas prakses vietā. Pretendentiem līdz izsoles dienai ZTI A.Augustovas, reģ. Nr.20037210078, kontā Nr. LV44TREL9199056001000 Valsts kasē jāiemaksā nodrošinājums EUR 4310.


OP 2015/53.IZ24

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod Svetlanai Martinovai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli 32,29 kv.m platībā - Maskavas ielā 243-26, Rīgā, kadastra Nr. 0100 908 1449. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - 14 600 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Piedzinējs - Nordea Bank AB Latvijas filiāle, K.Valdemāra iela 62, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 23.aprīlī plkst.15.30 Rīgā, Tērbatas ielā 53-8. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (1460 EUR) zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kase, obligāti norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67292466.

Ar nekustamā īpašuma vērtējumu var iepazīties: http://failiem.lv/u/pvfzyyx.


OP 2015/53.IZ25

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod Valentīnai Trubočkinai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli 42,3 kv.m platībā - Rusova ielā 28-7, Rīgā, kadastra Nr.0100 385 0277. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - 12 800 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Piedzinējs - Nordea Bank AB Latvijas filiāle, K.Valdemāra iela 62, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 23.aprīlī plkst. 16.00 Rīgā, Tērbatas ielā 53-8. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (1280 EUR) zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kase, obligāti norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67292466.

Ar nekustamā īpašuma vērtējumu var iepazīties: http://failiem.lv/u/wfzdxax.


OP 2015/53.IZ26

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 30 zvērināta tiesu izpildītāja Anita Briška, prakses vieta: Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93 A, otrajā izsolē pārdod Nikolajam Samkovam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas "Nikosam", Silmalas pag., Rēzeknes nov. Parādnieks - Nikolajs Samkovs. Piedzinējs SIA "Rēzeknes enerģija", Rēzekne, Rīgas iela 1. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2,6 ha, tajā skaitā meža zeme 2,4 ha. Nekustamai īpašums reģistrēts Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļā kadastra numurs 7888 014 0024. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība EUR 4200. Otrās izsoles sākumcena 3150 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 21.aprīlī pulksten 12.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Briškas prakses vietā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93a. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Briškas, reģ. Nr. LV22106911433, depozīta kontā Nr. LV95TREL9199022001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% nodrošinājums no nekustama īpašuma novērtējuma, kas ir EUR 420, norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 4624699, 22010103.


OP 2015/53.IZ27

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod Andrejam Lubņevskim piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli 40,14 kv.m platībā - Talsu šosejā 31, k-7-2, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 900 4604. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - 10 500 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Piedzinējs - Danske Bank AS, Latvijas filiāle, Cēsu iela 31/8, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 29.aprīlī plkst. 11.00 Rīgā, Tērbatas ielā 53-8. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (1050 EUR) zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kase, obligāti norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67292466.

Ar nekustamā īpašuma vērtējumu var iepazīties: http://failiem.lv/u/fofgall.


OP 2015/53.IZ28

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 69.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja A.Augustova (Rīga, K.Ulmaņa gatve 2) pirmajā izsolē pārdod SIA "Friga", reģ. Nr.40003822562, piederošu nekustamo īpašumu - zemi - Mežkalna ielā 3, Rīgā, kadastra Nr.0100 107 2081. Platība - 658 kv.m. Piedzinējs - Valsts ieņēmumu dienests, Rīga, Talejas iela 1. Izsoles sākumcena - EUR 2300. Izsoles cena netiek aplikta ar PVN. Visām personām, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 22.aprīlī plkst.11.30 Rīgā, Ulmaņa gatvē 2, zvērinātas tiesu izpildītājas A.Augustovas prakses vietā. Pretendentiem līdz izsoles dienai ZTI A.Augustovas, reģ. Nr.20037210078, kontā Nr. LV44TREL9199056001000 Valsts kasē jāiemaksā nodrošinājums EUR 230.


OP 2015/53.IZ29

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod Irinai Tomiļinai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli 49,01 kv.m platībā - Dammes ielā 17-21, Rīgā, kadastra Nr.0100 907 1714. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - 21 400 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Piedzinējs - DzĪKS "Zolitūde", Dammes iela 17-18, Rīga. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsole notiks 2015.gada 29.aprīlī plkst. 11.30 Rīgā, Tērbatas 53-8. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (2140 EUR) zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kase, obligāti norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67292466.

