Laidiens: 06.03.2015., Nr. 47 (5365)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2015/47.AKK1

BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA izsludina konkursu uz vakanto profesora vietu nozarē ekonomika, apakšnozare - reģionālā ekonomika

Pretendentiem/-ēm viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas jāiesniedz BSA Valdei adresēts pieteikums, diploma kopija par augstāko izglītību, dokumentu noraksti, kas apliecina doktora zinātniskā grāda piešķiršanu, pēdējo sešu gadu zinātnisko publikāciju saraksts, dzīves un darba gājums (CV), kurā norādīta arī zinātniskā, pedagoģiskā, organizatoriskā darba pieredze. Dokumenti iesniedzami darba dienās laikā no 10.00 līdz 16.00 Rīgā, Lomonosova ielā 4, 404.kabinetā. Papildinformācija pa tālr. 67100540.


OP 2015/47.AKK2

Daugavpils pilsētas dome (reģ.Nr.90000077325) izsludina pretendentu pieteikšanos uz Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta arhitekta amatu

Galvenie darba pienākumi:

- sniegt priekšlikumus pilsētas teritoriju attīstībai

- nepieciešamības gadījumā sagatavot skices un metus pilsētvides uzlabošanai

- sniegt konsultācijas fiziskām un juridiskām personām arhitektūras, mākslinieciskajos un plānošanas jautājumos, kā arī par citiem kompetencē esošajiem jautājumiem un palīdzēt tos risināt

- vadīt vai piedalīties teritoriju attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, izstrādāt teritoriju attīstības koncepcijas un vīzijas

- pārzināt kultūras mantojuma aizsardzības jomas jautājumus

- sagatavot atbilžu, administratīvo aktu un uzziņu projektus

- izvērtēt būvniecības ieceres atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumam (arī detālplānojumiem u.tml.). Izskatot būvniecības ieceres iesniegumu, atkarībā no būvniecības ieceres veida lemt par:

- būvatļaujas izdošanu, atteikumu izdot būvatļauju vai būvniecības ieceres publisku apspriešanu

- būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē, vai atteikumu akceptēt būvniecības ieceri

- būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi būvniecības ieceres paskaidrojuma rakstā, vai atteikumu akceptēt būvniecības ieceri

- izdot un sagatavot būvatļauju, nosakot projektēšanas nosacījumus un nodrošinot, ka būvatļaujā ir ietverti būvdarbu uzsākšanas nosacījumi

- sagatavot lēmumu projektus par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rīkošanu un piedalīties publiskās apspriešanas materiālu izskatīšanā un izvērtēšanā

- izvērtēt būvprojektus, konservācijas projektus, apliecinājuma kartes, paskaidrojuma rakstus un citu būvniecības dokumentāciju saskaņā ar tiesību aktu prasībām, nesaskaņošanas gadījumā sagatavot motivētu, ar tiesību normām pamatotu lēmuma projektu par informācijas pieprasīšanu un lēmuma pieņemšanas termiņa pagarināšanu vai atteikumu

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā izglītība arhitektūrā

- vēlama darba pieredze valsts vai pašvaldību iestādē

- darba pieredze arhitektūras jomā vismaz 3 gadi

- prasme strādāt ar datoru (MS Office, AutoCAD, 3D dizaina programmām, Adobe Photoshop vai citām dizaina programmām)

- prasmes analizēt, noformulēt viedokli un sniegt objektīvu vērtējumu

- stratēģiska, konceptuāla un radoša domāšana

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

- aktīva līdzdalība ar nozari saistītos projektos, sociālajos projektos, kuri ir vērsti uz sabiedrības līdzdalību, nozares kvalitātes celšanu, kvalitatīvas pilsētvides veidošanu

- arhitekta prakses sertifikāts

Piedāvājam:

- interesantu un atbildīgu darbu Daugavpils pilsētas domes struktūrvienībā: Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā

- profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

Pretendentus/-es lūdzam CV un motivācijas vēstuli ar norādi "Arhitekta vakance" sūtīt Pilsētplānošanas un būvniecības departamentam, adrese: Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401, vai e-pastu: ppdep@daugavpils.lv līdz 2015.gada 20.martam. Uzziņas pa tālr. 654 07780, 65407781 vai 65407782 vai e-pastu: ppdep@daugavpils.lv.


OP 2015/47.AKK3

Daugavpils pilsētas dome (reģ.Nr.90000077325) izsludina pretendentu pieteikšanos uz Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta būvvaldes būvinspektora palīga amatu

Galvenie darba pienākumi:

- kopā ar būvinspektoru piedalīties un pārbaudīt būves un būvlaukumus būvdarbu laikā, kā arī ekspluatācijā pieņemtās būves, kontrolējot to drošumu (veikt vispārīgu vizuālo apskati), un par pārbaudi sagatavot atzinuma par būves pārbaudi projektu

- kopā ar būvinspektoru piedalīties būves pieņemšanā ekspluatācijā, sagatavot un noformēt akta projektu par būves pieņemšanu ekspluatācijā

