Laidiens: 13.03.2015., Nr. 52

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2015/52.US1

Aglonas novada dome brīdina, ka VASILIJA NAZARENKO, ka īres maksas parāds par dzīvojamo telpu Rušonas ielā 8, Jaunaglonā, Aglonas pagastā, Aglonas novadā, ir EUR 1998,29. Lūdzam minēto parāda summu samaksāt piecpadsmit dienu laikā no brīdinājuma publicēšanas. Parāda nesamaksāšanas gadījumā tiks sniegta prasība tiesā par parāda piedziņu un izbeigts dzīvojamās telpas īres līgums, izliekot īrnieku kopā ar viņa ģimenes locekļiem bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas.


OP 2015/52.US2

LEONĪD KRUPEŅIN! Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.107 zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas lietvedībā atrodas Jelgavas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2015.gada 10.februārī izdotais lēmums lietā Nr.3-12/0119 par parāda piedziņu 38 176,57 EUR apmērā no Andreja Kudrjavceva un Leonīda Krupeņina par labu AS ABLV Bank, reģistrācijas Nr.50003149401. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 555. panta pirmo daļu, paziņoju jums par pienākumu izpildīt minēto nolēmumu, samaksājot parādu un sprieduma izpildes izdevumu summu 41 892,41 EUR ne vēlāk kā līdz 2015.gada 23.martam. Naudas līdzekļi ieskaitāmi Zemgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas, reģistrācijas Nr.05046610019, depozīta kontā Nr. LV78TREL9199098001000 Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas Nr.00329/107/2015 un parādnieka vārds, uzvārds vai nosaukums. Informēju, ka nolēmums tiks izpildīts, piemērojot piespiedu izpildes līdzekļus, un, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 566., 567. un 568.pantu, jums būs jāsedz visi ar nolēmuma izpildi saistītie papildus radušies sprieduma izpildes izdevumi. Ja jūs esat izpildījis savas saistības pirms paziņojuma par pienākumu izpildīt nolēmumu saņemšanas, jums ir jāiesniedz zvērinātai tiesu izpildītājai šo darbību apstiprinoši dokumenti.


OP 2015/52.US3

IGOR MIŅIN! Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.107 zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas lietvedībā atrodas Jelgavas tiesas 2015.gada 20.janvārī izdotais izpildu raksts lietā Nr. C15205914 par parāda 3532,47 EUR apmērā un procentu 6% gadā piedziņu no Igora Miņina par labu AS Citadele banka, reģistrācijas Nr. 40103303559. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 555.panta pirmo daļu, paziņoju jums par pienākumu izpildīt minēto nolēmumu, samaksājot parādu un sprieduma izpildes izdevumu summu 4326,28 EUR ne vēlāk kā līdz 2015.gada 23.martam. Naudas līdzekļi ieskaitāmi Zemgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas, reģistrācijas Nr.05046610019, depozīta kontā Nr. LV78TREL9199098001000 Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas Nr.00328/107/2015 un parādnieka vārds, uzvārds vai nosaukums. Informēju, ka nolēmums tiks izpildīts, piemērojot piespiedu izpildes līdzekļus, un, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 566., 567. un 568.pantu, jums būs jāsedz visi ar nolēmuma izpildi saistītie papildus radušies sprieduma izpildes izdevumi. Ja jūs esat izpildījis savas saistības pirms paziņojuma par pienākumu izpildīt nolēmumu saņemšanas, jums ir jāiesniedz zvērinātai tiesu izpildītājai šo darbību apstiprinoši dokumenti.


OP 2015/52.US4

VAS "Privatizācijas aģentūra" brīdina VASĪLIJU ORLOVSKI par parādu saistību nokārtošanu un dzīvokļa īpašuma Nr.76 Baltāsbaznīcas ielā 36, Rīgā, īres tiesisko attiecību izbeigšanu. Ņemot vērā minēto, lūdzam viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas samaksāt īres (apsaimniekošanas) maksas, komunālo maksājumu, zemes nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādu uz 2015.gada 26.janvāri 1537,92 euro apmērā. Ja īres (apsaimniekošanas) maksas, komunālo maksājumu, zemes nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parāds netiks samaksāts, tad VAS "Privatizācijas aģentūra" saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2 pantu cels prasību tiesā pret Vasīliju Orlovski par noslēgtā valsts dzīvokļa īpašuma Nr.76 Baltāsbaznīcas ielā 36, Rīgā, īres līguma izbeigšanu, īrnieka Vasīlija Orlovska un citu personu izlikšanu no valsts dzīvokļa īpašuma Nr.76 Baltāsbaznīcas 36, Rīgā, bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas un parāda piedziņu.


OP 2015/52.US5

Saskaņā ar Notariāta likuma 138.1 pantu es, zvērināta notāre Inga Kalniškāne, publicēju šādu Runhildes Pīperas (Runhild Pieper) un Heinca Pīpera (Heinz Pieper) pilnvarotās pārstāves Ingūnas Miezes paziņojumu JĀNIM DZELMEM:

"Brīdinājums

Runhilde Pīpera (Runhild Pieper) un Heincs Pīpers (Heinz Pieper) uzaicina Jāni Dzelmi, dzim.1975.gada 23.jūnijā Siguldā, piecu dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas atmaksāt: 1) jums izsniegto aizdevumu EUR 10 000 apmērā, kas tika izsniegts atbilstoši 2004.gada 31.decembrī starp Runhildi Pīperu un Heincu Pīperu kā aizdevējiem un Jums, Jāni Dzelmi, kā aizņēmēju noslēgtajam aizdevuma līgumam; 2) procentus par aizdevuma (EUR 10 000) lietošanu par laika periodu no 01.01.2005. līdz 31.12.2014. EUR 6000; 3) jums izsniegto aizdevumu EUR 40 000 (četrdesmit tūkstoši euro), kas tika izsniegts atbilstoši 2008.gada 13.jūnijā starp Heincu Pīperu, kā aizdevēju, un Jāni Dzelmi, kā aizņēmēju, un trešajām personām, kā galviniekiem, noslēgtajam Aizdevuma un galvojuma līgumam; 4) procentus par aizdevuma (40 000) lietošanu par laika periodu no aizdevuma izsniegšanas līdz 31.12.2014. EUR 15 715,07. Ja aizdevumi un nolīgtie procenti noteiktajā termiņā netiks samaksāti, tiesā tiks sniegta prasība par parāda piedziņu."

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)