Ar nekustamā īpašuma vērtējumu var iepazīties: http://failiem.lv/u/unyokqr.


OP 2015/53.IZ30

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod Jeļenai Ansonei piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli 32,93 kv.m platībā - Maskavas ielā 317-57, Rīgā, kadastra Nr.0100 911 4302. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - 14 600 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Piedzinējs - AS SEB banka, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas nov.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 29.aprīlī plkst. 13.30 Rīgā, Tērbatas ielā 53-8. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (1460 EUR) zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kase, obligāti norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67292466.

Ar nekustamā īpašuma vērtējumu var iepazīties: http://failiem.lv/u/ufoxmfo.


OP 2015/53.IZ31

Precizējot iepriekš publicēto

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.83 ZTI Jānis Jonas, prakses vieta: Brīvības iela 68-15, Rīgā, labo 2015.gada 5.martā publicēto paziņojumu par nekustamā īpašuma, kas atrodas Carnikavas novadā, Gaujā, Dzirnupes ielā 3D, k-13, un reģistrēts Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000480671 R1 ar kadastra numuru 8052 900 1067, un norāda, ka nekustamā īpašuma cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.


OP 2015/53.IZ32

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod Laimoņa Jezdovska mantiniekam Feliksam Jezdovskim piederošo nekustamo īpašumu - zemes gabalu 1495 kv.m platībā un uz tā esošu dzīv. mājas jaunbūvi - Pļaviņu ielā 16, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 3003. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - 35 900 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Piedzinējs - AS SEB banka, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas novads.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 29.aprīlī plkst. 14.00 Rīgā, Tērbatas ielā 53-8. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (3590 EUR) zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kase, obligāti norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67292466.

Ar nekustamā īpašuma vērtējumu var iepazīties: http://failiem.lv/u/nygvljn.


OP 2015/53.IZ33

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 11.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, paziņo, ka 2015.gada 27.aprīlī pulksten 10.00, tiek rīkota pirmā izsole Ērikai Busulei piederošajam nekustamajam īpašumam - Dundagas iela 7-33, Talsi, Talsu novads. Parādnieki: Ērika Busule un Ēriks Busulis. Piedzinējs: AS "Reverta", reģ. Nr.40003074590, Republikas laukums 2A, Rīga. Novērtējums: EUR 8100,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Nekustamā īpašuma īss apraksts: trīsistabu dzīvoklis 1.stāvā, ar kopējo platību 65,5 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošas kopīpašuma 655/31458 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamais īpašums reģistrēts Talsu pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.8801 900 1974. Izsole notiks zvērināta tiesu izpildītāja Daces Cgojevas prakses vietā Lielā ielā -1, Talsos.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. LV04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000 Valsts kasē 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 810,00). Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1.p. izsoles sākumcena noteikta EUR 8100,00. Tālr. 63232382, 26447210.


OP 2015/53.IZ34

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 69.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja A.Augustova (Rīga, K.Ulmaņa gatve 2) pirmajā izsolē pārdod Svetlanai Ditrihai piederošu nekustamo īpašumu - zemi - Olaines novadā, Olaines pagastā, Stūnīši, Sloku ielas 2, daļa, kadastra Nr.8080 001 0554. Platība - 1513 kv.m. Piedzinējs - VAS Valsts nekustamie īpašumi, Rīga, Vaļņu iela 28. Izsoles sākumcena - EUR 300. Izsoles cena netiek aplikta ar PVN. Visām personām, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 22.aprīlī plkst. 12.00 Rīgā, Ulmaņa gatvē 2, zvērinātas tiesu izpildītājas A.Augustovas prakses vietā. Pretendentiem līdz izsoles dienai ZTI A.Augustovas, reģ. Nr.20037210078, kontā Nr. LV44TREL9199056001000 Valsts kasē jāiemaksā nodrošinājums EUR 30.