- kopā ar būvinspektoru apsekot būvi dabā un sagatavot izziņas projektu par būves neesību

- izskatīt un sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem

- konsultēt juridiskās un fiziskās personas par būvniecības jautājumiem

- sagatavot ēku datu deklarācijas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"

- kopā ar būvinspektoru piedalīties vidi degradējošo un bīstamo ēku apsekošanā un sagatavot apsekošanas aktu projektus un pārraudzīt to savlaicīgu izpildi;

- palīdzēt kārtot būvinspektoru pārraudzībā esošo lietvedību

Prasības pretendentiem/-ēm:

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras jomā arhitekta studiju programmā vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā;

- vēlams sertifikāts patstāvīgai praksei arhitektūras un/vai būvniecības jomā

- zināšanas par būvniecības jautājumus reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem

- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī

- augsta atbildības sajūta un spēja strādāt kolektīvā

Piedāvājam:

- interesantu un atbildīgu darbu Daugavpils pilsētas domes struktūrvienībā: Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta būvvaldē

- profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Pretendentus/-es lūdzam CV un motivācijas vēstuli ar norādi "Būvinspektora palīga/-dzes vakance" sūtīt Pilsētplānošanas un būvniecības departamentam, adrese: Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401, vai e-pastu: ppdep@daugavpils.lv līdz 2015.gada 20.martam. Uzziņas pa tālr. 6 54 07780, 6 5407781 vai 6 5407782, vai e-pastu: ppdep@daugavpils.lv.


OP 2015/47.AKK4

Valsts meža dienests (turpmāk - VMD) izsludina konkursu uz Rīgas reģionālās virsmežniecības Madlienas nodaļas mežziņa/-nes ierēdņa(-nes) amatu (uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā izglītība mežsaimniecībā vai vidējā profesionālā izglītība mežsaimniecībā un augstākā izglītība citā jomā

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- vēlama darba pieredze mežsaimniecībā vai meža apsaimniekošanas normatīvo aktu ievērošanas uzraudzībā

- augsta atbildības sajūta, prasme patstāvīgi organizēt savu darbu, kā arī sadarboties

- B kategorijas autovadītāja tiesības

- labas prasmes darbā ar datoru (MS Office), vēlme apgūt specializētās VMD informācijas sistēmas, kā arī GPS uztvērēja izmantošanas iespējas

Galvenie amata pienākumi:

- pārzināt noteikto teritoriju, darbam izmantojot GPS uztvērēju

- praktiski uzraudzīt meža apsaimniekošanas, meža un vides aizsardzības, medības un ugunsapsardzības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu noteiktā teritorijā, novērtēt to darbības efektivitāti

- pārzināt meža īpašumu lietas noteiktajā teritorijā

- sagatavot dokumentus, izskatīt administratīvās lietas un pieņemt lēmumus tajās

- pārzināt VMD informācijas sistēmas (MVR, MKT), uzturēt un papildināt tajās esošo informāciju

Pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības un izglītības aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt Valsts meža dienesta Personāla daļai (13.janvāra ielā 15, Rīgā, LV-1932, vai uz e-pastu: personals@vmd.gov.lv) 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas. Tālrunis uzziņām 67211167.


OP 2015/47.AKK5

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, reģistrācijas Nr.90001870675, izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu - Starptautiskās sadarbības nodaļas juriskonsults/-e

Prasības:

- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- zināšanas par administratīvo procesu iestādē

- prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas

- angļu valodas zināšanas - runāšana, rakstīšana, lasīšana (vēlams vācu vai franču valodas zināšanas)

- zināšanas lietvedībā

- prasmes darbā ar datoru (MS Office)

- spēja strādāt patstāvīgi, organizēt darbu, uzņemties iniciatīvu un atbildību

- labas saskarsmes un analītiskās prasmes

Piedāvājam:

- mēnešalgu 1.kategorija: EUR 756,00, 2.kategorija: EUR 870,00, 3.kategorija: EUR 994,00 (bruto alga)

- atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā

- iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku pieredzi darbam valsts pārvaldē

Mēs gaidām jūsu:

- motivācijas vēstuli

- CV (profesionālās pieredzes aprakstu)

- augtākās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju

Norādītos dokumentus lūdzam iesniegt 10 dienu laikā no konkursa izsludināšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" personīgi, nosūtīt elektroniski vai pa pastu Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 15, LV-1010, e-pasts: Evija.Perkone@ugf.gov.lv, ar norādi "KONKURSAM". Tālrunis 67830634.


OP 2015/47.AKK6

Valsts reģionālās attīstības aģentūra atsauc "Latvijas Vēstnesī" 2015.gada 9.janvārī laidienā Nr. 5 (5323) publicēto darba paziņojumu par Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas jurista amata vietu (ierēdņa amats, uz noteiktu laiku).

Amatu konkursu rezultāti

OP 2015/47.AKR1

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija paziņo, ka 2015.gada 13.februārī oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludinātais konkurss uz vakanto ierēdņa amata vietu - Starptautiskās sadarbības nodaļas juriskonsults - ir noslēdzies bez rezultāta.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)