OP 2015/53.IZ35

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 69.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja A.Augustova (Rīga, K.Ulmaņa gatve 2) pirmajā izsolē pārdod Maksimam Gavriļenko piederošu nekustamo īpašumu - garāžu Nr.151A - Jūrmalā, Skolas ielā 53, kadastra Nr.1300 520 1704. Platība 20,1 kv.m. Piedzinējs - SIA "Swedbank Līzings", Rīga, Balasta dambis 1A. Izsoles sākumcena - EUR 600. Izsoles cena netiek aplikta ar PVN. Visām personām, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 23.aprīlī plkst. 10.00 Rīgā, Ulmaņa gatvē 2, zvērinātas tiesu izpildītājas A.Augustovas prakses vietā. Pretendentiem līdz izsoles dienai ZTI A.Augustovas, reģ. Nr.20037210078, kontā Nr. LV44TREL9199056001000 Valsts kasē jāiemaksā nodrošinājums EUR 60.


OP 2015/53.IZ36

Izsole

Maksātnespējas procesa administratore Dace Sārta, prakses vieta: Rīga, Brīvības iela 165-3, LV-1012, pārdod pirmajā izsolē (ar augšupejošu soli) Mārtiņam Puķītim piederošu dzīvokļa īpašumu Nr.12 (kadastra numurs 1700 902 8168), kopējā platība 76,4 kv.m, kas atrodas Liepājā, Rojas ielā 36, un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 764/35855 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala (zemes kadastra numurs 1700 044 0157). Dzīvokļa īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā 100000077789 12. Piedzinējs - AS "SEB BANKA", vienotais reģistra numurs 40003151743, juridiskā adrese: SEB finanšu centrs, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076. Nekustama īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākuma cena ir noteikta EUR 19 300,00 (deviņpadsmit tūkstoši trīs simti euro).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2015.gada 20. aprīlī plkst. 11.00 Rīgā, Brīvības ielā 165-3, LV-1012. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā administratores Daces Sārtas norēķinu kontā AS "SEB BANKA", konta numurs LV47UNLA0050022810137, bankas kods UNLALV2X, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 1930,00). Tālrunis uzziņām 67485276, e-pasts: dacesarta@inbox.lv. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam (administratoram) personas un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas.


OP 2015/53.IZ37

Nekustamā īpašuma izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.18 zvērināta tiesu izpildītāja Jūlija Joffe, prakses vieta: Rīgas ielā 64, Daugavpilī, pārdod 1.izsolē Jurijam Kvasvickim piederošo nekustamo īpašumu. Piedzinējs A/S "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.5 59,5 kv.m platībā un kopīpašuma 5770/78530 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes -, kas atrodas Skolas ielā 9-5, Nīcgalē, Nīcgales pag., Daugavpils nov., kad.Nr.44769000080. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 1200, izsoles sākumcena EUR 1200. Izsoles cena nav apliekama ar PVN.

Personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlās piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums EUR 120 ZTI Jūlijas Joffes, reģ.Nr.22027110275, depozīta kontā Nr.LV60TREL9199013001000, Valsts kase, kods TRELLV22, EKK F22010010. Izsole notiks 2015.gada 23.aprīlī pulksten 14.00 Daugavpilī, Rīgas ielā 64, 304.kabinetā. Informācija pa tālr.65421406.


OP 2015/53.IZ38

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 110.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Indra Andrejeva, O.Kalpaka ielā 16-307, Jelgavā, paziņo, ka 2015.gada 21.aprīlī plkst. 11.00 tiek rīkota pirmā izsole Kasparam Dombrovskim piederošajam nekustamajam īpašumam Meliorācijas ielā 6-8, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, kadastra Nr.5466 900 0134. Īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa, kas izvietots speciālā projekta ķieģeļu mūra daudzdzīvokļu ēkas 2.stāvā, ar kopējo platību 41,3 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 413/10751 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un 8/192 domājamā daļa no funkcionāli saistītām telpām (malkas šķūņa). Īpašuma novērtējums - EUR 11 500,00. Izsoles sākumcena - EUR 11 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 1150,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas, reģ. Nr. LV25116610021, depozīta kontā Valsts kasē, konta Nr. LV68TREL9199082002000. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas prakses vietā O.Kalpaka ielā 16, 3.stāvā, 307.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruni 63010889 vai ierodoties pie zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas prakses vietā.


OP 2015/53.IZ39

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 110.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Indra Andrejeva, O.Kalpaka ielā 16-307, Jelgavā, paziņo, ka 2015.gada 21.aprīlī plkst. 11.30 tiek rīkota pirmā izsole Oļegam Frolovam piederošajam nekustamajam īpašumam "Vecbērze"-4 Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5486 900 0128. Īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa, kas izvietots speciālā projekta ķieģeļu mūra daudzdzīvokļu ēkas 2.stāvā, ar kopējo platību 54 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 540/6946 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes un palīgēkām. Īpašuma novērtējums - EUR 2100,00. Izsoles sākumcena - EUR 2100,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 210,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas, reģ. Nr. LV25116610021, depozīta kontā Valsts kasē, konta Nr. LV68TREL9199082002000. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas prakses vietā O.Kalpaka ielā 16, 3.stāvā, 307.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruni 63010889 vai ierodoties pie zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas prakses vietā.


OP 2015/53.IZ40

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, LV-1011, rīko pirmo izsoli Oļegam Trjahovam piederošajam nekustamajam īpašumam - Finiera iela 17-3, Rīga, kadastra Nr.0100 910 8744. Piedzinējs: Lev Komlev. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.3 ar kopējo platību 38,5 kv.m un pie tā piederošām kopīpašuma 385/31419 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala. Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - 11 100 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 22.aprīlī plkst. 10.00 Tērbatas ielā 53-4 (ieeja no Stabu ielas), Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums 1110,00 EUR ZTI Gintera Hmeļevska, pers. kods 060172-11005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000 Valsts kasē kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.02015/084/2014 un nekustamā īpašuma adresi. Tālr. uzziņām 67285737.


OP 2015/53.IZ41

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, LV-1011, rīko pirmo izsoli Marinai Kalganovai piederošajam nekustamajam īpašumam - Dienvidu iela 5/3-10, Salaspils, Salaspils novads, kadastra Nr.80119004955. Piedzinējs: SIA SALASPILS CELTNIEKS-DZĪVOKĻU PĀRVALDE (Dienvidu ielā 3/1-50, Salaspilī). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.10 ar kopējo platību 37,87 kv.m (saskaņā ar VZD datiem 41,7 kv.m) un pie tā piederošām kopīpašuma 3787/290659 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra Nr.80110030230). Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - 9106,38 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 22.aprīlī plkst. 11.00 Tērbatas ielā 53-4 (ieeja no Stabu ielas), Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums 910,64 ZTI Gintera Hmeļevska, pers. kods 060172 11005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.01071/084/2011 un nekustamā īpašuma adresi. Tālr. uzziņām 67285737.


OP 2015/53.IZ42

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, LV-1011 rīko pirmo izsoli Maigai Skaidrītei Rūtenbergai piederošajam nekustamajam īpašumam "Ūdens Blusas", Carnikavas novads, kadastra Nr.8052 004 0060. Piedzinēja: Arnita Kampāne. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,88 ha, un saskaņā ar vērtētāju profesionālo atzinumu un VZD kadastra informācijas sistēmas datiem neapdzīvojamas ēkas, kas atrodas uz zemesgabala un ir reģistrēta VZD uz zemesgabala īpašnieces vārda. Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - 45 400,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Par zemes iegūšanu īpašumā atbilstoši noteiktajiem ierobežojumiem likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" un citos likumos noteiktiem ierobežojumiem ir atbildīgi paši izsoles dalībnieki (CPL 608.panta pirmā prim daļa). Izsole notiks 2015.gada 22.aprīlī plkst. 11.30 Tērbatas ielā 53-4 (ieeja no Stabu ielas), Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums 4540,00 EUR ZTI Gintera Hmeļevska, pers. kods 060172-11005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.01694/084/2013 un nekustamā īpašuma adresi. Tālr. uzziņām 67285737.


OP 2015/53.IZ43

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Rudīte Slivjuka, O.Kalpaka ielā 16-311, Jelgavā, paziņo, ka 2015.gada 17.aprīlī pulksten 10.00 tiek rīkota pirmā izsole Innai Kļimovai piederošajam nekustamajam īpašumam Satiksmes ielā 33-66, Jelgavā, kadastra Nr.0900 900 0558. Īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa, kas izvietots 467.sērijas daudzdzīvokļu ēkas 3.stāvā, ar kopējo platību 47,6 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederoša kopīpašuma 476/57577 domājamā daļa. Īpašuma novērtējums - EUR 9100,00. Izsoles sākumcena - EUR 9100,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - SIA "Fortum Jelgava", Pasta iela 47, Jelgava.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 910,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas, reģ. Nr. LV05046610019, depozīta kontā Valsts kasē, konta Nr. LV78TREL9199098001000. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas prakses vietā O.Kalpaka ielā 16, 3.st., 311.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruni 63085414 vai ierodoties pie zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas prakses vietā.


OP 2015/53.IZ44

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Rudīte Slivjuka, O.Kalpaka ielā 16-311, Jelgavā, paziņo, ka 2015.gada 17.aprīlī pulksten 10.30 tiek rīkota pirmā izsole Ingrīdai Ūķeniecei piederošajam nekustamajam īpašumam "Pāce 4"-12 Pācē, Gailīšu pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr.4060 900 0380. Īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa, kas izvietots speciālā projekta daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā, ar kopējo platību 58,9 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederoša kopīpašuma 546/20361 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes. Īpašuma novērtējums - EUR 3200,00. Izsoles sākumcena - EUR 3200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - BIGBANK AS Latvijas filiāle, Brīvības iela 151, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 320,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas, reģ. Nr. LV05046610019, depozīta kontā - Valsts kase, konta Nr. LV78TREL9199098001000. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas prakses vietā O.Kalpaka ielā 16, 3.st., 311.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruni 63085414 vai ierodoties pie zvērināta tiesu izpildītāja Rudītes Slivjukas prakses vietā.


OP 2015/53.IZ45

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Jūras iela 12, Liepāja, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Dainai Mārtiņsonei piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Valmieras ielā 2A, Ventspilī, reģistrēts Ventspils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 371, kadastra Nr. 2700 013 1401, ar izsoles sākumcenu EUR 19 600,00 (deviņpadsmit tūkstoši seši simti euro un 00 centi) apmērā. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek AS ''Swedbank'', reģistrācijas numurs 40003074764, adrese: Balasta dambis 1a, Rīga, labā.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: zemes gabals ar kopējo platību 587 kv.m. Uz gruntsgabala atrodas namīpašums, kas sastāv no vienas dzīvojamās ēkas un vienas saimniecības ēkas. Nekustamais īpašums atrodas Valmieras ielā 2A, Ventspilī, un ir ierakstīts Ventspils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.371, ar kadastra numuru 2700 013 1401.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Noteikts aizliegums bez AS "Swedbank" (AS "Hansabanka"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2008.gada 11.aprīļa hipotēkas līgums Nr.08-049307-PK/1.

2.2. Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa - LVL 43 573 (EUR 8 562 000,00). Procentu likme: fiksētā procentu likme 6,929%. Nokavējuma procenti - 0,16% dienā. Līgumsods: 1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) 5% no aizdevuma. Procentu un līgumsoda samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Procentu maksājumu datums - ikmēneša 10.datums. Kreditors: Akciju sabiedrība "Hansabanka", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2008.gada 11.aprīļa aizdevuma līgums Nr.08-049307-PK, 2008.gada 11.aprīļa hipotēkas līgums Nr.08-049307-PK/1. Nodrošinātais prasījums EUR 86 799,45.

3. Izsoles sākumcena - EUR 19 600,00 (deviņpadsmit tūkstoši seši simti euro).

3.1. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

3.2. Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas, uz zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917 depozīta kontu LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: VALSTS KASE, kods TRELLV22.

4. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašniece Daina Mārtiņsone patur sev.

5. Citi pārdošanas nosacījumi:

5.1. izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

5.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

5.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

5.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas EUR 1960,00 (viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit euro un 00 centi) zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts Kase, kods TRELLV22.

5.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu, bet ne lielāku kā desmit procenti no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

5.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens solītājs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

5.7. nosolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

5.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

Nekustamā īpašuma pirmā izsole notiks 2015.gada 17.aprīlī pulksten 14.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes prakses vietā Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pretendenti pirms izsoles uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvniecības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.


OP 2015/53.IZ46

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Rudīte Slivjuka, O.Kalpaka ielā 16-311, Jelgavā, paziņo, ka 2015.gada 17.aprīlī pulksten 11.00 tiek rīkota pirmā izsole Ritai Kozlovskai piederošajam nekustamajam īpašumam Parka ielā 20, Jelgavā, kadastra Nr.0900 028 0165. Īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 681 kv.m, dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 86,6 kv.m un saimniecības ēkas ar kopējo platību 69,8 kv.m. Uz zemes gabala atrodas zemesgrāmatas nodalījumā nereģistrēta koka konstrukcijas palīgēka. Īpašuma novērtējums - EUR 18 000,00. Izsoles sākumcena - EUR 18 000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS Citadele banka, Republikas laukums 2A, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 1800,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas, reģ. Nr. LV05046610019, depozīta kontā - Valsts kase, konta Nr. LV78TREL9199098001000. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas prakses vietā O.Kalpaka ielā 16, 3.st., 311.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruni 63085414 vai ierodoties pie zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas prakses vietā.


OP 2015/53.IZ47

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Rudīte Slivjuka, O.Kalpaka ielā 16-311, Jelgavā, paziņo, ka 2015.gada 17.aprīlī pulksten 11.30 tiek rīkota pirmā izsole Guntaram Zīvertam uz likuma pamata piederošajam nekustamajam īpašumam "Zīverti" Smārdes pagastā, Engures novadā, kadastra Nr.9082 008 0217. Nekustamais īpašums zemesgrāmatā reģistrēts uz Ziedoņa Zīverta vārda. Īpašums sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kopējo platību 6,91 ha. Īpašuma novērtējums - EUR 8821,81. Izsoles sākumcena - EUR 8821,81. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Citadele banka", Republikas laukums 2A, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 882,18 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas, reģ. Nr. LV05046610019, depozīta kontā - Valsts kase, konta Nr. LV78TREL9199098001000. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas prakses vietā O.Kalpaka ielā 16, 3.st., 311.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruni 63085414 vai ierodoties pie zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas prakses vietā.


OP 2015/53.IZ48

Izsole

Fiziskās personas Jevgēnija Kovaļerčika maksātnespējas procesa ietvaros tiek pārdots nekustamais īpašums. Izsoles rīkotājs: sertificēta maksātnespējas procesa administratore Danute Kuļkova, sertifikāta Nr. 00169. Izsoles objekta īpašnieks: Jevgēnijs Kovaļerčiks. Izsoles objekta hipotekārais kreditors: AS "SEB banka". Izsoles objekts: 1/110 domājamā daļa no nekustamā īpašuma - nedzīvojamām telpām Nr. 73 (lietošanā pazemes stāvvieta Nr. 4) un 26677/83512 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kas atrodas Rīgā, Priedaines ielā 13-73, kadastra Nr. 0100 922 3885. Autostāvvieta atrodas jaunā projekta piecstāvu ēkas pagraba stāvā - Zolitūdē, starp Plūmju un Zantes ielām. Izsoles objekta novērtējums: EUR 3000,00, atbilstoši Civilprocesa likuma 6071. pantam.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Nekustamā īpašuma izsole notiks 2015. gada 20. aprīlī plkst. 11.00 Rīgā, K.Valdemāra ielā 21, tālrunis 67331434, mob. tālr. 26536212, 26389790. Personas, kas vēlas piedalīties objekta izsolē, iemaksā kontā: Danute Kuļkova maksātnespējas administratore, pers. kods 191267-11845, AS "Swedbank", konts LV25 HABA 0551 0302 5823 2, nodrošinājumu (10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma) EUR 300,00 apmērā, ar norādi: "J. Kovaļerčika nekustamā īpašuma izsole".


OP 2015/53.IZ49

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, LV-1011, rīko 1. izsoli Aleksandram Ščemeļovam piederošajam nekustamajam īpašumam Avotu ielā 8-35, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, kadastra Nr.74139000226. Piedzinēji: SIA Lielvārdes Remte (Ceriņu iela 3, Lielvārde, Lielvārdes novads), Lielvārdes novada pašvaldība (Raiņa iela 11a, Lielvārde). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.35 ar kopējo platību 49,5 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 495/34814 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - EUR 2700,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 22.aprīlī plkst. 12.30 Tērbatas ielā 53-4 (ieeja no Stabu ielas), Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums EUR 270,00, ZTI Gintera Hmeļevska, pers. kods 060172-11005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādīt izpildu lietas Nr.01964/084/2014, 02045/084/2014 un nekustamā īpašuma adresi. Tālr. uzziņām 67285737, 27004252.


OP 2015/53.IZ50

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Nīcas novada dome rīko pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma "Bērza pumpuri" 0,3401 ha platībā, kadastra Nr.6478 010 0315 (zemes vienības kadastra apzīmējums 6478 010 0199), kas atrodas Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, izsoli. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domē klātienē vai elektroniski mājaslapā www.nica.lv. Nekustamā īpašuma apskate - individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi pa tālruni 25622860. Dokumentu pieņemšana, pretendentu reģistrēšana izsolei notiek Nīcas novada domē Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā, līdz 2015.gada 22.aprīlim plkst. 16.00. Izsole notiek 2015.gada 23.aprīlī plkst. 10.00 Nīcas novada domē Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā. Izsoles sākuma cena ir EUR 5 000 (pieci tūkstoši euro). Izsoles nodrošinājums EUR 500,00 (pieci simti euro) iemaksājams Nīcas novada domes norēķinu kontā pirms izsoles sākuma ar norādi "Nekustamā īpašuma "Bērza pumpuri" izsoles nodrošinājums". Izsoles veids - mutiska ar augšupejošu soli EUR 100,00 (viens simts euro). Samaksa par nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc līguma parakstīšanas. Līgums jāparaksta divu nedēļu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.


OP 2015/53.IZ51

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Nīcas novada dome rīko pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma "Pūre" 0,0918 ha platībā, kadastra Nr.6478 010 0008 (zemes vienības kadastra apzīmējums 6478 010 0267), kas atrodas Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, izsoli. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domē klātienē vai elektroniski mājaslapā www.nica.lv. Nekustamā īpašuma apskate - individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi pa tālruni 25622860. Dokumentu pieņemšana, pretendentu reģistrēšana izsolei notiek Nīcas novada domē Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā, līdz 2015.gada 22.aprīlim plkst. 16.00. Izsole notiek 2015.gada 23.aprīlī plkst. 10.00 Nīcas novada domē Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā. Izsoles sākuma cena ir EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro). Izsoles nodrošinājums EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro) iemaksājams Nīcas novada domes norēķinu kontā pirms izsoles sākuma ar norādi "Nekustamā īpašuma "Pūre" izsoles nodrošinājums". Izsoles veids - mutiska ar augšupejošu soli EUR 100,00 (viens simts euro). Samaksa par nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc līguma parakstīšanas. Līgums jāparaksta divu nedēļu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.


OP 2015/53.IZ52

Izsole

Krimuldas novada dome pārdod pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu "Vagas" Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr.8068 004 0036, platība 2,6 ha, uz kura atrodas citai personai piederošs nekustamais īpašums, kura īpašumtiesības nostiprinātas zemesgrāmatā. Objekta nosacītā cena 2782,67 (divi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit divi euro un 67 centi). Personai, kuras īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā un, kurai ir pirmpirkuma tiesības, līdz 2015.gada 14.aprīlim iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu. Objekta izsole notiks 2015.gada 15.aprīlī plkst. 13.00 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, darba laikā, sākot no nākamās darbadienas no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" līdz 2015.gada 14.aprīlim plkst. 16.00. Nodrošinājuma nauda EUR 278,27 (divi simti septiņdesmit astoņi euro un 27 centi) apmērā iemaksāt Krimuldas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000068799, bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, līdz reģistrācijai izsolei. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, vai Krimuldas novada domes mājaslapā (www.krimulda.lv vai www.old.krimulda.lv).


OP 2015/53.IZ53

Precizējot iepriekš publicēto

Precizēju, ka 2015.gada 15.aprīlī plkst. 11.30 Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš rīkos Ivetai Gilovai piederošā nekustamā īpašuma Lazdu ielā 1, Garkalnē, Ādažu novadā, kadastra Nr.8044 012 0236, otro izsoli, nevis kā iepriekš sludinājumā norādītajā 2015.gada 15.martā.

Zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)